Jak vybrat herní notebook

Herní notebook

Dnes se podí­vá­me na to, jak vybrat her­ní note­book, když výpo­čet­ní tech­ni­ce moc nero­zu­mí­te. Setkali jsme se s mno­ha zákaz­ní­ky, kte­ří si někde zakou­pi­li note­book, kte­rý jim byl pre­zen­to­ván jako her­ní – že zvlád­ne kaž­dou hru, ale v reá­lu z note­boo­ku byli pak zkla­ma­ní. Proto se pojď­me podí­vat na to, co je důle­ži­té a na to, jak nena­le­tět.

První co, tak si sepiš­te hry, kte­ré Vy nebo Váš poto­mek chce hrát. Na inter­ne­tu najde­te jaké min. poža­dav­ky na výkon note­boo­ku nebo počí­ta­če hra má. Najdete tam také, jaké jsou dopo­ru­če­né poža­dav­ky, což je pro Vás mno­hem důle­ži­těj­ší, pro­to­že to, že hru spus­tí­te, je sice fajn, ale když ji pak musí­te hrát v ošk­li­vé gra­fi­ce, to her­ní záži­tek moc není.

Tímto zís­ká­te ale­spoň základ­ní před­sta­vu, co by note­book měl spl­ňo­vat. Nyní se podí­vá­me obec­ně na základ­ní para­me­t­ry, kte­ré jsou u her­ní­ho note­boo­ku důle­ži­té, a nako­nec si her­ní note­boo­ky roz­dě­lí­me do ceno­vých sku­pin.

Herní notebook

Co je u herního notebooku nejdůležitější?

 • Grafická kar­ta
 • Procesor
 • Operační paměť

Grafická karta

 • Grafická kar­ta musí být tzv. dedi­ko­va­ná (někdy ozna­čo­vá­na jako samo­stat­ná, pros­tě musí mít vlast­ní paměť). S inte­gro­va­nou gra­fic­kou kar­tou si zahra­je­te maxi­mál­ně gra­fic­ky nepří­liš nároč­né hry (vět­ši­nou onli­ne nebo v základ­ním vyba­ve­ní Windows).
 • Grafická kar­ta by měla mít mini­mál­ně 2 GB (2048 MB) vlast­ní pamě­ti, ide­ál­ně 4 GB či 8 GB.
 • Existují 2 výrob­ci gra­fic­kých karet a to NVIDIA a AMD (dří­ve ATI).
 • Ne kaž­dá gra­fic­ká kar­ta s vlast­ní pamě­tí je vhod­ná na hry a je tedy lep­ší toto kon­zul­to­vat s někým, kdo tomu rozu­mí a ví od Vás, jakou máte před­sta­vu a jaké hry chce­te na note­boo­ku hrát.

Procesor

 • Existují 2 výrob­ci, INTEL a AMD, vět­ši­na hrá­čů zastá­vá názor, že Intel je lep­ší. Každopádně prav­dou je, že s pro­ce­so­ry Intel se setká­te u vět­ši­ny note­boo­ků, jeli­kož tato znač­ka má domi­nant­ní posta­ve­ní na trhu. Proto se bude­me věno­vat této znač­ce.
 • Hledejte pro­ce­so­ry ozna­če­né Intel Core iX (mís­to X bude 3, 5, 7 nebo 9 - čím vyš­ší, tím lep­ší)
 • U méně nároč­ných her sta­čí pro­ce­so­ry s dodat­kem U (např. Intel Core i57200U), u nároč­něj­ších her chtěj­te plno­hod­not­né pro­ce­so­ry s dodat­kem (např. Intel Core i76700HQ).

Operační paměť

 • Chtějte mini­mál­ně 8 GB ope­rač­ní pamě­ti (pro nároč­něj­ší hry 16 GB a více)
 • Operační paměť lze snad­no v note­boo­ku roz­ší­řit na roz­díl od pro­ce­so­ru a gra­fic­ké kar­ty, tak­že pokud note­book nemá tolik ope­rač­ní pamě­ti (RAM), zkon­zul­tuj­te s pro­dej­cem její navý­še­ní

Cenová relace do 15 000 Kč

V této ceno­vé rela­ci je to tro­chu o kom­pro­mi­su. Zahrajete si spous­tu her, ale neče­kej­te, že to budou ty nej­ná­roč­něj­ší, co jsou na trhu. Okolo této ceno­vé hla­di­ny nalez­ne­te note­boo­ky s pro­ce­so­ry Intel Core i5, 8 GB RAM a gra­fic­kou kar­tou NVIDIA GeForce GT 940 M.

U lev­něj­ších mode­lů se snaž­te, aby zůsta­la tako­vá­to gra­fic­ká kar­ta a vol­te pro­ce­sor Intel Core i3.

https://www.terastore.cz/img/user/produkty/notebook/lenovo/Y700-17ISK_4.jpg

Více na Kritiky.cz
Kluk ve světě příšer - 55 % Když devítiletého Kyuta osloví na ulici Tokia zahalená postava s medvědí hlavou, netuší, ...
Nejlepší kniha je ta, kterou si napíšete sami S vlastními slovy, s vlastními fotkami či ilustracemi – kniha, o které od začátku až do kon...
Avengers: Infinity War (2018) Film o filmu | 10 let ...
Titulky k The Magicians S05E09 - Cello Squirrel Daffodil Dnes zjistíme, kdo to ten Temný král ve skutečnosti je. Kdo z vás si to myslel? :) A odkryjeme ...
Kulturistika pro začátečníky Je vaším přáním zformovat si postavu a pustit se s vervou do posilování? Pokud je vaše ...

Cenová relace do 25 000 Kč

Zde už máte více pro­sto­ru a najde­te zde note­boo­ky na více nároč­né hry. V této ceno­vé rela­ci hle­dej­te buď pro­ce­so­ry Intel Core i7 (s dodat­kem U) nebo Intel Core i5 (s dodat­kem Q). Grafickou kar­tu NVIDIA GeForce GTX buď s 2 GB nebo 4 GB vlast­ní pamě­ti.

Ukázkou vel­mi dob­ré­ho her­ní­ho výko­nu může být Lenovo Legion Y520, kte­rý má pro­ce­sor Intel Core i5 (s dodat­kem Q). Tento note­book se pyš­ní krás­ným her­ním designem, pod­sví­ce­nou klá­ves­ni­cí a dob­rým zvu­kem, kdy hod­ně prá­ce odvá­dí inte­gro­va­ný subwo­o­fer.

Cenová relace do 35 000 Kč

V této ceno­vé rela­ci už si zahra­je­te veš­ke­ré hry, kte­ré jsou na trhu. Vyhledávejte note­boo­ky s pro­ce­so­ry Intel Core i5 nebo i7 s dodat­kem Q, ope­rač­ní pamě­tí 8 – 16 GB a gra­fic­kou kar­tou NVIDIA GeForce GTX s 4 GB pamě­ti. Vybrat si může­te napří­klad mezi note­boo­ky HP řady Omen.

https://www.terastore.cz/img/user/produkty/notebook/dell/Alienware%2015%20R3_1.jpg

Cenová relace „NEOMEZENO“

Chcete si užít maxi­mum her­ních zážit­ků, nechce­te note­book měnit kaž­dé 2 roky, když vyjde nej­no­věj­ší a nej­ná­roč­něj­ší hra? Tak tato ceno­vá kate­go­rie je prá­vě pro Vás. Nejdete zde note­boo­ky ozna­če­né slův­kem „legen­dár­ní“ či „kul­tov­ní“.

Může tím být na míru sklá­da­ný note­book znač­ky Eurocom nebo např. Dell Alienware, kte­rý má snad vše, co bys­te si moh­li přát. Určitě zde oče­ká­vej­te 32 GB ope­rač­ní pamě­ti, gra­fic­kou kar­tu s 8 GB (někdy i 2 gra­fic­ké kar­ty) a ty nej­vý­kon­něj­ší pro­ce­so­ry Intel Core i7.

https://www.terastore.cz/img/user/blog/herni_notebook02-min.png

Někdo zastá­vá názor, že lep­ší je stol­ní počí­tač na hra­ní her a ano je, pokud jej nemu­sí­te pře­ná­šet. Někdy je zase lep­ší vari­an­tou her­ní kon­zo­le. Někdy ale pros­tě chce­te a potře­bu­je­te pře­nos­né zaří­ze­ní nejen na hry. A co Vy, už máte her­ní note­book nebo bude­te tepr­ve vybí­rat?


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Repasované či předváděcí notebooky a počítače: Žádný problém!4. února 2020 Repasované či předváděcí notebooky a počítače: Žádný problém! Uvažujete o koupi lepšího a výkonnějšího počítače či notebooku? Určitě jste přemýšleli nad tím, jak ušetřit a nekupovat kompletně nový přístroj, a narazili jste na repasované nebo […]
 • Potřebujete přeložit cizí text do češtiny? Poradíme vám, jaké nástroje použít18. září 2019 Potřebujete přeložit cizí text do češtiny? Poradíme vám, jaké nástroje použít Dnešní doba nahrává globalizaci. Když je to potřeba, díky internetu je možné vyhledat velké množství cizojazyčných materiálů a návodů. Někdy ale stačí i jen obyčejná delší konverzace s […]
 • Nejlepší kniha je ta, kterou si napíšete sami22. ledna 2020 Nejlepší kniha je ta, kterou si napíšete sami S vlastními slovy, s vlastními fotkami či ilustracemi – kniha, o které od začátku až do konce rozhodujete jen vy. A vydáte si ji v nákladu, v jakém budete chtít. Třeba jen jednu, sami pro […]
 • Český James Joyce a Milostnej román pro chlapy? Chvástání, nebo dostatek sebevědomí?16. prosince 2019 Český James Joyce a Milostnej román pro chlapy? Chvástání, nebo dostatek sebevědomí? Určitě to všichni znáte. Když se maminky na pískovišti dohadují o tom, které z jejich dětí je to nadanější, když se kluci ve škole hádají, kdo z nich chodí s hezčí holkou nebo když si […]
 • Kam na eurovíkendy28. února 2020 Kam na eurovíkendy Jste školou povinní či nemáte k dispozici mnoho volných dní, přesto však toužíte objevovat nová místa? Nebo jste zkrátka a jednoduše milovníci velkoměst a jejich atmosféra vám vlévá novou […]
 • Ukončení podpory Windows 7: Vše, co potřebujete vědět8. listopadu 2019 Ukončení podpory Windows 7: Vše, co potřebujete vědět Společnost Microsoft nedávno oznámila, že dne 14. ledna 2020 oficiálně zahájí fázi konce podpory (end of life) systému Windows 7. V tento den společnost přestane podporovat operační systém […]
 • Průvodce nákupem garážových vrat20. února 2020 Průvodce nákupem garážových vrat Jako vlasy jsou korunou krásy, tak u domu si každý všimne vrat, dveří a oken. V úvahu musíme brát také zvýšení tepelné pohody a snížení nákladů na vytápění. Pokud uvažujete stavět dům, […]
 • Jsou filmy z kasinového prostředí realistické?4. února 2020 Jsou filmy z kasinového prostředí realistické? Co by v dnešní době stálo za velkou kritiku, jsou filmy, kde se herci ocitnou v prostředí velmi napínavého casina viz. například populární film Casino Royale. Kdy divák vidí adrenalinovou […]
 • Redukční dieta bez jo-jo efektu. Opravdu existuje?18. září 2019 Redukční dieta bez jo-jo efektu. Opravdu existuje? Když už chceme hubnout, neměla by nás zajímat jen účinnost diety, ale i to, zda se po ní nedostaví jo-jo efekt. Kdo by se chtěl dřít v potu tváře s něčím, co po pár dnech či týdnech přijde […]
 • 4 nejpozoruhodnější filmy z Palm Springs 201930. září 2019 4 nejpozoruhodnější filmy z Palm Springs 2019 Zprávy z festivalů, jako je Sundance, Cannes a Berlinale, si nemůže nechat ujít žádný filmový fanoušek. Mezinárodní filmový festival Palm Springs není zase tak populární, takže se nic […]