Kritiky.cz > Recenze knih > Jak velkou sílu má naděje?

Jak velkou sílu má naděje?

big udoli nadeje N6K 402330

Zdá se, že Matyldin život bude doko­na­lý. Nejenže pochá­zí z jed­né z před­ních a boha­tých syd­neyských rodin a živí se psa­ním člán­ků, ale navíc se bude brzy vdá­vat za per­fekt­ní­ho muže. Bradley je hez­ký a má před sebou úspěš­nou kari­é­ru. Na zásnub­ní hos­ti­ně však Matyldin otec ztro­pí neče­ka­ný skan­dál. Dosud váže­ná rodi­na je najed­nou pře­třá­sá­na na veřej­nos­ti. To by moh­lo uško­dit Bradleyho práv­nic­ké kari­é­ře, pro­to Bradley zasnou­be­ní zru­ší. Nešťastná a zostu­ze­ná Matylda se roz­hod­ne na pár týd­nů opus­tit Sydney...

V zapad­lé ves­ni­ci se roz­hod­ne svou bolest svě­řit papí­ru. Místní ženy její pří­běh zaujme, a tak se Matylda roz­hod­ne pod faleš­ným jmé­nem poslat ruko­pis do nakla­da­tel­ství. Nečeká však, že se z kni­hy, ve kte­ré opsa­la svůj život, sta­ne best­seller. Proto ve sna­ze uta­jit své autor­ství zno­vu utí­ká ze Sidney a potká­vá Connora, muže, kte­rý by mohl dát dohro­ma­dy její zlo­me­né srd­ce.

Romantický pří­běh Údolí nadě­je napsa­la aus­tral­ská spi­so­va­tel­ka Elizabeth Haran a, jak už název napo­ví­dá, nejdůleži­těj­ší roli zde hra­je lás­ka. Nejedná se ale o žád­ný kýčo­vi­tý přesla­ze­ný romá­nek. Matylda i Connor jsou chytří a cit­li­ví lidé, kte­ří si zís­ka­jí vaše sym­pa­tie. Ano, od jejich prv­ní­ho setká­ní vám bude jas­né, jak to s nima dopad­ne, ale to vůbec neva­dí. Autorka se věnu­je i osudům lidí z jejich oko­lí - a prá­vě ty dějo­vou lin­ku oži­vu­jí a při­pra­ví nejed­no pře­kva­pe­ní.

Kromě toho se pří­běh ode­hrá­vá v pro nás exo­tic­kém pro­stře­dí aus­tral­ských hor, o kte­rých se dozví­te spous­tu zají­ma­vos­tí. Autorka svou rod­nou kra­ji­nu popi­su­je oprav­du pou­ta­vě, tak­že při čte­ní máte pocit, jako­by jste se ocit­li pří­mo v Austrálii. Nechybí dechbe­rou­cí dob­ro­druž­ství ani něko­lik úsměv­ných scén. Kniha je taky vel­mi čti­vá a sta­ro­svět­ská a pohád­ko­vá atmo­sfé­ra pří­bě­hu vás oka­mži­tě vtáh­ne do děje. Protože kni­ha Údolí nadě­je je pohád­kou. O lás­ce, o plně­ní snů, o rodi­ně. Ale kaž­dý někdy potře­bu­je pohád­ku. I dospě­lí.

Hodnocení: 85%

ÚDOLÍ NADĚJE

Autorka: Elizabeth Haran

Originální název: Im Tal der Eukalyptuswälder

Překlad: Bohumila Kučerová

Vydáno: Alpress, 2019

Počet stran: 336


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Nejkrásnější pověsti - Obři, trpaslíci, vodníci a skryté poklady - kniha1. srpna 2017 Nejkrásnější pověsti - Obři, trpaslíci, vodníci a skryté poklady - kniha Kniha je rozdělena na mnoho pověstí, tak si ukážeme pár z nich, aby čtenáři věděli, na co se můžou těšit. První z příběhů je Benátčané a drahokamy z hory Kudrum. Příběh vypráví o dobách, […]
  • Budu tě hledat, dokud tě nenajdu16. července 2019 Budu tě hledat, dokud tě nenajdu Zdravotní sestra Emily se nečekaně ocitla v roli pacientky, a to jen několik týdnů po svém nástupu do nové práce. Je z toho trochu nervózní, ale uklidňuje ji fakt, že má operaci absolvovat […]
  • Vzrušující dobrodružství s Bratrstvem černé dýky26. června 2018 Vzrušující dobrodružství s Bratrstvem černé dýky S upířími sériemi jako by se v posledních desetiletích roztrhl pytel. Troufám si ale říct, že Bratrstvo černé dýky pohltí i toho, kdo upírům jinak příliš neholduje. Válka, tvrdé boje, […]
  • Odhalená tvář - kniha3. května 2018 Odhalená tvář - kniha Na ulici Lexington, stejně jako v celém širém okolí padal sníh. Byl prosinec a lidé se hnali za vánočními nákupy. Po cestě šel mladý, vysoký a štíhlý muž, oblečený do žlutého pláště. Sice […]
  • Nikomu by neublížil12. března 2019 Nikomu by neublížil Marion žije s dominantním bratrem Johnem v rozpadajícím se domě po rodičích.Stará panna, která pořád spí s plyšovým medvídkem, je na svém bratrovi zcela závislá. Dny tráví staraním se o […]
  • Učedník a válečný mág - kniha3. listopadu 2017 Učedník a válečný mág - kniha Fletcher si připadal jako v prázdnotě. V plicích měl mrazivé pálení a nedostávalo se mu kyslíku. V hlavě si přehrával svoje vzpomínky, když tu ho někdo vytáhnul a on se konečně mohl volně […]
  • Pokoj zázraků10. prosince 2018 Pokoj zázraků Co všechno je schopná udělat matka pro to, aby zachránila život svého syna? Thelmin život naplňuje práce a péče o dvanáctiletého syna Louise. Většinu času věnuje práci, kterou považuje za […]
  • Veselí - kniha o návratu domů17. prosince 2018 Veselí - kniha o návratu domů Hledáte zajímavé čtení plné otázek i odpovědí? Máte rádi jižní Moravu a její dialekt? Neváhejte a pusťte se do čtení novinky Radky Třeštíkové Veselí. Třiatřicetiletá Eliška žije a pracuje […]
  • Střípek malachitu - kniha31. října 2017 Střípek malachitu - kniha Simon byl na zkoušce orchestru a cítil se dost provinile. Nezvládal totiž už svoje hraní, tak jako ostatní. Příčina byla jedna - artritida. Momentálně byla přestávka a ostatní členové […]
  • Zatímco spala, její život se změnil od základů16. srpna 2018 Zatímco spala, její život se změnil od základů Doktorka Alex Taylorová sa probudí připoutaná na operačním stole. Muž, který se nad ní sklání, není lékař, a volba, do které ji nutí, je nevýslovně absurdní a krutá. Když Alex znovu […]