Jak určit slepé střevo?

SlepeStrevo

Apendicitida nastá­vá záně­tem sle­pé­ho stře­va. Příznaky apen­di­ci­ti­dy se snad­no zamě­ňu­jí s pro­je­vy jiných one­moc­ně­ní. Mezi nimi jsou otra­va, zaží­va­cí potí­že nebo led­vi­no­vá koli­ka. Proto, aby bylo mož­né zahá­jit léčbu včas a vyhnout se nebez­peč­ným kom­pli­ka­cím nemo­ci, musí­te vědět, jak určit apen­di­ci­ti­du doma. V ohro­že­ní je jaká­ko­liv oso­ba, bez ohle­du na věk, pohla­ví a soci­ál­ní záze­mí. Apendix plní funk­ci ochra­ny těla před růz­ný­mi infek­ce­mi a zvy­šu­je střev­ní imu­nit­ní sys­tém. Nepatří však k život­ně důle­ži­tým orgá­nům člo­vě­ka a při jakém­ko­li záně­tu je odstra­něn. Příčiny one­moc­ně­ní mohou být u kaž­dé oso­by úpl­ně odliš­né.

Příčiny výskytu

Dlouhé stu­die umož­ni­ly sta­no­vit tři zřej­mé důvo­dy:

Mechanický  - nasta­ne, pokud je blo­ko­ván fekál­ní­mi kame­ny, cizí­mi před­mě­ty nebo něja­kým novo­tva­rem.

Infekční  - obje­vu­je se z řady infekč­ních one­moc­ně­ní stře­va, kte­rá vyvo­lá­va­jí zánět­li­vá one­moc­ně­ní ve sle­pém stře­vě a mohou způ­so­bo­vat pro­blémy s apen­di­ci­ti­dou.

Cévní  - čas­to vasku­lár­ní pato­lo­gie při­spí­va­jí k zánět­li­vým pro­ce­sům.

Časté příznaky

Chcete-li dia­gnos­ti­ko­vat pato­lo­gii včas a odli­šit ji od jiných pro­blé­mů v zaží­va­cím sys­té­mu, musí­te pocho­pit, jak sami určit apen­di­ci­ti­du. Z toho­to důvo­du je důle­ži­té znát pří­zna­ky záně­tu v sle­pém stře­vě.

Mezi ně pat­ří násle­du­jí­cí:

 • Bolest v bři­še. S roz­vo­jem nemo­ci je bolest zpo­čát­ku poci­ťo­vá­na v oblas­ti pup­ku, poté se postup­ně pohy­bu­je smě­rem do pra­vé­ho dol­ní­ho bři­cha.
 • Nucená polo­ha těla. Při záně­tu sle­pé­ho stře­va se člo­věk nemů­že vyrov­nat nebo se obvykle pohy­bo­vat kvů­li boles­ti bři­cha. Zjevným zna­kem je pozi­ce dospě­lé­ho nebo dítě­te - paci­ent leží na jed­né stra­ně a zve­dá nohy.
 • Přítomnost nevol­nos­ti nebo zvra­ce­ní. Vyčerpání zvra­ce­ní může obtě­žo­vat, což nepři­ná­ší úle­vu. Někdy je to jed­no­rá­zo­vé, ale obvykle trvá dlou­hou dobu. To pla­tí zejmé­na pro děti. Ve stá­ří to nemu­sí být vůbec.
 • Horečka. Obvykle nepře­sa­hu­je 37,5 - 38 stup­ňů, ale u dítě­te tep­lo­ta čas­to stoup­ne na 40 stup­ňů.
 • Suchá ústa s boles­ti­vým bři­chem je jas­ným pro­je­vem apen­di­ci­ti­dy.

Někdy je nemoc dopro­vá­ze­na boles­ti­vým moče­ním, boles­tí v geni­tá­li­ích a dol­ních čás­tech zad.  Dítě může mít rýmu a kašel, což je zavá­dě­jí­cí v dia­gnos­ti­ce apen­di­ci­ti­dy. Každopádně při výše uve­de­ných pří­zna­ků, vždy nepro­dle­ně navštiv­te léka­ře.


Foto

PopisThe cecum and ver­mi­form pro­cess, with the­ir arte­ries.
Plate1073
Datumpřed 1858
Zdroj
Autor


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Jak účinně zhubnout v nohou?7. února 2020 Jak účinně zhubnout v nohou? Pokud jde o hubnutí, ženy často touží zhubnout na nohou a v bocích. V přítomnosti nadváhy je nadbytek tukové tkáně distribuován v celém těle, ale v některých oblastech je jeho akumulace […]
 • Jak poznat ovulaci bez testu?15. března 2019 Jak poznat ovulaci bez testu? Prvním krokem k tomu, abyste otěhotněla, je zajistit aby se vajíčko a spermie mohli setkat. To může být těžší, než to zní. Vaše tělo obvykle uvolňuje vajíčka každý měsíc v procesu zvaném […]
 • Jak poznat otravu alkoholem - Příznaky a příčiny2. srpna 2019 Jak poznat otravu alkoholem - Příznaky a příčiny Otrava alkoholem je vážným - a někdy i smrtelným - důsledkem pití velkého množství alkoholu v krátkém časovém období. Příliš mnoho alkoholu může ovlivnit vaše dýchání, srdeční frekvenci, […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii Do svých rolí se vrátil celý hvězdný soubor a filmaři opět hledali nové tváře, které by s nimi rezonovaly. V galerii Rychlých zločinců je Owen Shaw nejpůsobivějším soupeřem, s kterým […]
 • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
 • Nejlepší kniha je ta, kterou si napíšete sami22. ledna 2020 Nejlepší kniha je ta, kterou si napíšete sami S vlastními slovy, s vlastními fotkami či ilustracemi – kniha, o které od začátku až do konce rozhodujete jen vy. A vydáte si ji v nákladu, v jakém budete chtít. Třeba jen jednu, sami pro […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Holky, neděste se puberty - návod pro dívky, jak přežít svých ...náct9. července 2018 Holky, neděste se puberty - návod pro dívky, jak přežít svých ...náct Blíží se Vaší dceři období dospívání? Publikace HOLKY, NEDĚSTE SE PUBERTY od autorů Lizzie Coxové a Damiena Weighilla ji zábavnou formou seznámí s úskalími této doby a citlivě ji provede […]
 • Zloději zelených koní - 55 %9. září 2016 Zloději zelených koní - 55 % Sběratelé jsou podivíni a peníze kazí charakter. Jsou lidé, kteří sběratelské vášni spojené s nebezpečím propadnou a těžko se své vášně zbavují, když výsledkem může být hromada peněz […]