Kritiky.cz > Zajímavosti > Jak... > Jak určit slepé střevo?

Jak určit slepé střevo?

SlepeStrevo

Apendicitida nastá­vá záně­tem sle­pé­ho stře­va. Příznaky apen­di­ci­ti­dy se snad­no zamě­ňu­jí s pro­je­vy jiných one­moc­ně­ní. Mezi nimi jsou otra­va, zaží­va­cí potí­že nebo led­vi­no­vá koli­ka. Proto, aby bylo mož­né zahá­jit léčbu včas a vyhnout se nebez­peč­ným kom­pli­ka­cím nemo­ci, musí­te vědět, jak určit apen­di­ci­ti­du doma. V ohro­že­ní je jaká­ko­liv oso­ba, bez ohle­du na věk, pohla­ví a soci­ál­ní záze­mí. Apendix plní funk­ci ochra­ny těla před růz­ný­mi infek­ce­mi a zvy­šu­je střev­ní imu­nit­ní sys­tém. Nepatří však k život­ně důle­ži­tým orgá­nům člo­vě­ka a při jakém­ko­li záně­tu je odstra­něn. Příčiny one­moc­ně­ní mohou být u kaž­dé oso­by úpl­ně odliš­né.

Příčiny výskytu

Dlouhé stu­die umož­ni­ly sta­no­vit tři zřej­mé důvo­dy:

Mechanický  - nasta­ne, pokud je blo­ko­ván fekál­ní­mi kame­ny, cizí­mi před­mě­ty nebo něja­kým novo­tva­rem.

Infekční  - obje­vu­je se z řady infekč­ních one­moc­ně­ní stře­va, kte­rá vyvo­lá­va­jí zánět­li­vá one­moc­ně­ní ve sle­pém stře­vě a mohou způ­so­bo­vat pro­blémy s apen­di­ci­ti­dou.

Cévní  - čas­to vasku­lár­ní pato­lo­gie při­spí­va­jí k zánět­li­vým pro­ce­sům.

Časté příznaky

Chcete-li dia­gnos­ti­ko­vat pato­lo­gii včas a odli­šit ji od jiných pro­blé­mů v zaží­va­cím sys­té­mu, musí­te pocho­pit, jak sami určit apen­di­ci­ti­du. Z toho­to důvo­du je důle­ži­té znát pří­zna­ky záně­tu v sle­pém stře­vě.

Mezi ně pat­ří násle­du­jí­cí:

 • Bolest v bři­še. S roz­vo­jem nemo­ci je bolest zpo­čát­ku poci­ťo­vá­na v oblas­ti pup­ku, poté se postup­ně pohy­bu­je smě­rem do pra­vé­ho dol­ní­ho bři­cha.
 • Nucená polo­ha těla. Při záně­tu sle­pé­ho stře­va se člo­věk nemů­že vyrov­nat nebo se obvykle pohy­bo­vat kvů­li boles­ti bři­cha. Zjevným zna­kem je pozi­ce dospě­lé­ho nebo dítě­te - paci­ent leží na jed­né stra­ně a zve­dá nohy.
 • Přítomnost nevol­nos­ti nebo zvra­ce­ní. Vyčerpání zvra­ce­ní může obtě­žo­vat, což nepři­ná­ší úle­vu. Někdy je to jed­no­rá­zo­vé, ale obvykle trvá dlou­hou dobu. To pla­tí zejmé­na pro děti. Ve stá­ří to nemu­sí být vůbec.
 • Horečka. Obvykle nepře­sa­hu­je 37,5 - 38 stup­ňů, ale u dítě­te tep­lo­ta čas­to stoup­ne na 40 stup­ňů.
 • Suchá ústa s boles­ti­vým bři­chem je jas­ným pro­je­vem apen­di­ci­ti­dy.

Někdy je nemoc dopro­vá­ze­na boles­ti­vým moče­ním, boles­tí v geni­tá­li­ích a dol­ních čás­tech zad.  Dítě může mít rýmu a kašel, což je zavá­dě­jí­cí v dia­gnos­ti­ce apen­di­ci­ti­dy. Každopádně při výše uve­de­ných pří­zna­ků, vždy nepro­dle­ně navštiv­te léka­ře.


Foto

PopisThe cecum and ver­mi­form pro­cess, with the­ir arte­ries.
Plate1073
Datumpřed 1858
Zdroj
Autor

 • Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou)1. března 2019 Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou) Bedla patří mezi nejoblíbenější houby u nás. Rostou na zanedbaných pastvinách a na travnatých místech v létě a na podzim. V České republice nepodléhá sbírání hub žádnému zvláštnímu […] Posted in Jak...
 • Jak účinně zhubnout v nohou?7. února 2020 Jak účinně zhubnout v nohou? Pokud jde o hubnutí, ženy často touží zhubnout na nohou a v bocích. V přítomnosti nadváhy je nadbytek tukové tkáně distribuován v celém těle, ale v některých oblastech je jeho akumulace […] Posted in Jak...
 • Jak poznat ovulaci bez testu?15. března 2019 Jak poznat ovulaci bez testu? Prvním krokem k tomu, abyste otěhotněla, je zajistit aby se vajíčko a spermie mohli setkat. To může být těžší, než to zní. Vaše tělo obvykle uvolňuje vajíčka každý měsíc v procesu zvaném […] Posted in Jak...
 • Jak poznat workoholika - Příznaky17. května 2019 Jak poznat workoholika - Příznaky Workoholismus bývá označován za „nemoc tohoto století“. Protože se jedná o poměrně nově zjištěný problém, ještě donedávna nebylo možné odlišit tvrdě pracujícího člověka od workoholika. […] Posted in Jak...
 • Jak poznat, že člověk umírá19. dubna 2019 Jak poznat, že člověk umírá V posledních týdnech, dnech nebo hodinách života člověka existují určité známky, které ukazují, když se někdo chystá zemřít. Rozpoznat tyto známky vám pomůže říct důležité sbohem a […] Posted in Jak...
 • Jak poznat otravu krve - Příčiny a symptomy9. srpna 2019 Jak poznat otravu krve - Příčiny a symptomy Otrava krve je závažná infekce. Vyskytuje se, když jsou bakterie v krevním řečišti. I přes své jméno ale nemá tato otrava nic společného s jedem. Onemocnění může vést až ke smrti. Okamžitá […] Posted in Jak...
 • Jak poznat stříbro18. října 2019 Jak poznat stříbro Možná jste si koupili něco ze stříbra z pochybného obchodu, nebo jste našli nějaký stříbrný šperk. Ať už je váš důvod pro zjištění stříbra jakýkoli, dobrou zprávou je, že stříbro skutečně […] Posted in Jak...
 • Jak odstranit pach po velkém pití alkoholu?16. července 2020 Jak odstranit pach po velkém pití alkoholu? Téměř každý dospělý čelil tomuto problému.  Boj s kocovinou ráno po spoustě pití není příjemný stejně jako se zbavit charakteristického pachu. Vůně bouřlivé noci má často nepříjemné […] Posted in Jak...
 • Jak poznat otravu alkoholem - Příznaky a příčiny2. srpna 2019 Jak poznat otravu alkoholem - Příznaky a příčiny Otrava alkoholem je vážným - a někdy i smrtelným - důsledkem pití velkého množství alkoholu v krátkém časovém období. Příliš mnoho alkoholu může ovlivnit vaše dýchání, srdeční frekvenci, […] Posted in Jak...
 • Jak odstranit bílé tečky na obličeji?26. června 2020 Jak odstranit bílé tečky na obličeji? Bílé tečky na obličeji jsou malé vady dermis, které svým vzhledem připomínají zrna prosa. Takové vady vážně kazí vzhled. Proto se mnoho lidí zajímá, jak se zbavit bílých skvrn na obličeji […] Posted in Jak...

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...