Jak účinně zhubnout v nohou?

Hubnuti

Pokud jde o hub­nu­tí, ženy čas­to tou­ží zhub­nout na nohou a v bocích. V pří­tom­nos­ti nad­váhy je nad­by­tek tuko­vé tká­ně dis­tri­bu­o­ván v celém těle, ale v někte­rých oblas­tech je jeho aku­mu­la­ce nej­vý­raz­něj­ší. To je způ­so­be­no struk­tu­rál­ní­mi rysy žen­ské­ho těla a hor­mo­nál­ní­ho sys­té­mu.

Tento typ posta­vy se nazý­vá „hruš­ka“, je méně nebez­peč­ný z hle­dis­ka zdra­vot­ních rizik (výskyt nemo­cí na poza­dí nad­váhy) ve srov­ná­ní s typem „jabl­ka“, ve kte­rém je tuko­vá tkáň loka­li­zo­vá­na v bři­še.

Co dělat, když nara­zí­te na tako­vý pro­blém? Převezměte kon­t­ro­lu nad situ­a­cí a vyřeš­te ji jed­nou pro vždy!

Změny ve výži­vě a spe­ci­ál­ní cvi­če­ní pomo­hou upra­vit tuto část těla. Jako dal­ší meto­dy může­te pou­žít masá­že, pee­lin­gy, tech­ni­ky hard­wa­ro­vé kos­me­to­lo­gie a tělo­vé zába­ly. Některé postu­py pro korek­ci „pro­blé­mo­vých“ zón lze navíc pro­vá­dět samo­stat­ně, doma.

Jaká fyzická aktivita vám pomůže zhubnout na nohou?

Můžete si vybrat cvi­če­ní, kte­rá se kon­krét­ně dotknou vaší pro­blé­mo­vé oblas­ti. Samozřejmě, že za týden nebo dva nevy­ře­ší­te pro­blém, ale s inte­gro­va­ným pří­stu­pem uvi­dí­te vel­mi brzy prv­ní změ­ny.

Ke sní­že­ní obje­mu boků bude účin­né ská­ká­ní přes švi­ha­dlo nebo jog­ging. Navíc je efek­tiv­ní masí­ro­vat ste­hen­ní oblast, aby se nor­ma­li­zo­val prů­tok krve a lym­fy, včet­ně samo­ma­sá­že pomo­cí spe­ci­ál­ní „ruka­vi­ce“ nebo trys­ky. (Je důle­ži­té to udě­lat správ­ně, aby nedo­šlo k pora­ně­ní kůže).

Máte-li pří­le­ži­tost, obrať­te se na kom­pe­tent­ní­ho tre­né­ra, kte­rý vám pomů­že sesta­vit sou­bor cvi­če­ní spe­ci­ál­ně pro úpra­vu vaší „pro­blé­mo­vé“ zóny a zvo­lit opti­mál­ní frek­ven­ci a dobu trvá­ní kur­zů.

Fyzická akti­vi­ta je účin­ným pomoc­ným nástro­jem pro tva­ro­vá­ní těla, ale to nebu­de sta­čit. V účin­nos­ti hub­nu­tí zahr­nu­je spor­tov­ní a fyzic­ká akti­vi­ta ne víc jak 30%, zatím­co 70% závi­sí na vaší stra­vě.

Jak upravit výživu, abyste zhubla v nohou

I když vaše váha mír­ně pře­kra­ču­je nor­mu nebo se do ní vejde, ale chce­te zhub­nout v nohou, měli bys­te věno­vat pozor­nost výži­vě.

Nejprve začně­te s reži­mem 3-5 jídel den­ně, v malých por­cích v urči­tém čase.

Pití je důle­ži­té. Mnoho lidí ví o nor­mě 1,5 lit­ru čis­té vody den­ně, ale zda­le­ka to nedo­dr­žu­je. (Správnější hod­no­ta pro výpo­čet 30 ml na 1 kg vaší hmot­nos­ti, při absen­ci pato­lo­gií, ve kte­rých musí­te ome­zit prů­tok teku­ti­ny).

Doporučuje se ome­zit spo­tře­bu:

 • slad­kos­ti, dor­ty, sodov­ky, ovoc­né šťá­vy a jiné slad­kos­ti;
 • mast­ná jíd­la, zpra­co­va­né potra­vi­ny obsa­hu­jí­cí hyd­ro­ge­no­va­né tuky, kte­ré byly tepel­ně ošet­ře­ny (mar­garí­ny, poma­zán­ky);
 • okur­ky, uze­né výrob­ky, potra­vi­nář­ská jíd­la, uze­ni­ny. Přebytek soli v potra­vě vede k zadr­žo­vá­ní vody v těle, což může zvý­šit váš objem;
 • rych­lé občer­stve­ní, majoné­za, omáč­ky, keču­py, potra­vi­ny, kte­ré mají hod­ně kalo­rií a umě­lých potra­vi­nář­ských pří­dat­ných látek, mini­mum pří­rod­ních živin.

Je důle­ži­té, aby vaše tělo při pří­jmu potra­vy dosta­lo potřeb­né živi­ny: pro­tei­ny, uhlo­hyd­rá­ty; musí­te vyrov­nat stra­vu satu­ra­cí vlákni­nou, zdra­vý­mi tuky, vita­mí­ny a mine­rá­ly.

Více na Kritiky.cz
Louskáček a čtyři říše (The Nutcracker and the Four Realms) – Recenze – 50% Viktoriánský Londýn roku 1879, Štědrý večer. Kláře (Mackenzie Foy) a jejím sourozencům p...
Kolik zná Medojed vlastně cz/sk YOUTUBERŮ?! ...
Tvoříme s Medojedem fantasy svět! a jeho historii! - Část 2 ...
#2113: Komiksový výběr Spider-Man 13: Noir Komiksový výběr Spider-Man 13: NoirVydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2020. Původn...
Novinky v kině! | ŘÍJEN 2019 ...

Vaše stra­va by měla být roz­ma­ni­tá, chut­ná, uspo­ko­ji­vá a obsa­ho­vat pro­duk­ty, kte­ré jsou vám zná­mé. Štíhlé nohy jsou dosa­ži­tel­ným cílem, kte­ré­ho může­te dosáh­nout s jis­tým úsi­lím a pomo­cí odbor­ní­ků, pokud jste ote­vře­ni změ­nám ve svém živo­tě!


Foto

Popis
English: A man wea­ring a blue t-shirt, gre­en shorts and a blue headband is fle­xing his muscles showing off and posing for a pictu­re
Datum
ZdrojVlastní dílo
AutorVideoPlasty
Svolení
(Užití toho­to sou­bo­ru)
CC some rights reserved.svgThis image is not in the pub­lic doma­in. If you wish to use it any­whe­re other than on Wikipedia or other Wikimedia pro­jects you are obli­ga­ted to pro­vi­de the following details along with it:

Credit line exam­ple: „Man Flexing Muscles and Posing Cartoon.svg from Wikimedia Commons by Videoplasty.comCC-BY-SA 4.0
A sta­te­ment such as „From Wikimedia Commons“ or simi­lar is not by itself suf­fi­ci­ent. If you do not pro­vi­de clear attri­bu­ti­on to the author and indi­ca­te the file name as shown here, you did­n’t com­ply with the terms of the file’s licen­se and may not use this file. If you are una­ble or unwil­ling to pro­vi­de attri­bu­ti­on and rele­a­se your own work that incor­po­ra­tes this work with a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 licen­se you should con­tact Videoplasty.com to nego­ti­a­te a dif­fe­rent licen­se.

No Facebook.svg
This file has been rele­a­sed under a licen­se which is incom­pa­ti­ble with Facebook’s licensing terms. It is not per­mit­ted to uplo­ad this file to Facebook.
w:cs:Creative Commons
uveďte autora zachovejte licenci
Tento sou­bor pod­lé­há licen­ci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licen­ci 4.0 International
Uveďte auto­ra: Videoplasty.com
Dílo smí­te:
 • šířit – kopí­ro­vat, dis­tri­bu­o­vat a sdě­lo­vat veřej­nos­ti
 • upra­vo­vat – poz­mě­ňo­vat, dopl­ňo­vat, vyu­ží­vat celé nebo čás­teč­ně v jiných dílech
Za těch­to pod­mí­nek:
 • uveď­te auto­ra – Máte povin­nost uvést autor­ství, poskyt­nout odkaz na licen­ci a uvést, pokud jste pro­ved­li změ­ny. Toho může­te docí­lit jakým­ko­li rozum­ným způ­so­bem, avšak ne způ­so­bem nazna­ču­jí­cím, že by posky­to­va­tel licen­ce schva­lo­val nebo pod­po­ro­val vás nebo vaše uži­tí díla.
 • zacho­vej­te licen­ci – Pokud ten­to mate­ri­ál jak­ko­liv upra­ví­te, pře­pra­cu­je­te nebo pou­ži­je­te ve svém díle, musí­te své pří­spěv­ky šířit pod stej­nou nebo slu­či­tel­nou licen­cí jako ori­gi­nál.
OTRS Wikimedia

Toto dílo je svo­bod­né a může ho kdo­ko­li uží­vat pro jaký­ko­li účel. Pokud si pře­je­te ten­to obsah užít, nemu­sí­te žádat o svo­le­ní, pokud dodr­ží­te všech­ny licenč­ní poža­dav­ky uve­de­né na této stránce.Wikimedia obdr­že­la e-mail s potvr­ze­ním, že drži­tel autor­ských práv sou­hla­sil se zve­řej­ně­ním za pod­mí­nek uve­de­ných na této strán­ce. Tuto zprá­vu zkon­t­ro­lo­val člen OTRS a ulo­žil ji v našem archi­vu svo­le­ní. Ke komu­ni­ka­ci mají pří­stup důvě­ry­hod­ní dob­ro­vol­ní­ci zázna­mu #2018030110004081.

Více na Kritiky.cz
Nový detektivní seriál na České televizi Ve čtvrtek 15.února proběhla novinářská projekce k novému detektivnímu seriálu Inspektor M...
Komiks 43 ...
X-Men: Dark Phoenix - Recenze - 65% Simon Kinberg usedá poprvé do režisérského křesla celovečerního filmu a přináší nám ohn...
Můj stát – putování za českými patrony Chcete se dozvědět něco o našich předcích? Víte, že sv. Ludmila měla dle ostatků překvapi...
Život brouka - Bug’s Life Probrav se nabídkou filmů usoudil jsem, že nejlepším snímkem pro onu chvíli bude něco pro ...

Pokud máte dota­zy k archi­vo­va­né komu­ni­ka­ci, pou­žij­te pro­sím nástěn­ku OTRS.

Odkaz na záznam: https://ticket.wikimedia.org/otrs/index.pl?Action=AgentTicketZoom&TicketNumber=2018030110004081


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Jak určit slepé střevo?31. ledna 2020 Jak určit slepé střevo? Apendicitida nastává zánětem slepého střeva. Příznaky apendicitidy se snadno zaměňují s projevy jiných onemocnění. Mezi nimi jsou otrava, zažívací potíže nebo ledvinová kolika. Proto, aby […]
 • Jak poznat otravu alkoholem - Příznaky a příčiny2. srpna 2019 Jak poznat otravu alkoholem - Příznaky a příčiny Otrava alkoholem je vážným - a někdy i smrtelným - důsledkem pití velkého množství alkoholu v krátkém časovém období. Příliš mnoho alkoholu může ovlivnit vaše dýchání, srdeční frekvenci, […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Jak poznat ovulaci bez testu?15. března 2019 Jak poznat ovulaci bez testu? Prvním krokem k tomu, abyste otěhotněla, je zajistit aby se vajíčko a spermie mohli setkat. To může být těžší, než to zní. Vaše tělo obvykle uvolňuje vajíčka každý měsíc v procesu zvaném […]
 • Bígl Bertík a jeho další historky z psího života25. září 2018 Bígl Bertík a jeho další historky z psího života Jelikož vyprávění bígla Bertíka si čtenáři oblíbili, na trhu se objevilo pokračování s názvem Můj psí život: Bígl Bertík znovu na scéně Po knize určitě sáhnou jak pejskaři, milovníci […]
 • Techniky osobnostního rozvoje a duševní hygieny učitele26. března 2018 Techniky osobnostního rozvoje a duševní hygieny učitele „Nároky na pedagogickou profesi stále vzrůstají, zvyšuje se počet žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami, stoupá pedagogická odbornost řady rodičů a jejich zájem o […]
 • Pletení na rukou: Lenka Sýkorová5. března 2016 Pletení na rukou: Lenka Sýkorová Když se řekne pletení, vybaví se vám jehlice, vlna a třeba nějaký kousek, který stále čeká na dokončení už spousty let, ale stále marně? Nebo naopak slyšíte uklidňující zvuk jehlic, […]
 • Babicovy dobroty - kniha - recenze23. března 2017 Babicovy dobroty - kniha - recenze V každé televizi se dnes vaří a také se čile vydávají kuchařky. Jedním z nejznámějších kuchařů je Jiří Babica. Svou první kuchařku jednoduše nazvanou Babicovy dobroty s podtitulem Jak jíst […]
 • Jupiter vychází - Jupiter vychází a do pohádky odchází - A to s trochou nesnází.27. dubna 2019 Jupiter vychází - Jupiter vychází a do pohádky odchází - A to s trochou nesnází. Jak jinak si vyložit nový příběh o dívce Jupiter Jones, která se od záchodové mísy dostane ženichovi z vesmírné královské rodiny, aby opět ukončila svou cestu u záchodové mísy v neurčitém […]
 • Upřímnou soustrast11. srpna 2019 Upřímnou soustrast Kniha "Upřímnou soustrast" mě upoutala především pro svůj velmi nevšední název a zvolené téma, neboť co si budeme nalhávat, o řemeslu "funebráka" a smrti může psát buď jen opravdový […]