Jak správně zazimovat bazén?

img a277023 w1727 t1479286671


Bazén je dnes sou­čás­tí téměř kaž­dé­ho rodin­né­ho dom­ku pří­pad­ně něja­ké cha­ty či cha­lu­py. V let­ních měsí­cích se jed­ná o skvě­lou inves­ti­ci, ovšem jakmi­le sezo­na skon­čí, nastá­va­jí s tou­to kra­to­chví­lí dal­ší sta­ros­ti. Jak dob­ře zazi­mo­vat let­ní atrak­ci?
dítě u bazénu
Nejlepším řeše­ním je vždy tré­no­va­ný a spe­ci­a­li­zo­va­ný odbor­ník. Má veš­ke­ré zna­los­ti v tom­to obo­ru, vlast­ní všech­na pří­slu­šen­ství, je scho­pen nám pora­dit, jak se vyva­ro­vat nej­čas­těj­ším chy­bám, jak máme zachá­zet s údrž­bou vody a všech kom­po­nent bazé­nu.

Raději sami?
Odborníci se sho­du­jí na tom, že nej­lep­ší je vyu­žít poča­sí. Když tep­lo­ta vod­ní hla­di­ny kles­ne na deset stup­ňů a už ani po něko­li­ka dnech nevy­stou­pá výše, je ide­ál­ní čas na ošet­ře­ní a zazi­mo­vá­ní. Skvělá zprá­va je, že se bazén nemu­sí celý vypus­tit.

Jak správ­ně zazi­mo­vat?

·         Musí být skvě­le vyčiš­tě­ný a hod­no­ta pH musí být srov­na­ná.

·         Pak se v bazé­nu upus­tí voda tak, aby byla na úrov­ni, již dopo­ru­ču­je výrob­ce.

·         Následně se musí do zbyt­ku vody nalít roz­tok na zazi­mo­vá­ní bazé­nů

·         Nezapomeňte, že roz­tok se do vody musí lít pra­vi­del­ně po celou zimu pod­le instruk­cí, kte­ré nalez­ne­te na eti­ke­tě zazi­mo­va­cí­ho roz­to­ku

·         Poté je nut­né roz­dě­lit hla­di­nu vody na dvě čás­ti, na to jsou tzv. dila­tač­ní plo­vá­ky (to pro­to, aby se zabrá­ni­lo poško­ze­ní okra­jů bazé­nu, až voda zamrz­ne)

·         Zajistit, aby ve fil­tra­ci neby­la voda

·         Všechny sou­čás­ti bazé­nu odpo­jit od elektři­ny a ucho­vat je po celou zimu na suchém a bez­peč­ném mís­tě

Teď už nezbý­vá, než bazén zakrýt a vyčkat nové sezo­ny. Nezapomeňme, že nesmí­me žád­ný z kro­ků pod­ce­nit. Nejdůležitější je odpo­jit všech­no z elek­tri­ky a zkon­t­ro­lo­vat, aby v žád­ných hadi­cích nezů­sta­la voda, jeli­kož když se voda zamrz­ne, rozpí­ná se, a to by sou­čás­ti bazé­nu poni­či­lo.
zastřešený bazén
Raději si pozvat pro­fe­si­o­ná­la
Vždycky je však lep­ší, nechat někte­ré čin­nos­ti na pro­fe­si­o­ná­lo­vi. Zvlášť, pokud máte jeden z těch luxus­něj­ších bazé­nů, je lep­ší nic nepod­ce­nit a radě­ji si pozvat tech­ni­ka. Pokud je bazén dob­ře udr­žo­ván a pokud je v dob­rém sta­vu, nevy­jde vás to víc než běž­ný insta­la­tér. Navíc to bude­te mít bez prá­ce a s jis­to­tou, že je bazén při­pra­ve­ný na dal­ší sezo­nu.


Foto: Pixabay

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,35470 s | počet dotazů: 216 | paměť: 46894 KB. | 23.01.2021 - 17:54:32