Kritiky.cz > Vaření > Jak správně zavařovat? Není to jen o ovoci, pusťte se do masa nebo polévek

Jak správně zavařovat? Není to jen o ovoci, pusťte se do masa nebo polévek

jams 997593 1920

Chystáte se na dovo­le­nou a dělá­te si sta­ros­ti, co s jíd­lem? Zavařte si pár dob­rot na ces­tu. Stačí jen vyklo­pit do ešu­su a tře­ba ohřát na ohni. Zavařování sice není žád­ná vel­ká věda, ale není rad­no to pod­ce­ňo­vat, pro­to­že špat­ně zava­ře­né potra­vi­ny se mohou rych­le zka­zit. Jak na to?

Důvod, proč zava­řo­vat hoto­vé jíd­lo na dovo­le­nou, je zřej­mý. Nejen, že tak­to upra­ve­ný pokrm vydr­ží oprav­du dlou­ho, ale také vám tato pří­pra­va ušet­ří spous­tu času, sta­ros­tí i peněz. Je úpl­ně jed­no, kam jede­me. Jestli pod širák, pod stan nebo do pen­zi­o­nu s polo­pen­zí.

Jestliže vás jede víc a chce­te si dovču pře­de­vším užít, pořád­ně se nadláb­nout a ušet­řit, zavář­ka je jas­ná vol­ba. Je dokon­ce mno­hem lep­ší, než si kupo­vat kon­zer­vy, pro­to­že lépe chut­ná. A co všech­no lze z hoto­vých jídel zava­řo­vat? Téměř vše, na co si vzpo­me­ne­te, od polé­vek a poma­zá­nek, přes uze­ni­ny a ryby, až po masi­té pokr­my.

Pár dobrých rad před tím, než se do toho pustíte

  • Při zava­řo­vá­ní hoto­vých jídel je tře­ba mít vždy per­fekt­ně čis­té ruce, aby se jíd­lo před zavíč­ko­vá­ním nezne­hod­no­ti­lo.
  • Stejně tak muse­jí být per­fekt­ně čis­té i zava­řo­va­cí skle­ni­ce a víč­ka, před zava­řo­vá­ním bychom je měli vyva­řit a nechat uschnout (neu­tí­rat! Z utě­rek, ať papí­ro­vých či lát­ko­vých, se uvol­ňu­jí žmol­ky. Sklenice musí být 100% ste­ril­ní).
  • Pro maso se pou­ží­va­jí víč­ka s čer­ve­ným těs­ně­ním.
  • Nezavařujeme pokr­my, kte­ré obsa­hu­jí sme­ta­nu nebo mou­ku. Pokud je tře­ba, při­dá­me tyto suro­vi­ny až při ohří­vá­ní jíd­la.
  • Maso před zava­řo­vá­ním vždy zba­ví­me kos­tí.
  • Správnou těs­nost víč­ka ově­ří­me obrá­ce­ním skle­ni­ce dnem vzhů­ru. Nejen, že teku­ti­na nebu­de vyté­kat, ale nesmí ani stou­pat bub­li­ny. Jestliže se ve skle­ni­ci obje­ví bub­li­ny, zna­me­ná to, že se dovnitř dostal vzduch. A to je špat­né. Vzduch totiž zna­me­ná kys­lík a kys­lík je to, kvů­li čemu se roz­klá­da­jí bíl­ko­vi­ny a vše, co je z bíl­ko­vin, se tedy kazí.
  • Zpracovávejte jen kva­lit­ní, dob­ře omy­té suro­vi­ny.
  • Přesvědčte se, zda skle­ni­ce nejsou prask­lé nebo zda nema­jí poško­ze­ný okraj a také zda víč­ka jsou v napros­tém pořád­ku.
  • Nedoplňujte skle­ni­ce nále­vem až těs­ně k hrdlu.
  • Nikdy neza­va­řuj­te maso s cibu­lí! (cibu­le v zava­ře­ných pokr­mech oka­mži­tě kva­sí).

V čem zavařovat?

Skoro ve všem. Skvěle nám poslou­ží papi­ňák, trou­ba, ale i mik­ro­vln­ná trou­ba. Pro nej­vět­ší kom­fort je dob­ré si poří­dit pří­mo spe­ci­ál­ní zava­řo­va­cí hrnec. Hlavní před­nos­tí zava­řo­va­cích hrn­ců je samo­stat­ný pří­vod elektři­ny, tak­že nejsme závis­lí na žád­ném spo­tře­bi­či, hrnec může­me umís­tit tře­ba na tera­su.

Jak zavařovat maso?

Zavařovat může­me maso jaké­ko­liv. Ať už je to vep­řo­vé, hově­zí, kuře­cí, krá­li­čí, zvě­ři­na a nebo tře­ba ryby. Před zava­řo­vá­ním maso upra­ví­me buď vaře­ním, peče­ním nebo duše­ním, do skle­nic je dává­me ješ­tě za tep­la a zalí­vá­me šťá­vou nebo výva­rem. I skle­ni­ce by měly být tep­lé.

Také zde pla­tí, že teku­ti­na by nemě­la pře­sáh­nout výš­ku 2/3 skle­ni­ce, samot­né maso nemu­sí být celé pono­ře­né. Zavařoval lze samo­zřej­mě i maso bez šťá­vy. Důkladně uza­vře­né zava­řo­va­cí skle­ni­ce vlo­ží­me do vody a zava­řu­je­me při tep­lo­tě 100 °C asi 1,5 hodi­ny. Necháme stát do dru­hé­ho dne a zava­ří­me ješ­tě jed­nou po dobu 1 hodi­ny.

Zavařování uzenin

Klobásky, pár­ky, sla­ni­nu nebo libo­vol­né, tepel­ně upra­ve­né uze­ni­ny oplách­ne­me, dáme do zava­řo­va­cí skle­ni­ce o obje­mu 0,7 l asi do 2/3, při­dá­me asi 2 cm vody, zavíč­ku­je­me a ihned zava­ří­me při 100 °C asi 1 hodi­nu. Necháme stát do dru­hé­ho dne a postup ste­ri­lo­vá­ní zopa­ku­je­me. Uzeniny by nemě­ly být ve skle­ni­ci namač­ka­né.

Zavařování polévek

Nejvhodnější na zava­řo­vá­ní jsou výva­ry, ovšem zava­ře­ní nud­lí a jiných zavá­řek nechá­me až na dobu před kon­zu­ma­cí. Zavařujeme při tep­lo­tě 100 °C asi 1 hodi­nu, dal­ší den ješ­tě opa­ku­je­me pro­ces zava­řo­vá­ní 45 minut.

Paštiky a pomazánky

Zavařování paš­ti­ky a poma­zá­nek, mezi kte­ré může­me zařa­dit např. škvar­ko­vou, maso­vou, hou­bo­vou nebo zele­ni­no­vou, pro­bí­há při 90 °C při­bliž­ně 40 minut. Stejně jako u ostat­ních zava­ře­ných jídel, i u paš­tik a poma­zá­nek opa­ku­je­me zava­ře­ní dal­ší den, asi 30 minut.


Jak správně zavařovat? Není to jen o ovoci, pusťte se do masa nebo polévek
Hodnocení: 3.4 - ‎12 hl.


Profilový obrázek

Článek byl převzat z webu  Dnešnídoba.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...