Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Jak správně používat časy v angličtině?

Jak správně používat časy v angličtině?

angličtina správné používání časů
angličtina správné používání časů

Jednou z nej­těž­ších věcí, se kte­rý­mi se setká­te při uče­ní ang­lič­ti­ny, jsou časy. Na roz­díl od češ­ti­ny, kte­rá je má jen tři - minu­lý, pří­tom­ný a budou­cí, jich v ang­lič­ti­ně najde­te mno­hem víc. Mnohé z nich se navíc pou­ží­va­jí v podob­ných situ­a­cích, tak­že občas je sku­teč­ně těž­ké roz­lí­šit, kte­rý je ten správ­ný. Když si lidé nejsou jis­tí, zda pou­ží­va­jí správ­ný čas, čas­to se ostý­cha­jí mlu­vit. Při komu­ni­ka­ci může nespráv­ný čas navíc způ­so­bit vel­ké nedo­ro­zu­mě­ní, pro­to je při stu­diu ang­lič­ti­ny potřeb­né se na tohle téma zamě­řit. 

Uvědomuje si to i Miloslava Pourová, autor­ka knih Nová matu­ri­ta z ang­lič­ti­ny a Angličtina pro samou­ky. Její tře­tí kni­ha se jme­nu­je Angličtina - Správné pou­ží­vá­ní časů. Stej­ně jako prv­ní dvě kni­hy, i tuhle vyda­lo nakla­da­tel­ství Grada.

Jak už název napo­ví­dá, autor­ka v kni­ze roze­bí­rá jed­not­li­vé ang­lic­ké časy a na prak­tic­kých pří­kla­dech vysvět­lu­je pra­vi­dla jejich pou­ží­vá­ní. V sed­mi kapi­to­lách se věnu­je všem druhům minu­lých, pří­tom­ných, před­pří­tom­ných a budou­cích časů, trp­né­mu rodu a změ­nám v uží­vá­ní časů. Na závěr vás čeká nejen opa­ko­vá­ní a pro­cvi­čo­vá­ní uči­va ze všech lek­cí, ale i řeše­ní všech úko­lů a taky seznam nepra­vi­del­ných slo­ves, pře­hled tvo­ře­ní slo­ves­ných časů, pře­hled tvo­ře­ní trp­né­ho rodu, seznam slo­ves netvo­ří­cích prů­bě­ho­vé tva­ry a taky pře­hled modál­ních slo­ves.

Protože kni­ha obsa­hu­je i množ­ství cvi­če­ní a úkolů, můžete si ihned pro­cvi­čit nově naby­té vědo­mos­ti. Jelikož autor­ka všech­no vysvět­lu­je struč­ně a sro­zu­mi­tel­ně, je kni­ha vhod­ná nejen pro lidi, kte­ří chtě­jí mít v ang­lic­kých časech koneč­ně jas­no, ale i pro začá­teč­ní­ky, pro kte­ré jsou tyhle časy úpl­nou novin­kou.

Hodnocení: 85%

ANGLIČTINA - SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ ČASŮ

Autorka: Miloslava Pourová

Vydáno: Grada, 2018

Počet stran: 176


pře­hled časů v ang­lič­ti­ně


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,10204 s | počet dotazů: 245 | paměť: 56647 KB. | 02.07.2022 - 15:41:27