Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Domácí rady > Jak správně posilovat a nezmrzačit se

Jak správně posilovat a nezmrzačit se

Tyto řád­ky jsou urče­né pře­de­vším pro začí­na­jí­cí kul­tu­ris­ty, kte­ří chtě­jí začít pra­vi­del­ně posi­lo­vat. Tyto rady vám mohou pomo­ci sní­žit rizi­ko zra­ně­ní a vyva­ro­vat se zby­teč­ným chy­bám na začát­ku.

Jak začít správně posilovat

Na začát­ku je dob­ré si uvě­do­mit, že na naše tělo si musí na posi­lo­vá­ní nej­pr­ve zvyk­nout, pro­to zpo­čát­ku nezve­dej­te pří­liš vel­ké váhy. Zkuste tedy začít se zátě­ží, kte­rou bez pro­blé­mů a vel­ké náma­hy zved­ne­te deset až dva­náct­krát za sebou. Svaly musí být na těž­ší váhy dob­ře při­pra­ve­né a pře­de­vším roz­cvi­če­né, což zna­me­ná, že i zku­še­něj­ší kul­tu­ris­té by vždyc­ky měli na začát­ku posi­lo­vá­ní zve­dat leh­čí váhy.

Dbejte o řádné provedení

Nejprve si pro­stu­duj­te, jak správ­ně cvi­čit kaž­dý cvik. Čím doko­na­lej­ší tech­ni­ka, tím efek­tiv­něj­ší výsled­ky bude­te mít. S lep­ší tech­ni­kou se také vyva­ru­je­te mož­né­ho zra­ně­ní. Jestli nemů­že­te zacvi­čit cvik správ­ně, sniž­te si váhu své­ho záva­ží nebo redu­kuj­te počet opa­ko­vá­ní.

Správně dýchejte

Každý začá­teč­ník je v poku­še­ní během cvi­če­ní pří­liš nedý­chat. To je ovšem nespráv­ný zlo­zvyk. Naučte se, že při zve­dá­ní čin­ky vyde­chu­je­me a při spouš­tě­ní čin­ky se pro změ­nu nade­chu­je­me.

Vaše tělo musí být neustále ve správné pozici a v rovnováze

Rovnováha těla je při cvi­če­ní vel­mi důle­ži­tá. Pro zís­ká­ní rov­no­váhy zkus­te zapo­jit všech­ny vaše nej­dů­le­ži­těj­ší sva­lo­vé par­tie, pře­de­vším pak záda, hrud­ník, paže, rame­na, nohy a břiš­ní par­tie.

Nezapomeňte odpočívat a dělat pauzy

Vyvarujte se posi­lo­vá­ní stej­ných sva­lo­vých sku­pin něko­lik dní za sebou. Svaly po cvi­če­ní nut­ně potře­bu­jí něja­kou dobu k rege­ne­ra­ci. Nejlepší je roz­dě­lit si tré­nink posi­lo­vá­ní sva­lo­vých par­tií na něko­lik dní. V pra­xi to může napří­klad zna­me­nat, že ze začát­ku týd­ne bude­te posi­lo­vat rame­na a tri­ceps, upro­střed týd­ne pak nohy a břiš­ní sva­ly atd.

 


Foto:

Popis

Popis
English: Daron Lytle, husband of Sgt. 1st Class Heather Lytle, Regimental Support Squadron, 11th Armored Cavalry Regiment, works out at the Freedom Fitness Center on Fort Irwin, Calif. When not sup­por­ting the National Training Center as a electro­nics tech­ni­ci­an, Daron com­pe­tes in pro­fes­si­o­nal body­bu­il­ding com­pe­ti­ti­ons nation-wide. (Photo cour­te­sy of the Lytle Family)
Datum16. říj­na 2009
ZdrojUnited States Army
AutorCourtesy pho­to

Licence

Public domain
Tento obrá­zek nebo sou­bor je dílem zaměst­nan­ce Armády Spojených stá­tů ame­ric­kých poří­ze­ným nebo vytvo­ře­ným během výko­nu ofi­ci­ál­ních povin­nos­tí. Jako dílo fede­rál­ní vlá­dy USA je ten­to obrá­zek nebo sou­bor vol­ným dílem.

Článek je sou­čás­tí webu Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,55324 s | počet dotazů: 233 | paměť: 54877 KB. | 04.08.2021 - 08:54:41