Kritiky.cz > Pro ženy > Knihovnička > Jak Škola dřímajícího tygra pomůže páteři?

Jak Škola dřímajícího tygra pomůže páteři?

IMG 20190122 145734

Páteř je pro nás důle­ži­těj­ší než si mys­lí­me. Na vlast­ní kůži pra­vi­del­ně pozná­vám, jak prá­vě v ní se odrá­ží nejen fyzic­ké pře­tě­žo­vá­ní, ale i dušev­ní. A jak moc se člo­vě­ku ule­ví, pokud má páteř zase v pořád­ku. Náhle tu je množ­ství život­ní ener­gie, úsmě­vu, smys­lu živo­ta. Autor kni­hy říká, že budeme-li o páteř pečo­vat, uklid­ní se ner­vo­vý sys­tém, zmi­zí boles­ti páte­ře, zlep­ší se imu­ni­ta, zlep­ší se prá­ce srd­ce a plic. Kostra, kte­rou páteř ovliv­ňu­je, vel­mi ovliv­ňu­je to, co máme v sobě, vnitř­ní orgá­ny, ner­vy, pro­blémy s páte­ří dokon­ce mohou způ­so­bit i trá­vi­cí obtí­že.  Ale to všech­no povět­ši­nou víme.

Jen prá­vě páteř je čas­to tím, co pře­tě­žu­je­me a dou­fá­me, že to ješ­tě vydr­ží. A pak při­jde chví­le, kdy to už nevy­dr­ží. Je čas se zasta­vit a tře­ba… mezi rela­xač­ní­mi tech­ni­ka­mi obje­vit tai či.

Kniha vás zave­de do samé­ho stře­du těles­né­ho i dušev­ní­ho kli­du

Velkou výho­dou je při­lo­že­né DVD, na kte­rém může­te všech­ny cvi­ky vidět v pra­xi, nasát atmo­sfé­ru cvi­če­ní a osob­nost samot­né­ho auto­ra, a doslo­va se poté do vše­ho zami­lo­vat. Souhlasím s tím, že nau­čit se správ­ně tai či je obtíž­né a že to vyža­du­je sku­teč­né­ho mis­tra po boku a tuto kni­hu vní­mám také jako sezná­me­ní se s téma­tem, kte­ré pro mne do té doby bylo opře­de­no pavu­čin­ka­mi nezná­ma a spo­jo­vá­no spí­še s bojo­vým umě­ním. To samo­zřej­mě tai či také je, ale jako všech­ny tyto smě­ry, i tady je tou hlav­ní hyb­nou silou – síla uklid­ně­ní, nale­ze­ní vnitř­ní síly a její vyjá­d­ře­ní.

Chuť poro­zu­mět své­mu tělu, jeho pohy­bům, jeho funk­cím, rado­vat se z pohy­bu kaž­dé­ho sva­lu, rado­vat se ze živo­ta.

A pro­to jsem zkra­je zmi­ňo­va­la tu páteř, pro­to­že ta prá­vě čas­to nej­víc trpí tím, když zane­vře­me na život, jsme pří­liš vystre­so­va­ní a ztrá­cí­me sílu žít. Smysluplně žít. A žití ze setr­vač­nos­ti a neu­stá­lé pře­tě­žo­vá­ní těla nám prá­vě páteř a celé naše zdra­ví dlou­ho neda­ru­je.

IMG 20190122 145734

Kniha pro začá­teč­ní­ky i pokro­či­lé

Jak vidí­te, já jsem kni­hu vní­ma­la jako fas­ci­nu­jí­cí uve­de­ní do téma­tu a pro prv­ní osa­há­ní si cvi­ků, kte­ré už jen dají poznat slast zno­vu roz­po­hy­bo­va­ných sva­lů a síly páte­ře. A už jen to je nesmír­ně bla­ho­dár­né. Skoro si trouf­nu říci, že je sko­ro jed­no, jest­li někde v tom cvi­če­ní dělám chy­bu, pro­to­že se chci hlav­ně pro­táh­nout a potě­šit svo­je tělo. A násled­ně duši.

Perfektní cvi­ky s pat­řič­ným medi­tač­ním zamě­ře­ním – to už je zce­la jiný level. A pro­to je kni­ha vhod­ná i pro začá­teč­ní­ky, najde­te tu základ­ní návo­dy a poví­dá­ní auto­ra vás má šan­ci okouz­lit čín­skou mysti­kou. A pro­to je kni­ha vhod­ná i pro pokro­či­lé, nebo pro ty, kdož osob­ně pro­šli kur­zem Taj czy cju­aň Borise Tichanovského.

Za mne – kni­ha, kte­rá dovo­lí zami­lo­vat si tělo. A ozdra­vit duši. A začít sku­teč­ně žít!

A nejen páteř si oddych­ne, oddych­ne si celý člo­věk.

O auto­ro­vi:

Známý rus­ký tera­peut a spi­ri­tu­ál­ní uči­tel Boris Tichanovskij je žákem čín­ské­ho mis­tra Tan Czuna, kte­rý jej zasvě­til do niter­ných tajem­ství taj czy cju­aň. Ve své kni­ze popi­su­je nejen svůj život, ces­tu za tai či, ale pře­de­vším při­bli­žu­je prak­tic­ké umě­ní těch­to pohy­bů, zís­ká­vá­ní vnitř­ní síly, uvol­ně­ní a umoc­ně­ní našich sil a vnitř­ní prá­ce díky pro­po­je­ní se s neko­neč­ný­mi sila­mi vesmí­ru. Kniha je učeb­ní pomůc­kou, ve kte­ré si může­te osvo­jit zákla­dy tai či. DVD je při­lo­že­né pro dal­ší zdo­ko­na­lo­vá­ní, pro­to­že tohle všech­no musí­te zažít, vidět a ochut­nat.

Vydalo nakla­da­tel­ství Eminent, 2018, www.eminent.cz


Ohodnoťte článek


Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Etická coura20. září 2019 Etická coura 22„Jsme přesvědčeny, že erotická energie je všude – v hlubokém nádechu, který nám naplní plíce, když vyjdeme do vlahého jarního jitra, v ledové vodě horské bystřiny valící se přes […]
  • Tip pro matky manažerky. I rodina je "firma"!3. září 2019 Tip pro matky manažerky. I rodina je "firma"! Na knihu primárně určenou pro manažery a vůdce lidských skupin se ráda podívám z jiného úhlu pohledu. Chceme-li v životě dosáhnout harmonie a „tahu na branku“, potřebujeme podobně […]
  • Světlo ženy1. září 2019 Světlo ženy Světlo ženy je obdivuhodná kniha, která mě velmi dojala pro své nadčasové myšlenky, ale i proto, že je nejen plná všudypřítomného smutku, ale i nikdy nehynoucí naděje.  Jednoho dne se na […]
  • Dětské zoubky od Zoje Stage20. srpna 2019 Dětské zoubky od Zoje Stage Šokující a husinu nahánějící vyprávění o velmi problematickém vztahu mezi matkou a její sedmiletou dcerou, který postupně graduje až do absolutního extrému, kde jedna z nich bude muset […]
  • Hans Rath: Super kniha o druhé míze a zlodějských čertech10. září 2019 Hans Rath: Super kniha o druhé míze a zlodějských čertech Jaké to je zachraňovat duši dvacetileté dívčiny... a opičky z výzkumáku. A sebe ze spárů ožralého čerta, Mikuláše a anděla. A slepice z klecí. A kdyby jen slepice... Jen si představte, […]
  • Velká chyba: Švédská krimi s příchutí hygge18. srpna 2019 Velká chyba: Švédská krimi s příchutí hygge Nálada na Doggerlandu je naprosto jedinečná a nejspíš si ji zamilujete. Sychrava, deště, vůně slaného větru a mlhy a vřesovišť si užijeme dosytosti, stejně jako pocitu, že se moc těšíte […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Citové pouto: Jaký je váš vztahový typ?3. srpna 2019 Citové pouto: Jaký je váš vztahový typ? Otevřeme knihu Citové pouto a hned na přebalu máme vlastně to, co nejvíce potřebujeme. A otázka zní. Jdete do toho? Jdete do těch téměř třista stran, ve kterých umírá naděje, že osud vás […]
  • RECENZE karet Cesta duše: PODZIM 2019 V proudu16. září 2019 RECENZE karet Cesta duše: PODZIM 2019 V proudu Nazvala bych tyto karty jako komunikátorem s naší duší. Prostřednictvím těchto úžasných obrázků, fraktálů, můžeme zjistit, co si naše duše vlastně v životě, nebo ve chvíli, na kterou se […]
  • Karty posvátné síly: Od úzkosti k sebevědomí27. srpna 2019 Karty posvátné síly: Od úzkosti k sebevědomí Krásný citát na začátku knihy je o tom, že život prohráváte ve chvíli, kdy uvěříte, že v něm nic nemůžete udělat, že jste jen obětmi okolností vnějších, dramatických a zlovolně […]