Kritiky.cz > Pro domov > Jak si zařídit kancelář v domácím prostředí?

Jak si zařídit kancelář v domácím prostředí?

img a301081 w1995 t1511186758

V dneš­ní době je veli­ce popu­lár­ní prá­ce z domo­va. Tato prá­ce se stá­vá stá­le více atrak­tiv­ní a vyu­ží­vá ji mno­hem více lidí, pokud to zaměst­na­va­tel umož­ňu­je. Ovšem pokud nedě­lá­te zaměst­na­va­te­le sami sobě v pří­pa­dě pod­ni­ká­ní. Pak si tzv. home offi­ce může­te dovo­lit, aniž bys­te se něko­ho pta­li. Jak si zaří­dit útul­nou kan­ce­lář, kte­rá vás bude moti­vo­vat k prá­ci?

počítač

Stůl je základ

Musíte vybí­rat stůl s dosta­teč­ně vel­kou pra­cov­ní plo­chou. Je důle­ži­té, aby se vám tam poho­dl­ně vle­zl jak počí­tač, tak tis­kár­na, ale aby vám i přes­to zbý­val dosta­tek pra­cov­ní plo­chy k vyko­ná­vá­ní růz­ných čin­nos­tí. Vše se odví­jí pod­le toho, jakou prá­ci vyko­ná­vá­te. Rovněž nesmí­te zapo­me­nout na to, že na sto­le potře­bu­je­te nej­lé­pe sto­jan či kalí­šek na pro­pis­ky, tuž­ky či zvý­raz­ňo­va­če, kte­ré vám prá­ci usnad­ní. Také jsou vhod­né růz­né regál­ky na čis­té papí­ry, papí­ry, kte­ré musí­te zpra­co­vat a papí­ry, kte­ré již čeka­jí na zalo­že­ní do šano­nů. Nezapomeňte také na lam­pu.

Kam stůl umístit?

Dříve bylo veli­ce typic­ké, že se stůl nachá­zel pří­mo pod oknem u zdi. Pod okna se stůl umís­ťo­val kvů­li dosta­teč­né­mu den­ní­mu svět­lu. Dnes si již může­te dovo­lit mno­hem víc. Ano, stá­le mys­le­te na blíz­kost den­ní­ho svět­la. Ovšem stůl může­te umís­tit také do pro­sto­ru. Vytvoříte tak míst­nost mno­hem dyna­mič­těj­ší. Rovněž si ale dej­te pozor, abys­te okno nemě­li za zády. Potom by vám den­ní svět­lo moh­lo tro­pit neple­chu kvů­li pří­mé­mu dopa­du slu­neč­ních paprs­ků na moni­tor počí­ta­če.

Vhodná kancelářská židle

Nezbytnou sou­čás­tí pra­cov­ní­ho pro­sto­ru je kan­ce­lář­ská židle, na kte­ré bude­te sedět během vyko­ná­vá­ní své prá­ce. Volte oprav­du poho­dl­nou žid­li, při­způ­so­be­nou plně vašim pod­mín­kám. Jde pře­de­vším o vaše zdra­ví.

Budete mít v kanceláři návštěvy?

Pracujete v kan­ce­lá­ři pou­ze samo­stat­ně, nebo zde i přes­to, že se kan­ce­lář nachá­zí u vás doma, bude­te při­jí­mat návštěvy? Pokud ano, je vhod­né umís­tit do míst­nos­ti také sto­lek a ale­spoň dvě poho­dl­né křes­la, kde si s kli­en­tem sed­ne­te a roze­be­re­te jeho pří­pad­né poža­dav­ky.

pracovna

Kancelář musí být útulná

Je veli­ce důle­ži­té, abys­te se zde cíti­li pří­jem­ně. Do oken si dej­te klid­ně dlou­hé vzduš­né závěsy, kte­ré opět vytvo­ří pro­stor tro­chu dyna­mič­těj­ší. Na oken­ní para­pet může­te umís­tit kvě­ti­nu. Na stůl či na stě­ny umís­tě­te tře­ba foto­gra­fie, kte­ré jsou vám pří­jem­né. Na stůl může­te umís­tit foto­gra­fii vaší rodi­ny, na stě­ny dej­te napří­klad vaše nej­lep­ší prá­ce či oce­ně­ní. Zpříjemněte rov­něž stůl u pose­ze­ní – posta­čí pěk­ná deko­ra­ce, mísa se sušen­ka­mi či kvě­ti­na.


Foto: Pixabay

  • Vsaďte na to, na co se můžete spolehnout25. února 2021 Vsaďte na to, na co se můžete spolehnout Pokud tedy přemýšlíte nad tím, co byste mohli udělat pro úspěch Vašich stránek, je vždy dobré vědět, že tu pro Vás jsou možnosti, které by se Vám mohly líbit. Ono dosáhnout vyšší […] Posted in Pro domov
  • Pronajmout si svou vlastní kancelář7. února 2021 Pronajmout si svou vlastní kancelář Začal jste pracovat jako osoba samostatně výdělečně činná a chystáte si pronajmout svoji vlastní kancelář? Možná zažíváte trochu výrazné a nepříjemné dilema. Dělat sám na sebe […] Posted in Pro domov
  • Útulná kancelář je určitě velmi důležitá13. ledna 2021 Útulná kancelář je určitě velmi důležitá V práci trávíme mnoho času, na tom se určitě všichni shodneme. Není to právě příjemné, ale nedá se s tím nic dělat. Minimálně osm hodin, ale mnozí z nás tráví v hodině dvanáct hodin a […] Posted in Pro domov
  • Kvalitní vybavení do kanceláře24. prosince 2020 Kvalitní vybavení do kanceláře Mnoho lidí, kteří pracují v provozu a jsou zvyklí na těžkou manuální práci, by pravděpodobně řekli na adresu takzvaných kancelářských myší, že berou vysoký plat za žádnou práci. Jakoby […] Posted in Pro domov
  • I doma by měla mít kancelář vhodné vybavení22. prosince 2020 I doma by měla mít kancelář vhodné vybavení V současné době je velmi rozšířen a u spousty zaměstnanců oblíbený výkon práce z domova, tedy home office. Ne každý zaměstnavatel toto umožňuje, ale kdo má takovou možnost, pak je […] Posted in Pro domov
  • Víc než jen kvalitní kancelář6. prosince 2020 Víc než jen kvalitní kancelář Kvalitní kancelář to je samozřejmě komfortní vybavení i zázemí, které zodpovědný zaměstnavatel zajistí svým podřízeným. Ostatně, když myslí na druhé, myslí tím samozřejmě také na svůj […] Posted in Pro domov
  • Stick it - Pojďte si zacvičit!18. prosince 2006 Stick it - Pojďte si zacvičit! Nechce se vám moc přemýšlet a potřebujete drobet vysadit? Dobrou volbou je sportovně laděný film Stick it.Missy Peregrym je sympatická holka. Tohle vám dojde hned na začátku snímku. Jaká […] Posted in Filmové recenze
  • Zack Snyder (Muž z oceli, Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti, Liga spravedlnosti) prohlásil, že Zack Snyder´s Justice Le...15. prosince 2020 Zack Snyder (Muž z oceli, Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti, Liga spravedlnosti) prohlásil, že Zack Snyder´s Justice Le... Zack Snyder (Muž z oceli, Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti, Liga spravedlnosti) prohlásil, že Zack Snyder´s Justice League bude pravděpodobně mít rating R (mládeži nepřístupno). […] Posted in Krátké filmové aktuality
  • Co se stalo s Ellie?18. května 2019 Co se stalo s Ellie? Deset let čeká Laurel Macková na odpověď, co se stalo s její dcerou Ellie. Nádherná, chytrá, bezproblémová a všemi milovaná Ellie jednoho dne odešla do knihovny a od té doby ji nikdo […] Posted in Recenze knih
  • Klasika: Truman Show25. září 2002 Klasika: Truman Show Jim Carrey asi ve své nejlepší roli - v roli Trumana Burbanka, člověka, který zjistil, že mu někdo vymyslel celý život... Vymysleli mu celý svět.Vymysleli mu celý život.Vymysleli mu […] Posted in Články
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,24562 s | počet dotazů: 216 | paměť: 46830 KB. | 27.02.2021 - 08:29:02