Kritiky.cz > Recenze knih > Jak si zařídit domov - váš průvodce na cestě k vysněnému interiéru

Jak si zařídit domov - váš průvodce na cestě k vysněnému interiéru

107537 350 0 fit

Hledáte zají­ma­vé inspi­ra­ce, jak vybrat pod­la­hy, okna či dve­ře a neví­te si rady? Toužíte po krás­ně zaří­ze­ném byd­le­ní? Jana Pěkná je inte­ri­é­ro­vá desig­nér­ka a zakla­da­tel­ka Online ško­ly byto­vé­ho desig­nu a je autor­kou kni­hy Jak si zaří­dit domov, v níž vám prak­tic­ký­mi rada­mi tipy uká­že správ­nou ces­tu k vaše­mu vysně­né­mu inte­ri­é­ru. 

Hned na úvod se dozví­te, jak s tou­to kni­hou pra­co­vat. Příručka j roz­dě­le­na na 3 čás­ti. 1 část pojed­ná­vá o tom, jak inte­ri­ér neza­ři­zo­vat, co máme k dis­po­zi­ci, co nakou­pit a jak to vše bude­me rea­li­zo­vat. 2. část obsa­hu­je vlast­ní rady k zaři­zo­vá­ní inte­ri­é­ru. Poslední část je plná for­mu­lá­řů a pra­cov­ních lis­tů, kte­ré jsou vodít­kem k tomu, abys­te si uvě­do­mi­li vaše potře­by, přá­ní, jaký je váš styl byd­le­ní, co vlast­ně máte k dis­po­zi­ci či vlast­ní nákup­ní seznam. Dále jsou zde dopo­ru­če­né zdro­je, lite­ra­tu­ra a něko­lik slov o autor­ce.

V této kni­ze nalez­ne­te návod, jak postu­po­vat krok za kro­kem, aby výsle­dek byl pod­le vašich před­stav. Kniha, kte­rá vás dove­de k vysně­né­mu byd­le­ní. Uvidíte jaké bar­vy, mate­ri­á­ly, jak je v inte­ri­é­ru sla­dit, jak vyu­žít to, co doma máme, jak roz­mís­tit náby­tek i jiné doplň­ky. V kni­ze je uve­de­no něko­lik sty­lů inte­ri­é­rů a jsou podrob­ně popsá­ny, dále prak­tic­ké tipy a tri­ky k zaři­zo­vá­ní byd­le­ní.

Tato kni­ha je napros­to úžas­ná. Je vyjí­meč­ná svým zamě­ře­ním.. Myslím si, že se autor­ce moc poved­la. Velice pří­nos­ná je prak­tic­ká část kni­hy s růz­ný­mi for­mu­lá­ři a pra­cov­ní­mi lis­ty, kte­ré vám pomo­hou se zamys­let nad vaší sou­čas­nou situ­a­cí, mož­nost­mi pro­sto­ro­vý­mi i finanč­ní­mi, přá­ní­mi, ale i vaším vku­sem a život­ním sty­lem. Na strán­kách vyda­va­tel­ství Grada nalez­ne­te pra­cov­ní lis­ty a for­mu­lá­ře zdar­ma ke sta­že­ní jako bonus k této kni­ze. Můžete si je vytisk­nout, koli­krát bude­te potře­bo­vat a vše si pro­jít a zhod­no­tit.

Styly kaž­dé­ho člo­vě­ka se vyví­jí a postup­ně mění, což je dob­ře. Jde to ruku v ruce i s postu­pu­jí­cím věkem, ale i to, zda máme malé děti, vět­ší nebo žád­né. I to ovliv­ní výběr mate­ri­á­lů, ale i doplň­ků. Často vás oslo­vu­jí nové tren­dy, inspi­ra­ce z inter­ne­tu či byto­vých časo­pi­sů. Život je změ­na a je tře­ba si jej uží­vat plný­mi douš­ky.

Když jsme spo­leč­ně s man­že­lem před něko­li­ka lety sta­vě­li náš vysně­ný dome­ček, řídi­li jsme se vlast­ním citem a zdra­vým sel­ským rozu­mem. Naštěstí máme hod­ně podob­ný vkus, tak­že nám neči­ni­lo pro­blém se vzá­jem­ně domlu­vit na bar­vách, mate­ri­á­lech, ale i ulo­že­ní v inte­ri­é­ru. Trochu mě mrzí, že v té době nevy­šla tako­vá pří­ruč­ka jakou je tato. Rozhodně by nám pomoh­la vyře­šit někte­ré zapekli­té situ­a­ce, kte­ré jsme v té době muse­li řešit. V sou­čas­né době máme zada­nou do výro­by seda­cí soupra­vu a křes­la do obý­va­cí­ho poko­je. Už se na ně moc těší­me.

Ukázka z kni­hy:

Co pro nás zna­me­ná domov?

„Domov je tam, kde je rodi­na.“

„Domov pro mě zna­me­ná lás­ku.“

„Domov je tam, kde je moje rodi­na, kde jsem ráda, kde jsem čas­to, kde spím.“

„Domov je mís­to, kte­ré si můžu při­způ­so­bit pod­le sebe.“

„Domov je mís­to, o kte­ré chci pečo­vat. A nemu­sí to být jen byt a dům, ale i oko­lí, čtvrť, měs­to.“

„Domov, to je odpo­či­nek, poho­da, můžu tam být sám sebou.“

Jana Pěkná je inte­ri­é­ro­vá desig­nér­ka a zakla­da­tel­ka Online ško­ly byto­vé­ho desig­nu, kde pomá­há inte­ri­é­ro­vým nad­šen­cům pro­nik­nout do tajů toho­to krás­né­ho obo­ru a s plnit si sen, zatou­ží -li po kari­é­ře inte­ri­é­ro­vé­ho desig­né­ra. Než se sta­la inte­ri­é­ro­vou desig­nér­kou, zaři­zo­va­la si něko­lik bytů jako napros­tý laik, a tak dob­ře ví, jaký roz­díl to může být, když se vyzná­te v obo­ru a ovlá­dá­te taj­né tipy a tri­ky. Proto pro vás napsa­la tuto kníž­ku.

Pokud se nevě­nu­je prá­ci a inte­ri­é­rům, najde­te jí prav­dě­po­dob­ně v její útul­né, tma­vo­mod­ře vyma­lo­va­né lož­ni­ci, jak čte fan­ta­sy kníž­ku nebo jak sle­du­je film s man­že­lem a dvě­ma dce­ra­mi v pohod­lí tma­vě zele­né­ho obý­va­cí­ho poko­je. A jest­li není doma, bude na pro­cház­ce v lese.

Autor: Jana Pěkná

Žánr: pří­ruč­ka

Vydáno: 2019, Grada, Praha

Počet stran: 192

Vazba kni­hy: pev­ná

ISBN: 978-80-271-0753-7

  • Vykouzlete tu pravou vánoční atmosféru! Nesmí chybět vůně!9. února 2021 Vykouzlete tu pravou vánoční atmosféru! Nesmí chybět vůně! S Vánocemi je spojena spousta typických vánočních vůní. Některé se v bytě linou už jen díky tomu, co právě děláme. Cítíte tu vůni vanilkových rohlíčků, které se právě pečou […] Posted in Pro domov
  • Příroda v misce31. ledna 2021 Příroda v misce Bon-sai znamená v překladu z japonštiny strom v misce. Jde v podstatě o zmenšeninu normálně i velmi vzrostlého stromu, určenou pro pěstování doma. Takový strom se zastřihuje a ovlivňuje […] Posted in Pro domov
  • Nebojte se kombinace nového se starým27. ledna 2021 Nebojte se kombinace nového se starým Došli vám finance na rekonstrukci bytu nebo domu a vy nevíte, co se starým nábytkem, nebo je vám líto vyhodit starožitnost po prarodičích? Na první pohled se vám může zdát, že co je […] Posted in Pro domov
  • Styly vánoční výzdoby21. ledna 2021 Styly vánoční výzdoby Odkud čerpáte inspiraci pro výzdobu svého domova? Máte rádi, když je sladěné naprosto vše? Od výzdoby, přes balicí papír, do kterého budete balit dárky, až po slavnostní tabuli? Ano, […] Posted in Pro domov
  • Vysavač bazénu11. ledna 2021 Vysavač bazénu Plánujete mít bazén nebo jej už na a zahradě máte? Tak či tak, je velice jasné, že musíte mít opravdu dobré čisticí prostředky, abyste to měli všechno čisté? Jistě víte, že mít bazén, […] Posted in Pro domov
  • Proč říct ano sušičce na prádlo?10. ledna 2021 Proč říct ano sušičce na prádlo? Pryč jsou časy, kdy jsme museli kontrolovat lístky na lemech jednotlivých kousků oblečení a ta tam je i strach, že bychom v sušičce mohli některé nádherné kousky z vlny, […] Posted in Pro domov
  • Vypínače a zásuvky – důležité pro vzhled interiéru19. prosince 2020 Vypínače a zásuvky – důležité pro vzhled interiéru Zařizujete si zcela nový interiér nebo došlo na rekonstrukci? Chcete dbát na každý detail a mít všechno podle svých představ? Při zařizování interiéru je potřebné brát do úvahy i ten […] Posted in Pro domov
  • Organizace a úklid domácnosti27. listopadu 2020 Organizace a úklid domácnosti Marně gruntujete celé odpoledne vaši domácnost od půdy až do sklepa, a stačí dvě hodiny a někdy i méně, než se objeví zbytek členů domácnosti, nejlépe i s nějakými kamarády či […] Posted in Pro domov
  • Včelaření pro děti- pozorujeme a chráníme včely, sklízíme med17. listopadu 2020 Včelaření pro děti- pozorujeme a chráníme včely, sklízíme med Máte rádi včely a dobrý med? Chcete se dozvědět zajímavosti ze života včel? Tak právě vám je určena tato příručka plná informací a fotografií.  Kniha je rozdělena na čtyři části. Ta první […] Posted in Recenze knih
  • Všestranná příprava do školy - Mezi námi předškoláky27. října 2020 Všestranná příprava do školy - Mezi námi předškoláky Pracujete v mateřské škole? Hledáte zajímavé inspirace pro práci s předškolními dětmi? Chcete svého předškoláka co nejlépe připravit do první třídy? Pokud jste si alespoň dvakrát […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,53874 s | počet dotazů: 215 | paměť: 46849 KB. | 02.03.2021 - 20:54:32