Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Jak si zařídit domov - váš průvodce na cestě k vysněnému interiéru

Jak si zařídit domov - váš průvodce na cestě k vysněnému interiéru

107537 350 0 fit
107537 350 0 fit

Hledáte zají­ma­vé inspi­ra­ce, jak vybrat pod­la­hy, okna či dve­ře a neví­te si rady? Toužíte po krás­ně zaří­ze­ném byd­le­ní? Jana Pěkná je inte­ri­é­ro­vá desig­nér­ka a zakla­da­tel­ka Online ško­ly byto­vé­ho desig­nu a je autor­kou kni­hy Jak si zaří­dit domov, v níž vám prak­tic­ký­mi rada­mi tipy uká­že správ­nou ces­tu k vaše­mu vysně­né­mu inte­ri­é­ru. 

Hned na úvod se dozví­te, jak s tou­to kni­hou pra­co­vat. Příručka j roz­dě­le­na na 3 čás­ti. 1 část pojed­ná­vá o tom, jak inte­ri­ér neza­ři­zo­vat, co máme k dis­po­zi­ci, co nakou­pit a jak to vše bude­me rea­li­zo­vat. 2. část obsa­hu­je vlast­ní rady k zaři­zo­vá­ní inte­ri­é­ru. Poslední část je plná for­mu­lá­řů a pra­cov­ních lis­tů, kte­ré jsou vodít­kem k tomu, abys­te si uvě­do­mi­li vaše potře­by, přá­ní, jaký je váš styl byd­le­ní, co vlast­ně máte k dis­po­zi­ci či vlast­ní nákup­ní seznam. Dále jsou zde dopo­ru­če­né zdro­je, lite­ra­tu­ra a něko­lik slov o autor­ce.

V této kni­ze nalez­ne­te návod, jak postu­po­vat krok za kro­kem, aby výsle­dek byl pod­le vašich před­stav. Kniha, kte­rá vás dove­de k vysně­né­mu byd­le­ní. Uvidíte jaké bar­vy, mate­ri­á­ly, jak je v inte­ri­é­ru sla­dit, jak vyu­žít to, co doma máme, jak roz­mís­tit náby­tek i jiné doplň­ky. V kni­ze je uve­de­no něko­lik sty­lů inte­ri­é­rů a jsou podrob­ně popsá­ny, dále prak­tic­ké tipy a tri­ky k zaři­zo­vá­ní byd­le­ní.

Tato kni­ha je napros­to úžas­ná. Je vyjí­meč­ná svým zamě­ře­ním.. Myslím si, že se autor­ce moc poved­la. Velice pří­nos­ná je prak­tic­ká část kni­hy s růz­ný­mi for­mu­lá­ři a pra­cov­ní­mi lis­ty, kte­ré vám pomo­hou se zamys­let nad vaší sou­čas­nou situ­a­cí, mož­nost­mi pro­sto­ro­vý­mi i finanč­ní­mi, přá­ní­mi, ale i vaším vku­sem a život­ním sty­lem. Na strán­kách vyda­va­tel­ství Grada nalez­ne­te pra­cov­ní lis­ty a for­mu­lá­ře zdar­ma ke sta­že­ní jako bonus k této kni­ze. Můžete si je vytisk­nout, koli­krát bude­te potře­bo­vat a vše si pro­jít a zhod­no­tit.

Styly kaž­dé­ho člo­vě­ka se vyví­jí a postup­ně mění, což je dob­ře. Jde to ruku v ruce i s postu­pu­jí­cím věkem, ale i to, zda máme malé děti, vět­ší nebo žád­né. I to ovliv­ní výběr mate­ri­á­lů, ale i doplň­ků. Často vás oslo­vu­jí nové tren­dy, inspi­ra­ce z inter­ne­tu či byto­vých časo­pi­sů. Život je změ­na a je tře­ba si jej uží­vat plný­mi douš­ky.

Když jsme spo­leč­ně s man­že­lem před něko­li­ka lety sta­vě­li náš vysně­ný dome­ček, řídi­li jsme se vlast­ním citem a zdra­vým sel­ským rozu­mem. Naštěstí máme hod­ně podob­ný vkus, tak­že nám neči­ni­lo pro­blém se vzá­jem­ně domlu­vit na bar­vách, mate­ri­á­lech, ale i ulo­že­ní v inte­ri­é­ru. Trochu mě mrzí, že v té době nevy­šla tako­vá pří­ruč­ka jakou je tato. Rozhodně by nám pomoh­la vyře­šit někte­ré zapekli­té situ­a­ce, kte­ré jsme v té době muse­li řešit. V sou­čas­né době máme zada­nou do výro­by seda­cí soupra­vu a křes­la do obý­va­cí­ho poko­je. Už se na ně moc těší­me.

Ukázka z kni­hy:

Co pro nás zna­me­ná domov?

„Domov je tam, kde je rodi­na.“

„Domov pro mě zna­me­ná lás­ku.“

„Domov je tam, kde je moje rodi­na, kde jsem ráda, kde jsem čas­to, kde spím.“

„Domov je mís­to, kte­ré si můžu při­způ­so­bit pod­le sebe.“

„Domov je mís­to, o kte­ré chci pečo­vat. A nemu­sí to být jen byt a dům, ale i oko­lí, čtvrť, měs­to.“

„Domov, to je odpo­či­nek, poho­da, můžu tam být sám sebou.“

Jana Pěkná je inte­ri­é­ro­vá desig­nér­ka a zakla­da­tel­ka Online ško­ly byto­vé­ho desig­nu, kde pomá­há inte­ri­é­ro­vým nad­šen­cům pro­nik­nout do tajů toho­to krás­né­ho obo­ru a s plnit si sen, zatou­ží -li po kari­é­ře inte­ri­é­ro­vé­ho desig­né­ra. Než se sta­la inte­ri­é­ro­vou desig­nér­kou, zaři­zo­va­la si něko­lik bytů jako napros­tý laik, a tak dob­ře ví, jaký roz­díl to může být, když se vyzná­te v obo­ru a ovlá­dá­te taj­né tipy a tri­ky. Proto pro vás napsa­la tuto kníž­ku.

Pokud se nevě­nu­je prá­ci a inte­ri­é­rům, najde­te jí prav­dě­po­dob­ně v její útul­né, tma­vo­mod­ře vyma­lo­va­né lož­ni­ci, jak čte fan­ta­sy kníž­ku nebo jak sle­du­je film s man­že­lem a dvě­ma dce­ra­mi v pohod­lí tma­vě zele­né­ho obý­va­cí­ho poko­je. A jest­li není doma, bude na pro­cház­ce v lese.

Autor: Jana Pěkná

Žánr: pří­ruč­ka

Vydáno: 2019, Grada, Praha

Počet stran: 192

Vazba kni­hy: pev­ná

ISBN: 978-80-271-0753-7


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,69668 s | počet dotazů: 249 | paměť: 56727 KB. | 29.06.2022 - 05:42:02