Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Jak si vyrobit papírové 3D květy?

Jak si vyrobit papírové 3D květy?

Milujete kvě­ti­ny a je vám líto, že léto kon­čí, a vy si tak až do jara žád­né dal­ší nena­tr­há­te, nedá­te do vázy a nezkrášli­te tak svůj milo­va­ný domov? Jistě, může­te si zajít do kvě­ti­nář­ství a něja­ké kvě­ti­ny kou­pit, ale někdy tady ta mož­nost zkrát­ka není... Naštěstí je zde mož­nost vyro­bit si své vlast­ní kvě­ti­ny. Budou sice „jen“ z papí­ru a nebu­dou vonět jako sku­teč­né živé kvě­ty, ale roz­jas­ní kaž­dou míst­nost a navíc vyro­bit je není vůbec těž­ké. Stačí mít po ruce papí­ry růz­ných barev a tro­chu trpě­li­vos­ti.

Jak na to? To vám pro­zra­dí kni­ha Květinové kiri­ga­mi - Papírové 3D kvě­ty, kte­rou napsa­la Japonka Emiko Yamamoto. Emiko nejdřív pra­co­va­la u výrob­ce deko­ra­cí a poté se sta­la samo­stat­nou návr­hář­kou. Její pro­pra­co­va­né výtvo­ry v jem­ných tónech jsou vel­mi oce­ňo­vá­ny na výsta­vách a v časo­pi­sech. V sou­čas­né době je ředi­tel­kou spo­leč­nos­ti Paper deco­rati­on a pořá­dá kur­zy v něko­li­ka kul­tur­ních cen­t­rech v Japonsku. Je taky autor­kou něko­la dal­ších knih o kiri­ga­mi.

V téhle kni­ze, kte­rá je roz­dě­le­ná na 15 kapi­tol, se dozví­te, jak si vyro­bit spo­ny na záclo­ny, věn­ce a věneč­ky, kvě­ti­no­vé závěsy, slav­nost­ní deko­ra­ce nebo 3D přá­ní. V kaž­dé kapi­to­le najde­te struč­ný popis kvě­ti­ny, nebo deko­ra­ce, kte­ré se věnu­je, a něko­lik ilu­strač­ních foto­gra­fií. Vždy po něko­li­ka kapi­to­lách násle­du­jí strán­ky s kon­krét­ní­mi návo­dy na výro­bu. Ty obsa­hu­jí infor­ma­ce o mate­ri­á­lu a dal­ších potře­bách, kte­ré jsou pro výro­bu nevy­hnut­né, a struč­ný popis jed­not­li­vých kroků, kte­rý je dopl­ně­ný foto­gra­fie­mi.

Díky tomu si zvlád­ne­te kvě­ti­ny a deko­ra­ce vyro­bit během chvil­ky a kdo­ví, tře­ba vás nápa­dy Emiko inspi­ru­jí k vytvá­ře­ní svých vlast­ních ori­gi­nál­ních papí­ro­vých drob­nos­tí.

 

Hodnocení: 95%

 

 

KVĚTINOVÉ KIRIGAMI - PAPÍROVÉ 3D KVĚTY

Autorka: Emiko Yamamoto

Překlad: Jana Jiroušková

Vydáno: Grada, 2019

Počet stran: 80

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,02331 s | počet dotazů: 230 | paměť: 53257 KB. | 05.12.2021 - 12:46:00