Kritiky.cz > Pro domov > Jak si správně vybrat matraci

Jak si správně vybrat matraci

img a277024 w1727 t1599316858

Výběr nové mat­ra­ce pod­lé­há mno­ha fak­to­rům. Například jaké aler­gie máte nejen vy, ale také čle­no­vé vaší rodi­ny. Alergikům se nedo­po­ru­ču­jí mat­ra­ce napří­klad z vlny nebo late­xu. Matrace by ide­ál­ně měla být slo­že­ná ze dvou čás­tí a samo­zřej­mě je lep­ší, když má mat­ra­ce potah, kte­rý se dá sun­dat a even­tu­ál­ně vyprat. Také bychom se měli sou­stře­dit na to, jak dlou­ho mat­ra­ce asi vydr­ží, což nám uká­že, kolik let se na ni vzta­hu­je záru­ka. Samozřejmě dále vybí­rá­me pod­le roz­mě­rů mat­ra­ce, aby byla stej­ná, jak rošt poste­le, na niž mat­ra­ci kupu­je­me.
prošívaná matrace
Jaký je nej­lep­ší mate­ri­ál?
Mezi nej­po­u­ží­va­něj­ší mate­ri­á­ly v dneš­ní době pat­ří poly­u­re­ta­no­vé (PUR) pěny, jež jsou význač­né svou elas­ti­ci­tou, pro­dyš­nos­tí a snad­ným tva­ro­vá­ním. Kvalita mat­ra­ce je určo­vá­na hus­to­tou PUR pěn. Obecně pla­tí, že čím vět­ší hus­to­ta pěny, tím poho­dl­něj­ší a při­způ­so­bi­věj­ší je, a tím také kva­lit­něj­ší. Čím niž­ší odpor pro­ti stla­če­ní, tím tva­ro­vě déle vydr­ží.

Vždycky je lep­ší si jít mat­ra­ci vyzkou­šet, sed­nout si na ni, leh­nout si a zvá­žit, na kte­ré se leží nej­lé­pe, pří­pad­ně jak se vám z ní vstá­vá. Rozhodně je to lep­ší, než si bez vyzkou­še­ní objed­nat mat­ra­ci přes inter­net.
maska na spaní

Typy PUR pěn

·         Viskoelastická „líná“ PUR pěna
Jedná se o pěnu s vyso­kou hus­to­tou. Když se změ­ní tep­lo­ta vaše­ho těla, sní­ží se tuhost mat­ra­ce, čímž se sni­žu­je tlak a vaši kůži. Toto je prv­ní pro­dyš­ná PUR pěna.

·         Studená PUR pěna
Tyto typy pěn se vyrá­bí při niž­ší tep­lo­tě, což zaru­ču­je jejich elas­ti­ci­tu a jejich vel­ké póry zase zaru­ču­jí vyso­kou pro­dyš­nost.

·         Pojená PUR pěna
Takovýto typ pěny se lisu­je. Jeho zákla­dem je pěno­vá drť, kte­rá se liso­vá­ní stla­čí na des­ku – ta je veli­ce tuhá, pro­to je její vyu­ži­tí ve stře­du mat­ra­ce a tvo­ří její jádro.

·         BIO pěna
Také se jed­ná o stu­de­nou pěnu, ale tam, kde v před­cho­zím typu pou­ží­vá výrob­ce rop­né pro­duk­ty, zde tyto pro­duk­ty nahra­zu­je rost­lin­ný­mi nebo esen­ci­ál­ní­mi ole­ji, čímž se kla­de důraz na ochra­nu život­ní­ho pro­stře­dí


Foto: Pixabay

  • Výběr ložního prádla22. března 2021 Výběr ložního prádla Existuje tolik možností mezi materiály, barvami i dekory. Na co se zaměřit při koupi ložního prádla? Co nesmíme opomenout? Inu, rozhodně bychom se neměli zaměřovat jenom na klasickou […] Posted in Pro domov
  • Stavět sami, nebo se obrátit na stavební firmu?19. března 2021 Stavět sami, nebo se obrátit na stavební firmu? Stavební firma Účelem smlouvy o dílo je ochrana před problémy se stavební firmou, které by mohly v budoucnu nastat. Smlouva o dílo musí být kvalitně zpracována a musí mít […] Posted in Pro domov
  • Vykouzlete tu pravou vánoční atmosféru! Nesmí chybět vůně!9. února 2021 Vykouzlete tu pravou vánoční atmosféru! Nesmí chybět vůně! S Vánocemi je spojena spousta typických vánočních vůní. Některé se v bytě linou už jen díky tomu, co právě děláme. Cítíte tu vůni vanilkových rohlíčků, které se právě pečou […] Posted in Pro domov
  • Příroda v misce31. ledna 2021 Příroda v misce Bon-sai znamená v překladu z japonštiny strom v misce. Jde v podstatě o zmenšeninu normálně i velmi vzrostlého stromu, určenou pro pěstování doma. Takový strom se zastřihuje a ovlivňuje […] Posted in Pro domov
  • Nebojte se kombinace nového se starým27. ledna 2021 Nebojte se kombinace nového se starým Došli vám finance na rekonstrukci bytu nebo domu a vy nevíte, co se starým nábytkem, nebo je vám líto vyhodit starožitnost po prarodičích? Na první pohled se vám může zdát, že co je […] Posted in Pro domov
  • Styly vánoční výzdoby21. ledna 2021 Styly vánoční výzdoby Odkud čerpáte inspiraci pro výzdobu svého domova? Máte rádi, když je sladěné naprosto vše? Od výzdoby, přes balicí papír, do kterého budete balit dárky, až po slavnostní tabuli? Ano, […] Posted in Pro domov
  • Vysavač bazénu11. ledna 2021 Vysavač bazénu Plánujete mít bazén nebo jej už na a zahradě máte? Tak či tak, je velice jasné, že musíte mít opravdu dobré čisticí prostředky, abyste to měli všechno čisté? Jistě víte, že mít bazén, […] Posted in Pro domov
  • Proč říct ano sušičce na prádlo?10. ledna 2021 Proč říct ano sušičce na prádlo? Pryč jsou časy, kdy jsme museli kontrolovat lístky na lemech jednotlivých kousků oblečení a ta tam je i strach, že bychom v sušičce mohli některé nádherné kousky z vlny, […] Posted in Pro domov
  • Vypínače a zásuvky – důležité pro vzhled interiéru19. prosince 2020 Vypínače a zásuvky – důležité pro vzhled interiéru Zařizujete si zcela nový interiér nebo došlo na rekonstrukci? Chcete dbát na každý detail a mít všechno podle svých představ? Při zařizování interiéru je potřebné brát do úvahy i ten […] Posted in Pro domov
  • Organizace a úklid domácnosti27. listopadu 2020 Organizace a úklid domácnosti Marně gruntujete celé odpoledne vaši domácnost od půdy až do sklepa, a stačí dvě hodiny a někdy i méně, než se objeví zbytek členů domácnosti, nejlépe i s nějakými kamarády či […] Posted in Pro domov
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,06891 s | počet dotazů: 218 | paměť: 54287 KB. | 17.04.2021 - 15:26:11
X