Kritiky.cz > Pro ženy > Jak šetřit při nákupech na internetu

Jak šetřit při nákupech na internetu

money 256281 1920

Při naku­po­vá­ní je mož­né ušet­řit. A inter­net je v tom­to ohle­du skvě­lým pomoc­ní­kem. Přestože se stá­le někte­ří naku­po­vat to, co si nemo­hou osa­hat, obá­va­jí, není k tomu důvod. Jak výhod­ně vybí­rat zbo­ží přes inter­net?

Nakupujte výhodně

Internet je pře­de­vším skvě­lý v tom, že na dosah ruky (nebo myši) máte tolik obcho­dů, kolik bys­te nestih­li fyzic­ky pro­jít. Především tak máte mož­nost si porov­nat ceny a nakou­pit tam, kde je to pro vás nej­vý­hod­něj­ší. Pomoc vám nabíd­nou inter­ne­to­vé srov­ná­va­če.

Při naku­po­vá­ní onli­ne lze také vyu­žít slev a spe­ci­ál­ních akcí. Obchodníci se pra­vi­del­ně zapo­ju­jí do sezón­ních výpro­dejů, do akcí jako Black Friday, pří­pad­ně do Dne dopra­vy zdar­ma. Jestliže si chce­te ušet­řit plat­bu poš­tov­né­ho během celé­ho roku, což je nespor­ně nao­pak urči­tá sla­bi­na náku­pů přes inter­net, u jed­not­li­vých e-shopů si zjis­tě­te, zda nabí­ze­jí mož­nost osob­ní­ho odbě­ru zbo­ží, pří­pad­ně také, zda může­te zís­kat dopra­vu zdar­ma od náku­pu v urči­té výši.

Vyberte si také vhod­ný způ­sob plat­by. Oblíbená dobír­ka je v mno­ha pří­pa­dech suve­rén­ně nej­draž­ší. U pro­vě­ře­ných obchod­ní­ků se nemu­sí­te bát zapla­tit pře­dem kar­tou. Platby kar­tou jsou vět­ši­nou zdar­ma, celý pro­ces je napros­to bez­peč­ný a trans­ak­ce se rea­li­zu­je rych­le, vybra­ný pro­dukt je zapla­ce­ný ihned.

Využívejte slevy

Možnou ces­tou k finanč­ní úspo­ře jsou také sle­vo­vé kódy. Tyto kupo­ny jsou jed­no­du­chým nástro­jem, kte­rý vám v koneč­ném důsled­ku sní­ží cel­ko­vou cenu náku­pu. Stačí pou­ze ten­to kód zadat do nákup­ní­ho koší­ku, sle­va se ode­čte auto­ma­tic­ky. Proces náku­pu se tedy pou­ži­tím těch­to kupó­nů nijak nemě­ní a nekom­pli­ku­je.

Shromažďování těch­to kupó­nů se v sou­čas­né době již věnu­jí spe­ci­a­li­zo­va­né weby. Mezi tako­vé pat­ří i web Megakupon.cz. Díky tomu si nemu­sí­te nic slo­ži­tě vyhle­dá­vat, sta­čí zadat jmé­no vybra­né­ho e-shopu do vyhle­dá­vá­ní. Megakupon.cz nabí­zí kon­krét­ně sle­vy na Dek.cz nebo sle­vy do e-shopu Blackcomb.cz, oblí­be­né­ho pro­dej­ce s elek­tro­ni­kou.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Vaření pro děti do jednoho roku3. října 2019 Vaření pro děti do jednoho roku Po období kojení přecházejí děti postupně na pevnou stravu. Nebojte se zkoušet různé suroviny již od šesti měsíců věku. Děti do jednoho roku nepotřebují jíst maso každý den, proto jim […]
  • Trend, který ovládne přelom podzimu a zimy? Krokodýlí kůže!30. července 2019 Trend, který ovládne přelom podzimu a zimy? Krokodýlí kůže! Zvířecí vzory jako takové se obecně těší velké popularitě, přesto bych v dnešním článku chtěla zmínit konkrétně jeden, který dokonale ovládne přechod mezi podzimem a zimou: krokodýlí kůže! […]
  • Nebezpečí holení14. září 2019 Nebezpečí holení Při každé depilaci nežádoucího ochlupení je vždy třeba počítat s několika komplikacemi. Zejména podpaždí a třísla jsou místa našeho těla, s množstvím rizik. Při každém holení je tady […]
  • Trendy dámské lodičky: jaké si vyberete?!2. července 2019 Trendy dámské lodičky: jaké si vyberete?! Neexistuje snad typičtější obuv pro ženy, nežli právě dámské lodičky. Tahle doména patří pouze nám - ženám, o tom nemusí být sporu. I když počasí panující za okny není v posledních dnech […]
  • Výběr podprsenky není věda, přesto při něm často chybujeme3. června 2019 Výběr podprsenky není věda, přesto při něm často chybujeme Výběr podprsenky čas od času nemine snad žádnou z nás. Rozhodně nelze tvrdit, že nám jeden model vydrží celý život - mnohdy nepřežije ani půl roku, aniž by nedošlo k viditelným známkám […]
  • Vybavení našich dětí, co je správně?7. října 2019 Vybavení našich dětí, co je správně? Je správné koupit našim dětem počítač? Jaké jsou jeho výhody i nevýhody a je vlastně zdraví škodlivý? To je velmi důležitá otázka, nad kterou mnozí z rodičů přemýšlí. Co je tedy […]
  • Šikmá, rovná nebo špičatá: jaká pinzeta je pro vás ta pravá?25. srpna 2019 Šikmá, rovná nebo špičatá: jaká pinzeta je pro vás ta pravá? Není pinzeta jako pinzeta. Liší se především svým tvarem a vybrat si tu správnou není mnohdy tak jednoduché, jak se možná na první pohled zdá. Bez pinzety se žádná žena či dívka neobejde, […]
  • Byt stylově a levně? Snadno a rychle!17. září 2019 Byt stylově a levně? Snadno a rychle!  Spousta nejenom mladých lidí naráží při zařizování bytu na jeden, konkrétně dva velké a poměrně dost podstatné problémy – nedostatek financí, přesto chtějí stylové a hezké […]
  • Ochrana pleti v zimě - jak na to?14. května 2019 Ochrana pleti v zimě - jak na to? Ochrana pleti v zimě je často diskutované téma. Pokud si právě teď říkáte, že tohle téma přeci ještě není aktuální, protože nám stále ještě panuje teplotně příznivější podzim, dovolím si […]
  • Chtějí muži ideál?10. září 2019 Chtějí muži ideál? Ženy si tak často dělají starosti, aby byly pro svého muže sexuálně přitažlivé. Snaží se držet dietu, aby byly štíhlé, oblékat a líčit se podle poslední módy. Vy se tak snažíte, protože si […]