Jak se zbavit mastných vlasů?

Reklamy jako dobrý tahák

Každý den na vás doslo­va úto­čí spous­ty reklam, kte­ré vám před­klá­da­jí doce­la zře­tel­ný ide­ál „vla­so­vé” krá­sy. Ty vaše mu ale neod­po­ví­da­jí ani zda­le­ka? Nezoufejte. Než si bude­te utí­kat jedi­ně pro paru­ku, pře­čte­te si naše tipy. S mast­nou hří­vou se dá zato­čit.

Vlasy samy vědí, kdy potřebují umýt

Mýt či nemýt? Samozřejmě mýt. Potřebujete si vla­sy mýt kaž­dý den, nicmé­ně věří­te mýtu, že čím čas­tě­ji je bude­te podro­bo­vat láz­ni z vody a šam­po­nu, tím více se vám budou mas­tit? Tak to vás uklid­ní­me, ony jsou doce­la inte­li­gent­ní. Samy si o frek­ven­ci očis­ty řek­nou. Věřte jim. Tuto pro­cedu­ru opa­kuj­te klid­ně pod­le potře­by, tedy den­ně, je-li to nezbyt­né.

Správná péče je důležitá

Rozhodně nemu­sí­te dru­hý den strá­vit s culí­kem a mas­ko­vat hří­vu pod klo­bou­kem. O svo­je vla­sy bys­te však měla pečo­vat za pomo­ci šam­po­nu, kte­rý je pro ně vhod­ný. Vyhněte se pří­liš agre­siv­ním pří­prav­kům, kte­ré je odmas­tí. Zkusit může­te i tře­ba dět­ský šam­pon. Některé zdro­je radí pou­ží­vat pří­prav­ky s kyse­lým pH a umýt si je hned dva­krát – jed­nou za úče­lem odstra­ně­ní nečis­tot a podru­hé pro půso­be­ní slo­žek v šam­po­nu.

Nemusíte se důsled­ně vyhý­bat ani mas­kám a kon­di­ci­oné­rům, ač jejich pře­mí­ra vám uško­dí. I mast­ná kšti­ce si zaslou­ží péči. Aplikujte je však vždy výhrad­ně do délek. U koneč­ků by pří­prav­ky vaše vla­sy moh­ly zby­teč­ně zatí­žit.

Nejlépe vám s vytvo­ře­ním obje­mu samo­zřej­mě pomů­že fén, ale nemě­la bys­te podro­bo­vá­ní vla­sů hor­ké­mu vzdu­chu pří­liš pře­há­nět.

Záleží i na jídle

Omezte také pokr­my, kte­ré obsa­hu­jí pří­liš cuk­rů a tuků. Měla bys­te rov­něž méně solit a pomo­ci vám může i sní­že­ná míra kon­zu­ma­ce koře­ně­ných potra­vin. Za správ­ný jídel­ní­ček s dostat­kem vita­mí­nů B (obsa­hu­je je napří­klad maso) vám podě­ku­je nejen vaše hří­va. Neprospěje vám ani stres. Další pří­či­nou mast­né kšti­ce mohou být pros­tě hor­mo­ny.

Tip na konec

Tip! Vlasy si umýt oprav­du nestí­há­te, ačko­li by to už potře­bo­va­ly? Mějte vždy v zálo­ze suchý šam­pon. Hlavně bru­netkám se bude hodit ver­ze ve spre­ji. Jeho syp­kou for­mu je tře­ba bed­li­vě vyče­sat a mohl by vám zane­chat na hla­vě šeda­vý nádech. Ombre je sice in, ale v této ver­zi si ho pře­ce jen asi nepo­ří­dí­te.


Foto: Pixabay

Redaktor webu TrendyModa.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,15438 s | počet dotazů: 236 | paměť: 46668 KB. | 17.01.2021 - 04:59:48