Kritiky.cz > Pro ženy > Jak se to dá zvládnout

Jak se to dá zvládnout

img a277598 w1731 t1480762053

Ti dva spo­lu cho­di­li už základ­ní ško­ly. Spolu pře­šli na střed­ní a vyso­kou si zvo­li­li oba dva eko­no­mic­kou. V posled­ním roč­ní­ku se roz­hod­li, že hned po pro­mo­ci se vez­mou. A tak zača­li plá­no­vat prv­ní spo­leč­né byd­le­ní.
interiér obýváku
A pro­to­že to byli vzdě­la­ní eko­no­mo­vé, roz­hod­li se stá­va­jí­cí situ­a­ci řešit eko­no­mic­ky. Během stu­dií si na bri­gá­dách vždyc­ky něco vydě­la­li, ale to sta­či­lo ako­rát pokrýt kaž­do­den­ní potře­by. Štěstí se na ně usmá­lo v podo­bě bytu, kte­rý byl dědic­tvím po babič­ce. A v něm sta­rý, omše­lý náby­tek.

S minimálními náklady

První nápad, nechat všech­no z bytu vyvézt do na sme­tiš­tě, naštěs­tí vzhle­dem k množ­ství uče­ní, nere­a­li­zo­va­li. Po ode­vzdá­ní diplo­mo­vých pra­cí nastal ten pra­vý čas. Při důklad­né pro­hlíd­ce zjis­ti­li, jaký poklad to po babič­ce vlast­ně dosta­li. Všechen náby­tek byl vyro­be­ný z pocti­vé­ho dře­va a potře­bo­val upra­vit jenom vrch­ní slup­ku.
rekontrukce domácnosti
Křesla se po výmě­ně pol­strů zača­la jevit rov­něž v jiném svět­le. A tak se dali do prá­ce. Inspiraci našli na foto­gra­fi­ích jed­né z cest po již­ní Francii. Modrobílá kom­bi­na­ce tam kra­lu­je v inte­ri­é­rech mno­ha domác­nos­tí dodnes.
Nejdříve bylo nut­né vše­chen náby­tek zba­vit sta­rých nátě­rů.

Brousili, tme­li­li a začiš­ťo­va­li celý týden. Potom při­šla dru­há fáze, na kte­rou si při­zva­li kama­rá­da výtvar­ní­ka. Tomu se mod­ro­bí­lé nátě­ry oprav­du poved­ly. Podařilo se mu vytvo­řit nád­her­nou pati­nu, k nero­ze­zná­ní od té fran­couz­ské.

V posled­ní fázi bylo nut­no zno­vu potáh­nout všech­na křes­la. Tu při­šlo vhod, že nastá­va­jí­cí mla­dá paní měla šití jako své­ho koníč­ka už od dět­ství. Vyrobila šab­lo­ny, pod­le nich vytvo­ři­la jed­not­li­vé díl­ce z mod­ro­bí­lé­ho kana­fa­su, tři dny seší­va­la a křes­la dosta­la novou, ori­gi­nál­ní tvář.
domácí interiér
Malou půjč­ku si vyří­di­li na nové dře­vě­né pod­la­hy. Ty se muse­ly vymě­nit v celém bytě. Výsledek byl řeme­sl­ně doko­na­lý. Domov byl při­pra­ven, aby ženich svo­ji nevěs­tu pře­ne­sl přes práh.

  • Chcete si postavit nový dům?5. října 2019 Chcete si postavit nový dům? Sedněte na kolo a vyražte. My jsme to zkusili a z cyklovýletu do Provence v jižní Francii si přivezli inspiraci, kterou se nám podařilo během dvou let realizovat. Finanční stránku se nám […] Posted in Pro ženy
  • Zamyslet se nad svým životním stylem12. listopadu 2019 Zamyslet se nad svým životním stylem Taky to tak máte, že když se vysloví zdravý životní styl, máte chuť zapálit si cigaretu, otevřít si sáček s chipsy a k tomu tabulku čokolády a vše to zapít dvěma deci silného vína? Tak to […] Posted in Pro ženy
  • Nebezpečí holení14. září 2019 Nebezpečí holení Při každé depilaci nežádoucího ochlupení je vždy třeba počítat s několika komplikacemi. Zejména podpaždí a třísla jsou místa našeho těla, s množstvím rizik. Při každém holení je tady […] Posted in Pro ženy
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […] Posted in Recenze knih
  • Začne to výměnou oken15. září 2019 Začne to výměnou oken Po dvaceti letech začne na každém domě hlodat zub času. Přestože máte pocit, že jste se do něho nastěhovali nedávno, zjišťujete, že bude nutno provést určité záchranné práce. Na začátek […] Posted in Pro ženy
  • Muži volí dům cihlový27. října 2019 Muži volí dům cihlový Po malém průzkumu mezi mladými páry, které se chystají na společný život, vyšlo najevo, že muži si pro svůj rodinný život představují klasické cihlové stavení, kdežto ženy by daly přednost […] Posted in Pro ženy
  • Léto a móda jdou skvěle dohromady!11. října 2019 Léto a móda jdou skvěle dohromady! S letním počasím přichází naše strachování, co nám z minulé sezóny vlastně zbylo v šatníku nebo jestli ty své kousky ještě oblečeme.  Nákupní centra vyhlásí vyskladnění nového zboží a […] Posted in Pro ženy
  • Vkusná vánoční výzdoba10. září 2019 Vkusná vánoční výzdoba Vánoční zdobení si užívá mnoho lidí. Je ale důležité dbát na to, aby výzdoba opravdu vypadala dobře. Dejte si hlavně pozor, abyste nezdobili tak, až byste svůj interiér přezdobili. Výzdoba […] Posted in Pro ženy
  • Stres zdravému životnímu stylu nepřispívá30. října 2019 Stres zdravému životnímu stylu nepřispívá Se zdravým životním stylem je to někdy jako s ekologickým přístupem. Skoro každý z nás už třídí odpad. Papír k papíru, plast k plastu, hlavně, že myslím a jednám ekologicky. Nicméně […] Posted in Pro ženy
  • Bez dlouhé sukně se na začátku podzimu neobejdete1. srpna 2019 Bez dlouhé sukně se na začátku podzimu neobejdete Dlouhé sukně jsou ženami často zatracovány, což je velká škoda. Hodně z nás se jejich nošení vyhýbá ze strachu, že jim dlouhý střih jednoduše nesluší. Jiné po nich nesáhnou z toho důvodu, […] Posted in Pro ženy

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...