Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Jak se šetrně a účinně léčit homeopatií, to poradí publikace „Poznáváme homeopatii“

Jak se šetrně a účinně léčit homeopatií, to poradí publikace „Poznáváme homeopatii“

home2 e1535972480257
home2 e1535972480257

Tuto kníž­ku zce­la urči­tě oce­ní kaž­dá domác­nost, neboť zde najde a obje­ví spous­tu uži­teč­ných rad a dopo­ru­če­ní, jak vyu­ží­vat home­o­pa­ti­ka ve svém běž­ném živo­tě. Ač se to nezdá, je home­o­pa­tie léčeb­ná meto­da s vel­mi dlou­hou tra­di­cí a přes­ně daný­mi a jas­ný­mi pra­vi­dly.

Publikace „Poznáváme home­o­pa­tii“ při­ná­ší sou­hrn základ­ních infor­ma­cí o tom­to šetr­ném způ­so­bu léč­by, a navíc je dopl­ně­na o hod­not­né pod­ně­ty a postu­py z kla­sic­ké medi­cí­ny. Podrobně čte­ná­ře sezná­mí s tím, co to vlast­ně ta home­o­pa­tie je, při­blí­ží její dáv­nou his­to­rii až k oné zná­mé home­o­pa­tic­ké radě „podob­né se léčí podob­ným“.

„Pokud exis­tu­je něja­ká lát­ka, kte­rá má schop­nost vyvo­lat něja­ké zlo (tj. nemoc), má také schop­nost toto zlo léčit.“ (Samuel Hahnemann)

Kromě toho vše­ho jed­no­du­chým způ­so­bem sezna­mu­je s pou­ží­vá­ním základ­ních home­o­pa­tic­kých léků na běž­né zdra­vot­ní potí­že, jejich způ­so­bu pou­ži­tí, dáv­ko­vá­ní a v nepo­sled­ní řadě i jejich skla­do­vá­ní. Zaměřuje se na to, kde je vhod­né a nevhod­né pou­ží­vat home­o­pa­ti­ka.

Homeopatické léky jsou pře­váž­ně pří­rod­ní­ho cha­rak­te­ru a pro výro­bu se vět­ši­nou pou­ží­vá přes 320000 růz­ných látek rost­lin­né­ho, živo­čiš­né­ho nebo nerost­né­ho půvo­du. Homeopatii jako tako­vou vyhle­dá­va­jí pře­váž­ně rodi­če malých dětí, když hle­da­jí účin­nou léčbu a pomoc při léč­bě řady one­moc­ně­ní, v době, kdy kla­sic­ká léč­ba nepři­nes­la oče­ká­va­né výsled­ky např. u ekzé­mů, opa­ku­jí­cí se záně­tů dýcha­cích cest, poru­chy spán­ku a cho­vá­ní.

Seznámí nás, co lze a nelze léčit home­o­pa­tií a proč. Jak volit správ­né home­o­pa­tic­ké léky, zdů­raz­ňu­je všech­ny výho­dy home­o­pa­tik opro­ti lékům kla­sic­kým, ale neza­po­mí­ná ani na jejich nevý­ho­dy.

Kniha je roz­dě­le­na do něko­li­ka kapi­tol, pod­le toho, co kon­krét­ně chce­te léčit a dále roze­psá­no dle potí­ží na jed­not­li­vé pod­ka­pi­to­ly.

- léč­ba boles­tí

- záně­ty hor­ních cest dýcha­cích

- jiná akut­ní infekč­ní one­moc­ně­ní

- kož­ní pro­blémy

- trá­vi­cí potí­že

- gyne­ko­lo­gic­ké pro­blémy

- home­o­pa­tie v těho­ten­ství a kolem poro­du

- home­o­pa­tie pro kojen­ce, bato­la­ta a před­ško­lá­ky

- home­o­pa­tie pro ško­lá­ky a stu­den­ty

- home­o­pa­tie pro pře­pra­co­va­né pod­ni­ka­tel

- úra­zy a popá­le­ni­ny

- home­o­pa­tie ve sto­ma­to­lo­gii

- home­o­pa­tic­ké pře­do­pe­rač­ní pří­pra­va

- home­o­pa­tie a reha­bi­li­ta­ce

- home­o­pa­tic­ká domá­cí lékár­na

V závě­ru kni­hy je pak uve­den abe­ced­ní seznam jed­not­li­vých home­o­pa­tic­kých léků spo­lu se strán­kou odka­zu­jí­cích na jejich uži­tí, to jaké potí­že lze s nimi řešit. Nechybí samo­zřej­mě ani latinsko- čes­ké názvoslo­ví.

Kniha je již dru­hým vydá­ním, kte­ré bylo opro­ti prv­ní­mu navíc dopl­ně­no i o kapi­to­ly věno­va­né uží­vá­ní léků ve stá­ří, o prv­ní pomoc ve sto­ma­to­lo­gii, gyne­ko­lo­gii nebo při léč­bě někte­rých orto­pe­dic­kých dia­gnóz.

Autorky ješ­tě navíc při­ho­di­ly jako „třeš­nič­ku na dor­tě“ dopo­ru­če­ní, jaký­mi léky si vyba­vit svo­jí lékár­nič­ku doma, a co si nao­pak při­ba­lit s sebou na ces­ty.

„Tým auto­rů jsou odbor­ní­ci, kte­ří více než pět­a­dva­cet let pou­ží­va­jí home­o­pa­tii ve své kaž­do­den­ní lékař­ské pra­xi a účin­ky všech uve­de­ných léků nesčet­ně­krát sami potvr­di­li.“

POZNÁVÁME HOMEOPATII

Jak se léčit šetr­ně

Autoři: MUDr. Kateřina Formánková, MUDr. Miriam Kabelková, MUDr. Ilona Ludvíková

2. auto­ri­zo­va­né a dopl­ně­né vydá­ní

Vydala Grada Publishing, a.s.

Druhé vydá­ní, 2018

Počet stran: 168

ISBN 978-80-271-0676-9


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,54537 s | počet dotazů: 245 | paměť: 56742 KB. | 29.06.2022 - 07:17:20