Jak se projevuje závislost na alkoholu

Alkoholik

Závislost na alko­ho­lu je váž­ná a nebez­peč­ná nemoc.  Jeho eli­mi­na­ce vyža­du­je sys­te­ma­tic­ký pří­stup a dlou­hé obdo­bí léč­by. Konzumace alko­ho­lu v ohrom­ném množ­ství způ­so­bu­je vel­ké poško­ze­ní lid­ské­ho zdra­ví a v důsled­ku toho se stá­vá­te aso­ci­ál­ním prv­kem. Tento pro­blém je pro mno­hé zná­mý. Někdo se s ním osob­ně setkal, zatím­co někdo jiný to zažil ve své rodi­ně.

Záleží hlav­ně na samot­ném člo­vě­ku, zda se roz­hod­ne pře­stat s pitím. Pokud chce­te, může­te najít způ­sob, jak pře­stat pít alko­hol doma. Vzhledem k nalé­ha­vos­ti pro­blé­mu bylo navr­že­no mno­ho mož­nos­tí, jak se zba­vit závis­los­ti na alko­ho­lu.  Mezi nimi jsou lékař­ské, ezo­te­ric­ké a lido­vé.

Ale nic se nezmě­ní, dokud si člo­věk nebu­de přát pře­ko­nat sám svou závis­lost. Existují lidé, kte­ří chá­pou škod­li­vost své­ho zvy­ku, ale nema­jí odva­hu požá­dat o odbor­nou pomoc, bojí se pub­li­ci­ty.

V tom­to pří­pa­dě je důle­ži­té najít způ­sob, jak sami odstra­ní­te alko­hol ze své­ho živo­ta.

Hlavní znaky alkoholismu

Ne kaž­dý, kdo je závis­lý na alko­ho­lu, uzná­vá, že se stal alko­ho­li­kem.

Odborníci roz­li­šu­jí 5 pří­zna­ků tako­vé nemo­ci:

 1. Přitažlivost k alko­ho­lu, zdá se, že člo­věk pije pou­ze o svát­cích, když je k tomu důvod. Po něja­ké době exis­tu­je více a více tako­vých důvo­dů nebo nejsou vůbec potře­ba a pije se pořád.
 2. Zvýšení kon­zu­mo­va­né­ho alko­ho­lu. Zpočátku člo­věk poci­ťu­je svou nor­mu při pití alko­ho­lu, ale ta se časem ztrá­cí. Člověk nemů­že pře­stat, dokud se nedo­sta­ne do extrém­ní­ho stup­ně into­xi­ka­ce.
 3. Ochranná reak­ce těla zmi­zí. Nejčastěji rea­gu­je na into­xi­ka­ci alko­ho­lem zvra­ce­ním. Pokud se tak nesta­ne vůbec, navzdo­ry závaž­né into­xi­ka­ci, je to znak alko­ho­lis­mu.
 4. Zvyknutí na alko­hol. Už ne jed­nou za týden, ale kaž­dý den alko­ho­lik potře­bu­je svou dáv­ku alko­ho­lu, a pokud mož­no tak sil­něj­ší­ho.
 5. Agrese. Na prv­ní pohled se zdá, že alko­hol u lidi způ­so­bu­je vese­lí. Ve sku­teč­nos­ti však jeho pou­ži­tí vede k nevrat­ným změ­nám v moz­ku. Stává se agre­siv­ním, neu­stá­le hle­dá kon­flik­ty a je násil­ný.

Pro ty, kte­ří se bojí při­znat svou závis­lost, je důle­ži­té vzdát se alko­ho­lu, pokud na sobě pozná­va­jí už jeden z výše uve­de­ných pří­zna­ků.


Foto:

Popis

Popis
English: Marley uka­zu­je, jak být alko­ho­lik
Datum
ZdrojVlastní dílo
AutorKastelan123

Licence

Já, drži­tel autor­ských práv k tomu­to dílu, ho tím­to zve­řej­ňu­ji za pod­mí­nek násle­du­jí­cí licen­ce:
w:cs:Creative Commons
uveďte autora zachovejte licenci
Tento sou­bor pod­lé­há licen­ci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licen­ci 4.0 International
Dílo smí­te:
 • šířit – kopí­ro­vat, dis­tri­bu­o­vat a sdě­lo­vat veřej­nos­ti
 • upra­vo­vat – poz­mě­ňo­vat, dopl­ňo­vat, vyu­ží­vat celé nebo čás­teč­ně v jiných dílech
Za těch­to pod­mí­nek:
 • uveď­te auto­ra – Máte povin­nost uvést autor­ství, poskyt­nout odkaz na licen­ci a uvést, pokud jste pro­ved­li změ­ny. Toho může­te docí­lit jakým­ko­li rozum­ným způ­so­bem, avšak ne způ­so­bem nazna­ču­jí­cím, že by posky­to­va­tel licen­ce schva­lo­val nebo pod­po­ro­val vás nebo vaše uži­tí díla.
 • zacho­vej­te licen­ci – Pokud ten­to mate­ri­ál jak­ko­liv upra­ví­te, pře­pra­cu­je­te nebo pou­ži­je­te ve svém díle, musí­te své pří­spěv­ky šířit pod stej­nou nebo slu­či­tel­nou licen­cí jako ori­gi­nál.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Jak poznat, že člověk lže3. května 2019 Jak poznat, že člověk lže Není nic nepříjemnějšího, než vědomí, že nám někdo lže. Jak to ale poznat? V tomto článku si uvedeme nejčastější známky toho, když nám někdo lže. 1. Rychle mění polohu hlavy Pokud […]
 • Jak poznat alkoholika - Příznaky30. srpna 2019 Jak poznat alkoholika - Příznaky Pro většinu lidí, kteří pijí, je alkohol neškodnou součástí večera - pivo po práci, sklenka vína s večeří nebo popíjení s přáteli. Odborníci se shodují na tom, že ženy by neměly vypít více […]
 • Jak poznat anorexii - Symptomy27. září 2019 Jak poznat anorexii - Symptomy Anorexie je porucha stravování charakterizovaná abnormálně nízkou tělesnou hmotností, intenzivním strachem z nárůstu hmotnosti a zkresleným vnímáním hmotnosti. Lidé s anorexií mají svou […]
 • Jak poznat únik plynu26. července 2019 Jak poznat únik plynu Kvůli nezjištěnému úniku plynu umírá velký počet lidí. Proto je tato záležitost něco, co by každá domácnost měla brát vážně. Proto uvádíme způsoby, podle kterých poznáte, že plyn uniká. […]
 • Jak poznat lásku? (Muže a ženy)8. března 2019 Jak poznat lásku? (Muže a ženy) Existuje spousta různých druhů lásky a neexistuje jediný způsob, jak zjistit, zda to, co cítíte, je skutečná láska. Přesto, pokud se zaměříte na to, jak se cítíte, měli byste být schopni […]
 • Jak poznat salmonelu - Příznaky a zdroje1. listopadu 2019 Jak poznat salmonelu - Příznaky a zdroje Salmonela je infekce, která vzniká kvůli bakterii s názvem salmonella. Existuje mnoho možných zdrojů infekce salmonelou. Může jít o maso, zejména drůbeží, ale také hovězí a vepřové, a […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Jak poznat autismus - Příznaky13. září 2019 Jak poznat autismus - Příznaky Autismus může u různých lidí vypadat jinak. Je to vývojové postižení, které ovlivňuje to, jak lidé komunikují, chovají se nebo komunikují s ostatními. Neexistuje žádná zjevná příčina a […]
 • Jak poznat vši - Kontrola a prevence29. března 2019 Jak poznat vši - Kontrola a prevence Vši jsou drobný hmyz, který nazýváme parazitem. Šíří se osobním kontaktem a sdílením věcí. Nejvíce ohrožené jsou děti. Existují tři hlavní typy vší. Všechny pocházejí ze stejné rodiny […]
 • Na co před dovolenou nezapomenout? Na užívání BETAKAROTENU!27. prosince 2019 Na co před dovolenou nezapomenout? Na užívání BETAKAROTENU! Stejně jako u vyřízení pasu před letní dovolenou byste měli postupovat i u užívání betakarotenu - začít byste s tím měli co nejdříve. Doporučená doba je až 3 týdny před plánovanou […]
Další naše články...