Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Domácí rady > Jak se projevuje závislost na alkoholu

Jak se projevuje závislost na alkoholu

Alkoholik
Alkoholik
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Závislost na alko­ho­lu je váž­ná a nebez­peč­ná nemoc.  Jeho eli­mi­na­ce vyža­du­je sys­te­ma­tic­ký pří­stup a dlou­hé obdo­bí léč­by. Konzumace alko­ho­lu v ohrom­ném množ­ství způ­so­bu­je vel­ké poško­ze­ní lid­ské­ho zdra­ví a v důsled­ku toho se stá­vá­te aso­ci­ál­ním prv­kem. Tento pro­blém je pro mno­hé zná­mý. Někdo se s ním osob­ně setkal, zatím­co někdo jiný to zažil ve své rodi­ně.

Záleží hlav­ně na samot­ném člo­vě­ku, zda se roz­hod­ne pře­stat s pitím. Pokud chce­te, může­te najít způ­sob, jak pře­stat pít alko­hol doma. Vzhledem k nalé­ha­vos­ti pro­blé­mu bylo navr­že­no mno­ho mož­nos­tí, jak se zba­vit závis­los­ti na alko­ho­lu.  Mezi nimi jsou lékař­ské, ezo­te­ric­ké a lido­vé.

Ale nic se nezmě­ní, dokud si člo­věk nebu­de přát pře­ko­nat sám svou závis­lost. Existují lidé, kte­ří chá­pou škod­li­vost své­ho zvy­ku, ale nema­jí odva­hu požá­dat o odbor­nou pomoc, bojí se pub­li­ci­ty.

V tom­to pří­pa­dě je důle­ži­té najít způ­sob, jak sami odstra­ní­te alko­hol ze své­ho živo­ta.

Hlavní znaky alkoholismu

Ne kaž­dý, kdo je závis­lý na alko­ho­lu, uzná­vá, že se stal alko­ho­li­kem.

Odborníci roz­li­šu­jí 5 pří­zna­ků tako­vé nemo­ci:

  1. Přitažlivost k alko­ho­lu, zdá se, že člo­věk pije pou­ze o svát­cích, když je k tomu důvod. Po něja­ké době exis­tu­je více a více tako­vých důvo­dů nebo nejsou vůbec potře­ba a pije se pořád.
  2. Zvýšení kon­zu­mo­va­né­ho alko­ho­lu. Zpočátku člo­věk poci­ťu­je svou nor­mu při pití alko­ho­lu, ale ta se časem ztrá­cí. Člověk nemů­že pře­stat, dokud se nedo­sta­ne do extrém­ní­ho stup­ně into­xi­ka­ce.
  3. Ochranná reak­ce těla zmi­zí. Nejčastěji rea­gu­je na into­xi­ka­ci alko­ho­lem zvra­ce­ním. Pokud se tak nesta­ne vůbec, navzdo­ry závaž­né into­xi­ka­ci, je to znak alko­ho­lis­mu.
  4. Zvyknutí na alko­hol. Už ne jed­nou za týden, ale kaž­dý den alko­ho­lik potře­bu­je svou dáv­ku alko­ho­lu, a pokud mož­no tak sil­něj­ší­ho.
  5. Agrese. Na prv­ní pohled se zdá, že alko­hol u lidi způ­so­bu­je vese­lí. Ve sku­teč­nos­ti však jeho pou­ži­tí vede k nevrat­ným změ­nám v moz­ku. Stává se agre­siv­ním, neu­stá­le hle­dá kon­flik­ty a je násil­ný.

Pro ty, kte­ří se bojí při­znat svou závis­lost, je důle­ži­té vzdát se alko­ho­lu, pokud na sobě pozná­va­jí už jeden z výše uve­de­ných pří­zna­ků.


Foto:

Popis

Popis
English: Marley uka­zu­je, jak být alko­ho­lik
Datum
ZdrojVlastní dílo
AutorKastelan123

Licence

Já, drži­tel autor­ských práv k tomu­to dílu, ho tím­to zve­řej­ňu­ji za pod­mí­nek násle­du­jí­cí licen­ce:
w:cs:Creative Commons
uveďte autora zachovejte licenci
Tento sou­bor pod­lé­há licen­ci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licen­ci 4.0 International
Dílo smí­te:
  • šířit – kopí­ro­vat, dis­tri­bu­o­vat a sdě­lo­vat veřej­nos­ti
  • upra­vo­vat – poz­mě­ňo­vat, dopl­ňo­vat, vyu­ží­vat celé nebo čás­teč­ně v jiných dílech
Za těch­to pod­mí­nek:
  • uveď­te auto­ra – Máte povin­nost uvést autor­ství, poskyt­nout odkaz na licen­ci a uvést, pokud jste pro­ved­li změ­ny. Toho může­te docí­lit jakým­ko­li rozum­ným způ­so­bem, avšak ne způ­so­bem nazna­ču­jí­cím, že by posky­to­va­tel licen­ce schva­lo­val nebo pod­po­ro­val vás nebo vaše uži­tí díla.
  • zacho­vej­te licen­ci – Pokud ten­to mate­ri­ál jak­ko­liv upra­ví­te, pře­pra­cu­je­te nebo pou­ži­je­te ve svém díle, musí­te své pří­spěv­ky šířit pod stej­nou nebo slu­či­tel­nou licen­cí jako ori­gi­nál.

Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,90737 s | počet dotazů: 267 | paměť: 60392 KB. | 24.03.2023 - 13:42:43