Kritiky.cz > Recenze knih > Jak se přírodně zbavit kvasinek

Jak se přírodně zbavit kvasinek

IMG 20210721 193537
IMG 20210721 193537
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Trpíte na pro­blémy s kva­sin­ka­mi, ať už se jed­ná o gyne­ko­lo­gic­ké výto­ky, kož­ní plís­ně, neh­tů či jin­de, léky vám ule­ví jen na chví­li, niko­li dlou­ho­do­bě a chtě­li bys­te dát kva­sin­kám koneč­ně sbo­hem, nej­lé­pe jinak než far­ma­ceu­tic­ky? Pak by vás moh­la zaujmout tato nová kni­ha od Michaely Weissové – Jak pří­rod­ně na can­di­du.

Autorka sama trpě­la dlou­há léta pro­blémy s pře­mno­že­ný­mi kva­sin­ka­mi a dostup­ná léč­ba její pro­blémy buď nevy­ře­ši­la či jen na vel­mi krát­kou dobu. Sama tedy všech­ny popsa­né meto­dy na sobě zkou­še­la, až dospě­la k tomu, že plís­ní se nelze zba­vit jen např. změ­nou stra­vy, ale musí jít o celý kom­plex kro­ků, kte­ré mohou vést ke zlep­še­ní zdra­vot­ní­ho sta­vu. Nejde tedy o odbor­nou lékař­skou kni­hu, ale o rady ženy, kte­rá se věnu­je výži­vě, józe a medi­ta­cím a hlav­ně si sama muse­la najít sys­tém, kte­rý ji pomohl a kte­rý nyní nabí­zí čte­ná­řům, pro­to­že fun­gu­je i u jejích kli­en­tů.

Kniha je vel­mi kom­plex­ní, najde­te v ní vcel­ku obsáh­lé pojed­ná­ní o tom, co je can­di­da, co je její pří­či­nou, jaké jsou pří­zna­ky, pří­pad­né kom­pli­ka­ce, jak si může­te kva­sin­ky dia­gnos­ti­ko­vat. Jak se liší kla­sic­ká léč­ba od té pří­rod­ní.

Najdete i výčet pří­rod­ních pro­střed­ků, kte­ré pomá­ha­jí s léč­bou pře­mno­že­ných kva­si­nek. Hlavní část kni­hy však tvo­ří celo­st­ní sys­tém pro­tikva­sin­ko­vé tera­pie, kte­rý zahr­nu­je něko­lik díl­čích čás­tí. Nejprve je tře­ba opti­ma­li­zo­vat trá­ve­ní, což se pro­vá­dí změ­nou stra­vy, zařa­ze­ním léči­vých potra­vin. V dal­ším kro­ku je tře­ba posí­lit imu­ni­tu pomo­cí potra­vi­no­vých doplň­ků. Následuje vnitř­ní očis­ta a deto­xi­ka­ce jater nej­lé­pe pomo­cí půstu a šťá­vo­vé očis­ty. Teprve po těch­to kro­cích se při­stu­pu­je k vyhu­be­ní kva­si­nek pomo­cí potra­vi­no­vých doplň­ků a napo­sle­dy je tře­ba zno­vu­o­síd­lit stře­vo přá­tel­ský­mi bak­te­ri­e­mi, kte­ré nedo­vo­lí kva­sin­kám se pře­mno­žit.

Aby ale celá tera­pie byla úspěš­ná, nesmí se zapo­mí­nat na psy­chi­ku, kte­rá hra­je důle­ži­tou roli. Autorka tedy dopl­ňu­je rady k medi­ta­ci, smí­chu, cvi­če­ní, kva­lit­ní­mu spán­ku, hygi­e­nic­kým zása­dám. Závěrem nabí­zí i doplň­ko­vé tera­pie jako jsou masá­že, aro­ma­te­ra­pie, aku­punk­tu­ra.

Myslím si, že jde oprav­du o zají­ma­vou kni­hu a na našem trhu doce­la jedi­neč­nou, kdy autor­ka nasbí­ra­la spous­tu infor­ma­cí a postu­py ozkou­še­la v pra­xi nejen na sobě, ale i kli­en­tech. Knihu urči­tě dopo­ru­ču­ji těm, co nechtě­jí stá­le cho­dit k léka­ři, kdy kla­sic­ká léč­ba již nemá efekt nebo jen dočas­ný či odmí­ta­jí brát che­mic­ké léky, kte­ré mají mno­ho nežá­dou­cích účin­ků. Člověk zís­ká více infor­ma­cí a může si vybrat i jen to, co pova­žu­je za pří­nos­né či může vyzkou­šet celý pro­gram. Kniha je psá­na sro­zu­mi­tel­ným jazy­kem i pro lai­ky a kaž­dý si tam najde své. Pokud jste tedy pří­z­niv­cem alter­na­tiv­ní léč­by, kni­ha by nemě­la unik­nout vaší pozor­nos­ti.


  • Autor: Michaela Weissová
  • Nakladatelství: Alferia
  • Počet stran: 264
  • Žánr: zdra­ví, alter­na­tiv­ní léč­ba
  • Hodnocení: 95 %

Foto: Tereza Jirásková & Grada Publishing a.s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,72409 s | počet dotazů: 252 | paměť: 61713 KB. | 27.09.2023 - 00:55:39