Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Jak se přírodně zbavit kvasinek

Jak se přírodně zbavit kvasinek

IMG 20210721 193537

Trpíte na pro­blémy s kva­sin­ka­mi, ať už se jed­ná o gyne­ko­lo­gic­ké výto­ky, kož­ní plís­ně, neh­tů či jin­de, léky vám ule­ví jen na chví­li, niko­li dlou­ho­do­bě a chtě­li bys­te dát kva­sin­kám koneč­ně sbo­hem, nej­lé­pe jinak než far­ma­ceu­tic­ky? Pak by vás moh­la zaujmout tato nová kni­ha od Michaely Weissové – Jak pří­rod­ně na can­di­du.

Autorka sama trpě­la dlou­há léta pro­blémy s pře­mno­že­ný­mi kva­sin­ka­mi a dostup­ná léč­ba její pro­blémy buď nevy­ře­ši­la či jen na vel­mi krát­kou dobu. Sama tedy všech­ny popsa­né meto­dy na sobě zkou­še­la, až dospě­la k tomu, že plís­ní se nelze zba­vit jen např. změ­nou stra­vy, ale musí jít o celý kom­plex kro­ků, kte­ré mohou vést ke zlep­še­ní zdra­vot­ní­ho sta­vu. Nejde tedy o odbor­nou lékař­skou kni­hu, ale o rady ženy, kte­rá se věnu­je výži­vě, józe a medi­ta­cím a hlav­ně si sama muse­la najít sys­tém, kte­rý ji pomohl a kte­rý nyní nabí­zí čte­ná­řům, pro­to­že fun­gu­je i u jejích kli­en­tů.

Kniha je vel­mi kom­plex­ní, najde­te v ní vcel­ku obsáh­lé pojed­ná­ní o tom, co je can­di­da, co je její pří­či­nou, jaké jsou pří­zna­ky, pří­pad­né kom­pli­ka­ce, jak si může­te kva­sin­ky dia­gnos­ti­ko­vat. Jak se liší kla­sic­ká léč­ba od té pří­rod­ní.

Najdete i výčet pří­rod­ních pro­střed­ků, kte­ré pomá­ha­jí s léč­bou pře­mno­že­ných kva­si­nek. Hlavní část kni­hy však tvo­ří celo­st­ní sys­tém pro­tikva­sin­ko­vé tera­pie, kte­rý zahr­nu­je něko­lik díl­čích čás­tí. Nejprve je tře­ba opti­ma­li­zo­vat trá­ve­ní, což se pro­vá­dí změ­nou stra­vy, zařa­ze­ním léči­vých potra­vin. V dal­ším kro­ku je tře­ba posí­lit imu­ni­tu pomo­cí potra­vi­no­vých doplň­ků. Následuje vnitř­ní očis­ta a deto­xi­ka­ce jater nej­lé­pe pomo­cí půstu a šťá­vo­vé očis­ty. Teprve po těch­to kro­cích se při­stu­pu­je k vyhu­be­ní kva­si­nek pomo­cí potra­vi­no­vých doplň­ků a napo­sle­dy je tře­ba zno­vu­o­síd­lit stře­vo přá­tel­ský­mi bak­te­ri­e­mi, kte­ré nedo­vo­lí kva­sin­kám se pře­mno­žit.

Aby ale celá tera­pie byla úspěš­ná, nesmí se zapo­mí­nat na psy­chi­ku, kte­rá hra­je důle­ži­tou roli. Autorka tedy dopl­ňu­je rady k medi­ta­ci, smí­chu, cvi­če­ní, kva­lit­ní­mu spán­ku, hygi­e­nic­kým zása­dám. Závěrem nabí­zí i doplň­ko­vé tera­pie jako jsou masá­že, aro­ma­te­ra­pie, aku­punk­tu­ra.

Myslím si, že jde oprav­du o zají­ma­vou kni­hu a na našem trhu doce­la jedi­neč­nou, kdy autor­ka nasbí­ra­la spous­tu infor­ma­cí a postu­py ozkou­še­la v pra­xi nejen na sobě, ale i kli­en­tech. Knihu urči­tě dopo­ru­ču­ji těm, co nechtě­jí stá­le cho­dit k léka­ři, kdy kla­sic­ká léč­ba již nemá efekt nebo jen dočas­ný či odmí­ta­jí brát che­mic­ké léky, kte­ré mají mno­ho nežá­dou­cích účin­ků. Člověk zís­ká více infor­ma­cí a může si vybrat i jen to, co pova­žu­je za pří­nos­né či může vyzkou­šet celý pro­gram. Kniha je psá­na sro­zu­mi­tel­ným jazy­kem i pro lai­ky a kaž­dý si tam najde své. Pokud jste tedy pří­z­niv­cem alter­na­tiv­ní léč­by, kni­ha by nemě­la unik­nout vaší pozor­nos­ti.


 • Autor: Michaela Weissová
 • Nakladatelství: Alferia
 • Počet stran: 264
 • Žánr: zdra­ví, alter­na­tiv­ní léč­ba
 • Hodnocení: 95 %

Foto: Tereza Jirásková & Grada Publishing a.s.

 • Barbora Hu: Polibek kobry14. července 2021 Barbora Hu: Polibek kobry Jsme zmenšeninami mystéria světa, vesmíru, celého bytí. Zákonitosti našeho života jsou podobné těm přírodním. Ponořme se ve více než třista stránkách do duše ženy, zákonitostí jejího […] Posted in Recenze knih
 • Pohádky o domovních znameních26. července 2021 Pohádky o domovních znameních „Domovní znamení, to byly – a někde ještě stále jsou – obrázky nebo sošky, které si lidé kdysi dávali vyhotovit na své domy“.  Oslovuje autor místo úvodu čtenáře a nabízí osm pohádek, ve […] Posted in Recenze knih
 • Max Payne slaví 20 let od vydání26. července 2021 Max Payne slaví 20 let od vydání Jmenuji se Max Payne, hraji ve hře Max Payne postavu Maxe Payna a přišel jsem vás zabít! To je zhruba stručná charakteristika hlavního hrdiny této slavné hry od finské softwarové […] Posted in Retro games
 • Prvok, Šampón, Tečka a Karel – Recenze – 50%26. července 2021 Prvok, Šampón, Tečka a Karel – Recenze – 50% Český komediálně-dramatický film Prvok, Šampón, Tečka a Karel napsal a natočil spisovatel, scenárista a divadelní a filmový režisér Patrik Hartl (Taková normální rodinka) jako adaptaci své […] Posted in Filmové recenze
 • Báječná Angelika26. července 2021 Báječná Angelika Merveilleuse Angelika je francouzsko-německo-italský film, který natočil režisér Bernard Borderie podle románu Anne a Serge Golonových a který byl uveden v roce 1965. Obsah filmu Film […] Posted in Speciály
 • Fantomas kontra Scotland Yard26. července 2021 Fantomas kontra Scotland Yard Fantomas proti Scotland Yardu je francouzsko-italský film režiséra André Hunebelleho z roku 1967. Po Fantomasovi z roku 1964 a Fantomas se zlobí z roku 1965 se jedná o třetí a závěrečnou […] Posted in Speciály
 • Noc v muzeu 226. července 2021 Noc v muzeu 2 Ben Stiller, mimo jiné hlavní postava této komedie, nemá za sebou příliš úspěšné období, co se týče kasovních titulů. Snímek Těsně vedle 2007 od režiséru Farellových, na který se celý štáb […] Posted in Retro filmové recenze
 • Království nebeské25. července 2021 Království nebeské Příběh začíná před třetím křižáckým tažením. Balian (Orlando Bloom), který přišel o dítě a následně i o svou ženu, která spáchala sebevraždu, žije ve Francii a živí se jako kovář. Jednoho […] Posted in Retro filmové recenze
 • Miloš Dvorský - Mýtus zvaný Stínadla24. července 2021 Miloš Dvorský - Mýtus zvaný Stínadla Legendární kniha, která se mi konečně po delším úsilí dostala do rukou. Naplnila velká očekávání? Pravděpodobně ano, ale víte, jak to s prozrazenými tajemstvími vlastně […] Posted in Recenze knih
 • Angelika, markýza andělů24. července 2021 Angelika, markýza andělů Angélique, Marquise des anges je francouzsko-italsko-německý dobrodružný film, který napsal a režíroval Bernard Borderie a který byl uveden v roce 1964. Jedná se o adaptaci stejnojmenného […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,62941 s | počet dotazů: 220 | paměť: 54930 KB. | 27.07.2021 - 13:02:52