Jak se obléci na pohovor

muz v modrem saku

Nejen vyš­ší nástup­ní plat, ale také jis­té pra­cov­ní mís­to, si doká­že vyjed­nat člo­věk, kte­rý na poho­vor při­jde ve správ­ně zvo­le­ném a dob­ře pad­nou­cím oble­če­ní. Personalista si prv­ní dojem z ucha­ze­če o zaměst­ná­ní udě­lá již během prv­ních 30 vte­řin, a to tře­ba pod­le ošou­pa­ných bot.

Jaké oblečení zvolit na formální pohovor

Dobře pad­nou­cím oble­kem, čis­tou obuví a busi­ness aktov­kou s potřeb­ný­mi doku­men­ty uvnitř roz­hod­ně nemů­že­te nic zka­zit.
Ženy mohou zvo­lit šaty z běž­né­ho obcho­du, ale vypla­tí se jim inves­to­vat ale do kva­lit­ní kabel­ky a bot.

Častou chy­bou kan­di­dá­tů je nepad­nou­cí oble­če­ní - pří­liš dlou­hé ruká­vy, pří­liš vel­ké nebo nao­pak těs­né sako, špi­na­vé boty, odře­ná kabel­ka.

Méně formální pohovor

Ležérní oděv nut­ně nemu­sí zna­me­nat kraťa­sy a tíl­ko. Zkuste tře­ba sako, koši­li, kva­lit­něj­ší dží­ny a polo­bot­ky. Ženy by se pro­ten­to­krát měly vyhnout hlu­bo­ké­mu výstři­hu, krát­kým suk­ním, ote­vře­ným pás­ko­vým botám a pře­hna­né­mu make-upu.  Elegance nemu­sí být v žád­ném pří­pa­dě nud­ná, zapoj­te bar­vy, zají­ma­vé stři­hy, pří­jem­né mate­ri­á­ly. Pusťte se do expe­ri­men­tu v podo­bě slim kalhot, halen­ce a slu­ši­vé­mu sáč­ku v roz­ma­ni­tých bar­vách, pozor dej­te na barev­né sla­dě­ní! Pracovní poho­vor je váš prv­ní osob­ní kon­takt s budou­cím zaměst­na­va­te­lem,  pro­to bys­te měli půso­bit pro­fe­si­o­nál­ně. Muži by si na poho­vor měli oblé­ci kva­lit­ní oblek, koši­li s dlou­hým ruká­vem a kra­va­tu. Košile v kom­bi­na­ci jen s ves­tou není vhod­ná. Pokud si chtě­jí oblé­ci kom­bi­no­va­ný oblek, dej­te pozor na to, aby kalho­ty byly tmavší než sako. Zároveň boty musí být vždy tmavší než kalho­ty a hlav­ně čis­té. Také ele­gant­ní a kva­lit­ní hodin­ky doda­jí na vašem vzhle­du. Chcete-li být úspěš­ní, vol­te čer­ve­nou kra­va­tu nebo svět­le mod­rou koši­li, jež býva­jí čas­to zna­kem úspěš­ných mužů. Podívejte se na pod­ni­ka­te­le či mana­že­ry ve vašem oko­lí, co si oblé­ka­jí do prá­ce.


Foto: Pixabay

Redaktor webu TrendyModa.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,19219 s | počet dotazů: 224 | paměť: 46686 KB. | 17.01.2021 - 00:23:12