Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Jak se domluvit s tygrem - 96%

Jak se domluvit s tygrem - 96%

52daf249127696e97a20edc15692f5fe

Človek je člo­ve­kom len vo vzťa­hu k iným ľuďom, nedo­ká­že­me žiť mimo ľud­skej spo­loč­nos­ti, skrát­ka sme soci­ál­ne bytos­ti. Komunikovať s iný­mi ľuď­mi je pre­to pre nás pri­rod­ze­né rov­na­ko ako dýchať, jesť, piť, spať, je to pri­rod­ze­ná potre­ba kaž­dé­ho člo­ve­ka. Aby sme žili s iný­mi ľuď­mi spo­koj­ne a šťast­ne, aby sme si s nimi rozu­me­li, potre­bu­je­me poro­zu­mieť zása­dám a pra­vi­dlám med­ziľud­skej komu­ni­ká­cie.

Existuje mno­ho kníh, kto­ré o správ­nej komu­ni­ká­cii med­zi ľuď­mi uva­žujú z rôz­nych hľa­dísk. Táto kni­ha však pon­úka nao­zaj ori­gi­nál­ny a veľ­mi prak­tic­ký, efek­tív­ny pohľad na komu­ni­ká­ciu z hľa­dis­ka komu­ni­kač­ných typov. Za veľ­ký prí­nos tej­to kni­hy pokla­dám to, že komu­ni­kač­né typy doká­že roz­lí­šiť už u detí. Kniha popi­su­je šty­ri základ­né komu­ni­kač­né typy - rozu­mo­vý, poci­to­vý, obra­zo­vý a slu­cho­vý. Ak doká­že­me v pra­xi tie­to typy u detí roz­lí­šiť, môže­me s nimi aj pri­me­ra­ne roz­prá­vať a vhod­ne sa k nim sprá­vať, potom vie­me vyu­žiť toto naše pozna­nie vyu­ží­vať na pro­spech die­ťaťa v rodin­nom  i škol­skom pro­stre­dí, v rôz­nych život­ných situ­á­ci­ách. Získavate ňou pro­strie­dok ako komu­ni­kač­ným typom u detí môže­te poro­zu­mieť nao­zaj doko­na­le. Popisuje spô­sob vní­ma­nia, uve­do­mo­va­nia si poci­tov detí, ale aj ich  spô­so­bu uče­nia sa a potre­bám s tým spo­je­ným. Zdôvodňuje, pre­čo prá­ce tie­to potre­by potre­bu­je mať die­ťa kon­krét­ne­ho komu­ni­kač­né­ho typu napl­ne­né, odpor­úča vhod­né spô­so­by pre rodi­ča i pre uči­teľa a hovorí o spô­so­be roz­ho­do­va­nia a komu­ni­ká­cie. Poskytuje prehľad­ne popí­sa­né otáz­ky pre roz­vi­nu­tie komu­ni­ká­cie, aj typic­ké výra­zy pou­ží­va­né v komu­ni­ká­cii u kon­krét­ne­ho komu­ni­kač­né­ho typu. V záve­re cha­rak­te­ris­ti­ky jed­not­li­vých komu­ni­kač­ných typov sú odpor­úča­nia, na čo by sme si mali dať pozor u kon­krét­ne­ho komu­ni­kač­né­ho typu, aj návo­dy, akým spô­so­bom môže­me die­ťa s kon­krét­nym komu­ni­kač­ným typom pod­po­riť. Veľmi zau­jí­ma­vou čas­ťou kni­hy je dru­há kapi­to­la, kto­rá posky­tu­je infor­má­cie o tom, ako deti pre­mý­šľajú, pre­ží­vajú a vidia, o vzťa­hu rodič - die­ťa, o pri­ja­tí a nepri­ja­tí vo vzťa­hu, aj o jeho význa­me vo vlast­nej rodi­ne i v pes­t­ún­skej sta­rost­li­vos­ti.

Tretia kapi­to­la obsa­hu­je Rodičovské časoz­ber­né kar­tič­ky – v nich rôz­no­fa­reb­ne zapi­su­je kaž­dý člen rodi­ny svo­je povin­nos­ti, čin­nos­ti, aj zába­vu a odpo­či­nok. Následne s nimi pra­cu­je­me na lep­šie vzá­jom­né pozna­nie, poro­zu­me­nie, aj uve­do­me­nie si času, kto­rý venu­je­me spo­loč­ným akti­vi­tám sebe, iným, oddychu...

Štvrtá kapi­to­la je popi­som, ako mož­no pra­co­vať s 12 obráz­ko­vý­mi komu­ni­kač­ný­mi kar­ta­mi, kto­ré sú ku kni­he pri­ba­le­né ako dar­ček. Tieto kar­ty umož­ňujú die­ťaťu v komu­ni­ká­cii vyja­d­riť jed­no­značne svo­je poci­ty, aby sme ho lep­šie pocho­pi­li.

Po pre­čí­ta­ní tej­to kni­hy môže kaž­dý rodič i kaž­dý uči­teľ lep­šie poro­zu­mieť die­ťaťu a pomôcť mu účin­nej­šie pri uče­ní, efek­tív­nej­šie ho moti­vo­vať.

  • Autor:Kamila Kopsová, Petr Kops
  • Žánr:pro rodi­če - ostat­ní, peda­go­gi­ka
  • Nakladatelstvi:EDIKA
  • Datum vydá­ní:24.10.2016

Knihu môže­te zak­úpiť vo vyda­va­teľstve Albatros.

ttul­ný obrá­zok

Mám rada filmy a knihy. Momentálne píšem ešte pre stránku comicbox.eu, pod rovnakým menom - Kristina, články o filmových novinkách a aktualitách vo svete komiksov. Som aj spoluautorkou blogu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uverejňujem poviedky.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,52098 s | počet dotazů: 228 | paměť: 51626 KB. | 22.10.2021 - 06:31:57