Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > Jak přežít v baráku plném teroristů

Jak přežít v baráku plném teroristů

Past
Past

Představte si, že jste v nepra­vý čas na nepra­vém mís­tě. Shodou okol­nos­tí se ocit­ne­te v budo­vě, kte­rou obsa­dí tým nemi­lo­srd­ných tero­ris­tů. Viděli jste Smrtonosnou past? Zvládli bys­te to samé co John McClane? Našli bys­te v sobě dost odva­hy nako­pat tero­ris­tům prdel? Přečtete-li si řád­ně ten­to člá­nek, pak mož­ná ano.

Pravidlo čís­lo 1

Sežeňte si zbraň! Jak by řekl Honza Nykl, člo­věk, kte­rý zabil v sebe­obra­ně led­ní­ho med­vě­da při loň­ské návštěvě zoo­lo­gic­ké zahra­dy, bez paleb­né­ho pro­střed­ku jste doslo­va a do pís­me­ne impo­tent­ní. Navíc je tře­ba brát v potaz, že ani tero­ris­té nebu­dou celý kom­plex stře­žit holý­ma ruka­ma, čímž se dostá­vá­me k otáz­ce, kde tako­vou zbraň vůbec sehnat. Nějaký chyt­ro­lín by mohl říci, že v obcho­dě, což je sice prav­da, ale my se pře­ce nachá­zí­me v doko­na­le izo­lo­va­ném pro­sto­ru. Proto je tře­ba zís­kat zbraň od toho pro­tiv­ní­ka, jenž je odtr­žen od sku­pi­ny (zpra­vi­dla stře­ží úni­ko­vý východ na stře­chu v nej­vyš­ším pat­ře). Existuje mno­ho vari­ant, jak se zmoc­nit sou­pe­řo­va paleb­né­ho arze­ná­lu, z vlast­ní zku­še­nos­ti však dopo­ru­ču­ji zacho­vat se jako sluš­ný a takt­ně jed­na­jí­cí člo­věk a nej­pr­ve se tero­ris­ty hez­ky optat (nebát se volit slo­va jako „pro­sím“ či „pane tero­ris­to“), zda­li nemá něja­kou pis­to­li navíc, nebo jest­li nemá zájem o pře­kon­t­ro­lo­vá­ní funkč­nos­ti své výba­vy. Jak totiž všich­ni víme, sluš­nost se zpra­vi­dla vyplá­cí, a tak lze z celých dvou pro­cent před­po­klá­dat, že dosáh­ne­te úspě­chu. V opač­ném pří­pa­dě (v bez­vý­znam­ných osma­de­va­de­sá­ti pro­cen­tech) - a to už zále­ží na pova­ze a pro­zí­ra­vos­ti pro­tiv­ní­ka - násle­du­jí tra­ble. V tako­vé chví­li se vyplá­cí coko­liv, jen ne cha­o­tic­ký úprk. Omračující bývá obvykle smích a lá Jar Jar Binks ane­bo přes­ně a ráz­ně vede­ný kop do vaječ­ní­ků (nepla­tí pro vykas­t­ro­va­né). Sok pak obvykle upus­tí zbraň na zem a ta, jeli­kož je neza­jiš­tě­ná, vypliv­ne něko­lik kulek ven. Ale o tom až v pra­vi­dle čís­lo 7.

Pravidlo čís­lo 2

Hodnější pova­hy by měli mít neu­stá­le na pamě­ti, že tero­ris­té jsou zlí a že si neza­slou­ží nic jiné­ho než smrt. Pokud se tedy naskyt­ne pří­le­ži­tost něja­ké­ho zpro­vo­dit z toho­to svě­ta, učiň­te to hned a bez jakých­ko­li keců oko­lo. Není pře­ce čas ztrá­cet čas. Čím rych­le­ji tero­ris­ty zlik­vi­duj­te, tím dří­ve si bude­te moci zajít do vaší oblí­be­né hospůd­ky, zablb­nout si na něja­ké dis­ko­té­ce, popř. poklá­bo­sit si s přá­te­li. Nejhorší však je, že tero­ris­té nejsou k vašim potře­bám tak tole­rant­ní, jak by se dalo oče­ká­vat. Obvykle se brá­ní, vaši střel­bu opě­tu­jí a někdy i sami úto­čí. Většina z nich navíc dis­po­nu­je nezvykle vel­kou fyzic­kou výdr­ží, tak­že i když pro­tiv­ní­ko­vi pro­stře­lí­te obě nohy, pro­kop­ne­te bři­cho a něko­li­krát jej pěs­tí „pohla­dí­te“ po tvá­ři, jeho odpor neu­sta­ne. V tom­to pří­pa­dě se vypla­tí sklou­bit efek­tiv­ní s efekt­ním a vypro­vo­dit tero­ris­tu něja­kým neotře­lým způ­so­bem. (Máte-li přes­nou tre­fu, dopo­ru­ču­ji mrš­tit zub­ním kar­táč­kem o stě­nu pod tako­vým úhlem, aby vaše pozi­ce, polo­ha soka a mís­to kon­tak­tu hygi­e­nic­ké­ho pro­střed­ku se sádro­vou omít­kou vyho­vo­va­lo z pohle­du tří bodů v pro­sto­ru záko­nu „úhel dopa­du se rov­ná úhlu odra­zu“. Když se pak vámi vrže­ný kar­tá­ček zary­je pro­tiv­ní­ko­vi do duti­ny úst­ní, nos­ní, ušní či prdel­ní, není tře­ba věno­vat této oso­bě dal­ší pozor­nost, neboť bude kaput.)

Pravidlo čís­lo 3

Vykašlete se na poli­cis­ty! Muži záko­na jsou v tako­vých­to situ­a­cích napros­to zby­teč­ní a celou „maš­ka­rá­du“ jen kom­pli­ku­jí (v kri­tic­kých chví­lích zmat­ku­jí, stří­le­jí po svých a na samot­né zlo­du­chy zkou­ší ty nej­prů­hled­něj­ší léč­ky). Proto je dob­ré domlu­vit se před­běž­ně s tero­ris­ty, aby při pře­střel­kách pou­ží­va­li výhrad­ně pis­to­le s tlu­mi­či, popř. zbra­ně, kte­ré nejsou střel­né (sme­ták, posmr­ka­ný kapes­ník, hně­dý toa­let­ní papír). V tom­to pří­pa­dě totiž pla­tí nepsa­né pra­vi­dlo: čím méně hlu­ku způ­so­bí­te, tím více budou pol­do­vé klid­něj­ší (a ale­spoň se nebu­dou pokou­šet o něja­ké narych­lo ukuchtě­né zása­ho­vé akce). S tím­to upo­zor­ně­ním by měli být obe­zná­me­ni i samot­ní rukojmí. Mělo by se jim důraz­ně sdě­lit, že pomoc „chlu­pa­tých“ jejich šan­ce na pře­ži­tí roz­hod­ně nezvý­ší, ale spí­še výraz­ně sní­ží. Zkrátka a dob­ře - muži záko­na jsou mno­hem nebez­peč­něj­ší než samot­ní tero­ris­té. Tečka.

Pravidlo čís­lo 4

Obujte se! Rozhodnete-li se pro­ti tero­ris­tům bojo­vat, zce­la urči­tě si nesun­dá­vej­te obuv. Běhat po kom­ple­xu bosý a dou­fat, že odkrá­glu­je­te tero­ris­tu se stej­nou veli­kos­tí nohy, to je vlast­ně to nej­hor­ší, co vás může potkat. Nicméně… stane-li se tak z urči­tých důvo­dů (budou se vám tře­ba potit nohy), nezou­fej­te a radě­ji si zmr­zač­te cho­di­dla pře­dem. To abys­te si dřív při­vyk­li boles­ti a při kon­fron­ta­cích s tero­ris­ty nevy­dá­va­li boles­ti­vé vzde­chy urču­jí­cí v potem­ně­lé míst­nos­ti vaši při­bliž­nou pozi­ci.

Pravidlo čís­lo 5

Samotnou kapi­to­lou je typ obu­vi. Zde jed­no­znač­ně vítě­zí spor­tov­ní tenis­ky. Naopak jako nevhod­né se jeví lodič­ky, kde hro­zí ulo­me­ní pod­pat­ku, dře­vá­ky, kte­ré jsou pří­liš hluč­né, ane­bo ťaman­ky se smradla­vou podráž­kou. Pro rych­lý pře­sun po objek­tu pak nejsou k zaho­ze­ní koleč­ko­vé brus­le, pro snad­něj­ší pře­ko­ná­vá­ní str­mých scho­diš­ťo­vých ramen pak řád­ně navos­ko­va­né lyže.

Pravidlo čís­lo 6

To, co pla­tí pro obuv, pla­tí konec­kon­ců i pro oša­ce­ní. Co je ovšem nut­né si uvě­do­mit, to je sku­teč­nost, že se musí­me oblé­kat v urči­té závis­los­ti na módě a hlav­ně vhod­ně kom­bi­no­vat. Rozhodnete-li se tedy pro večer­ní róbu (nastane-li útok v noci), pak bod čís­lo 5 padá, neboť tenis­ky tomu­to typu oša­ce­ní pří­liš nesvěd­čí. Je-li vám ovšem jed­no, co si o vás oko­lí mys­lí, pak se tím­to bodem nemu­sí­te vůbec zabý­vat a může­te si na sebe oblé­ci coko­liv a jak­ko­liv (sli­py mís­to čep­ky, čep­ka mís­to sli­pů atd.). To samé se vzta­hu­je i na exhi­bi­o­nis­ty a lidi, jako je tře­ba Tereza Pergnerová, Richard Muller ane­bo Kateřina Kornová. Nahota má totiž jed­nu výho­du a tou je moment pře­kva­pe­ní.

Pravidlo čís­lo 7

Vystřelené kul­ky jsou svin­stvo a střet s nimi ne vždy může­te ustát. Proto je dob­ré, když se kul­kám bude­te vyhý­bat (nej­vět­ší migra­ce bývá v samot­ných zásob­ní­cích). Základem je kry­tí za stě­ny (tlus­té stě­ny, niko­liv pře­kliž­ko­vé příč­ky), matou­cí kotou­ly a pře­me­ty, rych­lé měně­ní pozic (pra­vý kout, levý kout, pra­vý kout, levý kout, pra­vý kout, levý kout atd.) a konec­kon­ců i neprů­střel­ná ves­ta (tu si může­te snad­no vyro­bit tak, že si dáte pod tri­ko týden sta­rý boch­ník chle­ba). No… a pak… je tu ješ­tě jed­na mož­nost, jak na kul­ky (myš­le­no kul­ky z pis­to­lí) vyzrát. Máte-li v obli­bě čer­né brý­le, pseu­do­fi­lo­zo­fic­ké kecy a dlou­hé čer­né pláš­tě, umíte-li běhat po stě­ně, ská­kat jako Sergej Bubka a věříte-li si, že jste vyvo­le­ní, pak sta­čí málo… Předpažte ruku a roze­vře­te dlaň. Kulky vás jisto­jis­tě neza­sáh­nou.

Pravidlo čís­lo 8

A je zde bod posled­ní. Bod, kte­rý vám pora­dí, jak zlik­vi­do­vat vůd­ce tero­ris­tů. K tomu, abys­te pře­ži­li a moh­li si na kon­ci toho vše­ho vítě­zo­slav­ně zakři­čet, posta­čí násle­du­jí­cí kro­ky. Tak za prvé si musí­te troš­ku pozmě­nit váš pra­cov­ní har­mo­no­gram, pro­to­že sou­boj s „big bos­sem“ bývá obvykle nejdel­ší a nej­ví­ce vyčer­pá­va­jí­cí. V prů­bě­hu samot­né­ho měře­ní sil se vykaš­le­te na něco jako „fair play“ - ani váš sok nebu­de hrát pod­le pra­vi­del. Vůbec nej­lé­pe udě­lá­te, když se od něj nechá­te co nejdřív zma­lo­vat (ne však nadob­ro), pro­to­že pak uči­ní něco, co by vás nena­padlo ani v tom nejabsurd­něj­ším snu. Ve chví­li, kdy vás bude mít doslo­va na kole­nou, zmoc­ní se jej vypra­věč­ská nála­da a začne vám vyklá­dat, odkud při­šel, proč při­šel, proč vraž­dí lidi a proč nemá rád Američany. To je ta pra­vá chví­le pro vás. Pak už jen sta­čí posečkat na ten správ­ný moment (když se náš boss zahle­dí do okna a nadob­ro ztra­tí zájem o něko­ho, kdo mu vyvraž­dil celý tým), vytáh­nout si z vla­sů pis­tol (máte-li proříd­lé vla­sy, pak si scho­vej­te pis­tol posled­ní záchra­ny někam jinam - tře­ba mezi půl­ky) a nemi­lo­srd­ně na vůd­ce tero­ris­tů zaú­toč­te. Skopněte jej na zem, pro­ceď­te mezi rty něja­kou suchou hláš­ku a pak mu pět­krát našij­te pis­to­lí do hla­vy. Když tak uči­ní­te, napo­čí­tej­te do dese­ti, udě­lej­te kla­ma­vý pohyb hla­vou do stra­ny a pak, ač máte zásob­ník na sedm nábo­jů, zno­va pět­krát vystřel­te.

Až potom si bude­te moci oprav­du říct, že máte vyhrá­no.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Smrtonosná past24. října 2021 Smrtonosná past Smrtonosná past je americký akční film z roku 1988, který režíroval John McTiernan a scénář napsali Jeb Stuart a Steven E. de Souza. Je natočen podle románu Rodericka Thorpa z roku 1979 […] Posted in Speciály
  • Smrtonosná zbraň - akční snímek tak trochu jinak4. dubna 2019 Smrtonosná zbraň - akční snímek tak trochu jinak Příběh začíná vyšetřováním smrti prostitutky Amandy, na který je nasazen detektiv seržant Roger Murtaugh, v podání Dennyho Glovera. Později je k němu přidělen seržant Martin Riggs (Mel […] Posted in Retro filmové recenze
  • Smrtonosná zbraň 28. července 2021 Smrtonosná zbraň 2 Los Angeles. Policisté Martin Riggs (Mel Gibson) a Roger Murtaugh (Danny Glover) jsou na stopě pašeráků drog. Sledování účetního Lea Getze (Joe Pesci), který zpronevěřil mafiánské peníze, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Pátý element31. března 2022 Pátý element Sci-fi a romantická komedie zároveň o velkém koncentrovaném zlu, které se jednou za 5000 let přiblíží k Zemi. Jediná mimozemská civilizace se tomuto zlu umí bránit pomocí pěti elementů, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Šestý smysl31. března 2022 Šestý smysl Psycholog Malcolm v podání Bruce Willise se specializuje na dětskou psychologii. Je velmi uznávaným odborníkem; dokonce za svoje výsledky dostává prestižní uznání. Ne vše se mu ale […] Posted in Retro filmové recenze
  • Sin City - město hříchu31. března 2022 Sin City - město hříchu Když se před třiceti dvěma lety objevil v Americe komiks Sin City, nemohl nikdo tušit, jak stylová bude jeho podoba, která vznikla v roce 2005. V Sin City se protínají tři příběhy drsňáků […] Posted in Retro filmové recenze
  • TOP7 filmů Bruce Willise31. března 2022 TOP7 filmů Bruce Willise Herecká kariéra Bruce Willise končí. Na svém Instagramovém účtu to oznámila jeho dcera Rumer. Důvodem je poškození mozku zvané afázie, čímž se potvrdily fámy, že někdejší akční idol […] Posted in Zajímavosti
  • Bruce Willis30. března 2022 Bruce Willis Walter Bruce Willis (narozen 19. března 1955) je americký herec na odpočinku. Jeho kariéra začala v 70. letech 20. století na mimobroadwayských scénách. Proslavil se hlavní rolí v […] Posted in Profily osob
  • Krotitelé duchů II6. ledna 2022 Krotitelé duchů II Krotitelé duchů II je americká nadpřirozená komedie z roku 1989, kterou režíroval a produkoval Ivan Reitman a scénář napsali Dan Aykroyd a Harold Ramis. Ve filmu hrají Bill Murray, Dan […] Posted in Speciály
  • Smrtonosná past 4.07. listopadu 2021 Smrtonosná past 4.0 Live Free or Die Hard (mimo Severní Ameriku vydáno pod názvem Smrtonosná past 4.0) je americký akční thriller z roku 2007 a čtvrtý díl filmové série Smrtonosná past. Režie se ujal Len […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,37298 s | počet dotazů: 234 | paměť: 56201 KB. | 26.05.2022 - 06:52:03