Kritiky.cz > Recenze knih > Jak přesvědčivě vyjednávat

Jak přesvědčivě vyjednávat

JakPresvedciveVyjednavat

České „Sedávej  panen­ko v kou­tě, budeš-li hod­ná, najdou tě,“ pla­ti­lo mož­ná před sto lety v dneš­ní době si může­me být jis­ti, že tako­vá panen­ka by se v kou­tě, dřív než by ji našli, unu­di­la k smr­ti.

V dneš­ním dra­vém svě­tě pla­tí, že co si nevy­jed­ná­te, to nemá­te. Zdá se vám, že dosáh­nout svých cílů rych­le, snad­no a tak, abys­te byli vy a pokud mož­no i pro­tistra­na spo­ko­je­ni, je nemož­né? Naopak – němec­ký autor Thomas Fritzsche doka­zu­je, že dosáh­nout své­ho je reál­né. Bez sna­že­ní, uče­ní a komu­ni­ka­ce s pro­tistra­nou to ale nepů­jde. Návody, jak pře­svěd­či­vě vyjed­ná­vat, shr­nul do stej­no­jmen­né pub­li­ka­ce s podti­tu­lem Psychologické stra­te­gie a meto­dy, kte­rá vyšla v nakla­da­tel­ství Grada.

Pětapadesátiletý Thomas Fritzsche je diplo­mo­va­ným psy­cho­lo­gem, psy­cho­te­ra­pe­u­tem a tre­né­rem vedou­cích pra­cov­ní­ků. Pracuje pod­le zásad beha­vi­o­rál­ní a sys­te­ma­tic­ké tera­pie, pou­ží­vá také hyp­no­te­ra­pii.  Zabývá se také tím, jak lze opti­ma­li­zo­vat osob­ní půso­be­ní.  Důraz kla­de na komu­ni­ka­ci, jíž je tře­ba neu­stá­le tré­no­vat a pilo­vat.

V před­mluvě jako­by se Fritzsche obha­jo­val, že sáhl k téma­tu, o němž již vyšly desít­ky, ne-li stov­ky knih. „Publikace, kte­rou prá­vě drží­te v rukou, pojed­ná­vá o všech psy­cho­lo­gic­kých aspek­tech vyjed­ná­vá­ní pro kaž­do­den­ní pra­xi. Pokud ji pře­čte­te, nebu­de­te muset číst žád­nou dal­ší o tom, jak vést vyjed­ná­vá­ní,“ zmi­ňu­je hlav­ní pří­nos kni­hy.  Čtenář mu musí dát za prav­du. Brožovaná kni­ha obsa­hu­je to nej­dů­le­ži­těj­ší z teo­rie i pra­xe komu­ni­ka­ce a navíc zmi­ňu­je i situ­a­ce, k nimž dochá­zí v pra­xi a nabí­zí jejich kon­krét­ní řeše­ní. „Z vlast­ní zku­še­nos­ti vím, že pomo­cí pří­kla­dů jsou teo­re­tic­ké zna­los­ti lépe sro­zu­mi­tel­né a ucho­pi­tel­né.  Proto základ­ní teze dokres­lu­ji růz­ný­mi prak­tic­ký­mi pří­kla­dy a někdy také kon­krét­ní­mi cvi­če­ní­mi. Když si pře­čte­né vzá­pě­tí pro­cvi­čí­te, pře­jde vám mno­hé hned do krve a bude pak při pou­ži­tí v pra­xi půso­bit při­ro­ze­ně­ji.“

Na hned prv­ní úska­lí v komu­ni­ka­ci, v řeše­ní kon­flik­tů a v pře­svěd­či­vém vyjed­ná­vá­ní nara­zí­me hned v prv­ní ze sed­mi kapi­tol. Bývá jím aktiv­ní naslou­chá­ní, jehož schop­nost sou­čas­né popu­la­ci chy­bí.  Projevy drob­ných zna­me­ní pozor­nos­ti, pro­stor pro vypo­ví­dá­ní se pro­tistra­ny a krát­ké shr­nu­tí toho, co bylo vyslech­nu­to, se může zdát jako zby­teč­ná ztrá­ta času, jak ale Thomas Fritzsche uka­zu­je na pří­kla­dech, opak je prav­dou.  Dalším klí­čem k úspě­chu je vyja­d­řo­vá­ní se v prv­ní oso­bě a vyja­d­řo­vá­ní svých poci­tů Takže již žád­né: „ Využívat mě, to by ti šlo…“ ale „Jsem zkla­mán a mám pocit, jako bych byl vyu­ží­ván.“ Další kapi­to­la je věno­vá­na řeči těla. Pokud si osvo­jí­te jed­not­li­vé prin­ci­py, „nenadře­te se“ tolik ústy. Důležitou čás­tí kni­hy jsou vyjed­ná­va­cí zása­dy.  Autor nabí­zí vyu­žít pří­stu­pu koo­pe­ra­tiv­ní­ho vyjed­ná­vá­ní ane­bo stra­te­gic­ké­ho vyjed­ná­vá­ní.  O sou­bo­ru komu­ni­kač­ních a koo­pe­rač­ních tech­nik pro pokro­či­lé pojed­ná­vá kapi­to­la o neu­ro­lin­gvis­tic­kém pro­gra­mo­vá­ní (NLP).

Kladem kni­hy je hlav­ně pře­hled­nost, sro­zu­mi­tel­nost a struč­nost.


 • Autor: Fritzsche Thomas
 • Formát / stran: 14×21 cm, 200 stran
 • Datum vydá­ní: 11.11.2015
 • Katalogové čís­lo: 30002
 • ISBN: 978-80-247-5726-1

Kniha ke kou­pi na Grada.cz.

 • Upečeno s láskou - kváskový chléb a pečivo9. srpna 2020 Upečeno s láskou - kváskový chléb a pečivo Máte rádi kváskový chléb? Milujete jeho nádhernou vůni a podmanivou chuť? Chcete se naučit upéct ten nejlepší? Autorky knihy Upečeno s láskou Iva Trhoňová a Ludmila Gottwaldová vás to […] Posted in Recenze knih
 • Petr Kadlík: Bejvávalo aneb 111 zapomenutých příběhů z časů našich prababiček a pradědečků9. prosince 2019 Petr Kadlík: Bejvávalo aneb 111 zapomenutých příběhů z časů našich prababiček a pradědečků V souvislosti s loňským výročím 100 let od vzniku Československa se nás zmocnila jakási nostalgie – že tehdy byl svět jednodušší, přehlednější a lidé se k sobě chovali lépe – prostě […] Posted in Recenze knih
 • Jiří Březina: Promlčení12. října 2015 Jiří Březina: Promlčení Český literární rybníček rozvířil pětatřicetiletý Jiří Březina už svojí prvotinou Na kopci, za niž získal prestižní Cenu Jiřího Marka za nejlepší český detektivní román roku 2013. Byla […] Posted in Recenze knih
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
 • Quo Vadis19. května 2020 Quo Vadis Quo Vadis je milá knížka, která se čte velice dobře a rychle. Patrně ji všichni budete znát, takže nějaký nástin děje či postav si dovolím milostivě odpustit. Znáte to s tím nošením dříví […] Posted in Recenze knih
 • Haruki Murakami - Sputnik, má láska3. prosince 2019 Haruki Murakami - Sputnik, má láska Představovat další Murakamiho knihu je tak trochu nošením dříví do lesa, neboť o jeho poslední česky přeložené knize se toho napsalo dost a dost. Zkuste například zalistovat posledním […] Posted in Recenze knih
 • Frank Schätzing - Breaking News6. ledna 2016 Frank Schätzing - Breaking News Další pořádná bichle z dílny Franka Schätzinga je na světě. Autor, který rozhodně nemá problém naplnit požadovaný počet slov, se po nějakém čase vrací na tuzemský knižní trh s novinkou […] Posted in Recenze knih
 • Mág: Učedník, Mistr a ti další – Sága Trhlinové války15. ledna 2016 Mág: Učedník, Mistr a ti další – Sága Trhlinové války Pug, aniž si uvědomil jak, náhle věděl, že se pohybují v čase dopředu. „Vymanili jsme se z časové pasti.“ potvrdil Macros. Pug seděl v němém údivu. Když před jeho očima vyvstal počátek, […] Posted in Recenze knih
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […] Posted in Recenze knih
 • Kim Dryer: Andělská inspirace8. listopadu 2019 Kim Dryer: Andělská inspirace Autorka o svých kartách říká, že byly vytvořeny proto, aby nás přivedly andělům blíže. Protože ta andělská pomoc a podpora je dostupná pouze, když o ni požádáme. To je pravidlo, které […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com