Kritiky.cz > Zajímavosti > Jak poznat ... > Jak poznat zlomeninu - Příznaky a léčba

Jak poznat zlomeninu - Příznaky a léčba

carousel

Zlomenina (nebo také frak­tu­ra) je poměr­ně běž­né zra­ně­ní. Podle sta­tis­tik by měl mít kaž­dý člo­věk až dvě zlo­me­ni­ny za život. Vznikají, když je fyzic­ká síla vyví­je­ná na kost sil­něj­ší, než samot­ná kost. Zlomeniny jsou čas­těj­ší u dětí, na dru­hou stra­nu jsou ale obec­ně méně kom­pli­ko­va­né, než zlo­me­ni­ny u dospě­lých. Jak stár­ne­te, vaše kos­ti jsou kře­h­čí a máte vět­ší prav­dě­po­dob­nost, že utr­pí­te zlo­me­ni­nu v důsled­ku pádů, kte­ré jste dří­ve pře­čka­li bez zra­ně­ní.

Jaké jsou symptomy zlomeniny?

Příznaky zlo­me­ni­ny kos­tí zahr­nu­jí:

• Opuchnutí nebo pod­li­ti­ny nad kos­tí.

• Deformita paže nebo nohy.

• Bolest ve zra­ně­né oblas­ti, kte­rá se zhor­šu­je při pohy­bu nebo tla­kem.

• Neschopnost nést váhu na posti­že­né noze, kot­ní­ku nebo ruce.

• Ztráta funk­ce v poško­ze­né oblas­ti.

• U ote­vře­ných zlo­me­nin vystu­pu­je kost z kůže.

Zlomeniny jsou zpra­vi­dla způ­so­be­ny pádem, ranou nebo jinou trau­ma­tic­kou udá­los­tí.

Patologické zlo­me­ni­ny jsou ty, kte­ré jsou způ­so­be­ny one­moc­ně­ním (jako je rako­vi­na), kte­ré osla­bu­je kos­ti a mohou se vyskyt­nout s malým nebo žád­ným trau­ma­tem. Osteoporóza, poru­cha, při níž kos­ti ztrá­ce­jí sílu ve stá­ří, způ­so­bu­jí kaž­do­roč­ně vel­ké množ­ství zlo­me­nin - zejmé­na v oblas­ti kyčle, zápěs­tí a páte­ře.

Zlomenina

Návštěva lékaře

Lékař je jedi­ný způ­sob, kte­rý vám na 100 % může potvr­dit, že jste sku­teč­ně utr­pě­li zlo­me­ni­nu kos­ti. Používá k tomu rent­gen. Někdy ale s pomo­cí rent­ge­nu není mož­né potvr­dit zlo­me­ni­nu (napří­klad u zlo­me­nin zápěs­tí). V těch­to situ­a­cích může lékař pro­vést jiné vyšet­ře­ní, jako je počí­ta­čo­vá tomo­gra­fie (CT), zob­ra­zo­vá­ní mag­ne­tic­kou rezo­nan­cí (MRI) nebo kost­ní sken.

Léčba zlomeniny

Zlomeniny vyža­du­jí léčbu v nemoc­ni­ci. V pří­pa­dě zjiš­tě­ní zlo­me­ni­ny je tře­ba imo­bi­li­zo­vat zlo­me­nou část těla – při­klá­dá se dla­ha nebo sád­ra. Poškozené kos­ti musí být umís­tě­ny na správ­né mís­to a drže­ny tam, aby se lépe uzdra­vi­ly. Závažné zlo­me­ni­ny vyža­du­jí pře­mís­tě­ní kos­ti na správ­né mís­to pomo­cí ope­ra­ce


Jak poznat zlomeninu - Příznaky a léčba
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Profilový obrázek

Redaktor webu Jakpoznat.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Jak poznat astma - U dětí, Symptomy a příznaky4. října 2019 Jak poznat astma - U dětí, Symptomy a příznaky Astma je stav, ve kterém se vaše dýchací cesty zužují a vytvářejí další hlen. To může ztěžovat dýchání a vyvolat kašel, sípání a dušnost. U některých lidí je astma nepatrným problémem. Pro […]
  • Jak poznat embolii - Příčiny a prevence10. května 2019 Jak poznat embolii - Příčiny a prevence Plicní embolie je zablokování jedné z tepen v plicích. Ve většině případů je plicní embolie způsobena krevními sraženinami, které cestují do plic od nohou nebo zřídka jiných částí těla […]
  • Jak poznat otravu alkoholem - Příznaky a příčiny2. srpna 2019 Jak poznat otravu alkoholem - Příznaky a příčiny Otrava alkoholem je vážným - a někdy i smrtelným - důsledkem pití velkého množství alkoholu v krátkém časovém období. Příliš mnoho alkoholu může ovlivnit vaše dýchání, srdeční frekvenci, […]
  • Jak poznat rakovinu - Plic, jazyka, hrtanu, žaludku, prsu22. března 2019 Jak poznat rakovinu - Plic, jazyka, hrtanu, žaludku, prsu Rakovina je onemocnění, které zahrnuje spoustu symptomů. Tyto symptomy budou záviset na tom, kde je rakovina, jak velká je a kolik ovlivňuje orgánů nebo tkání. Pokud se rakovina rozšířila, […]
  • Jak poznat teplotu u psa12. července 2019 Jak poznat teplotu u psa Možná už jste slyšeli, že teplotu u svého psa můžete zjistit tím, že zkontrolujete jeho čumák – chladný a vlhký je dobrý, horký a suchý znamená horečku - ale není to tak jednoduché. Jedním […]
  • Jak poznat rakovinu prsu - Projevy, příznaky, kontrola14. června 2019 Jak poznat rakovinu prsu - Projevy, příznaky, kontrola Mnoho příznaků rakoviny prsu je neviditelné a nezjistitelné bez profesionálního screeningu, ale některé příznaky mohou být zachyceny včas díky tomu, že pravidelně kontrolujete zdraví prsu. […]
  • Jak poznat autismus - Příznaky13. září 2019 Jak poznat autismus - Příznaky Autismus může u různých lidí vypadat jinak. Je to vývojové postižení, které ovlivňuje to, jak lidé komunikují, chovají se nebo komunikují s ostatními. Neexistuje žádná zjevná příčina a […]
  • Jak poznat rakovinu plic - Příznaky a příčiny21. června 2019 Jak poznat rakovinu plic - Příznaky a příčiny Rakovina plic je typ rakoviny, který vzniká v plicích. Vaše plíce jsou dva houbovité orgány v hrudníku, které přijímají kyslík, když vdechujete, a uvolňují oxid uhličitý, když vydechujete. […]
  • Jak poznat únik plynu26. července 2019 Jak poznat únik plynu Kvůli nezjištěnému úniku plynu umírá velký počet lidí. Proto je tato záležitost něco, co by každá domácnost měla brát vážně. Proto uvádíme způsoby, podle kterých poznáte, že plyn uniká. […]
  • Jak poznat holubinky - Jedlé holubinky20. září 2019 Jak poznat holubinky - Jedlé holubinky Holubinka je typem houby, která obsahuje jedlé druhy hub. Obvykle jsou poměrně velké a mnoho z nich má jasné barvy, takže jsou obvykle velmi snadno viditelné. Mezi druhy existují některé […]