Kritiky.cz > Zajímavosti > Jak... > Jak poznat zlomeninu - Příznaky a léčba

Jak poznat zlomeninu - Příznaky a léčba

carousel

Zlomenina (nebo také frak­tu­ra) je poměr­ně běž­né zra­ně­ní. Podle sta­tis­tik by měl mít kaž­dý člo­věk až dvě zlo­me­ni­ny za život. Vznikají, když je fyzic­ká síla vyví­je­ná na kost sil­něj­ší, než samot­ná kost. Zlomeniny jsou čas­těj­ší u dětí, na dru­hou stra­nu jsou ale obec­ně méně kom­pli­ko­va­né, než zlo­me­ni­ny u dospě­lých. Jak stár­ne­te, vaše kos­ti jsou kře­h­čí a máte vět­ší prav­dě­po­dob­nost, že utr­pí­te zlo­me­ni­nu v důsled­ku pádů, kte­ré jste dří­ve pře­čka­li bez zra­ně­ní.

Jaké jsou symptomy zlomeniny?

Příznaky zlo­me­ni­ny kos­tí zahr­nu­jí:

• Opuchnutí nebo pod­li­ti­ny nad kos­tí.

• Deformita paže nebo nohy.

• Bolest ve zra­ně­né oblas­ti, kte­rá se zhor­šu­je při pohy­bu nebo tla­kem.

• Neschopnost nést váhu na posti­že­né noze, kot­ní­ku nebo ruce.

• Ztráta funk­ce v poško­ze­né oblas­ti.

• U ote­vře­ných zlo­me­nin vystu­pu­je kost z kůže.

Zlomeniny jsou zpra­vi­dla způ­so­be­ny pádem, ranou nebo jinou trau­ma­tic­kou udá­los­tí.

Patologické zlo­me­ni­ny jsou ty, kte­ré jsou způ­so­be­ny one­moc­ně­ním (jako je rako­vi­na), kte­ré osla­bu­je kos­ti a mohou se vyskyt­nout s malým nebo žád­ným trau­ma­tem. Osteoporóza, poru­cha, při níž kos­ti ztrá­ce­jí sílu ve stá­ří, způ­so­bu­jí kaž­do­roč­ně vel­ké množ­ství zlo­me­nin - zejmé­na v oblas­ti kyčle, zápěs­tí a páte­ře.

Zlomenina

Návštěva lékaře

Lékař je jedi­ný způ­sob, kte­rý vám na 100 % může potvr­dit, že jste sku­teč­ně utr­pě­li zlo­me­ni­nu kos­ti. Používá k tomu rent­gen. Někdy ale s pomo­cí rent­ge­nu není mož­né potvr­dit zlo­me­ni­nu (napří­klad u zlo­me­nin zápěs­tí). V těch­to situ­a­cích může lékař pro­vést jiné vyšet­ře­ní, jako je počí­ta­čo­vá tomo­gra­fie (CT), zob­ra­zo­vá­ní mag­ne­tic­kou rezo­nan­cí (MRI) nebo kost­ní sken.

Léčba zlomeniny

Zlomeniny vyža­du­jí léčbu v nemoc­ni­ci. V pří­pa­dě zjiš­tě­ní zlo­me­ni­ny je tře­ba imo­bi­li­zo­vat zlo­me­nou část těla – při­klá­dá se dla­ha nebo sád­ra. Poškozené kos­ti musí být umís­tě­ny na správ­né mís­to a drže­ny tam, aby se lépe uzdra­vi­ly. Závažné zlo­me­ni­ny vyža­du­jí pře­mís­tě­ní kos­ti na správ­né mís­to pomo­cí ope­ra­ce

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,86660 s | počet dotazů: 211 | paměť: 52472 KB. | 12.05.2021 - 17:02:49
X