Kritiky.cz > Zajímavosti > Jak... > Jak poznat, že člověk umírá

Jak poznat, že člověk umírá

regrets dying hands

V posled­ních týd­nech, dnech nebo hodi­nách živo­ta člo­vě­ka exis­tu­jí urči­té znám­ky, kte­ré uka­zu­jí, když se někdo chys­tá zemřít. Rozpoznat tyto znám­ky vám pomů­že říct důle­ži­té sbo­hem a při­pra­vit se na to, co při­jde.

Když někdo začne umí­rat, toto jsou pří­zna­ky, kte­ré uka­zu­jí, že se blí­ží smrt:

Fyzické změny

U star­ších lidí může být kůže ten­ká a ble­dá, s tma­vý­mi ját­ro­vý­mi skvr­na­mi, kte­ré se obje­vu­jí na rukou, nohou a tvá­řích. Vlasy mohou být také ten­ké a cel­ko­vá posta­va člo­vě­ka se jako­by scvrk­ne. Na zubech se může obje­vit zbar­ve­ní nebo tma­vé skvr­ny.

Ztráta zájmu o vnější svět

Vnější svět umí­ra­jí­cích se začí­ná zmen­šo­vat, a to dokon­ce do té míry, že umí­ra­jí­cí již nechce opus­tit dům ani své lůž­ko a je mož­né, že nebu­de mít chuť mlu­vit. Jejich nála­da, pova­ha a cho­vá­ní se mohou změ­nit. Někteří mohou být napří­klad nety­pic­ky zne­po­ko­je­ni. Jiní, kte­ří mají ate­is­tic­ké názo­ry, mohou najed­nou chtít pro­zkou­mat nábo­žen­ské nebo duchov­ní uče­ní.

Zvýšené množství spánku

Umírající oso­ba je více una­ve­ná, pro­to začí­ná spát del­ší dobu. To může být pro pří­buz­né straš­li­vé, ale je důle­ži­té si uvě­do­mit, že i nejmen­ší fyzic­ká náma­ha pro něko­ho, kdo se blí­ží ke smr­ti, může být vyčer­pá­va­jí­cí a pro­za­tím je vyna­lo­že­no veš­ke­ré úsi­lí na to, aby člo­věk zůstal naži­vu.

Umírání

Snížená chuť k jídlu

Tělo ví, že už nepo­tře­bu­je dopl­ňo­vat záso­by, a tak umí­ra­jí­cí člo­věk již nemá chuť k jídlu. Totéž pla­tí i o pití. Umírající mohou začít hub­nout, někdy pří­liš rych­le. Je důle­ži­té, abys­te niko­ho, kdo již nechce jíst, do jíd­la nebo pití nuti­li. Dbejte ale na poky­ny ošet­řu­jí­cí­ho léka­ře.

Změny výrazů

Umírající oso­ba může začít mlu­vit o „odcho­du“, „létá­ní“, „ces­tě domů„nebo usku­teč­ně­ní ces­ty. Může také začít vyja­d­řo­vat svou srdeč­nou vděč­nost svým opa­t­rov­ní­kům a jejich rodi­ně a při­pra­vo­vat se tak na roz­lou­če­ní.

Zvláštní požadavky

Umírající může chtít něco zvlášt­ní­ho, jako napří­klad navští­vit urči­té mís­to nebo se obklo­pit svý­mi oblí­be­ný­mi kvě­ti­na­mi. Možná chtě­jí sly­šet urči­tou hud­bu, nechat si v blíz­kos­ti rodin­né foto­gra­fie nebo kon­tak­to­vat něko­ho, kdo je v jejich živo­tě důle­ži­tý

  • Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou)1. března 2019 Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou) Bedla patří mezi nejoblíbenější houby u nás. Rostou na zanedbaných pastvinách a na travnatých místech v létě a na podzim. V České republice nepodléhá sbírání hub žádnému zvláštnímu […] Posted in Jak...
  • Jak poznat ovulaci bez testu?15. března 2019 Jak poznat ovulaci bez testu? Prvním krokem k tomu, abyste otěhotněla, je zajistit aby se vajíčko a spermie mohli setkat. To může být těžší, než to zní. Vaše tělo obvykle uvolňuje vajíčka každý měsíc v procesu zvaném […] Posted in Jak...
  • Jak poznat stříbro18. října 2019 Jak poznat stříbro Možná jste si koupili něco ze stříbra z pochybného obchodu, nebo jste našli nějaký stříbrný šperk. Ať už je váš důvod pro zjištění stříbra jakýkoli, dobrou zprávou je, že stříbro skutečně […] Posted in Jak...
  • Jak určit slepé střevo?31. ledna 2020 Jak určit slepé střevo? Apendicitida nastává zánětem slepého střeva. Příznaky apendicitidy se snadno zaměňují s projevy jiných onemocnění. Mezi nimi jsou otrava, zažívací potíže nebo ledvinová kolika. Proto, aby […] Posted in Jak...
  • Jak poznat otravu krve - Příčiny a symptomy9. srpna 2019 Jak poznat otravu krve - Příčiny a symptomy Otrava krve je závažná infekce. Vyskytuje se, když jsou bakterie v krevním řečišti. I přes své jméno ale nemá tato otrava nic společného s jedem. Onemocnění může vést až ke smrti. Okamžitá […] Posted in Jak...
  • Jak odstranit bílé tečky na obličeji?26. června 2020 Jak odstranit bílé tečky na obličeji? Bílé tečky na obličeji jsou malé vady dermis, které svým vzhledem připomínají zrna prosa. Takové vady vážně kazí vzhled. Proto se mnoho lidí zajímá, jak se zbavit bílých skvrn na obličeji […] Posted in Jak...
  • Jak účinně zhubnout v nohou?7. února 2020 Jak účinně zhubnout v nohou? Pokud jde o hubnutí, ženy často touží zhubnout na nohou a v bocích. V přítomnosti nadváhy je nadbytek tukové tkáně distribuován v celém těle, ale v některých oblastech je jeho akumulace […] Posted in Jak...
  • Jak poznat otravu alkoholem - Příznaky a příčiny2. srpna 2019 Jak poznat otravu alkoholem - Příznaky a příčiny Otrava alkoholem je vážným - a někdy i smrtelným - důsledkem pití velkého množství alkoholu v krátkém časovém období. Příliš mnoho alkoholu může ovlivnit vaše dýchání, srdeční frekvenci, […] Posted in Jak...
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […] Posted in Filmové recenze

Jak poznat, že člověk umírá
Hodnocení: 4.3 - ‎13 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...