Kritiky.cz > Zajímavosti > Jak... > Jak poznat, že člověk umírá

Jak poznat, že člověk umírá

regrets dying hands

V posled­ních týd­nech, dnech nebo hodi­nách živo­ta člo­vě­ka exis­tu­jí urči­té znám­ky, kte­ré uka­zu­jí, když se někdo chys­tá zemřít. Rozpoznat tyto znám­ky vám pomů­že říct důle­ži­té sbo­hem a při­pra­vit se na to, co při­jde.

Když někdo začne umí­rat, toto jsou pří­zna­ky, kte­ré uka­zu­jí, že se blí­ží smrt:

Fyzické změny

U star­ších lidí může být kůže ten­ká a ble­dá, s tma­vý­mi ját­ro­vý­mi skvr­na­mi, kte­ré se obje­vu­jí na rukou, nohou a tvá­řích. Vlasy mohou být také ten­ké a cel­ko­vá posta­va člo­vě­ka se jako­by scvrk­ne. Na zubech se může obje­vit zbar­ve­ní nebo tma­vé skvr­ny.

Ztráta zájmu o vnější svět

Vnější svět umí­ra­jí­cích se začí­ná zmen­šo­vat, a to dokon­ce do té míry, že umí­ra­jí­cí již nechce opus­tit dům ani své lůž­ko a je mož­né, že nebu­de mít chuť mlu­vit. Jejich nála­da, pova­ha a cho­vá­ní se mohou změ­nit. Někteří mohou být napří­klad nety­pic­ky zne­po­ko­je­ni. Jiní, kte­ří mají ate­is­tic­ké názo­ry, mohou najed­nou chtít pro­zkou­mat nábo­žen­ské nebo duchov­ní uče­ní.

Zvýšené množství spánku

Umírající oso­ba je více una­ve­ná, pro­to začí­ná spát del­ší dobu. To může být pro pří­buz­né straš­li­vé, ale je důle­ži­té si uvě­do­mit, že i nejmen­ší fyzic­ká náma­ha pro něko­ho, kdo se blí­ží ke smr­ti, může být vyčer­pá­va­jí­cí a pro­za­tím je vyna­lo­že­no veš­ke­ré úsi­lí na to, aby člo­věk zůstal naži­vu.

Umírání

Snížená chuť k jídlu

Tělo ví, že už nepo­tře­bu­je dopl­ňo­vat záso­by, a tak umí­ra­jí­cí člo­věk již nemá chuť k jídlu. Totéž pla­tí i o pití. Umírající mohou začít hub­nout, někdy pří­liš rych­le. Je důle­ži­té, abys­te niko­ho, kdo již nechce jíst, do jíd­la nebo pití nuti­li. Dbejte ale na poky­ny ošet­řu­jí­cí­ho léka­ře.

Změny výrazů

Umírající oso­ba může začít mlu­vit o „odcho­du“, „létá­ní“, „ces­tě domů„nebo usku­teč­ně­ní ces­ty. Může také začít vyja­d­řo­vat svou srdeč­nou vděč­nost svým opa­t­rov­ní­kům a jejich rodi­ně a při­pra­vo­vat se tak na roz­lou­če­ní.

Zvláštní požadavky

Umírající může chtít něco zvlášt­ní­ho, jako napří­klad navští­vit urči­té mís­to nebo se obklo­pit svý­mi oblí­be­ný­mi kvě­ti­na­mi. Možná chtě­jí sly­šet urči­tou hud­bu, nechat si v blíz­kos­ti rodin­né foto­gra­fie nebo kon­tak­to­vat něko­ho, kdo je v jejich živo­tě důle­ži­tý


Jak poznat, že člověk umírá
Hodnocení: 4.1 - ‎8 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou)1. března 2019 Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou) Bedla patří mezi nejoblíbenější houby u nás. Rostou na zanedbaných pastvinách a na travnatých místech v létě a na podzim. V České republice nepodléhá sbírání hub žádnému zvláštnímu […]
  • Jak poznat těhotenství5. července 2019 Jak poznat těhotenství Zajímá vás, jestli byste mohla být těhotná? Jediným způsobem, jak to vědět jistě, je podstoupit těhotenský test a samozřejmě navštívit lékaře. Existují však brzké příznaky těhotenství, […]
  • Jak poznat workoholika - Příznaky17. května 2019 Jak poznat workoholika - Příznaky Workoholismus bývá označován za „nemoc tohoto století“. Protože se jedná o poměrně nově zjištěný problém, ještě donedávna nebylo možné odlišit tvrdě pracujícího člověka od workoholika. […]
  • Jak poznat egoistu24. května 2019 Jak poznat egoistu Ničí vás vaše ego? Staví překážku vašemu milostnému životu? Egoismus je termín používaný k popisu někoho, kdo má silnou snahu posílit a udržovat příznivé názory na sebe. Egoisté jsou často […]
  • Jak poznat vši - Kontrola a prevence29. března 2019 Jak poznat vši - Kontrola a prevence Vši jsou drobný hmyz, který nazýváme parazitem. Šíří se osobním kontaktem a sdílením věcí. Nejvíce ohrožené jsou děti. Existují tři hlavní typy vší. Všechny pocházejí ze stejné rodiny […]
  • Jak poznat HIV? - Jednotlivé příznaky HIV3. ledna 2020 Jak poznat HIV? - Jednotlivé příznaky HIV Jednotlivé příznaky HIV se liší od jedné osoby k druhé. Pokud máte aktivní sexuální život nebo si myslíte, že jste byli vystaveni HIV, je důležité se otestovat. Zde jsou některé běžné […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Jak se projevuje závislost na alkoholu10. ledna 2020 Jak se projevuje závislost na alkoholu Závislost na alkoholu je vážná a nebezpečná nemoc.  Jeho eliminace vyžaduje systematický přístup a dlouhé období léčby. Konzumace alkoholu v ohromném množství způsobuje velké poškození […]
  • Jak poznat dnu - Příznaky a její léčba6. prosince 2019 Jak poznat dnu - Příznaky a její léčba Dna je typ artritidy způsobené tvorbou krystalů kyseliny močové v kloubech. Kyselina močová je produkt rozkladu purinů, které jsou součástí mnoha potravin, které jíme. Abnormalita při […]
  • Jak poznat alkoholika - Příznaky30. srpna 2019 Jak poznat alkoholika - Příznaky Pro většinu lidí, kteří pijí, je alkohol neškodnou součástí večera - pivo po práci, sklenka vína s večeří nebo popíjení s přáteli. Odborníci se shodují na tom, že ženy by neměly vypít více […]