Kritiky.cz > Zajímavosti > Jak... > Jak poznat, že člověk lže

Jak poznat, že člověk lže

lying

Není nic nepří­jem­něj­ší­ho, než vědo­mí, že nám někdo lže. Jak to ale poznat? V tom­to člán­ku si uve­de­me nej­čas­těj­ší znám­ky toho, když nám někdo lže.

1. Rychle mění polohu hlavy

Pokud uvi­dí­te, že někdo najed­nou uči­ní pohyb hla­vy, když se jich zeptá­te na pří­mou otáz­ku, mož­ná vám o něčem lže. Zejména pak, pokud dotyč­ná oso­ba hla­vu odtáh­ne doza­du nebo naklo­ní k jed­né stra­ně.

2. Mění se jeho dýchání

Když vám někdo lže, může začít těž­ce dýchat. Když se jeho dech změ­ní, rame­na se zved­nou a jeho hlas může být měl­ký. V pod­sta­tě je bez dechu, pro­to­že se změ­ní srdeč­ní frek­ven­ce a prů­tok krve. Vaše tělo zaží­vá tyto změ­ny, když jste ner­vóz­ní a máte pocit napě­tí - když lže­te.

3. Stojí velmi klidně

Je vše­o­bec­ně zná­mo, že lidé, kte­ří jsou ner­vóz­ní, jsou roz­tře­se­ní. Ale pozor také na ty, kte­ří se vůbec nehý­ba­jí. Může jít o pri­mi­tiv­ní neu­ro­lo­gic­ký boj, kdy se tělo při­pra­vu­je na mož­nou kon­fron­ta­ci.

4. Opakují slova nebo fráze

Stává se to pro­to, že se vás sna­ží o něčem pře­svěd­čit. Snaží se ově­řit lži ve své mys­li. Opakování je také způ­sob, jak si kou­pit čas, když se pokou­še­jí shro­máž­dit své myš­len­ky.

5. Poskytují příliš mnoho informací

Pokud někdo dodá­vá infor­ma­ce, kte­ré nejsou poža­do­vá­ny a zvláš­tě nad­by­teč­né detai­ly, je vel­mi vyso­ká prav­dě­po­dob­nost, že on nebo ona vám neří­ká prav­du.

6. Dotýkají se nebo zakrývají ústa

Osoba, kte­rá lže, čas­to auto­ma­tic­ky poklá­dá ruce na ústa, když se nechce vypo­řá­dat s něja­kou zále­ži­tos­tí nebo zod­po­vě­dět otáz­ku.

7. Instinktivně zakrývají zranitelné části těla

Může se jed­nat o oblas­ti, jako je hrdlo, hrud­ník, hla­va nebo bři­cho.

8. Neustále hýbou chodidly

Takhle se tělo vypo­řá­dá­vá se lží, člo­věk se necí­tí poho­dl­ně, je ner­vóz­ní a nej­ra­dě­ji by celou situ­a­ci opus­til.

9. Je pro ně obtížné mluvit.

Čím déle vám někdo lže, tím obtíž­něj­ší pro něj bude mlu­vit. Když někdo lže, je ve stre­su. Nervový sys­tém v tako­vém pří­pa­dě sni­žu­je tok slin, což vysu­šu­je sliz­ni­ce úst. Dalšími pří­zna­ky je čas­té kou­sá­ní do rtů nebo vysu­še­né rty.


Jak poznat, že člověk lže
Hodnocení: 3 - ‎2 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Jak poznat únik plynu26. července 2019 Jak poznat únik plynu Kvůli nezjištěnému úniku plynu umírá velký počet lidí. Proto je tato záležitost něco, co by každá domácnost měla brát vážně. Proto uvádíme způsoby, podle kterých poznáte, že plyn uniká. […]
  • Jak se projevuje závislost na alkoholu10. ledna 2020 Jak se projevuje závislost na alkoholu Závislost na alkoholu je vážná a nebezpečná nemoc.  Jeho eliminace vyžaduje systematický přístup a dlouhé období léčby. Konzumace alkoholu v ohromném množství způsobuje velké poškození […]
  • Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou)1. března 2019 Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou) Bedla patří mezi nejoblíbenější houby u nás. Rostou na zanedbaných pastvinách a na travnatých místech v létě a na podzim. V České republice nepodléhá sbírání hub žádnému zvláštnímu […]
  • Jak poznat astma - U dětí, Symptomy a příznaky4. října 2019 Jak poznat astma - U dětí, Symptomy a příznaky Astma je stav, ve kterém se vaše dýchací cesty zužují a vytvářejí další hlen. To může ztěžovat dýchání a vyvolat kašel, sípání a dušnost. U některých lidí je astma nepatrným problémem. Pro […]
  • Jak poznat svrab - Typy svrabu, symptomy a jeho léčba8. listopadu 2019 Jak poznat svrab - Typy svrabu, symptomy a jeho léčba Svrab je běžný stav kůže, který urychluje životnost kožních buněk. To způsobuje, že buňky se rychle vyvíjí na povrchu pokožky. Tím, že buňky rychle rostou, také rychle odumírají a tvoří […]
  • Jak poznat anorexii - Symptomy27. září 2019 Jak poznat anorexii - Symptomy Anorexie je porucha stravování charakterizovaná abnormálně nízkou tělesnou hmotností, intenzivním strachem z nárůstu hmotnosti a zkresleným vnímáním hmotnosti. Lidé s anorexií mají svou […]
  • Jak poznat salmonelu - Příznaky a zdroje1. listopadu 2019 Jak poznat salmonelu - Příznaky a zdroje Salmonela je infekce, která vzniká kvůli bakterii s názvem salmonella. Existuje mnoho možných zdrojů infekce salmonelou. Může jít o maso, zejména drůbeží, ale také hovězí a vepřové, a […]
  • Jak poznat rakovinu - Plic, jazyka, hrtanu, žaludku, prsu22. března 2019 Jak poznat rakovinu - Plic, jazyka, hrtanu, žaludku, prsu Rakovina je onemocnění, které zahrnuje spoustu symptomů. Tyto symptomy budou záviset na tom, kde je rakovina, jak velká je a kolik ovlivňuje orgánů nebo tkání. Pokud se rakovina rozšířila, […]
  • Jak poznat lásku? (Muže a ženy)8. března 2019 Jak poznat lásku? (Muže a ženy) Existuje spousta různých druhů lásky a neexistuje jediný způsob, jak zjistit, zda to, co cítíte, je skutečná láska. Přesto, pokud se zaměříte na to, jak se cítíte, měli byste být schopni […]
  • Jak poznat autismus - Příznaky13. září 2019 Jak poznat autismus - Příznaky Autismus může u různých lidí vypadat jinak. Je to vývojové postižení, které ovlivňuje to, jak lidé komunikují, chovají se nebo komunikují s ostatními. Neexistuje žádná zjevná příčina a […]