Jak poznat, že člověk bere drogy

drugs

Bezpečně poznat, že někdo z vaše­ho oko­lí bere dro­gy, může prv­ním kro­kem, jak mu pomoct. Předtím, než se ukva­pí­te a obvi­ní­te něko­ho z toho, že bere dro­gy, je tře­ba vší­mat si urči­tých zná­mek. Těmi mohou být pro­je­vy jeho cho­vá­ní nebo fyzic­ké změ­ny. Dejte se do pozo­ro­vá­ní.

Běžné fyzické znaky, že někdo bere drogy:

· Problémy se spán­kem (hor­ší usí­ná­ní, nebo když je oso­ba vzhů­ru v neob­vyklou hodi­nu).

· Obecná letar­gie nebo nao­pak pře­by­teč­ná ener­gie (zále­ží na typu dro­gy).

· Změny ve stra­vo­va­cích návy­cích (ztrá­ta chu­ti k jídlu nebo zvý­še­ná chuť k jídlu).

· Vodnaté nebo pod­kr­ve­né oči.

· Zvláštní zápach.

· Nezřetelná řeč.

· Chvění nebo naru­še­ní koor­di­na­ce.

· Náhlá změ­na hmot­nos­ti (úby­tek nebo nao­pak pří­růs­tek).

· Změna způ­so­bu péče o sebe sama (zane­dba­ný vzhled).

· Blednutí v obli­če­ji.

Běžné psychologické znaky a změny chování

To, že někdo bere dro­gy, může­te zjis­tit tak­též pod­le jeho psy­cho­lo­gic­kých změn a změn v cho­vá­ní, mezi kte­ré pat­ří napří­klad tyto:

· Obecné a náh­le změ­ny osob­nos­ti a cho­vá­ní, kte­ré nelze při­psat jiné­mu důvo­du.

· Změna docház­ky do ško­ly nebo výko­nu v prá­ci.

· Tajnůstkářství.

· Pokud oso­ba, kte­rou sle­du­je­te, najed­nou změ­ni­la účast na svých koníč­cích, může to být dal­ším zna­me­ním.

· Změny nálad – podráž­dě­ní nebo pří­liš dob­rá nála­da.

· Neschopnost, nedo­sta­tek moti­va­ce, para­no­ia, úzkost nebo ner­vo­zi­ta.

· Nedostatečný zájem o soci­ál­ní inter­ak­ce.

Drogy

Znaky zneužití podle drog

Mezi znám­ky, že vám blíz­ká oso­ba zne­u­ží­vá dro­gy, pat­ří:

· Marihuana: vod­na­té, čer­ve­né oči, nedo­sta­tek moti­va­ce a obdo­bí smí­chu násle­do­va­né úna­vou.

· Stimulanty (např. koka­in, crack): extrém­ní eufo­rie a obdo­bí hyperak­ti­vi­ty s pře­hna­nou upo­ví­da­nos­tí. Tato obdo­bí jsou násle­do­vá­na hlu­bo­ký­mi depre­se­mi a pří­liš­ným spán­kem.

· Heroin: znám­ky po vpi­chu jehlou, poce­ní, zvra­ce­ní, šku­bá­ní, ztrá­ta chu­ti k jídlu.

· Barbituráty a uklid­ňu­jí­cí pro­střed­ky: podob­né jako u alko­ho­lis­mu, napří­klad pro­blémy s koor­di­na­cí, nezře­tel­ná řeč, nedo­sta­teč­ný úsud­ky a obec­ná úna­va.

· Halucinogeny (např. LSD): para­no­ia, agre­se nebo zma­te­nost.


Jak poznat, že člověk bere drogy
Hodnocení: 2.5 - ‎2 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Jak poznat depresi - U dětí a její symptomy15. listopadu 2019 Jak poznat depresi - U dětí a její symptomy Deprese (závažná depresivní porucha) je běžné a závažné onemocnění, které negativně ovlivňuje vaše pocity, způsob, jakým si myslíte a jak jednáte. Naštěstí je také léčitelná. Deprese […]
  • Jak poznat dnu - Příznaky a její léčba6. prosince 2019 Jak poznat dnu - Příznaky a její léčba Dna je typ artritidy způsobené tvorbou krystalů kyseliny močové v kloubech. Kyselina močová je produkt rozkladu purinů, které jsou součástí mnoha potravin, které jíme. Abnormalita při […]
  • Jak poznat otřes mozku - Příznaky a symptomy23. srpna 2019 Jak poznat otřes mozku - Příznaky a symptomy Otřes mozku je traumatické poranění mozku, které ovlivňuje jeho mozku. Účinky jsou obvykle dočasné, ale mohou zahrnovat bolesti hlavy a problémy s koncentrací, pamětí, rovnováhou a […]
  • Jak poznat únik plynu26. července 2019 Jak poznat únik plynu Kvůli nezjištěnému úniku plynu umírá velký počet lidí. Proto je tato záležitost něco, co by každá domácnost měla brát vážně. Proto uvádíme způsoby, podle kterých poznáte, že plyn uniká. […]
  • Jak poznat dehydrataci - Příčiny a příznaky29. listopadu 2019 Jak poznat dehydrataci - Příčiny a příznaky Dehydratace nastane, když vaše tělo nemá tolik vody, kolik potřebuje. Bez dostatečného množství vody nemůže vaše tělo správně fungovat. Můžete mít mírnou, středně těžkou nebo těžkou […]
  • Jak poznat trombózu - Příčiny, symptomy, rizika28. června 2019 Jak poznat trombózu - Příčiny, symptomy, rizika Trombóza nastává, když se v jedné nebo více hlubokých žilách v těle tvoří krevní sraženina (trombus), obvykle je to v nohou. Hluboká žilní trombóza může způsobit bolest nebo otoky nohou, […]
  • Jak poznat epilepsii - Co ji způsobuje, symptomy, spouštěče7. června 2019 Jak poznat epilepsii - Co ji způsobuje, symptomy, spouštěče Epilepsie je chronická porucha, která způsobuje neprovokované opakované záchvaty. Záchvat je náhlá spousta elektrických aktivit v mozku. Existují dva hlavní typy záchvatů. Generalizované […]
  • Jak poznat teplotu u psa12. července 2019 Jak poznat teplotu u psa Možná už jste slyšeli, že teplotu u svého psa můžete zjistit tím, že zkontrolujete jeho čumák – chladný a vlhký je dobrý, horký a suchý znamená horečku - ale není to tak jednoduché. Jedním […]
  • Jak poznat rakovinu prsu - Projevy, příznaky, kontrola14. června 2019 Jak poznat rakovinu prsu - Projevy, příznaky, kontrola Mnoho příznaků rakoviny prsu je neviditelné a nezjistitelné bez profesionálního screeningu, ale některé příznaky mohou být zachyceny včas díky tomu, že pravidelně kontrolujete zdraví prsu. […]
  • Jak poznat rakovinu - Plic, jazyka, hrtanu, žaludku, prsu22. března 2019 Jak poznat rakovinu - Plic, jazyka, hrtanu, žaludku, prsu Rakovina je onemocnění, které zahrnuje spoustu symptomů. Tyto symptomy budou záviset na tom, kde je rakovina, jak velká je a kolik ovlivňuje orgánů nebo tkání. Pokud se rakovina rozšířila, […]