Kritiky.cz > Zajímavosti > Jak poznat ... > Jak poznat workoholika - Příznaky

Jak poznat workoholika - Příznaky

423CP4FearsWorkaholic 741588660 0822cc1

Workoholismus bývá ozna­čo­ván za „nemoc toho­to sto­le­tí“. Protože se jed­ná o poměr­ně nově zjiš­tě­ný pro­blém, ješ­tě done­dáv­na neby­lo mož­né odli­šit tvr­dě pra­cu­jí­cí­ho člo­vě­ka od wor­ko­ho­li­ka. Workoholismus je stu­do­ván již téměř 45 let, dneš­ní digi­tál­ní svět při­dá­vá do kon­cep­tu závis­los­ti na pra­co­viš­ti nový roz­měr. Technologie posky­tu­jí pří­le­ži­tost pra­co­vat odkud­ko­li a kdy­ko­li, což jen vede k tomu, že člo­věk vyu­ží­vá svůj vol­ný čas pra­cí.

Co přispívá k workoholismu?

Workoholismus je roz­d­mý­chá­ván postoj „prá­ce jsou pení­ze“. Ten při­mě­je lidi, aby si dva­krát roz­mys­le­li, zda strá­ví rela­xač­ní večer s rodi­nou nebo si uží­vá vol­ný čas s přá­te­li, když mohou vydě­lá­vat pení­ze. K wor­ko­ho­lis­mu dále při­spí­vá vyso­kotla­ké pra­cov­ní pro­stře­dí, rych­le se blí­ží­cí lhů­ty a rych­le se roz­ví­je­jí­cí svět. Takže když naše ocho­ta být neu­stá­le k dis­po­zi­ci pře­chá­zí linii, stá­vá­me se wor­ko­ho­li­ky? Většina věd­ců defi­nu­je wor­ko­ho­li­ka jako člo­vě­ka, kte­rý pra­cu­je nad­měr­ně a nut­ka­vě a není scho­pen se odpo­jit od prá­ce. Ale až dopo­sud nee­xis­to­val defi­ni­tiv­ní způ­sob, jak odli­šit „tvr­dě pra­cu­jí­cí­ho pra­cov­ní­ka“ od „wor­ka­ho­lic­ké­ho“.

Příznaky workoholismu

Nyní uvá­dí­me sedm kri­té­rií pro posou­ze­ní prav­dě­po­dob­nos­ti, že jed­not­li­vec má pra­cov­ní závis­lost:

1. Přemýšlíte jen o tom, jak zís­kat více času k prá­ci.

2. Trávíte pra­cí mno­hem více času, než jste původ­ně plá­no­va­li.

3. Pracujete s cílem sní­žit poci­ty viny, úzkos­ti, bez­mo­ci a/nebo depre­se.

4. Někdo jiný vám řekl, ať pře­sta­ne­te pra­co­vat a chví­li ho poslou­chá­te.

5. Budete vystre­so­va­ní, pokud nebu­de­te moci pra­co­vat.

6. Kvůli prá­ce se vzdá­te zálib, vol­no­ča­so­vých akti­vit a cvi­če­ní.

7. Pracujete nato­lik, že to nega­tiv­ně ovliv­ňu­je vaše zdra­ví.

Osobnostní znaky workoholiků

Pokud jste odpo­vě­dě­li „čas­to“ nebo „vždy“ na někte­rý z těch­to bodů, může­te být wor­ko­ho­lik. Lidé – wor­ko­ho­li­ci čas­to zau­jí­má vyso­kou úro­veň těch­to tří osob­nost­ních rysů:

• Altruismus - lidé jsou spí­še pří­jem­ní, kom­pa­ti­bil­ní a skrom­ní.

• Neuroticismus - lidé mají ten­den­ci být ner­vóz­ní, nepřá­tel­ští a impul­ziv­ní.

• Intelekt/představivost - wor­ko­ho­li­ci jsou obec­ně vyna­lé­za­ví a zamě­ře­ní na čin­nost.

Podle stu­dií pat­ří mezi wor­ko­ho­li­ky spí­še mla­dí lidé. Úroveň vzdě­lá­ní, pohla­ví i rodin­ný stav hra­jí roli.


Jak poznat workoholika - Příznaky
Hodnocení: 3.5 - ‎2 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Jak poznat egoistu24. května 2019 Jak poznat egoistu Ničí vás vaše ego? Staví překážku vašemu milostnému životu? Egoismus je termín používaný k popisu někoho, kdo má silnou snahu posílit a udržovat příznivé názory na sebe. Egoisté jsou často […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Jak poznat lásku? (Muže a ženy)8. března 2019 Jak poznat lásku? (Muže a ženy) Existuje spousta různých druhů lásky a neexistuje jediný způsob, jak zjistit, zda to, co cítíte, je skutečná láska. Přesto, pokud se zaměříte na to, jak se cítíte, měli byste být schopni […]
  • Jak poznat alkoholika - Příznaky30. srpna 2019 Jak poznat alkoholika - Příznaky Pro většinu lidí, kteří pijí, je alkohol neškodnou součástí večera - pivo po práci, sklenka vína s večeří nebo popíjení s přáteli. Odborníci se shodují na tom, že ženy by neměly vypít více […]
  • Jak poznat, že člověk umírá19. dubna 2019 Jak poznat, že člověk umírá V posledních týdnech, dnech nebo hodinách života člověka existují určité známky, které ukazují, když se někdo chystá zemřít. Rozpoznat tyto známky vám pomůže říct důležité sbohem a […]
  • Jak poznat astma - U dětí, Symptomy a příznaky4. října 2019 Jak poznat astma - U dětí, Symptomy a příznaky Astma je stav, ve kterém se vaše dýchací cesty zužují a vytvářejí další hlen. To může ztěžovat dýchání a vyvolat kašel, sípání a dušnost. U některých lidí je astma nepatrným problémem. Pro […]
  • Jak poznat rakovinu - Plic, jazyka, hrtanu, žaludku, prsu22. března 2019 Jak poznat rakovinu - Plic, jazyka, hrtanu, žaludku, prsu Rakovina je onemocnění, které zahrnuje spoustu symptomů. Tyto symptomy budou záviset na tom, kde je rakovina, jak velká je a kolik ovlivňuje orgánů nebo tkání. Pokud se rakovina rozšířila, […]
  • Jak poznat epilepsii - Co ji způsobuje, symptomy, spouštěče7. června 2019 Jak poznat epilepsii - Co ji způsobuje, symptomy, spouštěče Epilepsie je chronická porucha, která způsobuje neprovokované opakované záchvaty. Záchvat je náhlá spousta elektrických aktivit v mozku. Existují dva hlavní typy záchvatů. Generalizované […]
  • Jak poznat infarkt - Symptomy a příznaky19. července 2019 Jak poznat infarkt - Symptomy a příznaky Infarkt myokardu je poměrně častým onemocnění mužů i žen na celém světě. Naštěstí jsou k dispozici postupy jako léky na rozpouštění sraženiny, které mohou rychle otevřít blokované tepny, […]
  • Jak poznat dřevomorku - A jak ji odstranit22. listopadu 2019 Jak poznat dřevomorku - A jak ji odstranit Dřevomorka (Serpula lacrymans) je jednou z nejvíce ničivých hub, které působí na rozpad dřeva v budovách v mnoha zemích po celém světě. Kvůli své destruktivní povaze se Serpula lacrymans […]