Kritiky.cz > Zajímavosti > Jak... > Jak poznat únik plynu

Jak poznat únik plynu

Plyn

Kvůli nezjiš­tě­né­mu úni­ku ply­nu umí­rá vel­ký počet lidí. Proto je tato zále­ži­tost něco, co by kaž­dá domác­nost měla brát váž­ně. Proto uvá­dí­me způ­so­by, pod­le kte­rých pozná­te, že plyn uni­ká. Hledání úni­ku ply­nu nemu­sí vždy vyža­do­vat spe­ci­ál­ní nástro­je a může být jed­no­duš­ší, než si mys­lí­te.

Jak poznat únik plynu?

1. Bezpečnost na prv­ním mís­tě – pokud máte pode­zře­ní na uni­ka­jí­cí plyn, je důle­ži­té, aby byla oblast dob­ře větrá­na, a nee­xis­tu­je nic, co by způ­so­bi­lo jis­kru.

2. Pokud máte pocit, že plyn uni­ká z urči­té­ho mís­ta, zkus­te si násle­du­jí­cí test. Smíchejte něko­lik polév­ko­vých lžic mýdla do nádo­by s vodou. Zapněte pří­vod ply­nu do toho­to mís­ta a nanes­te mýdlo­vý roz­tok na pode­zře­lé mís­to. Pokud se začnou tvo­řit bub­li­ny, našli jste únik.

3. Asi nej­běž­něj­ším způ­so­bem, jak zjis­tit únik ply­nu je to, že zápach ply­nu, kte­rý cítí­te ve svém domě.

4. Pokud se cítí­te špat­ně, máte závra­tě nebo je vám nevol­no, měli bys­te jít oka­mži­tě ven. Pokud pří­zna­ky na čer­stvém vzdu­chu zmi­ze­ly, moh­li bys­te pocí­tit účin­ky otra­vy oxi­dem uhel­na­tým.

5. Únik ply­nu může­te poznat také na ply­no­vém spo­rá­ku, kte­rý by měl hořet jas­ným mod­rým pla­me­nem (mís­to oran­žo­vé­ho nebo žlu­té­ho).

6. Nadměrná kon­den­za­ce oken nebo zápach ve vzdu­chu jsou tak­též znám­kou uni­ka­jí­cí­ho ply­nu.

 

Co dělat, když cítíte plyn?

Chce to oka­mži­tou akci. Prvním kro­kem je vypnout pří­vod ply­nu v ply­no­mě­ru. Ventil, kte­rý regu­lu­je tok ply­nu, bude při­po­jen k vaše­mu potru­bí v pra­vém úhlu, ale někdy může být obtíž­né ho najít a je těž­ko pří­stup­ný. Proto je vhod­né sezná­mit se s tím, jak vypnout plyn, ješ­tě před tím, než to bude­te oprav­du potře­bo­vat.

Dalším kro­kem je dostat čer­s­tvý vzduch do vaše­ho domo­va, kte­rý pomů­že roz­ptý­lit plyn. Otevřete všech­na okna a dve­ře a nech­te je ote­vře­ná, aby zajis­ti­ly prou­dě­ní vzdu­chu.

Během větrá­ní vaše­ho domu se vyhně­te pou­ží­vá­ní elek­tric­kých spí­na­čů, jeli­kož jis­kry mohou způ­so­bit výbuch. Patří sem svě­tel­né spí­na­če nebo elek­tro­nic­ké zvo­neč­ky. Podobně se vyva­ruj­te kou­ře­ní, pou­ží­vá­ní zápal­ky nebo jaké­mu­ko­liv ote­vře­né­mu pla­me­ni (např. svíč­ky), pro­to­že by moh­ly vzní­tit ply­ny.

Jakmile pro­ve­de­te tyto kro­ky a vyře­ší­te bez­pro­střed­ní nebez­pe­čí, je čas obrá­tit se na odbor­ní­ky. Uložte si tele­fon­ní čís­lo do tele­fon­ní­ho sezna­mu a ulož­te ho na snad­no pří­stup­ném mís­tě, napří­klad na vývěs­ce v kuchy­ni.


Foto

Popis
English: Natural gas bur­ning
Datum
ZdrojFotografie je vlast­ním dílem
AutorKriplozoik

Licence

Public domainJá, autor toho­to díla, jej tím­to uvol­ňu­ji jako vol­né dílo, a to celo­svě­to­vě.
V někte­rých zemích to není pod­le záko­na mož­né; v tako­vém pří­pa­dě:
Poskytuji komu­ko­li prá­vo uží­vat toto dílo za libo­vol­ným úče­lem, a to bez­pod­mí­neč­ně s výjim­kou pod­mí­nek vyža­do­va­ných záko­nem.

  • Jak poznat, že člověk lže3. května 2019 Jak poznat, že člověk lže Není nic nepříjemnějšího, než vědomí, že nám někdo lže. Jak to ale poznat? V tomto článku si uvedeme nejčastější známky toho, když nám někdo lže. 1. Rychle mění polohu hlavy Pokud […] Posted in Jak...
  • Jak poznat salmonelu - Příznaky a zdroje1. listopadu 2019 Jak poznat salmonelu - Příznaky a zdroje Salmonela je infekce, která vzniká kvůli bakterii s názvem salmonella. Existuje mnoho možných zdrojů infekce salmonelou. Může jít o maso, zejména drůbeží, ale také hovězí a vepřové, a […] Posted in Jak...
  • Jak poznat rakovinu prsu - Projevy, příznaky, kontrola14. června 2019 Jak poznat rakovinu prsu - Projevy, příznaky, kontrola Mnoho příznaků rakoviny prsu je neviditelné a nezjistitelné bez profesionálního screeningu, ale některé příznaky mohou být zachyceny včas díky tomu, že pravidelně kontrolujete zdraví prsu. […] Posted in Jak...
  • Jak poznat otřes mozku - Příznaky a symptomy23. srpna 2019 Jak poznat otřes mozku - Příznaky a symptomy Otřes mozku je traumatické poranění mozku, které ovlivňuje jeho mozku. Účinky jsou obvykle dočasné, ale mohou zahrnovat bolesti hlavy a problémy s koncentrací, pamětí, rovnováhou a […] Posted in Jak...
  • Jak poznat dnu - Příznaky a její léčba6. prosince 2019 Jak poznat dnu - Příznaky a její léčba Dna je typ artritidy způsobené tvorbou krystalů kyseliny močové v kloubech. Kyselina močová je produkt rozkladu purinů, které jsou součástí mnoha potravin, které jíme. Abnormalita při […] Posted in Jak...
  • Jak poznat HIV? - Jednotlivé příznaky HIV3. ledna 2020 Jak poznat HIV? - Jednotlivé příznaky HIV Jednotlivé příznaky HIV se liší od jedné osoby k druhé. Pokud máte aktivní sexuální život nebo si myslíte, že jste byli vystaveni HIV, je důležité se otestovat. Zde jsou některé běžné […] Posted in Jak...
  • Jak poznat těhotenství5. července 2019 Jak poznat těhotenství Zajímá vás, jestli byste mohla být těhotná? Jediným způsobem, jak to vědět jistě, je podstoupit těhotenský test a samozřejmě navštívit lékaře. Existují však brzké příznaky těhotenství, […] Posted in Jak...
  • Jak se projevuje závislost na alkoholu10. ledna 2020 Jak se projevuje závislost na alkoholu Závislost na alkoholu je vážná a nebezpečná nemoc.  Jeho eliminace vyžaduje systematický přístup a dlouhé období léčby. Konzumace alkoholu v ohromném množství způsobuje velké poškození […] Posted in Jak...
  • Jak poznat, že člověk bere drogy26. dubna 2019 Jak poznat, že člověk bere drogy Bezpečně poznat, že někdo z vašeho okolí bere drogy, může prvním krokem, jak mu pomoct. Předtím, než se ukvapíte a obviníte někoho z toho, že bere drogy, je třeba všímat si určitých […] Posted in Jak...
  • Jak poznat infarkt - Symptomy a příznaky19. července 2019 Jak poznat infarkt - Symptomy a příznaky Infarkt myokardu je poměrně častým onemocnění mužů i žen na celém světě. Naštěstí jsou k dispozici postupy jako léky na rozpouštění sraženiny, které mohou rychle otevřít blokované tepny, […] Posted in Jak...

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...