Kritiky.cz > Zajímavosti > Jak... > Jak poznat trombózu - Příčiny, symptomy, rizika

Jak poznat trombózu - Příčiny, symptomy, rizika

Thrombosis formation

Trombóza nastá­vá, když se v jed­né nebo více hlu­bo­kých žilách v těle tvo­ří krev­ní sra­že­ni­na (trom­bus), obvykle je to v nohou. Hluboká žil­ní trom­bó­za může způ­so­bit bolest nebo oto­ky nohou, ale také se může obje­vit bez pří­zna­ků. Trombóza se může vyví­jet v závis­los­tech na urči­tých zdra­vot­ních sta­vech, jako je dlou­ho­do­bá nepo­hyb­li­vost (v rám­ci ope­ra­ce nebo po neho­dě). Hluboká žil­ní trom­bó­za může být vel­mi závaž­ná, pro­to­že krev­ní sra­že­ni­ny ve žilách se mohou uvol­nit, ces­to­vat přes krev­ní oběh a blo­ko­vat prů­tok krve v pli­cích (plic­ní embo­lie).

Symptomy

Příznaky a sympto­my hlu­bo­ké žil­ní trom­bó­zy mohou zahr­no­vat:

· Bolest posti­že­né nohy. Vzácně je oto­ky obou nohou.

· Bolesti nohy. Bolest čas­to může­te cítit jako kře­če nebo boles­ti­vost.

· Červená nebo zbar­ve­ná kůže na nohou.

· Pocit tep­la na posti­že­né noze.

Trombóza hlu­bo­kých žil může nastat bez vidi­tel­ných pří­zna­ků.

Kdy vidět lékaře

Pokud se u vás obje­ví pří­zna­ky hlu­bo­ké žil­ní trom­bó­zy, obrať­te se na své­ho léka­ře. Pokud se u vás obje­ví znám­ky nebo pří­zna­ky plic­ní embo­lie – život ohro­žu­jí­cí kom­pli­ka­ce hlu­bo­ké žil­ní trom­bó­zy – vyhle­dej­te oka­mži­tou lékař­skou pomoc.

Příčiny

Krevní sra­že­ni­ny hlu­bo­ké žil­ní trom­bó­zy mohou být způ­so­be­ny čím­ko­li, co zabra­ňu­je nor­mál­ní cir­ku­la­ci nebo srá­že­ní krve, jako je zra­ně­ní žíly, ope­ra­ce, urči­té léky a ome­ze­ný pohyb.

Rizikové faktory

Mnoho fak­to­rů může zvý­šit rizi­ko vzni­ku hlu­bo­ké žil­ní trom­bó­zy. Čím více jich máte, tím vět­ší je rizi­ko DVT. Mezi rizi­ko­vé fak­to­ry pat­ří:

• Dědičné poru­chy srá­že­ní krve. Někteří lidé dědí poru­chu, kte­rá usnad­ňu­je srá­že­ní jejich krve. Tato pod­mín­ka sama o sobě nemu­sí způ­so­bit krev­ní sra­že­ni­ny, pokud není kom­bi­no­vá­na s jed­ním nebo více dal­ší­mi rizi­ko­vý­mi fak­to­ry.

• Dlouhodobé upou­tá­ní na lůž­ko, napří­klad během dlou­ho­do­bé­ho poby­tu v nemoc­ni­ci nebo para­lý­zy. Když vaše nohy zůsta­nou po del­ší dobu, sva­ly nepo­má­ha­jí cir­ku­la­ci krve, což může zvý­šit rizi­ko tvor­by krev­ních sra­že­nin.

• Zranění nebo chi­rur­gic­ký zákrok.

• Těhotenství. Těhotenství zvy­šu­je tlak v žilách v pán­vi a nohou. Ženy s dědič­nou poru­chou srá­že­ní jsou zvláš­tě ohro­že­ny.

• Orální anti­kon­cep­ce nebo hor­mo­nál­ní sub­sti­tuč­ní léč­ba. Oba mohou zvý­šit schop­nost srá­že­ní krve.

• Obezita.

• Kouření.

• Rakovina.


Foto:

Popis
English: A „throm­bo­sis clot for­med by bro­ken clots“ ani­mati­on
中文: 一块血栓从脱落的血凝块的形成
Datum26. červ­na 2014
ZdrojVlastní dílo
AutorZYjacklin

Licence

Public domainJá, autor toho­to díla, jej tím­to uvol­ňu­ji jako vol­né dílo, a to celo­svě­to­vě.
V někte­rých zemích to není pod­le záko­na mož­né; v tako­vém pří­pa­dě:
Poskytuji komu­ko­li prá­vo uží­vat toto dílo za libo­vol­ným úče­lem, a to bez­pod­mí­neč­ně s výjim­kou pod­mí­nek vyža­do­va­ných záko­nem.

  • Jak poznat těhotenství5. července 2019 Jak poznat těhotenství Zajímá vás, jestli byste mohla být těhotná? Jediným způsobem, jak to vědět jistě, je podstoupit těhotenský test a samozřejmě navštívit lékaře. Existují však brzké příznaky těhotenství, […] Posted in Jak...
  • Jak poznat embolii - Příčiny a prevence10. května 2019 Jak poznat embolii - Příčiny a prevence Plicní embolie je zablokování jedné z tepen v plicích. Ve většině případů je plicní embolie způsobena krevními sraženinami, které cestují do plic od nohou nebo zřídka jiných částí těla […] Posted in Jak...
  • Jak poznat svrab - Typy svrabu, symptomy a jeho léčba8. listopadu 2019 Jak poznat svrab - Typy svrabu, symptomy a jeho léčba Svrab je běžný stav kůže, který urychluje životnost kožních buněk. To způsobuje, že buňky se rychle vyvíjí na povrchu pokožky. Tím, že buňky rychle rostou, také rychle odumírají a tvoří […] Posted in Jak...
  • Jak poznat depresi - U dětí a její symptomy15. listopadu 2019 Jak poznat depresi - U dětí a její symptomy Deprese (závažná depresivní porucha) je běžné a závažné onemocnění, které negativně ovlivňuje vaše pocity, způsob, jakým si myslíte a jak jednáte. Naštěstí je také léčitelná. Deprese […] Posted in Jak...
  • Jak poznat astma - U dětí, Symptomy a příznaky4. října 2019 Jak poznat astma - U dětí, Symptomy a příznaky Astma je stav, ve kterém se vaše dýchací cesty zužují a vytvářejí další hlen. To může ztěžovat dýchání a vyvolat kašel, sípání a dušnost. U některých lidí je astma nepatrným problémem. Pro […] Posted in Jak...
  • Jak poznat encefalitidu - Příznaky a léčba31. května 2019 Jak poznat encefalitidu - Příznaky a léčba Encefalitida je zánětlivé onemocnění mozku, které může způsobit příznaky jako zmatek, horečka, bolest hlavy a ztuhlý krk. Někdy vede i k příznakům, jako jsou záchvaty a změny osobnosti. […] Posted in Jak...
  • Jak poznat anorexii - Symptomy27. září 2019 Jak poznat anorexii - Symptomy Anorexie je porucha stravování charakterizovaná abnormálně nízkou tělesnou hmotností, intenzivním strachem z nárůstu hmotnosti a zkresleným vnímáním hmotnosti. Lidé s anorexií mají svou […] Posted in Jak...
  • Jak poznat egoistu24. května 2019 Jak poznat egoistu Ničí vás vaše ego? Staví překážku vašemu milostnému životu? Egoismus je termín používaný k popisu někoho, kdo má silnou snahu posílit a udržovat příznivé názory na sebe. Egoisté jsou často […] Posted in Jak...
  • Jak mají hubnout dospívající dívky?17. ledna 2020 Jak mají hubnout dospívající dívky? V období 12-17 let procházejí dívky komplexním procesem hormonálních změn. To zapříčiňuje zranitelnost dospívajících a může způsobit prudký nárůst hmotnosti. Nespokojenost se svým obrazem […] Posted in Jak...
  • Jak poznat teplotu u psa12. července 2019 Jak poznat teplotu u psa Možná už jste slyšeli, že teplotu u svého psa můžete zjistit tím, že zkontrolujete jeho čumák – chladný a vlhký je dobrý, horký a suchý znamená horečku - ale není to tak jednoduché. Jedním […] Posted in Jak...

Jak poznat trombózu - Příčiny, symptomy, rizika
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...