Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Domácí rady > Jak poznat svrab - Typy svrabu, symptomy a jeho léčba

Jak poznat svrab - Typy svrabu, symptomy a jeho léčba

Svram
Svram

Svrab je běž­ný stav kůže, kte­rý urych­lu­je život­nost kož­ních buněk. To způ­so­bu­je, že buň­ky se rych­le vyví­jí na povrchu pokož­ky. Tím, že buň­ky rych­le ros­tou, také rych­le odumí­ra­jí a tvo­ří čer­ve­né skvr­ny, kte­ré jsou svě­di­vé a někdy i boles­ti­vé. Svrab je chro­nic­ké one­moc­ně­ní, kte­ré se obje­vu­je a zase mizí. Hlavním cílem léč­by je zasta­vit zrych­le­ný růst kož­ních buněk.

Léčba svrabu

Léčba svra­bu nee­xis­tu­je, ale může­te zvlád­nout pří­zna­ky. Opatření v oblas­ti život­ní­ho sty­lu, jako je zvlh­čo­vá­ní, odvy­ká­ní kou­ře­ní a zvlád­nu­tí stre­su, mohou pomo­ci.

Symptomy

Příznaky svra­bu jsou odliš­né u růz­ných lidí. Mezi běž­né pří­zna­ky pat­ří:

• Červené skvr­ny pokož­ky pokry­té tlus­tý­mi šupi­na­mi kůže.

• Malé vyvý­še­né skvr­ny (běž­ně pozo­ro­va­tel­né u dětí).

• Suchá, popraska­ná kůže, kte­rá může krvá­cet.

• Svědění, pále­ní nebo boles­ti­vost.

• Ztuhlé, zbar­ve­né nebo vykro­je­né neh­ty.

• Oteklé klou­by.

Velikost skvrn může být různá – od něko­li­ka bodů až po vel­ké plo­chy, kte­ré pokrý­va­jí napří­klad celá záda. Většina typů pso­ri­á­zy pro­chá­zí cykly, roz­ši­řu­je se po něko­lik týd­nů nebo měsí­ců, pak se na něja­kou dobu roz­pa­dá nebo dokon­ce úpl­ně ode­jde.

Typy svrabu

Existuje něko­lik typů pso­ri­á­zy. Tyto zahr­nu­jí:

· Plaky. Nejběžnější for­ma svra­bu způ­so­bu­je suché, zvý­še­né, čer­ve­né kož­ní léze (pla­ky) pokry­té šupi­na­mi kůže. Plaky mohou být svě­di­vé nebo boles­ti­vé a může jich být málo nebo mno­ho. Mohou se obje­vit kde­ko­li na vašem těle, včet­ně geni­tá­lií a měk­kých tká­ní v ústech.

• Nehty. Svrab může mít vliv na neh­ty, což způ­so­bu­je abnor­mál­ní růst neh­tů a změ­nu bar­vy a tva­ru. Napadené neh­ty se mohou uvol­nit a oddě­lit od neh­to­vé­ho lůž­ka.

• Inverzní svrab. Tento typ napa­dá pře­de­vším kůži v pod­pa­ží, ve sla­bi­nách, pod prsy a kolem geni­tá­lií. Způsobuje hlad­ké čer­ve­né skvr­ny, kte­ré se zhor­šu­jí tře­ním a poce­ním.

• Pustulární svrab. Tato neob­vyk­lá for­ma svra­bu se může vyskyt­nout u roz­sáh­lých náplas­tí nebo v men­ších oblas­tech na rukou, nohou nebo špič­kách prs­tů. Obvykle se vyví­jí rych­le, s bub­li­na­mi napl­ně­ný­mi hni­sem, kte­ré se obje­vu­jí jen něko­lik hodin poté, co vaše kůže zčer­ve­ná.

• Svrabová artri­ti­da. Kromě čer­ve­né, šupi­na­té pokož­ky způ­so­bu­je tato artri­ti­da oto­ky, boles­ti­vé klou­by, kte­ré jsou typic­ké pro artri­ti­du.


Foto

PopisBeschreibung: Acarodermatitis
  • Ursprung: Selbst foto­gra­fiert von Sven Teschke am 4. Januar 2005
  • Lizenzstatus: GNU FDL
Datum (pod­le úda­jů v Exif)
ZdrojVlastní dílo
AutorSteschke

 


Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,60652 s | počet dotazů: 224 | paměť: 55792 KB. | 22.05.2022 - 22:38:05