Kritiky.cz > Zajímavosti > Jak... > Jak poznat stříbro

Jak poznat stříbro

stribro

Možná jste si kou­pi­li něco ze stří­b­ra z pochyb­né­ho obcho­du, nebo jste našli něja­ký stří­br­ný šperk. Ať už je váš důvod pro zjiš­tě­ní stří­b­ra jaký­ko­li, dobrou zprá­vou je, že stří­bro sku­teč­ně může­te otes­to­vat a roz­po­znat.

1) Hledejte známku

Položky (šper­ky, min­ce, nádo­by) uvá­dě­né jako stří­bro a pro­dá­va­né v zahra­ni­čí by měly mít vyra­že­nu znám­ku o obsa­hu stří­b­ra. Pokud jste tako­vou znám­ku nena­šli, nezna­me­ná to, že se nejed­ná o stří­bro – může to být čis­té stří­bro vytvo­ře­né v zemi, kte­ré nepo­tře­bu­je razít­ko.

Pokud jste našli znám­ku, může­te vyhod­no­tit, jak čis­té stří­bro máte. Lupou se podí­vej­te na znám­ku – měli bys­te najít čís­lo 928, 900 nebo 800. Tato čís­la udá­va­jí pro­cen­to obsa­že­né­ho stří­b­ra. 925 zna­me­ná, že kus je 92,5 pro­cent stří­b­ra (800 pak 80 % stří­b­ra atd.).

2) Kontrola pomocí magnetu

Použijte sil­ný mag­net, jako je mag­net vyro­be­ný z neo­dy­mu. Stříbro je para­mag­ne­tic­ké a vyka­zu­je jen sla­bé mag­ne­tic­ké účin­ky. Pokud se váš mag­net pev­ně drží na (stří­br­ném?) před­mě­tu, má fero­mag­ne­tic­ké jádro a není to stří­bro.

Mějte na pamě­ti, že exis­tu­je něko­lik dal­ších kovů, kte­ré se nele­pí na mag­net a mohou být vyro­be­ny tak, aby vypa­da­ly jako stří­bro. Je lep­ší pro­vést mag­ne­tic­kou zkouš­ku ve spo­je­ní s jinou zkouš­kou, abys­te se ujis­ti­li, že se nejed­ná o jiný kov.

3) Test s ledem

I když to nevy­pa­dá, že by led a stří­bro moh­lo mít něco spo­leč­né­ho, ve sku­teč­nos­ti má stří­bro nej­vyš­ší tepel­nou vodi­vost ze všech ostat­ních oby­čej­ných kovů nebo sli­tin. Tento test fun­gu­je dob­ře s min­ce­mi a tyčin­ka­mi, ale bude těž­ší ho pro­vá­dět na stří­br­ných šper­cích. Umístěte kou­sek ledu pří­mo na stří­bro. Led se oka­mži­tě roz­ta­ví, jako kdy­by byl umís­těn na něco hor­ké­ho.

4) Zkouška zvukem

Stříbro vytvá­ří oprav­du hez­ky zvo­no­vi­tý zvuk, pokud na něj klep­ne­te jiným kovem. Klepněte jiným kovem na svůj mož­ná stří­br­ný před­mět. Pokud se ozve krás­ný zvo­ni­vý zvuk, máte v ruce stří­bro. Pokud je zvuk mdlý, stří­bro je s prav­dě­po­dob­nos­tí smí­chá­no s jiný­mi kovy.


Foto

Popis
  1. Macro Mondays,
#Buttons and Bows
Datum
ZdrojA Sailor´s Love
AutorRolf Dietrich Brecher from Germany


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

  1. Užitečné rady. Já tedy kupu­ji šper­ky z chi­rur­gic­ké oce­li, pro­to­že na vzhle­du to nepo­zná­te, ale mám něko­lik star­ších rodin­ných kous­ků, kte­ré asi budou stří­br­né. Veru

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...