Kritiky.cz > Domácí rady > Jak poznat sjeté pneumatiky - Hloubka dezénu

Jak poznat sjeté pneumatiky - Hloubka dezénu

ZimniPneu
ZimniPneu
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Přemýšleli jste někdy, kdy nahra­dit své opo­tře­bo­va­né pne­u­ma­ti­ky? Výkonnost vašich pne­u­ma­tik je zásad­ní pro bez­peč­nost, výkon a účin­nost vaše­ho vozi­dla. Většina pne­u­ma­tik je navr­že­na tak, aby posky­to­va­la stej­ný výkon po celý život. V urči­tém oka­mži­ku však začí­na­jí ztrá­cet výkon, pokud jde o jejich trak­ci a brz­d­né schop­nos­ti. Zde je něko­lik tipů, kte­ré vám pomo­hou roz­hod­nout, zda je čas kou­pit si nové pne­u­ma­ti­ky.

1) Dezén pneumatik

Pochopte, že pri­már­ní funk­cí dez­é­nu pne­u­ma­ti­ky je odklon vody z pne­u­ma­ti­ky, aby se zlep­ši­la trak­ce a zabrá­ni­lo se uklouz­nu­tí na mokrých sil­ni­cích. Opotřebované pne­u­ma­ti­ky jsou nebez­peč­né, a jakmi­le je dez­én men­ší než 1,6 mm, pne­u­ma­ti­ka již není bez­peč­ná. Hloubku dez­é­nu může­te změ­řit pomo­cí spe­ci­ál­ní­ho pří­stro­je, kte­rý kou­pí­te snad na kaž­dé ben­zín­ce. Říká se mu hloub­ko­měr a sto­jí pár korun. Ale nemu­sí­te inves­to­vat ani do hloub­ko­mě­ru. Pneumatiky dnes obsa­hu­jí spe­ci­ál­ní body, pod­le kte­rých pozná­te, že je pne­u­ma­ti­ka sje­tá. Tento bod se nesmí pohy­bo­vat pod úrov­ní plo­chy běhou­nu.

2) Vzor dezénu

Podívejte se na vzor dez­é­nu. Jedná se o malé mos­ty, kte­ré se tvo­ří mezi jed­not­li­vý­mi vzo­ry. Při opo­tře­be­ní pne­u­ma­tik se vzor vyhla­zu­je, až se může stát úpl­ně hlad­ký (ale sem to snad žád­ný řidič nene­chá zajít).

3) Stáří pneumatiky

Hlídejte si také stá­ří pne­u­ma­ti­ky, kte­ré nesmí pře­sáh­nout deset let. Takže i když vám pne­u­ser­vis mění kola, zkon­t­ro­luj­te si jejich stá­ří s pomo­cí kódu DOT. Poslední čty­ři čís­la toho­to kódu zna­čí měsíc a rok výro­by. S postu­pem času totiž kaž­dý mate­ri­ál ztrá­cí své vlast­nos­ti a i tak odol­ná věc, jako je pne­u­ma­ti­ka chřad­ne.

4) Zaměřte se na abnormality pneumatiky

Pokud pne­u­ma­ti­ka obsa­hu­je bub­li­ny nebo se vám vzor nezdá pra­vi­del­ný, boč­ní stě­na vybo­ču­je, či něco jiné­ho není tako­vé, jak by se mělo zdát. Pneumatiku nepo­u­ží­vej­te. Takové ško­dy by moh­ly být způ­so­be­ny jízdou přes vel­ké otvo­ry nebo přes obrub­ní­ky nebo jízdou s níz­kým tla­kem v pne­u­ma­ti­kách.


Foto:

Popis
English: Studless tire (??????????)
Datum 4. červ­na 2006
Zdroj Vlastní dílo
Autor Lombroso

Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,24241 s | počet dotazů: 271 | paměť: 61663 KB. | 03.10.2023 - 16:50:07