Kritiky.cz > Zajímavosti > Jak poznat ... > Jak poznat sjeté pneumatiky - Hloubka dezénu

Jak poznat sjeté pneumatiky - Hloubka dezénu

ZimniPneu

Přemýšleli jste někdy, kdy nahra­dit své opo­tře­bo­va­né pne­u­ma­ti­ky? Výkonnost vašich pne­u­ma­tik je zásad­ní pro bez­peč­nost, výkon a účin­nost vaše­ho vozi­dla. Většina pne­u­ma­tik je navr­že­na tak, aby posky­to­va­la stej­ný výkon po celý život. V urči­tém oka­mži­ku však začí­na­jí ztrá­cet výkon, pokud jde o jejich trak­ci a brz­d­né schop­nos­ti. Zde je něko­lik tipů, kte­ré vám pomo­hou roz­hod­nout, zda je čas kou­pit si nové pne­u­ma­ti­ky.

1) Dezén pneumatik

Pochopte, že pri­már­ní funk­cí dez­é­nu pne­u­ma­ti­ky je odklon vody z pne­u­ma­ti­ky, aby se zlep­ši­la trak­ce a zabrá­ni­lo se uklouz­nu­tí na mokrých sil­ni­cích. Opotřebované pne­u­ma­ti­ky jsou nebez­peč­né, a jakmi­le je dez­én men­ší než 1,6 mm, pne­u­ma­ti­ka již není bez­peč­ná. Hloubku dez­é­nu může­te změ­řit pomo­cí spe­ci­ál­ní­ho pří­stro­je, kte­rý kou­pí­te snad na kaž­dé ben­zín­ce. Říká se mu hloub­ko­měr a sto­jí pár korun. Ale nemu­sí­te inves­to­vat ani do hloub­ko­mě­ru. Pneumatiky dnes obsa­hu­jí spe­ci­ál­ní body, pod­le kte­rých pozná­te, že je pne­u­ma­ti­ka sje­tá. Tento bod se nesmí pohy­bo­vat pod úrov­ní plo­chy běhou­nu.

2) Vzor dezénu

Podívejte se na vzor dez­é­nu. Jedná se o malé mos­ty, kte­ré se tvo­ří mezi jed­not­li­vý­mi vzo­ry. Při opo­tře­be­ní pne­u­ma­tik se vzor vyhla­zu­je, až se může stát úpl­ně hlad­ký (ale sem to snad žád­ný řidič nene­chá zajít).

3) Stáří pneumatiky

Hlídejte si také stá­ří pne­u­ma­ti­ky, kte­ré nesmí pře­sáh­nout deset let. Takže i když vám pne­u­ser­vis mění kola, zkon­t­ro­luj­te si jejich stá­ří s pomo­cí kódu DOT. Poslední čty­ři čís­la toho­to kódu zna­čí měsíc a rok výro­by. S postu­pem času totiž kaž­dý mate­ri­ál ztrá­cí své vlast­nos­ti a i tak odol­ná věc, jako je pne­u­ma­ti­ka chřad­ne.

4) Zaměřte se na abnormality pneumatiky

Pokud pne­u­ma­ti­ka obsa­hu­je bub­li­ny nebo se vám vzor nezdá pra­vi­del­ný, boč­ní stě­na vybo­ču­je, či něco jiné­ho není tako­vé, jak by se mělo zdát. Pneumatiku nepo­u­ží­vej­te. Takové ško­dy by moh­ly být způ­so­be­ny jízdou přes vel­ké otvo­ry nebo přes obrub­ní­ky nebo jízdou s níz­kým tla­kem v pne­u­ma­ti­kách.


Foto:

Popis
English: Studless tire (スタッドレス・タイヤ)
Datum4. červ­na 2006
ZdrojVlastní dílo
AutorLombroso


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Redaktor webu Jakpoznat.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Jak poznat ovulaci bez testu?15. března 2019 Jak poznat ovulaci bez testu? Prvním krokem k tomu, abyste otěhotněla, je zajistit aby se vajíčko a spermie mohli setkat. To může být těžší, než to zní. Vaše tělo obvykle uvolňuje vajíčka každý měsíc v procesu zvaném […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Jak poznat autismus - Příznaky13. září 2019 Jak poznat autismus - Příznaky Autismus může u různých lidí vypadat jinak. Je to vývojové postižení, které ovlivňuje to, jak lidé komunikují, chovají se nebo komunikují s ostatními. Neexistuje žádná zjevná příčina a […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Jak poznat epilepsii - Co ji způsobuje, symptomy, spouštěče7. června 2019 Jak poznat epilepsii - Co ji způsobuje, symptomy, spouštěče Epilepsie je chronická porucha, která způsobuje neprovokované opakované záchvaty. Záchvat je náhlá spousta elektrických aktivit v mozku. Existují dva hlavní typy záchvatů. Generalizované […]
  • Jak poznat egoistu24. května 2019 Jak poznat egoistu Ničí vás vaše ego? Staví překážku vašemu milostnému životu? Egoismus je termín používaný k popisu někoho, kdo má silnou snahu posílit a udržovat příznivé názory na sebe. Egoisté jsou často […]
  • Jak poznat teplotu u psa12. července 2019 Jak poznat teplotu u psa Možná už jste slyšeli, že teplotu u svého psa můžete zjistit tím, že zkontrolujete jeho čumák – chladný a vlhký je dobrý, horký a suchý znamená horečku - ale není to tak jednoduché. Jedním […]
  • Jak poznat alkoholika - Příznaky30. srpna 2019 Jak poznat alkoholika - Příznaky Pro většinu lidí, kteří pijí, je alkohol neškodnou součástí večera - pivo po práci, sklenka vína s večeří nebo popíjení s přáteli. Odborníci se shodují na tom, že ženy by neměly vypít více […]
  • Jak poznat těhotenství5. července 2019 Jak poznat těhotenství Zajímá vás, jestli byste mohla být těhotná? Jediným způsobem, jak to vědět jistě, je podstoupit těhotenský test a samozřejmě navštívit lékaře. Existují však brzké příznaky těhotenství, […]