Kritiky.cz > Zajímavosti > Jak... > Jak poznat salmonelu - Příznaky a zdroje

Jak poznat salmonelu - Příznaky a zdroje

koliformni bakterie

Salmonela je infek­ce, kte­rá vzni­ká kvů­li bak­te­rii s názvem sal­mo­nel­la. Existuje mno­ho mož­ných zdro­jů infek­ce sal­mo­ne­lou. Může jít o maso, zejmé­na drů­be­ží, ale také hově­zí a vep­řo­vé, a hno­ji­va pou­ži­tá na ovo­ci a zele­ni­ně. Nejčastějším způ­so­bem zís­ká­ní sal­mo­ne­ly je jíst maso, vej­ce nebo kon­zum­ní mlé­ko, kte­ré je kon­ta­mi­no­va­né.

Příznaky salmonely

Většina sympto­mů, kte­ré bude­te mít ze sal­mo­ne­lo­vé infek­ce, bude mít sou­vis­lost s žalud­kem:

· kře­če v žalud­ku,

· krva­vá sto­li­ce,

· prů­jem,

· nachla­ze­ní a zim­ni­ce,

· horeč­ka,

· bolest hla­vy,

· zvra­ce­ní.

I když vět­ši­na pří­zna­ků obvykle netr­vá déle než týden, v někte­rých pří­pa­dech může trvat něko­lik měsí­ců, než se vaše střev­ní pohy­by vrá­tí k nor­má­lu.

Jedná se o běžné onemocnění?

Salmonela (čas­to také ozna­čo­va­ná jako otra­va jíd­lem) je zce­la běž­ná. Po celém svě­tě jsou kaž­do­roč­ně hlá­še­ny desít­ky mili­o­nů pří­pa­dů. Většina lidí se zba­ví sal­mo­ne­ly bez léč­by, ale exis­tu­jí také pří­pa­dy tak hroz­né, že lidé musí do nemoc­ni­ce. Jen ve vzác­ných pří­pa­dech je sal­mo­ne­la život ohro­žu­jí­cí.

Infekce jsou čas­těj­ší v létě než v zimě - konec­kon­ců, lidé více gri­lu­jí. Děti mají vět­ší prav­dě­po­dob­nost infek­ce než dospě­lí. Vedle malých dětí jsou nej­čas­tě­ji infi­ko­vá­ni star­ší lidé a lidé se sla­bým imu­nit­ním sys­té­mem.

Salmonela

Zdroje salmonely

· Živočišný odpad se čas­to pou­ží­vá jako hno­ji­vo na ovo­ce a zele­ni­nu, což je způ­sob, jakým se bak­te­rie dosta­ne do jídel­níč­ku lidí. Může jít o nej­růz­něj­ší plo­di­ny, jako salát, špe­nát nebo jaho­dy.

· Voda. Výrobky mohou být kon­ta­mi­no­vá­ny i jiným způ­so­bem. Velmi čas­to je to kon­ta­mi­no­va­ná voda, kte­rá pomá­há při vzni­ku sal­mo­ne­ly.

· Vaření. Pokud vaří­te hod­ně doma, způ­sob, jakým při­pra­ví­te své jíd­lo, může také být zdro­jem vaší infek­ce. Nekrájejte maso nožem nebo na prkýn­ku, kte­ré byly dří­ve v kon­tak­tu se syro­vým masem.

· Mytí rukou. Myjte si ruce vždy před jíd­lem, abys­te se zba­vi­li pří­pad­ných bak­te­rií.

  • Jak poznat autismus - Příznaky13. září 2019 Jak poznat autismus - Příznaky Autismus může u různých lidí vypadat jinak. Je to vývojové postižení, které ovlivňuje to, jak lidé komunikují, chovají se nebo komunikují s ostatními. Neexistuje žádná zjevná příčina a […] Posted in Jak...
  • Jak poznat únik plynu26. července 2019 Jak poznat únik plynu Kvůli nezjištěnému úniku plynu umírá velký počet lidí. Proto je tato záležitost něco, co by každá domácnost měla brát vážně. Proto uvádíme způsoby, podle kterých poznáte, že plyn uniká. […] Posted in Jak...
  • Jak poznat rakovinu prsu - Projevy, příznaky, kontrola14. června 2019 Jak poznat rakovinu prsu - Projevy, příznaky, kontrola Mnoho příznaků rakoviny prsu je neviditelné a nezjistitelné bez profesionálního screeningu, ale některé příznaky mohou být zachyceny včas díky tomu, že pravidelně kontrolujete zdraví prsu. […] Posted in Jak...
  • Jak poznat egoistu24. května 2019 Jak poznat egoistu Ničí vás vaše ego? Staví překážku vašemu milostnému životu? Egoismus je termín používaný k popisu někoho, kdo má silnou snahu posílit a udržovat příznivé názory na sebe. Egoisté jsou často […] Posted in Jak...
  • Jak poznat, že člověk lže3. května 2019 Jak poznat, že člověk lže Není nic nepříjemnějšího, než vědomí, že nám někdo lže. Jak to ale poznat? V tomto článku si uvedeme nejčastější známky toho, když nám někdo lže. 1. Rychle mění polohu hlavy Pokud […] Posted in Jak...
  • Jak poznat dnu - Příznaky a její léčba6. prosince 2019 Jak poznat dnu - Příznaky a její léčba Dna je typ artritidy způsobené tvorbou krystalů kyseliny močové v kloubech. Kyselina močová je produkt rozkladu purinů, které jsou součástí mnoha potravin, které jíme. Abnormalita při […] Posted in Jak...
  • Jak poznat infarkt - Symptomy a příznaky19. července 2019 Jak poznat infarkt - Symptomy a příznaky Infarkt myokardu je poměrně častým onemocnění mužů i žen na celém světě. Naštěstí jsou k dispozici postupy jako léky na rozpouštění sraženiny, které mohou rychle otevřít blokované tepny, […] Posted in Jak...
  • Jak poznat rakovinu - Plic, jazyka, hrtanu, žaludku, prsu22. března 2019 Jak poznat rakovinu - Plic, jazyka, hrtanu, žaludku, prsu Rakovina je onemocnění, které zahrnuje spoustu symptomů. Tyto symptomy budou záviset na tom, kde je rakovina, jak velká je a kolik ovlivňuje orgánů nebo tkání. Pokud se rakovina rozšířila, […] Posted in Jak...
  • Jak poznat svrab - Typy svrabu, symptomy a jeho léčba8. listopadu 2019 Jak poznat svrab - Typy svrabu, symptomy a jeho léčba Svrab je běžný stav kůže, který urychluje životnost kožních buněk. To způsobuje, že buňky se rychle vyvíjí na povrchu pokožky. Tím, že buňky rychle rostou, také rychle odumírají a tvoří […] Posted in Jak...
  • Jak poznat zlomeninu - Příznaky a léčba5. dubna 2019 Jak poznat zlomeninu - Příznaky a léčba Zlomenina (nebo také fraktura) je poměrně běžné zranění. Podle statistik by měl mít každý člověk až dvě zlomeniny za život. Vznikají, když je fyzická síla vyvíjená na kost silnější, než […] Posted in Jak...

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com