Kritiky.cz > Domácí rady > Jak poznat rakovinu prsu - Projevy, příznaky, kontrola

Jak poznat rakovinu prsu - Projevy, příznaky, kontrola

Breast Cancer
Breast Cancer
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mnoho pří­zna­ků rako­vi­ny prsu je nevi­di­tel­né a nezjis­ti­tel­né bez pro­fe­si­o­nál­ní­ho scre­e­nin­gu, ale někte­ré pří­zna­ky mohou být zachy­ce­ny včas díky tomu, že pra­vi­del­ně kon­t­ro­lu­je­te zdra­ví prsu. Každý člo­věk by měl znát pří­zna­ky rako­vi­ny prsu, a kdy­ko­li se obje­ví abnor­ma­li­ta, měl by být vyšet­řen zdra­vot­ní­kem. Většina lidí zazna­me­ná pou­ze jeden nebo dva pří­zna­ky, a to, že je najde­te, auto­ma­tic­ky nezna­me­ná, že máte rako­vi­nu prsu.

Kontrola zdraví prsou

Tím, že bude­te kaž­dý měsíc pro­vá­dět vyšet­ře­ní prsu, bude­te moci jed­no­du­še­ji iden­ti­fi­ko­vat změ­ny ve vašem prsu. Promluvte s léka­řem, pokud zjis­tí­te něco neob­vyk­lé­ho.

Změna poci­tu prsou nebo bra­da­vek

· Bolestivost bra­da­vek nebo hrud­ka v oblas­ti prsu nebo pod­pa­ží.

· Změna struk­tu­ry pokož­ky nebo roz­ší­ře­ní pórů v kůži prsu („pome­ran­čo­vá“ kůže).

· Bulky v prsou (všech­ny bul­ky by měly být vyšet­ře­ny léka­řem, ne všech­ny jsou rako­vin­né).

Změna vzhle­du prsou nebo bra­da­vek

• Jakákoli nevy­svět­le­ná změ­na veli­kos­ti nebo tva­ru prsu.

• Nevysvětlitelné oto­ky prsou.

• Asymetrie prsou (je běž­né, že ženy mají jed­no prso mír­ně vět­ší, než dru­hé, pokud jste si této asy­me­t­rie všimli v posled­ní době, je tře­ba ji zkon­t­ro­lo­vat).

• Bradavka je mír­ně oto­če­na v nepři­ro­ze­ném úhlu.

• Začervenání prsou nebo bra­da­vek.

• Šupinatá bra­dav­ka nebo kůže prsu.

Jakýkoliv výtok z bra­dav­ky - obzvláš­tě čis­tý výtok nebo krvá­ce­ní

Důležité je také pozna­me­nat, že mléč­ný výtok, kte­rý je pří­to­men, když žena neko­jí, by měl být zkon­t­ro­lo­vá­na léka­řem, i když není spo­jen s rako­vi­nou prsu.

Příznaky = rakovina?

Nejčastěji tyto pří­zna­ky nejsou způ­so­be­ny rako­vi­nou, ale jaký­ko­li pří­znak rako­vi­ny prsu, kte­rý si všim­ne­te, by měl být co nejdří­ve vyšet­řen. I když jste neob­je­vi­li žád­né pří­zna­ky, nevy­hý­bej­te se pra­vi­del­né­mu scre­e­nin­gu. Váš lékař může zjis­tit rako­vi­nu prsu ješ­tě před­tím, než bude­te mít zře­tel­né pří­zna­ky.


Foto:

Popis
English: Breast Cancer. See a full ani­mati­on of this medi­cal topic.
Datum 5. lis­to­pa­du 2015
Zdroj Vlastní dílo
Autor BruceBlaus
Svolení
(Užití toho­to sou­bo­ru)
OTRS Wikimedia
Toto dílo je svo­bod­né a může ho kdo­ko­li uží­vat pro jaký­ko­li účel. Pokud si pře­je­te ten­to obsah užít, nemu­sí­te žádat o svo­le­ní, pokud dodr­ží­te všech­ny licenč­ní poža­dav­ky uve­de­né na této stránce.Wikimedia obdr­že­la e-mail s potvr­ze­ním, že drži­tel autor­ských práv sou­hla­sil se zve­řej­ně­ním za pod­mí­nek uve­de­ných na této strán­ce. Tuto zprá­vu zkon­t­ro­lo­val člen OTRS a ulo­žil ji v našem archi­vu svo­le­ní. Ke komu­ni­ka­ci mají pří­stup důvě­ry­hod­ní dob­ro­vol­ní­ci zázna­mu #2013061010006654.

Pokud máte dota­zy k archi­vo­va­né komu­ni­ka­ci, pou­žij­te pro­sím nástěn­ku OTRS.

Odkaz na záznam: https://ticket.wikimedia.org/otrs/index.pl?Action=AgentTicketZoom&TicketNumber=2013061010006654


Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,06484 s | počet dotazů: 264 | paměť: 61625 KB. | 24.09.2023 - 05:09:15