Kritiky.cz > Zajímavosti > Jak... > Jak poznat rakovinu prsu - Projevy, příznaky, kontrola

Jak poznat rakovinu prsu - Projevy, příznaky, kontrola

Breast Cancer

Mnoho pří­zna­ků rako­vi­ny prsu je nevi­di­tel­né a nezjis­ti­tel­né bez pro­fe­si­o­nál­ní­ho scre­e­nin­gu, ale někte­ré pří­zna­ky mohou být zachy­ce­ny včas díky tomu, že pra­vi­del­ně kon­t­ro­lu­je­te zdra­ví prsu. Každý člo­věk by měl znát pří­zna­ky rako­vi­ny prsu, a kdy­ko­li se obje­ví abnor­ma­li­ta, měl by být vyšet­řen zdra­vot­ní­kem. Většina lidí zazna­me­ná pou­ze jeden nebo dva pří­zna­ky, a to, že je najde­te, auto­ma­tic­ky nezna­me­ná, že máte rako­vi­nu prsu.

Kontrola zdraví prsou

Tím, že bude­te kaž­dý měsíc pro­vá­dět vyšet­ře­ní prsu, bude­te moci jed­no­du­še­ji iden­ti­fi­ko­vat změ­ny ve vašem prsu. Promluvte s léka­řem, pokud zjis­tí­te něco neob­vyk­lé­ho.

Změna poci­tu prsou nebo bra­da­vek

· Bolestivost bra­da­vek nebo hrud­ka v oblas­ti prsu nebo pod­pa­ží.

· Změna struk­tu­ry pokož­ky nebo roz­ší­ře­ní pórů v kůži prsu („pome­ran­čo­vá“ kůže).

· Bulky v prsou (všech­ny bul­ky by měly být vyšet­ře­ny léka­řem, ne všech­ny jsou rako­vin­né).

Změna vzhle­du prsou nebo bra­da­vek

• Jakákoli nevy­svět­le­ná změ­na veli­kos­ti nebo tva­ru prsu.

• Nevysvětlitelné oto­ky prsou.

• Asymetrie prsou (je běž­né, že ženy mají jed­no prso mír­ně vět­ší, než dru­hé, pokud jste si této asy­me­t­rie všimli v posled­ní době, je tře­ba ji zkon­t­ro­lo­vat).

• Bradavka je mír­ně oto­če­na v nepři­ro­ze­ném úhlu.

• Začervenání prsou nebo bra­da­vek.

• Šupinatá bra­dav­ka nebo kůže prsu.

Jakýkoliv výtok z bra­dav­ky - obzvláš­tě čis­tý výtok nebo krvá­ce­ní

Důležité je také pozna­me­nat, že mléč­ný výtok, kte­rý je pří­to­men, když žena neko­jí, by měl být zkon­t­ro­lo­vá­na léka­řem, i když není spo­jen s rako­vi­nou prsu.

Příznaky = rakovina?

Nejčastěji tyto pří­zna­ky nejsou způ­so­be­ny rako­vi­nou, ale jaký­ko­li pří­znak rako­vi­ny prsu, kte­rý si všim­ne­te, by měl být co nejdří­ve vyšet­řen. I když jste neob­je­vi­li žád­né pří­zna­ky, nevy­hý­bej­te se pra­vi­del­né­mu scre­e­nin­gu. Váš lékař může zjis­tit rako­vi­nu prsu ješ­tě před­tím, než bude­te mít zře­tel­né pří­zna­ky.


Foto:

Popis
English: Breast Cancer. See a full ani­mati­on of this medi­cal topic.
Datum5. lis­to­pa­du 2015
ZdrojVlastní dílo
AutorBruceBlaus
Svolení
(Užití toho­to sou­bo­ru)
OTRS Wikimedia
Toto dílo je svo­bod­né a může ho kdo­ko­li uží­vat pro jaký­ko­li účel. Pokud si pře­je­te ten­to obsah užít, nemu­sí­te žádat o svo­le­ní, pokud dodr­ží­te všech­ny licenč­ní poža­dav­ky uve­de­né na této stránce.Wikimedia obdr­že­la e-mail s potvr­ze­ním, že drži­tel autor­ských práv sou­hla­sil se zve­řej­ně­ním za pod­mí­nek uve­de­ných na této strán­ce. Tuto zprá­vu zkon­t­ro­lo­val člen OTRS a ulo­žil ji v našem archi­vu svo­le­ní. Ke komu­ni­ka­ci mají pří­stup důvě­ry­hod­ní dob­ro­vol­ní­ci zázna­mu #2013061010006654.

Pokud máte dota­zy k archi­vo­va­né komu­ni­ka­ci, pou­žij­te pro­sím nástěn­ku OTRS.

Odkaz na záznam: https://ticket.wikimedia.org/otrs/index.pl?Action=AgentTicketZoom&TicketNumber=2013061010006654

  • Jak poznat svrab - Typy svrabu, symptomy a jeho léčba8. listopadu 2019 Jak poznat svrab - Typy svrabu, symptomy a jeho léčba Svrab je běžný stav kůže, který urychluje životnost kožních buněk. To způsobuje, že buňky se rychle vyvíjí na povrchu pokožky. Tím, že buňky rychle rostou, také rychle odumírají a tvoří […] Posted in Jak...
  • Jak poznat encefalitidu - Příznaky a léčba31. května 2019 Jak poznat encefalitidu - Příznaky a léčba Encefalitida je zánětlivé onemocnění mozku, které může způsobit příznaky jako zmatek, horečka, bolest hlavy a ztuhlý krk. Někdy vede i k příznakům, jako jsou záchvaty a změny osobnosti. […] Posted in Jak...
  • Jak poznat embolii - Příčiny a prevence10. května 2019 Jak poznat embolii - Příčiny a prevence Plicní embolie je zablokování jedné z tepen v plicích. Ve většině případů je plicní embolie způsobena krevními sraženinami, které cestují do plic od nohou nebo zřídka jiných částí těla […] Posted in Jak...
  • Jak poznat autismus - Příznaky13. září 2019 Jak poznat autismus - Příznaky Autismus může u různých lidí vypadat jinak. Je to vývojové postižení, které ovlivňuje to, jak lidé komunikují, chovají se nebo komunikují s ostatními. Neexistuje žádná zjevná příčina a […] Posted in Jak...
  • Jak poznat salmonelu - Příznaky a zdroje1. listopadu 2019 Jak poznat salmonelu - Příznaky a zdroje Salmonela je infekce, která vzniká kvůli bakterii s názvem salmonella. Existuje mnoho možných zdrojů infekce salmonelou. Může jít o maso, zejména drůbeží, ale také hovězí a vepřové, a […] Posted in Jak...
  • Jak poznat únik plynu26. července 2019 Jak poznat únik plynu Kvůli nezjištěnému úniku plynu umírá velký počet lidí. Proto je tato záležitost něco, co by každá domácnost měla brát vážně. Proto uvádíme způsoby, podle kterých poznáte, že plyn uniká. […] Posted in Jak...
  • Jak poznat otřes mozku - Příznaky a symptomy23. srpna 2019 Jak poznat otřes mozku - Příznaky a symptomy Otřes mozku je traumatické poranění mozku, které ovlivňuje jeho mozku. Účinky jsou obvykle dočasné, ale mohou zahrnovat bolesti hlavy a problémy s koncentrací, pamětí, rovnováhou a […] Posted in Jak...
  • Jak poznat teplotu u psa12. července 2019 Jak poznat teplotu u psa Možná už jste slyšeli, že teplotu u svého psa můžete zjistit tím, že zkontrolujete jeho čumák – chladný a vlhký je dobrý, horký a suchý znamená horečku - ale není to tak jednoduché. Jedním […] Posted in Jak...
  • Jak poznat genitální opar - Příčiny a příznaky20. prosince 2019 Jak poznat genitální opar - Příčiny a příznaky Genitální opar je pohlavně přenosná nemoc. Způsobuje vředy, což jsou bolestivé puchýře, které se mohou snadno rozšířit a prasknout. Jsou plné tekutiny, která se po prasknutí šíří dále a je […] Posted in Jak...
  • Jak poznat astma - U dětí, Symptomy a příznaky4. října 2019 Jak poznat astma - U dětí, Symptomy a příznaky Astma je stav, ve kterém se vaše dýchací cesty zužují a vytvářejí další hlen. To může ztěžovat dýchání a vyvolat kašel, sípání a dušnost. U některých lidí je astma nepatrným problémem. Pro […] Posted in Jak...

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...