Kritiky.cz > Zajímavosti > Jak poznat ... > Jak poznat rakovinu plic - Příznaky a příčiny

Jak poznat rakovinu plic - Příznaky a příčiny


Rakovina plic je typ rako­vi­ny, kte­rý vzni­ká v pli­cích. Vaše plí­ce jsou dva hou­bo­vi­té orgá­ny v hrud­ní­ku, kte­ré při­jí­ma­jí kys­lík, když vde­chu­je­te, a uvol­ňu­jí oxid uhli­či­tý, když vyde­chu­je­te. Lidé, kte­ří kou­ří, mají nej­vět­ší rizi­ko rako­vi­ny plic, ačko­li rako­vi­na plic může také nastat u lidí, kte­ří nikdy nekou­ři­li. Riziko rako­vi­ny plic se zvy­šu­je s dél­kou času a počtem ciga­ret, kte­ré jste kou­ři­li. Pokud pře­sta­ne­te kou­řit, a to i po dlou­hém kou­ře­ní, může­te výraz­ně sní­žit rizi­ko vzni­ku rako­vi­ny plic.

Symptomy

Rakovina plic obvykle nezpů­so­bu­je v raných fázích pří­zna­ky. Známky a pří­zna­ky rako­vi­ny plic se typic­ky vysky­tu­jí až při pokro­či­lé nemo­ci.

Příznaky rakoviny plic mohou zahrnovat:

• Neustávající kašel.

• Vykašlávání krve, a to i v malém množ­ství.

• Dušnost.

• Bolest na hru­di.

• Chrapnění.

• Ztráta hmot­nos­ti bez zjev­ných pří­čin.

• Bolest kos­tí.

• Bolest hla­vy.

Kdy navštívit lékaře

Pokud máte něja­ké pře­tr­vá­va­jí­cí pří­zna­ky, kte­ré vás zne­po­ko­ju­jí, poraď­te se s léka­řem. Pokud kou­ří­te a nedo­ká­že­te pře­stat, požá­dej­te o pomoc své­ho léka­ře. Váš lékař může dopo­ru­čit stra­te­gie pro odvy­ká­ní kou­ře­ní, jako jsou pora­den­ství, léky a výrob­ky pro náhra­du niko­ti­nu.

Příčiny

Kouření způ­so­bu­je napros­tou vět­ši­nu rako­vi­ny plic - jak u kuřá­ků, tak u lidí, kte­ří jsou vysta­ve­ni pasiv­ní­mu kou­ři. Ale rako­vi­na plic se také vysky­tu­je u lidí, kte­ří nikdy nekou­ři­li a u těch, kte­ří nikdy nemě­li dlou­hou expo­zi­ci pasiv­ní­mu kou­ři. V těch­to pří­pa­dech nemu­sí být pří­či­na rako­vi­ny plic jas­ná.

Mezi dal­ší pří­či­ny pat­ří vysta­ve­ní se rado­no­vé­mu ply­nu, azbes­tu a jiným kar­ci­no­ge­nům. Riziko vzni­ku rako­vi­ny plic zvy­šu­je také rodin­ná anamné­za.

Jak kouření způsobuje rakovinu plic

Lékaři se domní­va­jí, že kou­ře­ní způ­so­bu­je rako­vi­nu plic tím, že poško­zu­je buň­ky, kte­ré jsou v pli­cích. Když vde­chu­je­te ciga­re­to­vý kouř, kte­rý je plný látek způ­so­bu­jí­cích rako­vi­nu (kar­ci­no­ge­nů), změ­ny v plic­ní tká­ni začí­na­jí téměř oka­mži­tě. Zpočátku je vaše tělo schop­né tuto ško­dy opra­vit. Ale při kaž­dé opa­ko­va­né expo­zi­ci jsou nor­mál­ní buň­ky řád­ně poško­zo­vá­ny. Po čase poško­ze­ní způ­so­bu­je, že buň­ky půso­bí abnor­mál­ně a nako­nec se může roz­vi­nout rako­vi­na.


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Redaktor webu Jakpoznat.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Jak poznat astma - U dětí, Symptomy a příznaky4. října 2019 Jak poznat astma - U dětí, Symptomy a příznaky Astma je stav, ve kterém se vaše dýchací cesty zužují a vytvářejí další hlen. To může ztěžovat dýchání a vyvolat kašel, sípání a dušnost. U některých lidí je astma nepatrným problémem. Pro […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Jak poznat alkoholika - Příznaky30. srpna 2019 Jak poznat alkoholika - Příznaky Pro většinu lidí, kteří pijí, je alkohol neškodnou součástí večera - pivo po práci, sklenka vína s večeří nebo popíjení s přáteli. Odborníci se shodují na tom, že ženy by neměly vypít více […]
  • Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou)1. března 2019 Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou) Bedla patří mezi nejoblíbenější houby u nás. Rostou na zanedbaných pastvinách a na travnatých místech v létě a na podzim. V České republice nepodléhá sbírání hub žádnému zvláštnímu […]
  • Jak poznat anorexii - Symptomy27. září 2019 Jak poznat anorexii - Symptomy Anorexie je porucha stravování charakterizovaná abnormálně nízkou tělesnou hmotností, intenzivním strachem z nárůstu hmotnosti a zkresleným vnímáním hmotnosti. Lidé s anorexií mají svou […]
  • Jak poznat zlomeninu - Příznaky a léčba5. dubna 2019 Jak poznat zlomeninu - Příznaky a léčba Zlomenina (nebo také fraktura) je poměrně běžné zranění. Podle statistik by měl mít každý člověk až dvě zlomeniny za život. Vznikají, když je fyzická síla vyvíjená na kost silnější, než […]
  • Jak poznat egoistu24. května 2019 Jak poznat egoistu Ničí vás vaše ego? Staví překážku vašemu milostnému životu? Egoismus je termín používaný k popisu někoho, kdo má silnou snahu posílit a udržovat příznivé názory na sebe. Egoisté jsou často […]
  • Jak poznat otřes mozku - Příznaky a symptomy23. srpna 2019 Jak poznat otřes mozku - Příznaky a symptomy Otřes mozku je traumatické poranění mozku, které ovlivňuje jeho mozku. Účinky jsou obvykle dočasné, ale mohou zahrnovat bolesti hlavy a problémy s koncentrací, pamětí, rovnováhou a […]
  • Jak poznat teplotu u psa12. července 2019 Jak poznat teplotu u psa Možná už jste slyšeli, že teplotu u svého psa můžete zjistit tím, že zkontrolujete jeho čumák – chladný a vlhký je dobrý, horký a suchý znamená horečku - ale není to tak jednoduché. Jedním […]
  • Jak poznat, že člověk umírá19. dubna 2019 Jak poznat, že člověk umírá V posledních týdnech, dnech nebo hodinách života člověka existují určité známky, které ukazují, když se někdo chystá zemřít. Rozpoznat tyto známky vám pomůže říct důležité sbohem a […]