Kritiky.cz > Zajímavosti > Jak... > Jak poznat rakovinu plic - Příznaky a příčiny

Jak poznat rakovinu plic - Příznaky a příčiny

Rakovina plic je typ rako­vi­ny, kte­rý vzni­ká v pli­cích. Vaše plí­ce jsou dva hou­bo­vi­té orgá­ny v hrud­ní­ku, kte­ré při­jí­ma­jí kys­lík, když vde­chu­je­te, a uvol­ňu­jí oxid uhli­či­tý, když vyde­chu­je­te. Lidé, kte­ří kou­ří, mají nej­vět­ší rizi­ko rako­vi­ny plic, ačko­li rako­vi­na plic může také nastat u lidí, kte­ří nikdy nekou­ři­li. Riziko rako­vi­ny plic se zvy­šu­je s dél­kou času a počtem ciga­ret, kte­ré jste kou­ři­li. Pokud pře­sta­ne­te kou­řit, a to i po dlou­hém kou­ře­ní, může­te výraz­ně sní­žit rizi­ko vzni­ku rako­vi­ny plic.

Symptomy

Rakovina plic obvykle nezpů­so­bu­je v raných fázích pří­zna­ky. Známky a pří­zna­ky rako­vi­ny plic se typic­ky vysky­tu­jí až při pokro­či­lé nemo­ci.

Příznaky rakoviny plic mohou zahrnovat:

• Neustávající kašel.

• Vykašlávání krve, a to i v malém množ­ství.

• Dušnost.

• Bolest na hru­di.

• Chrapnění.

• Ztráta hmot­nos­ti bez zjev­ných pří­čin.

• Bolest kos­tí.

• Bolest hla­vy.

Kdy navštívit lékaře

Pokud máte něja­ké pře­tr­vá­va­jí­cí pří­zna­ky, kte­ré vás zne­po­ko­ju­jí, poraď­te se s léka­řem. Pokud kou­ří­te a nedo­ká­že­te pře­stat, požá­dej­te o pomoc své­ho léka­ře. Váš lékař může dopo­ru­čit stra­te­gie pro odvy­ká­ní kou­ře­ní, jako jsou pora­den­ství, léky a výrob­ky pro náhra­du niko­ti­nu.

Příčiny

Kouření způ­so­bu­je napros­tou vět­ši­nu rako­vi­ny plic - jak u kuřá­ků, tak u lidí, kte­ří jsou vysta­ve­ni pasiv­ní­mu kou­ři. Ale rako­vi­na plic se také vysky­tu­je u lidí, kte­ří nikdy nekou­ři­li a u těch, kte­ří nikdy nemě­li dlou­hou expo­zi­ci pasiv­ní­mu kou­ři. V těch­to pří­pa­dech nemu­sí být pří­či­na rako­vi­ny plic jas­ná.

Mezi dal­ší pří­či­ny pat­ří vysta­ve­ní se rado­no­vé­mu ply­nu, azbes­tu a jiným kar­ci­no­ge­nům. Riziko vzni­ku rako­vi­ny plic zvy­šu­je také rodin­ná anamné­za.

Jak kouření způsobuje rakovinu plic

Lékaři se domní­va­jí, že kou­ře­ní způ­so­bu­je rako­vi­nu plic tím, že poško­zu­je buň­ky, kte­ré jsou v pli­cích. Když vde­chu­je­te ciga­re­to­vý kouř, kte­rý je plný látek způ­so­bu­jí­cích rako­vi­nu (kar­ci­no­ge­nů), změ­ny v plic­ní tká­ni začí­na­jí téměř oka­mži­tě. Zpočátku je vaše tělo schop­né tuto ško­dy opra­vit. Ale při kaž­dé opa­ko­va­né expo­zi­ci jsou nor­mál­ní buň­ky řád­ně poško­zo­vá­ny. Po čase poško­ze­ní způ­so­bu­je, že buň­ky půso­bí abnor­mál­ně a nako­nec se může roz­vi­nout rako­vi­na.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,26938 s | počet dotazů: 231 | paměť: 47032 KB. | 01.03.2021 - 19:58:32