Kritiky.cz > Zajímavosti > Jak poznat ... > Jak poznat rakovinu - Plic, jazyka, hrtanu, žaludku, prsu

Jak poznat rakovinu - Plic, jazyka, hrtanu, žaludku, prsu

file 20170501 13007 cxpxep

Rakovina je one­moc­ně­ní, kte­ré zahr­nu­je spous­tu sympto­mů. Tyto sympto­my budou závi­set na tom, kde je rako­vi­na, jak vel­ká je a kolik ovliv­ňu­je orgá­nů nebo tká­ní. Pokud se rako­vi­na roz­ší­ři­la, mohou se pří­zna­ky obje­vo­vat v růz­ných čás­tech těla. Jak rako­vi­na ros­te, může začít tla­čit na blíz­ké orgá­ny, krev­ní cévy a ner­vy. Tento tlak způ­so­bu­je někte­ré pří­zna­ky rako­vi­ny. Pokud je rako­vi­na v kri­tic­ké oblas­ti, jako jsou někte­ré čás­ti moz­ku, může dokon­ce i nejmen­ší nádor způ­so­bit pří­zna­ky.

Časté příznaky rakoviny

Někdy rako­vi­na začí­ná na mís­tech, kde nezpů­so­bí žád­né pří­zna­ky, dokud se nezvět­ší. Mezi tako­vé pat­ří rako­vi­na pan­kre­a­tu, žlu­čo­vo­du. Mezi nej­čas­těj­ší pří­zna­ky rako­vi­ny pat­ří:

Neplánovaná ztráta hmotnosti

Většina lidí s rako­vi­nou v urči­tém oka­mži­ku zhub­ne. Když ztra­tí­te váhu z nezná­mé­ho důvo­du, nazý­vá se to nevy­svět­li­tel­nou ztrá­tou hmot­nos­ti. Nevysvětlitelná ztrá­ta hmot­nos­ti o hmot­nos­ti 5 kg nebo více může být prv­ním pří­zna­kem rako­vi­ny. To se nej­čas­tě­ji vysky­tu­je u rako­vi­ny pan­kre­a­tu, žalud­ku, jíc­nu (poly­ka­cí tru­bi­ce) nebo plic.

Horečka

Horečka je při rako­vi­ně vel­mi čas­tá. Téměř všich­ni lidé s rako­vi­nou budou mít něja­kou dobu horeč­ku, zvláš­tě pokud rako­vi­na nebo její léč­ba ovliv­ní imu­nit­ní sys­tém. Méně čas­to může být horeč­ka raným pří­zna­kem rako­vi­ny, napří­klad rako­vi­ny krve, jako je leu­ké­mie nebo lym­fom.

rakovina

Únava

Únava zde zna­me­ná extrém­ní úna­vu, kte­rá se nezlep­šu­je s odpo­čin­kem. Může to být důle­ži­tý pří­znak, jak rako­vi­na ros­te. Může se však nastat brzy v někte­rých rako­vi­nách, jako je leu­ké­mie.

Bolest

Bolest může být čas­ným pří­zna­kem s někte­rý­mi dru­hy rako­vi­ny, jako je rako­vi­na kos­tí nebo rako­vi­na var­lat. Bolest hla­vy, kte­rá neod­chá­zí, může být sympto­mem nádo­ru na moz­ku. Bolest zad může být sympto­mem rako­vi­ny tlus­té­ho stře­va, koneč­ní­ku nebo vaječ­ní­ku. Nejčastěji, boles­ti způ­so­be­né rako­vi­nou zna­me­ná, že se již roz­ší­ři­la (metastá­zu­je) od mís­ta, kde zača­la.

Změny kůže

· Tmavší kůže.

· Zažloutlá kůže.

· Zčervenalá kůže.

· Svědivá kůže.

· Nadměrný růst chlu­pů na kůži.


Jak poznat rakovinu - Plic, jazyka, hrtanu, žaludku, prsu
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Profilový obrázek

Redaktor webu Jakpoznat.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou)1. března 2019 Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou) Bedla patří mezi nejoblíbenější houby u nás. Rostou na zanedbaných pastvinách a na travnatých místech v létě a na podzim. V České republice nepodléhá sbírání hub žádnému zvláštnímu […]
  • Jak poznat autismus - Příznaky13. září 2019 Jak poznat autismus - Příznaky Autismus může u různých lidí vypadat jinak. Je to vývojové postižení, které ovlivňuje to, jak lidé komunikují, chovají se nebo komunikují s ostatními. Neexistuje žádná zjevná příčina a […]
  • Jak poznat astma - U dětí, Symptomy a příznaky4. října 2019 Jak poznat astma - U dětí, Symptomy a příznaky Astma je stav, ve kterém se vaše dýchací cesty zužují a vytvářejí další hlen. To může ztěžovat dýchání a vyvolat kašel, sípání a dušnost. U některých lidí je astma nepatrným problémem. Pro […]
  • Jak poznat embolii - Příčiny a prevence10. května 2019 Jak poznat embolii - Příčiny a prevence Plicní embolie je zablokování jedné z tepen v plicích. Ve většině případů je plicní embolie způsobena krevními sraženinami, které cestují do plic od nohou nebo zřídka jiných částí těla […]
  • Jak poznat, že člověk lže3. května 2019 Jak poznat, že člověk lže Není nic nepříjemnějšího, než vědomí, že nám někdo lže. Jak to ale poznat? V tomto článku si uvedeme nejčastější známky toho, když nám někdo lže. 1. Rychle mění polohu hlavy Pokud […]
  • Jak poznat epilepsii - Co ji způsobuje, symptomy, spouštěče7. června 2019 Jak poznat epilepsii - Co ji způsobuje, symptomy, spouštěče Epilepsie je chronická porucha, která způsobuje neprovokované opakované záchvaty. Záchvat je náhlá spousta elektrických aktivit v mozku. Existují dva hlavní typy záchvatů. Generalizované […]
  • Jak poznat workoholika - Příznaky17. května 2019 Jak poznat workoholika - Příznaky Workoholismus bývá označován za „nemoc tohoto století“. Protože se jedná o poměrně nově zjištěný problém, ještě donedávna nebylo možné odlišit tvrdě pracujícího člověka od workoholika. […]
  • Jak poznat zlomeninu - Příznaky a léčba5. dubna 2019 Jak poznat zlomeninu - Příznaky a léčba Zlomenina (nebo také fraktura) je poměrně běžné zranění. Podle statistik by měl mít každý člověk až dvě zlomeniny za život. Vznikají, když je fyzická síla vyvíjená na kost silnější, než […]
  • Jak poznat holubinky - Jedlé holubinky20. září 2019 Jak poznat holubinky - Jedlé holubinky Holubinka je typem houby, která obsahuje jedlé druhy hub. Obvykle jsou poměrně velké a mnoho z nich má jasné barvy, takže jsou obvykle velmi snadno viditelné. Mezi druhy existují některé […]
  • Jak poznat alkoholika - Příznaky30. srpna 2019 Jak poznat alkoholika - Příznaky Pro většinu lidí, kteří pijí, je alkohol neškodnou součástí večera - pivo po práci, sklenka vína s večeří nebo popíjení s přáteli. Odborníci se shodují na tom, že ženy by neměly vypít více […]