Kritiky.cz > Domácí rady > Jak poznat ovulaci bez testu?

Jak poznat ovulaci bez testu?

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Prvním kro­kem k tomu, abys­te otě­hot­ně­la, je zajis­tit aby se vajíč­ko a sper­mie moh­li setkat. To může být těž­ší, než to zní. Vaše tělo obvykle uvol­ňu­je vajíč­ka kaž­dý měsíc v pro­ce­su zva­ném ovu­la­ce. Tento pro­ces trvá maxi­mál­ně 18 hodin. Při ovu­la­ci (plod­né dny jsou 3 dny před ní a 3 dny po ní) musí dojít k oplod­ně­ní. Pokud chce­te zvý­šit své šan­ce na otě­hot­ně­ní, je potře­ba vědět, kdy ovu­lu­je­te. K tomu exis­tu­je mno­ho způ­sobů.

Sledujte svůj kalendář

Ke zvý­še­ní šan­cí k otě­hot­ně­ní je tře­ba uží­vat si sex ale­spoň kaž­dý dru­hý den, zvláš­tě 5 dnů před ovu­la­cí. Spermie totiž mohou pře­žít uvnitř vaše­ho těla i něko­lik dní, a tak si jed­no­du­še na vajíč­ko počka­jí. Pokud váš men­stru­ač­ní cyk­lus trvá 28 dní a vaše peri­o­da šla­pe jako hodin­ky, je prav­dě­po­dob­né, že ovu­lu­je­te ve 14. dnu. K otě­hot­ně­ní je dob­ré začít se sexem ve dnu 10.

Sledujte změny svého těla

V prů­bě­hu men­stru­ač­ní­ho cyk­lu se mění hla­di­ny vašich hor­mo­nů. Během prv­ní polo­vi­ny cyk­lu vaječ­ní­ky vylu­ču­jí estro­gen, když je jeho hla­di­na dost vyso­ká, uvol­ní se vajíč­ko. Poté tělo začne vyrá­bět hor­mon zva­ný pro­geste­ron, kte­rý mír­ně zvy­šu­je tep­lo­tu těla. Proto je dob­ré sle­do­vat svou těles­nou tep­lo­tu kaž­dý den, ješ­tě před­tím, než vsta­ne­te z poste­le. Dělejte si zázna­my, po něko­li­ka měsí­cích bude­te schop­ná zjis­tit, kdy máte ovu­la­ci.

Cervikální hlen

Výše uve­de­né hor­mo­ny také mění struk­tu­ru cervi­kál­ní­ho hle­nu, což je jaká­si lepi­vá teku­ti­na, kte­rá pochá­zí z vaše­ho dělož­ní­ho číp­ku. Čím více se blí­ží ovu­la­ce, tím více toho­to hle­nu je pro­du­ko­vá­no. Pokud váš hlen při­po­mí­ná něco pruž­né­ho a kluz­ké­ho (jako syro­vé vej­ce) je prav­dě­po­dob­né, že nastá­vá čas, kdy je tře­ba pra­co­vat na dítě­ti. Tato struk­tu­ra hle­nu totiž pomá­há sper­mi­ím pla­vat uvnitř těla.

Zeptejte se svého lékaře

Některé ženy nema­jí ovu­la­ci pod­le sta­no­ve­né­ho plá­nu. Pokud nemů­že­te při­jít na to, kdy ovu­la­ce nasta­ne, nebo pokud váš men­stru­ač­ní cyk­lus není pra­vi­del­ný, požá­dej­te o pomoc své­ho léka­ře. To je jeden z nej­spo­leh­li­věj­ších způ­sobů, jak zjis­tit ovu­la­ci.


Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,24360 s | počet dotazů: 271 | paměť: 61652 KB. | 03.10.2023 - 15:22:24