Kritiky.cz > Zajímavosti > Jak... > Jak poznat ovulaci bez testu?

Jak poznat ovulaci bez testu?

Prvním kro­kem k tomu, abys­te otě­hot­ně­la, je zajis­tit aby se vajíč­ko a sper­mie moh­li setkat. To může být těž­ší, než to zní. Vaše tělo obvykle uvol­ňu­je vajíč­ka kaž­dý měsíc v pro­ce­su zva­ném ovu­la­ce. Tento pro­ces trvá maxi­mál­ně 18 hodin. Při ovu­la­ci (plod­né dny jsou 3 dny před ní a 3 dny po ní) musí dojít k oplod­ně­ní. Pokud chce­te zvý­šit své šan­ce na otě­hot­ně­ní, je potře­ba vědět, kdy ovu­lu­je­te. K tomu exis­tu­je mno­ho způ­sobů.

Sledujte svůj kalendář

Ke zvý­še­ní šan­cí k otě­hot­ně­ní je tře­ba uží­vat si sex ale­spoň kaž­dý dru­hý den, zvláš­tě 5 dnů před ovu­la­cí. Spermie totiž mohou pře­žít uvnitř vaše­ho těla i něko­lik dní, a tak si jed­no­du­še na vajíč­ko počka­jí. Pokud váš men­stru­ač­ní cyk­lus trvá 28 dní a vaše peri­o­da šla­pe jako hodin­ky, je prav­dě­po­dob­né, že ovu­lu­je­te ve 14. dnu. K otě­hot­ně­ní je dob­ré začít se sexem ve dnu 10.

Sledujte změny svého těla

V prů­bě­hu men­stru­ač­ní­ho cyk­lu se mění hla­di­ny vašich hor­mo­nů. Během prv­ní polo­vi­ny cyk­lu vaječ­ní­ky vylu­ču­jí estro­gen, když je jeho hla­di­na dost vyso­ká, uvol­ní se vajíč­ko. Poté tělo začne vyrá­bět hor­mon zva­ný pro­geste­ron, kte­rý mír­ně zvy­šu­je tep­lo­tu těla. Proto je dob­ré sle­do­vat svou těles­nou tep­lo­tu kaž­dý den, ješ­tě před­tím, než vsta­ne­te z poste­le. Dělejte si zázna­my, po něko­li­ka měsí­cích bude­te schop­ná zjis­tit, kdy máte ovu­la­ci.

Cervikální hlen

Výše uve­de­né hor­mo­ny také mění struk­tu­ru cervi­kál­ní­ho hle­nu, což je jaká­si lepi­vá teku­ti­na, kte­rá pochá­zí z vaše­ho dělož­ní­ho číp­ku. Čím více se blí­ží ovu­la­ce, tím více toho­to hle­nu je pro­du­ko­vá­no. Pokud váš hlen při­po­mí­ná něco pruž­né­ho a kluz­ké­ho (jako syro­vé vej­ce) je prav­dě­po­dob­né, že nastá­vá čas, kdy je tře­ba pra­co­vat na dítě­ti. Tato struk­tu­ra hle­nu totiž pomá­há sper­mi­ím pla­vat uvnitř těla.

Zeptejte se svého lékaře

Některé ženy nema­jí ovu­la­ci pod­le sta­no­ve­né­ho plá­nu. Pokud nemů­že­te při­jít na to, kdy ovu­la­ce nasta­ne, nebo pokud váš men­stru­ač­ní cyk­lus není pra­vi­del­ný, požá­dej­te o pomoc své­ho léka­ře. To je jeden z nej­spo­leh­li­věj­ších způ­sobů, jak zjis­tit ovu­la­ci.

  • Jak poznat, že člověk umírá19. dubna 2019 Jak poznat, že člověk umírá V posledních týdnech, dnech nebo hodinách života člověka existují určité známky, které ukazují, když se někdo chystá zemřít. Rozpoznat tyto známky vám pomůže říct důležité sbohem a […] Posted in Jak...
  • Jak určit slepé střevo?31. ledna 2020 Jak určit slepé střevo? Apendicitida nastává zánětem slepého střeva. Příznaky apendicitidy se snadno zaměňují s projevy jiných onemocnění. Mezi nimi jsou otrava, zažívací potíže nebo ledvinová kolika. Proto, aby […] Posted in Jak...
  • Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou)1. března 2019 Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou) Bedla patří mezi nejoblíbenější houby u nás. Rostou na zanedbaných pastvinách a na travnatých místech v létě a na podzim. V České republice nepodléhá sbírání hub žádnému zvláštnímu […] Posted in Jak...
  • Jak poznat stříbro18. října 2019 Jak poznat stříbro Možná jste si koupili něco ze stříbra z pochybného obchodu, nebo jste našli nějaký stříbrný šperk. Ať už je váš důvod pro zjištění stříbra jakýkoli, dobrou zprávou je, že stříbro skutečně […] Posted in Jak...
  • Jak poznat otravu krve - Příčiny a symptomy9. srpna 2019 Jak poznat otravu krve - Příčiny a symptomy Otrava krve je závažná infekce. Vyskytuje se, když jsou bakterie v krevním řečišti. I přes své jméno ale nemá tato otrava nic společného s jedem. Onemocnění může vést až ke smrti. Okamžitá […] Posted in Jak...
  • Jak poznat otravu alkoholem - Příznaky a příčiny2. srpna 2019 Jak poznat otravu alkoholem - Příznaky a příčiny Otrava alkoholem je vážným - a někdy i smrtelným - důsledkem pití velkého množství alkoholu v krátkém časovém období. Příliš mnoho alkoholu může ovlivnit vaše dýchání, srdeční frekvenci, […] Posted in Jak...
  • Jak odstranit bílé tečky na obličeji?26. června 2020 Jak odstranit bílé tečky na obličeji? Bílé tečky na obličeji jsou malé vady dermis, které svým vzhledem připomínají zrna prosa. Takové vady vážně kazí vzhled. Proto se mnoho lidí zajímá, jak se zbavit bílých skvrn na obličeji […] Posted in Jak...
  • Jak účinně zhubnout v nohou?7. února 2020 Jak účinně zhubnout v nohou? Pokud jde o hubnutí, ženy často touží zhubnout na nohou a v bocích. V přítomnosti nadváhy je nadbytek tukové tkáně distribuován v celém těle, ale v některých oblastech je jeho akumulace […] Posted in Jak...
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […] Posted in Recenze knih
  • Jiří Menzel poděkuje Táboru promítáním pod širým nebem24. srpna 2012 Jiří Menzel poděkuje Táboru promítáním pod širým nebem Natáčení nového filmu Jiřího Menzela Sukničkáři se chýlí ke konci. Tvůrci filmu chtějí veřejně poděkovat obyvatelům Tábora za pomoc při natáčení. Nachystali pro ně promítání zdarma. […] Posted in Články

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...