Kritiky.cz > Zajímavosti > Jak... > Jak poznat otřes mozku - Příznaky a symptomy

Jak poznat otřes mozku - Příznaky a symptomy

OtrezMozku

Otřes moz­ku je trau­ma­tic­ké pora­ně­ní moz­ku, kte­ré ovliv­ňu­je jeho moz­ku. Účinky jsou obvykle dočas­né, ale mohou zahr­no­vat boles­ti hla­vy a pro­blémy s kon­cen­t­ra­cí, pamě­tí, rov­no­vá­hou a koor­di­na­cí. Otřes moz­ku je obvykle způ­so­ben úde­rem hla­vy. Taktéž násil­né tře­se­ní hla­vou a hor­ní čás­tí těla může vyvo­lat otřes moz­ku.

Některé otře­sy moz­ku způ­so­bu­jí, že ztra­tí­te vědo­mí, ale vět­ši­na ne. Je mož­né utr­pět otřes moz­ku a neu­vě­do­mo­vat si to. Otřes moz­ku je obzvláš­tě čas­tý, pokud hra­je­te kon­takt­ní sport, napří­klad fot­bal. Většina lidí se obvykle po otře­su moz­ku zce­la uzdra­ví.

Symptomy

Příznaky mohou být mír­né a nemu­sí se obje­vit oka­mži­tě. Symptomy mohou trvat dny, týd­ny nebo dokon­ce déle. Časté pří­zna­ky po sou­běž­ném trau­ma­tic­kém poško­ze­ní moz­ku jsou bolest hla­vy, ztrá­ta pamě­ti (amné­zie) a zma­te­nost. Osoba s otře­sem moz­ku obvykle zapo­me­ne na udá­lost, kte­rá způ­so­bi­la otřes moz­ku.

Příznaky otřesu mozku mohou být:

· Bolest hla­vy a pocit tla­ku v hla­vě.

· Dočasná ztrá­ta vědo­mí.

· Zmatení nebo pocit, že jste v mlze.

· Amnézie ohled­ně trau­ma­tic­ké udá­los­ti.

· Závratě.

· Zvonění v uších.

· Nevolnost.

· Zvracení.

· Nezřetelná řeč.

· Zpožděná odpo­věď na otáz­ky.

· Únava.

otřes mozku

Výše jme­no­va­né sympto­my nastá­va­jí téměř oka­mži­tě po úra­zu. Existují ale i pří­zna­ky, kte­ré může­te poci­ťo­vat hodi­ny nebo dokon­ce dny po úra­ze, jako napří­klad:

• Koncentrace a stíž­nos­ti na paměť.

• Podrážděnost a dal­ší změ­ny osob­nos­ti.

• Citlivost na svět­lo a šum.

• Poruchy spán­ku.

• Problémy psy­chic­ké úpra­vy a depre­se.

• Poruchy chu­ti a zápa­chu.

Symptomy u dětí

Otřes moz­ku je vel­mi čas­tý u malých dětí. U kojen­ců a bato­lat je ale vel­mi obtíž­né ho roze­znat, pro­to­že nemo­hou popsat, jak se cítí. Znaky o úra­zu mohou zahr­no­vat:

• Objevíte je omrá­če­né.

• Jsou apa­tič­tí.

• Podrážděnost a zvra­ce­ní.

• Ztráta rov­no­váhy a nesta­bil­ní chůze.

• Nadměrný pláč.

• Změna způ­so­bu stra­vo­vá­ní nebo spa­ní.

• Nedostatek zájmu o oblí­be­né hrač­ky


Foto:

PopisA dia­gram of the for­ces on the bra­in in con­cus­si­on. Diagrama de fuer­zas actu­an­do sob­re el cere­bro en una con­tusi­ón.
DatumDecember 23, 2006, modi­fi­cati­ons February 2, 2008
ZdrojModified ver­si­on of Image:Skull and bra­in nor­mal human.svg by Patrick J. Lynch, medi­cal illustra­tor
AutorPatrick J. Lynch, medi­cal illustra­tor
Svolení
(Užití toho­to sou­bo­ru)
Creative Commons Attribution 2.5 License 2006
Další ver­zeImage:Skull and bra­in nor­mal human.svg

  • Jak poznat alergii - Symptomy, alergeny a druhy alergií11. října 2019 Jak poznat alergii - Symptomy, alergeny a druhy alergií Alergie je hypersenzitivní reakce imunitního systému na látky, které vstupují do těla nebo přicházejí do styku s tělem. Tyto látky obvykle zahrnují materiály, jako je petrochemie, pyl nebo […] Posted in Jak...
  • Jak poznat infarkt - Symptomy a příznaky19. července 2019 Jak poznat infarkt - Symptomy a příznaky Infarkt myokardu je poměrně častým onemocnění mužů i žen na celém světě. Naštěstí jsou k dispozici postupy jako léky na rozpouštění sraženiny, které mohou rychle otevřít blokované tepny, […] Posted in Jak...
  • Jak poznat únik plynu26. července 2019 Jak poznat únik plynu Kvůli nezjištěnému úniku plynu umírá velký počet lidí. Proto je tato záležitost něco, co by každá domácnost měla brát vážně. Proto uvádíme způsoby, podle kterých poznáte, že plyn uniká. […] Posted in Jak...
  • Jak poznat rakovinu prsu - Projevy, příznaky, kontrola14. června 2019 Jak poznat rakovinu prsu - Projevy, příznaky, kontrola Mnoho příznaků rakoviny prsu je neviditelné a nezjistitelné bez profesionálního screeningu, ale některé příznaky mohou být zachyceny včas díky tomu, že pravidelně kontrolujete zdraví prsu. […] Posted in Jak...
  • Jak poznat dnu - Příznaky a její léčba6. prosince 2019 Jak poznat dnu - Příznaky a její léčba Dna je typ artritidy způsobené tvorbou krystalů kyseliny močové v kloubech. Kyselina močová je produkt rozkladu purinů, které jsou součástí mnoha potravin, které jíme. Abnormalita při […] Posted in Jak...
  • Jak poznat astma - U dětí, Symptomy a příznaky4. října 2019 Jak poznat astma - U dětí, Symptomy a příznaky Astma je stav, ve kterém se vaše dýchací cesty zužují a vytvářejí další hlen. To může ztěžovat dýchání a vyvolat kašel, sípání a dušnost. U některých lidí je astma nepatrným problémem. Pro […] Posted in Jak...
  • Jak poznat, že člověk bere drogy26. dubna 2019 Jak poznat, že člověk bere drogy Bezpečně poznat, že někdo z vašeho okolí bere drogy, může prvním krokem, jak mu pomoct. Předtím, než se ukvapíte a obviníte někoho z toho, že bere drogy, je třeba všímat si určitých […] Posted in Jak...
  • Jak poznat epilepsii - Co ji způsobuje, symptomy, spouštěče7. června 2019 Jak poznat epilepsii - Co ji způsobuje, symptomy, spouštěče Epilepsie je chronická porucha, která způsobuje neprovokované opakované záchvaty. Záchvat je náhlá spousta elektrických aktivit v mozku. Existují dva hlavní typy záchvatů. Generalizované […] Posted in Jak...
  • Jak poznat, že člověk lže3. května 2019 Jak poznat, že člověk lže Není nic nepříjemnějšího, než vědomí, že nám někdo lže. Jak to ale poznat? V tomto článku si uvedeme nejčastější známky toho, když nám někdo lže. 1. Rychle mění polohu hlavy Pokud […] Posted in Jak...
  • Jak poznat HIV? - Jednotlivé příznaky HIV3. ledna 2020 Jak poznat HIV? - Jednotlivé příznaky HIV Jednotlivé příznaky HIV se liší od jedné osoby k druhé. Pokud máte aktivní sexuální život nebo si myslíte, že jste byli vystaveni HIV, je důležité se otestovat. Zde jsou některé běžné […] Posted in Jak...

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...