Jak poznat otravu krve - Příčiny a symptomy

artifical blood

Otrava krve je závaž­ná infek­ce. Vyskytuje se, když jsou bak­te­rie v krev­ním řečiš­ti. I přes své jmé­no ale nemá tato otra­va nic spo­leč­né­ho s jedem. Onemocnění může vést až ke smr­ti. Okamžitá dia­gnó­za a léč­ba jsou zásad­ní pro léče­ní otra­vy krve, ale pocho­pe­ní rizi­ko­vých fak­to­rů je prv­ním kro­kem v pre­ven­ci toho­to one­moc­ně­ní.

Co způsobuje otravu krve?

Otrava krve nastá­vá, když bak­te­rie způ­so­bu­jí­cí infek­ci v jiné čás­ti vaše­ho těla (plí­ce, bři­cho, močo­vý trakt) vstou­pí do krev­ní­ho obě­hu. Přítomnost bak­te­rií v krvi se ozna­ču­je jako bak­te­ri­é­mie nebo sep­ti­ké­mie. Pojmy „sep­ti­ké­mie“ a „sep­se“ se čas­to pou­ží­va­jí zamě­ni­tel­ně, i když z tech­nic­ké­ho hle­dis­ka nejsou zce­la stej­né. Septikémie, stav bak­te­rií v krvi, může vést k sep­si. Sepse je závaž­ný a čas­to život ohro­žu­jí­cí stav infek­ce, pokud je pone­chán nelé­čen. Ale jaký­ko­li druh infek­ce - bak­te­ri­ál­ní, hou­bo­vý nebo viro­vý - může způ­so­bit sep­si.

Příčiny otravy krve

Mezi běž­né pří­či­ny otra­vy krve pat­ří infek­ce, jako napří­klad:

• břiš­ní infek­ce,

• kous­nu­tí infi­ko­va­ným hmy­zem,

• infek­ce cen­t­rál­ní linie, jako je napří­klad katétr na dia­lý­zu nebo che­mo­te­ra­pe­u­tic­ký katétr,

• zub­ní extrak­ce nebo infi­ko­va­né zuby,

• vysta­ve­ní kry­té rány bak­te­ri­ím během chi­rur­gic­ké­ho zota­ve­ní nebo nemě­ně­né chi­rur­gic­ké ban­dá­že,

• vysta­ve­ní jaké­ko­li ote­vře­né rány pro­stře­dí,

• infek­ce bak­te­ri­e­mi rezistent­ní­mi na léky,

• infek­ce led­vin nebo močo­vých cest,

• zápal plic,

• infek­ce kůže.

Symptomy

Příznaky otra­vy krve zahr­nu­jí:

• zim­ni­ce,

• mír­ná nebo vyso­ká horeč­ka,

• sla­bost,

• rych­lé dýchá­ní,

• zvý­še­ná srdeč­ní frek­ven­ce nebo pal­pi­ta­ce,

• ble­dost pokož­ky, zejmé­na v obli­če­ji.

Některé z těch­to pří­zna­ků jsou spo­je­ny s chřip­kou nebo jiný­mi nemo­ce­mi. Pokud jste však nedáv­no pod­stou­pi­li ope­ra­ci nebo jste se zota­vi­li z rány, je důle­ži­té, abys­te oka­mži­tě kon­tak­to­va­li své­ho léka­ře.

Otrava krve

Pokročilé příznaky otravy krve mohou být život ohrožující a zahrnují:

• zma­tek,

• čer­ve­né skvr­ny na kůži, kte­ré mohou zvět­šit a vypa­dat jako vel­ká fia­lo­vá mod­ři­na,

• šok,

• malá až žád­ná pro­duk­ce moči,

• selhá­ní orgá­nu.

Otrava krve může vést k syn­dro­mu decho­vé tís­ně a sep­tic­ké­mu šoku. Pokud se ten­to stav neře­ší oka­mži­tě, mohou tyto kom­pli­ka­ce vést ke smr­ti.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,17036 s | počet dotazů: 218 | paměť: 45967 KB. | 16.01.2021 - 06:27:23