Kritiky.cz > Zajímavosti > Jak... > Jak poznat otravu alkoholem - Příznaky a příčiny

Jak poznat otravu alkoholem - Příznaky a příčiny

Alcoholism Street

Otrava alko­ho­lem je váž­ným - a někdy i smr­tel­ným - důsled­kem pití vel­ké­ho množ­ství alko­ho­lu v krát­kém časo­vém obdo­bí. Příliš mno­ho alko­ho­lu může ovliv­nit vaše dýchá­ní, srdeč­ní frek­ven­ci, těles­nou tep­lo­tu a reflex­ní reak­ci a může vést ke kóma­tu a smr­ti. Otrava alko­ho­lem může také nastat, když dospě­lí nebo děti náhod­ně nebo úmy­sl­ně pijí domá­cí výrob­ky, kte­ré obsa­hu­jí alko­hol. Osoba s otra­vou alko­ho­lem potře­bu­je oka­mži­tou lékař­skou pomoc.


Symptomy

Příznaky otra­vy alko­ho­lem zahr­nu­jí:

• Zmatek.

• Zvracení.

• Záchvaty.

• Pomalé dýchá­ní (méně než osm dechů za minu­tu).

• Nepravidelné dýchá­ní (vzdá­le­nost mezi jed­not­li­vý­mi dechy více než 10 sekund).

• Modrá kůže nebo ble­dá kůže.

• Nízká těles­ná tep­lo­ta (hypo­ter­mie).

• Spánek (bez­vě­do­mí) a nemů­že se pro­bu­dit.

Příčiny

Alkohol ve for­mě etha­no­lu (ethy­lal­ko­hol) se nachá­zí v alko­ho­lic­kých nápo­jích, úst­ní vodě, extrak­cích z vaře­ní, někte­rých lécích a někte­rých domá­cích výrob­cích. Otrava etylal­ko­ho­lem obec­ně vyplý­vá z pití vel­ké­ho množ­ství alko­ho­lic­kých nápo­jů, zejmé­na v krát­kém časo­vém obdo­bí.

Jiné for­my alko­ho­lu – včet­ně izo­pro­py­lal­ko­ho­lu (nachá­ze­jí­cích se v alko­ho­lu, kos­me­tic­kých a někte­rých čis­tí­cích pro­střed­cích) a metha­no­lu nebo ethy­len­g­ly­ko­lu (běž­ná slož­ka nemrz­nou­cí smě­si, bar­vy a roz­pouš­tě­dla) – mohou způ­so­bit dal­ší toxic­ké otra­vy, kte­ré vyža­du­jí léčbu.

Alkohol

Nadměrná konzumace alkoholu

Hlavním důvo­dem otra­vy alko­ho­lem je pití alko­ho­lu – typ nad­měr­né­ho pití, když muž rych­le spo­tře­bu­je pět nebo více alko­ho­lic­kých nápo­jů do dvou hodin, nebo žena rych­le spo­tře­bu­je nejmé­ně čty­ři nápo­je během dvou hodin. Alkoholický záchvat může nastat během něko­li­ka hodin nebo trvat až něko­lik dní. Alkohol se uvol­ňu­je ze žalud­ku a střev do krev­ní­ho obě­hu a jeho hla­di­na v těle se může dále zvy­šo­vat.

Rizikové faktory

Otravu alko­ho­lem mohou zvý­šit násle­du­jí­cí rizi­ko­vé fak­to­ry:

• Nízká veli­kost a váha těla.

• Celkové zdra­ví člo­vě­ka.

• Pokud jste jed­li.

• Kombinace alko­ho­lu s jiný­mi dro­ga­mi.

• Kolik alko­ho­lu váš nápoj obsa­ho­val.

• Množství vypi­té­ho alko­ho­lu.

• Úroveň vaší tole­ran­ce k alko­ho­lu.


Foto

Popis
English: Alcoholism - street
Datum15. srp­na 2012, 12:41:34
ZdrojFotografie je vlast­ním dílem
AutorTamorlan

  • Jak poznat otravu krve - Příčiny a symptomy9. srpna 2019 Jak poznat otravu krve - Příčiny a symptomy Otrava krve je závažná infekce. Vyskytuje se, když jsou bakterie v krevním řečišti. I přes své jméno ale nemá tato otrava nic společného s jedem. Onemocnění může vést až ke smrti. Okamžitá […] Posted in Jak...
  • Jak odstranit pach po velkém pití alkoholu?16. července 2020 Jak odstranit pach po velkém pití alkoholu? Téměř každý dospělý čelil tomuto problému.  Boj s kocovinou ráno po spoustě pití není příjemný stejně jako se zbavit charakteristického pachu. Vůně bouřlivé noci má často nepříjemné […] Posted in Jak...
  • Jak účinně zhubnout v nohou?7. února 2020 Jak účinně zhubnout v nohou? Pokud jde o hubnutí, ženy často touží zhubnout na nohou a v bocích. V přítomnosti nadváhy je nadbytek tukové tkáně distribuován v celém těle, ale v některých oblastech je jeho akumulace […] Posted in Jak...
  • Jak poznat, že člověk umírá19. dubna 2019 Jak poznat, že člověk umírá V posledních týdnech, dnech nebo hodinách života člověka existují určité známky, které ukazují, když se někdo chystá zemřít. Rozpoznat tyto známky vám pomůže říct důležité sbohem a […] Posted in Jak...
  • Jak určit slepé střevo?31. ledna 2020 Jak určit slepé střevo? Apendicitida nastává zánětem slepého střeva. Příznaky apendicitidy se snadno zaměňují s projevy jiných onemocnění. Mezi nimi jsou otrava, zažívací potíže nebo ledvinová kolika. Proto, aby […] Posted in Jak...
  • Jak poznat workoholika - Příznaky17. května 2019 Jak poznat workoholika - Příznaky Workoholismus bývá označován za „nemoc tohoto století“. Protože se jedná o poměrně nově zjištěný problém, ještě donedávna nebylo možné odlišit tvrdě pracujícího člověka od workoholika. […] Posted in Jak...
  • Jak poznat stříbro18. října 2019 Jak poznat stříbro Možná jste si koupili něco ze stříbra z pochybného obchodu, nebo jste našli nějaký stříbrný šperk. Ať už je váš důvod pro zjištění stříbra jakýkoli, dobrou zprávou je, že stříbro skutečně […] Posted in Jak...
  • Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou)1. března 2019 Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou) Bedla patří mezi nejoblíbenější houby u nás. Rostou na zanedbaných pastvinách a na travnatých místech v létě a na podzim. V České republice nepodléhá sbírání hub žádnému zvláštnímu […] Posted in Jak...
  • Církevní dějiny – novověk2. listopadu 2018 Církevní dějiny – novověk Po více než čtyřech letech vychází druhý díl Církevních dějin Drahomíra Suchánka a Václava Dršky. Časové rozpětí mezi vydáním dvou dílů – Antiky a středověku v roce 2013 a Novověku letos, […] Posted in Recenze knih
  • Jak odstranit bílé tečky na obličeji?26. června 2020 Jak odstranit bílé tečky na obličeji? Bílé tečky na obličeji jsou malé vady dermis, které svým vzhledem připomínají zrna prosa. Takové vady vážně kazí vzhled. Proto se mnoho lidí zajímá, jak se zbavit bílých skvrn na obličeji […] Posted in Jak...

Jak poznat otravu alkoholem - Příznaky a příčiny
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...