Kritiky.cz > Zajímavosti > Jak... > Jak poznat otravu alkoholem - Příznaky a příčiny

Jak poznat otravu alkoholem - Příznaky a příčiny

Alcoholism Street

Otrava alko­ho­lem je váž­ným - a někdy i smr­tel­ným - důsled­kem pití vel­ké­ho množ­ství alko­ho­lu v krát­kém časo­vém obdo­bí. Příliš mno­ho alko­ho­lu může ovliv­nit vaše dýchá­ní, srdeč­ní frek­ven­ci, těles­nou tep­lo­tu a reflex­ní reak­ci a může vést ke kóma­tu a smr­ti. Otrava alko­ho­lem může také nastat, když dospě­lí nebo děti náhod­ně nebo úmy­sl­ně pijí domá­cí výrob­ky, kte­ré obsa­hu­jí alko­hol. Osoba s otra­vou alko­ho­lem potře­bu­je oka­mži­tou lékař­skou pomoc.


Symptomy

Příznaky otra­vy alko­ho­lem zahr­nu­jí:

• Zmatek.

• Zvracení.

• Záchvaty.

• Pomalé dýchá­ní (méně než osm dechů za minu­tu).

• Nepravidelné dýchá­ní (vzdá­le­nost mezi jed­not­li­vý­mi dechy více než 10 sekund).

• Modrá kůže nebo ble­dá kůže.

• Nízká těles­ná tep­lo­ta (hypo­ter­mie).

• Spánek (bez­vě­do­mí) a nemů­že se pro­bu­dit.

Příčiny

Alkohol ve for­mě etha­no­lu (ethy­lal­ko­hol) se nachá­zí v alko­ho­lic­kých nápo­jích, úst­ní vodě, extrak­cích z vaře­ní, někte­rých lécích a někte­rých domá­cích výrob­cích. Otrava etylal­ko­ho­lem obec­ně vyplý­vá z pití vel­ké­ho množ­ství alko­ho­lic­kých nápo­jů, zejmé­na v krát­kém časo­vém obdo­bí.

Jiné for­my alko­ho­lu – včet­ně izo­pro­py­lal­ko­ho­lu (nachá­ze­jí­cích se v alko­ho­lu, kos­me­tic­kých a někte­rých čis­tí­cích pro­střed­cích) a metha­no­lu nebo ethy­len­g­ly­ko­lu (běž­ná slož­ka nemrz­nou­cí smě­si, bar­vy a roz­pouš­tě­dla) – mohou způ­so­bit dal­ší toxic­ké otra­vy, kte­ré vyža­du­jí léčbu.

Alkohol

Nadměrná konzumace alkoholu

Hlavním důvo­dem otra­vy alko­ho­lem je pití alko­ho­lu – typ nad­měr­né­ho pití, když muž rych­le spo­tře­bu­je pět nebo více alko­ho­lic­kých nápo­jů do dvou hodin, nebo žena rych­le spo­tře­bu­je nejmé­ně čty­ři nápo­je během dvou hodin. Alkoholický záchvat může nastat během něko­li­ka hodin nebo trvat až něko­lik dní. Alkohol se uvol­ňu­je ze žalud­ku a střev do krev­ní­ho obě­hu a jeho hla­di­na v těle se může dále zvy­šo­vat.

Rizikové faktory

Otravu alko­ho­lem mohou zvý­šit násle­du­jí­cí rizi­ko­vé fak­to­ry:

• Nízká veli­kost a váha těla.

• Celkové zdra­ví člo­vě­ka.

• Pokud jste jed­li.

• Kombinace alko­ho­lu s jiný­mi dro­ga­mi.

• Kolik alko­ho­lu váš nápoj obsa­ho­val.

• Množství vypi­té­ho alko­ho­lu.

• Úroveň vaší tole­ran­ce k alko­ho­lu.


Foto

Popis
English: Alcoholism - street
Datum15. srp­na 2012, 12:41:34
ZdrojFotografie je vlast­ním dílem
AutorTamorlan


Jak poznat otravu alkoholem - Příznaky a příčiny
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Jak poznat astma - U dětí, Symptomy a příznaky4. října 2019 Jak poznat astma - U dětí, Symptomy a příznaky Astma je stav, ve kterém se vaše dýchací cesty zužují a vytvářejí další hlen. To může ztěžovat dýchání a vyvolat kašel, sípání a dušnost. U některých lidí je astma nepatrným problémem. Pro […]
  • Jak poznat trombózu - Příčiny, symptomy, rizika28. června 2019 Jak poznat trombózu - Příčiny, symptomy, rizika Trombóza nastává, když se v jedné nebo více hlubokých žilách v těle tvoří krevní sraženina (trombus), obvykle je to v nohou. Hluboká žilní trombóza může způsobit bolest nebo otoky nohou, […]
  • Jak poznat angínu - Příznaky a druhy angíny6. září 2019 Jak poznat angínu - Příznaky a druhy angíny Mandle jsou dvě lymfatické uzliny, které se nacházejí na obou stranách krku. Fungují jako obranný mechanismus. Pomáhají zabránit infekci těla. Avšak když jsou mandle infikovány, tento stav […]
  • Jak poznat zlomeninu - Příznaky a léčba5. dubna 2019 Jak poznat zlomeninu - Příznaky a léčba Zlomenina (nebo také fraktura) je poměrně běžné zranění. Podle statistik by měl mít každý člověk až dvě zlomeniny za život. Vznikají, když je fyzická síla vyvíjená na kost silnější, než […]
  • Jak poznat depresi - U dětí a její symptomy15. listopadu 2019 Jak poznat depresi - U dětí a její symptomy Deprese (závažná depresivní porucha) je běžné a závažné onemocnění, které negativně ovlivňuje vaše pocity, způsob, jakým si myslíte a jak jednáte. Naštěstí je také léčitelná. Deprese […]
  • Jak poznat otravu krve - Příčiny a symptomy9. srpna 2019 Jak poznat otravu krve - Příčiny a symptomy Otrava krve je závažná infekce. Vyskytuje se, když jsou bakterie v krevním řečišti. I přes své jméno ale nemá tato otrava nic společného s jedem. Onemocnění může vést až ke smrti. Okamžitá […]
  • Jak poznat holubinky - Jedlé holubinky20. září 2019 Jak poznat holubinky - Jedlé holubinky Holubinka je typem houby, která obsahuje jedlé druhy hub. Obvykle jsou poměrně velké a mnoho z nich má jasné barvy, takže jsou obvykle velmi snadno viditelné. Mezi druhy existují některé […]
  • Jak poznat teplotu u psa12. července 2019 Jak poznat teplotu u psa Možná už jste slyšeli, že teplotu u svého psa můžete zjistit tím, že zkontrolujete jeho čumák – chladný a vlhký je dobrý, horký a suchý znamená horečku - ale není to tak jednoduché. Jedním […]
  • Jak poznat cukrovku - V těhotenství, u dětí, příznaky12. dubna 2019 Jak poznat cukrovku - V těhotenství, u dětí, příznaky Vzhledem k tomu, že diabetes typu 2 může vést k závažným zdravotním komplikacím, je důležité znát příznaky této nemoci, abyste ji odhalili v samém začátku a předešli významným zdravotním […]
  • Jak poznat salmonelu - Příznaky a zdroje1. listopadu 2019 Jak poznat salmonelu - Příznaky a zdroje Salmonela je infekce, která vzniká kvůli bakterii s názvem salmonella. Existuje mnoho možných zdrojů infekce salmonelou. Může jít o maso, zejména drůbeží, ale také hovězí a vepřové, a […]