Kritiky.cz > Zajímavosti > Jak... > Jak poznat lásku? (Muže a ženy)

Jak poznat lásku? (Muže a ženy)

love autumn tree 759 thinkstockphotos 177812216

Existuje spous­ta růz­ných dru­hů lás­ky a nee­xis­tu­je jedi­ný způ­sob, jak zjis­tit, zda to, co cítí­te, je sku­teč­ná lás­ka. Přesto, pokud se zamě­ří­te na to, jak se cítí­te, měli bys­te být schop­ni zjis­tit, zda jste oprav­du zami­lo­va­ní. Pokud chce­te vědět, jak to udě­lat, sta­čí postu­po­vat pod­le těch­to kro­ků.

1. Všímejte si, jak svého blízkého vnímáte

Přemýšlejte o tom, jest­li může­te exis­to­vat bez vaše­ho blíz­ké­ho. Pokud jste oprav­du zami­lo­va­ní, nemě­li bys­te být schop­ni před­sta­vit si budouc­nost bez něho (napří­klad máte mož­nost prá­ce v zahra­ni­čí, pře­stě­ho­vat se – doká­že­te si před­sta­vit život bez své­ho blíz­ké­ho?). Dále pak pře­mýš­lej­te o tom, že bys­te měli jiné­ho part­ne­ra. Pokud se vám zdá, že pro vás exis­tu­je někdo jiný (lep­ší), s kým bys­te moh­li žít, pak se nejed­ná o pra­vou lás­ku.

2. Jak často na něj myslíte?

Zkuste se zamě­řit na to, jak čas­to na své­ho blíz­ké­ho mys­lí­te. Pokud máte zdra­vý milu­jí­cí vztah, měli bys­te být schop­ni trá­vit čas oddě­le­ně od své­ho blíz­ké­ho bez posed­los­ti nad tím, co dělá kaž­dých pět vte­řin. Pokud ale bez něj vydr­ží­te celý víkend nebo celý měsíc, aniž bys­te na něj jen pomys­le­li, mož­ná se dosud nejed­ná o lás­ku.

Láska

3. Sdílení názorů

Pokud jste oprav­du zami­lo­va­ní, nebu­de­te jen mys­let na své­ho milo­va­né­ho jako na doko­na­lý před­mět, kte­rý by měl být uctí­ván, ale jako na živou, dýcha­jí­cí lid­skou bytost se zají­ma­vou per­spek­ti­vou a mno­ha jedi­neč­ný­mi názo­ry. Pokud jste oprav­du zami­lo­va­ní, měli bys­te si vážit názor své­ho blíz­ké­ho a měli bys­te se sta­rat o to, co si mys­lí.

4. Chcete být lepší člověk

Zjistěte, zda váš milo­va­ný člo­věk způ­so­bu­je, že chce­te být lep­ší člo­věk. Pokud jste oprav­du zami­lo­va­ní, měli bys­te chtít posu­nout svůj život na dal­ší úro­veň a být tím nej­lep­ším člo­vě­kem, kte­rým může­te být.

5. Znáte nedostatky

Pokud jste oprav­du zami­lo­va­ní, měli bys­te být schop­ni vidět vaše­ho blíz­ké­ho jako sku­teč­nou živou lid­skou bytost se sku­teč­ný­mi lid­ský­mi vada­mi. Důležité je také nau­čit se s těmi­to vada­mi zachá­zet a mít je rád.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Jak poznat svrab - Typy svrabu, symptomy a jeho léčba8. listopadu 2019 Jak poznat svrab - Typy svrabu, symptomy a jeho léčba Svrab je běžný stav kůže, který urychluje životnost kožních buněk. To způsobuje, že buňky se rychle vyvíjí na povrchu pokožky. Tím, že buňky rychle rostou, také rychle odumírají a tvoří […]
  • Jak poznat workoholika - Příznaky17. května 2019 Jak poznat workoholika - Příznaky Workoholismus bývá označován za „nemoc tohoto století“. Protože se jedná o poměrně nově zjištěný problém, ještě donedávna nebylo možné odlišit tvrdě pracujícího člověka od workoholika. […]
  • Jak poznat stříbro18. října 2019 Jak poznat stříbro Možná jste si koupili něco ze stříbra z pochybného obchodu, nebo jste našli nějaký stříbrný šperk. Ať už je váš důvod pro zjištění stříbra jakýkoli, dobrou zprávou je, že stříbro skutečně […]
  • Jak poznat těhotenství5. července 2019 Jak poznat těhotenství Zajímá vás, jestli byste mohla být těhotná? Jediným způsobem, jak to vědět jistě, je podstoupit těhotenský test a samozřejmě navštívit lékaře. Existují však brzké příznaky těhotenství, […]
  • Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou)1. března 2019 Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou) Bedla patří mezi nejoblíbenější houby u nás. Rostou na zanedbaných pastvinách a na travnatých místech v létě a na podzim. V České republice nepodléhá sbírání hub žádnému zvláštnímu […]
  • Jak poznat, že člověk lže3. května 2019 Jak poznat, že člověk lže Není nic nepříjemnějšího, než vědomí, že nám někdo lže. Jak to ale poznat? V tomto článku si uvedeme nejčastější známky toho, když nám někdo lže. 1. Rychle mění polohu hlavy Pokud […]
  • Jak poznat alkoholika - Příznaky30. srpna 2019 Jak poznat alkoholika - Příznaky Pro většinu lidí, kteří pijí, je alkohol neškodnou součástí večera - pivo po práci, sklenka vína s večeří nebo popíjení s přáteli. Odborníci se shodují na tom, že ženy by neměly vypít více […]
  • Jak poznat autismus - Příznaky13. září 2019 Jak poznat autismus - Příznaky Autismus může u různých lidí vypadat jinak. Je to vývojové postižení, které ovlivňuje to, jak lidé komunikují, chovají se nebo komunikují s ostatními. Neexistuje žádná zjevná příčina a […]
  • Jak poznat cukrovku - V těhotenství, u dětí, příznaky12. dubna 2019 Jak poznat cukrovku - V těhotenství, u dětí, příznaky Vzhledem k tomu, že diabetes typu 2 může vést k závažným zdravotním komplikacím, je důležité znát příznaky této nemoci, abyste ji odhalili v samém začátku a předešli významným zdravotním […]
  • Jak poznat egoistu24. května 2019 Jak poznat egoistu Ničí vás vaše ego? Staví překážku vašemu milostnému životu? Egoismus je termín používaný k popisu někoho, kdo má silnou snahu posílit a udržovat příznivé názory na sebe. Egoisté jsou často […]