Jak poznat infarkt - Symptomy a příznaky

Infart

Infarkt myo­kar­du je poměr­ně čas­tým one­moc­ně­ní mužů i žen na celém svě­tě. Naštěstí jsou k dis­po­zi­ci postu­py jako léky na roz­pouš­tě­ní sra­že­ni­ny, kte­ré mohou rych­le otevřít blo­ko­va­né tep­ny, aby obno­vi­ly oběh do srd­ce a ome­zi­ly poško­ze­ní srdeč­ní­ho sva­lu. Aby bylo mož­né ome­zit roz­sah poško­ze­ní srd­ce, měla by být léč­ba podá­na včas. Krevní tlak není spo­leh­li­vým měře­ním toho, zda máte infarkt.

Symptomy infarktu

· Pocit extrém­ní­ho tla­ku na hru­di a bolest na hru­di, sví­ra­vý pocit hrud­ní­ku.

· Tento tlak je dopro­vá­zen boles­tí v jed­nom nebo obou rame­nech, čelis­ti, zádech, žalud­ku nebo krku. Typická je bolest v levé paži, ale bolest může být také v pra­vé nebo obou pažích.

· Dýchavičnost.

· Nevolnost.

· Zvracení.

· Závratě a obec­ná malát­nost (pocit nemo­ci).

· Pocit stu­de­né­ho potu.

· Bolest hla­vy, bolest zubů.

· Pálení žáhy.

Ženy, na roz­díl od mužů, mohou poci­ťo­vat více pří­zna­ků, jako je:

· Extrémní úna­va.

· Mdloby.

· Tlak v hor­ní čás­ti zad.

Co je tichý infarkt?

Přibližně jed­na čtvr­ti­na všech infark­tů je tichá, bez boles­ti na hrud­ní­ku nebo dal­ších pří­zna­ků a tiché srdeč­ní záchva­ty jsou obzvláš­tě běž­né u paci­en­tů s dia­be­tes mel­li­tus. I když pří­zna­ky srdeč­ní­ho záchva­tu mohou být někdy nejas­né a mír­né, je důle­ži­té si uvě­do­mit, že srdeč­ní záchva­ty bez pří­zna­ků nebo jen s mír­ný­mi pří­zna­ky mohou být stej­ně závaž­né a život ohro­žu­jí­cí jako srdeč­ní záchva­ty, kte­ré způ­so­bu­jí těž­kou bolest na hru­di.

Jsou příznaky infarktu u všech stejné?

Znalost včas­ných varov­ných pří­zna­ků srdeč­ní­ho záchva­tu je roz­ho­du­jí­cí pro rych­lé roz­po­zná­ní a léčbu. Mnoho srdeč­ních záchva­tů začí­ná poma­lu. Symptomy srdeč­ní­ho záchva­tu se liší u jedin­ců a dokon­ce i oso­ba, kte­rá měla před­cho­zí srdeč­ní záchvat, může mít růz­né pří­zna­ky při násled­ném srdeč­ním záchva­tu.

Co dělat, pokut máte příznaky infarktu?

Lékaři se sho­du­jí, že pokud máte pochyb­nos­ti, tak se nech­te zkon­t­ro­lo­vat. Dokonce, i když si nejste jis­ti, jest­li je něco oprav­du špat­né, měli bys­te zavo­lat záchra­nou služ­bu, pokud máte pří­zna­ky srdeč­ní­ho infark­tu. Okamžité podá­ní léků může pomo­ci obno­vit oběh do srd­ce a zvý­šit vaše šan­ce na pře­ži­tí.


Jak poznat infarkt - Symptomy a příznaky
Hodnocení: 4 - ‎5 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Jak poznat egoistu24. května 2019 Jak poznat egoistu Ničí vás vaše ego? Staví překážku vašemu milostnému životu? Egoismus je termín používaný k popisu někoho, kdo má silnou snahu posílit a udržovat příznivé názory na sebe. Egoisté jsou často […]
  • Jak poznat otřes mozku - Příznaky a symptomy23. srpna 2019 Jak poznat otřes mozku - Příznaky a symptomy Otřes mozku je traumatické poranění mozku, které ovlivňuje jeho mozku. Účinky jsou obvykle dočasné, ale mohou zahrnovat bolesti hlavy a problémy s koncentrací, pamětí, rovnováhou a […]
  • Jak poznat dnu - Příznaky a její léčba6. prosince 2019 Jak poznat dnu - Příznaky a její léčba Dna je typ artritidy způsobené tvorbou krystalů kyseliny močové v kloubech. Kyselina močová je produkt rozkladu purinů, které jsou součástí mnoha potravin, které jíme. Abnormalita při […]
  • Jak poznat salmonelu - Příznaky a zdroje1. listopadu 2019 Jak poznat salmonelu - Příznaky a zdroje Salmonela je infekce, která vzniká kvůli bakterii s názvem salmonella. Existuje mnoho možných zdrojů infekce salmonelou. Může jít o maso, zejména drůbeží, ale také hovězí a vepřové, a […]
  • Jak poznat workoholika - Příznaky17. května 2019 Jak poznat workoholika - Příznaky Workoholismus bývá označován za „nemoc tohoto století“. Protože se jedná o poměrně nově zjištěný problém, ještě donedávna nebylo možné odlišit tvrdě pracujícího člověka od workoholika. […]
  • Jak poznat trombózu - Příčiny, symptomy, rizika28. června 2019 Jak poznat trombózu - Příčiny, symptomy, rizika Trombóza nastává, když se v jedné nebo více hlubokých žilách v těle tvoří krevní sraženina (trombus), obvykle je to v nohou. Hluboká žilní trombóza může způsobit bolest nebo otoky nohou, […]
  • Jak poznat rakovinu - Plic, jazyka, hrtanu, žaludku, prsu22. března 2019 Jak poznat rakovinu - Plic, jazyka, hrtanu, žaludku, prsu Rakovina je onemocnění, které zahrnuje spoustu symptomů. Tyto symptomy budou záviset na tom, kde je rakovina, jak velká je a kolik ovlivňuje orgánů nebo tkání. Pokud se rakovina rozšířila, […]
  • Jak poznat, že člověk umírá19. dubna 2019 Jak poznat, že člověk umírá V posledních týdnech, dnech nebo hodinách života člověka existují určité známky, které ukazují, když se někdo chystá zemřít. Rozpoznat tyto známky vám pomůže říct důležité sbohem a […]
  • Jak poznat rakovinu prsu - Projevy, příznaky, kontrola14. června 2019 Jak poznat rakovinu prsu - Projevy, příznaky, kontrola Mnoho příznaků rakoviny prsu je neviditelné a nezjistitelné bez profesionálního screeningu, ale některé příznaky mohou být zachyceny včas díky tomu, že pravidelně kontrolujete zdraví prsu. […]
  • Jak poznat depresi - U dětí a její symptomy15. listopadu 2019 Jak poznat depresi - U dětí a její symptomy Deprese (závažná depresivní porucha) je běžné a závažné onemocnění, které negativně ovlivňuje vaše pocity, způsob, jakým si myslíte a jak jednáte. Naštěstí je také léčitelná. Deprese […]