Kritiky.cz > Zajímavosti > Jak... > Jak poznat holubinky - Jedlé holubinky

Jak poznat holubinky - Jedlé holubinky

Holubinka

Holubinka je typem hou­by, kte­rá obsa­hu­je jed­lé dru­hy hub. Obvykle jsou poměr­ně vel­ké a mno­ho z nich má jas­né bar­vy, tak­že jsou obvykle vel­mi snad­no vidi­tel­né. Mezi dru­hy exis­tu­jí někte­ré extrém­ně lahod­né, jako je Russula ves­ca, kte­rá chut­ná jako oře­chy. Jak je ale poznat od jiných hub a jak iden­ti­fi­ko­vat, kte­ré z holu­bi­nek jsou jed­lé?

Jak poznat holubinky?

Zjistit, zda je hou­ba sou­čás­tí rodu holu­bi­nek, je ve sku­teč­nos­ti poměr­ně snad­ná. Obvykle mají záři­vě zbar­ve­né klo­bouč­ky, kte­ré mohou být žlu­té, čer­ve­né, hně­dé, naze­le­na­lé, bílé, čer­né nebo jaký­ko­li odstín mezi nimi. Obvykle budou mít výš­ku mezi 6 a 10 cen­ti­me­t­ry, tak­že nejsou pří­liš vel­ké, ale v lese jsou snad­no vidi­tel­né.

Všechny dru­hy holu­bi­nek mají také násle­du­jí­cí cha­rak­te­ris­ti­ky, kte­ré se pou­ží­va­jí k jejich iden­ti­fi­ka­ci:

 • Na stop­ce nema­jí žád­né krouž­ky.
 • Stonka je masi­tá, pokud neby­la zkon­zu­mo­vá­na brou­ky nebo sli­má­ky.
 • Většina z nich má bílou stop­ku a bílé maso, ale exis­tu­jí i někte­ré výjim­ky.
 • Neobsahuje mlé­ko ve svých žláb­kách.
 • Struktura je vel­mi odliš­ná od vět­ši­ny ostat­ních hub.
 • Holubinky nejsou oheb­né – pokud je ohne­te, zlo­mí se. To pla­tí pro sto­nek i pro klo­bou­ček. Pokud tedy najde­te hou­bu, o kte­ré si mys­lí­te, že by to moh­la být holu­bin­ka, hoď­te ji opro­ti ská­le. Pokud „explo­du­je“ na mno­ho kusů, je to holu­bin­ka.

Jak poznat jedlou holubinku?

Pokud jste si jis­tí, že hou­ba, kte­rou jste našli, je holu­bin­ka, může­te uči­nit jed­no­du­chý test, jest­li je to také jed­lá holu­bin­ka. Odrhněte kou­sek z klo­bouč­ku holu­bin­ky a při­lož­te holu­bin­ku na špič­ku jazy­ka. Pokud cítí­te mír­nou chuť, holu­bin­ka je jed­lá. Avšak pokud vás holu­bin­ka pálí na jazy­ku (podob­ně jako chil­li paprič­ka), zna­me­ná to opak. Holubinku vypliv­ně­te, zapij­te vodou. Chuť nejed­lých holu­bi­nek je oprav­du vel­mi výrazná, tak­že bude­te s jis­to­tou vědět, kte­ré z holu­bi­nek sbí­rat.

Toto ochut­ná­vá­ní je zce­la bez­peč­né, ale ujis­tě­te se, že nespolk­ne­te ani malin­ka­tou část této nejed­lé hou­by.


Foto

Popis
Українська: Сироїжка їстивна. Russula ves­ca Fr.
Datum25.06.2008 12:23
ZdrojКУХАР
AutorKagor
Svolení
(Užití toho­to sou­bo­ru)
Kagor at the Ukrainian lan­gu­age Wikipedia, drži­tel autor­ských práv k tomu­to dílu, ho tím­to zve­řej­ňu­je za pod­mí­nek násle­du­jí­cí licen­ce:
GNU headTento doku­ment smí být kopí­ro­ván, šířen nebo upra­vo­ván pod­le pod­mí­nek Svobodné licen­ce GNU pro doku­men­ty ver­ze 1.2 nebo libo­vol­né vyš­ší ver­ze pub­li­ko­va­né nada­cí Free Software Foundation. Dokument nemá neměn­né čás­ti ani tex­ty na před­ním či zad­ním pře­ba­lu. Kopie tex­tu licen­ce je k dis­po­zi­ci v oddí­le nazva­ném GNU Free Documentation License.
w:cs:Creative Commons
uveďte autora zachovejte licenci
Tento sou­bor pod­lé­há licen­ci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licen­ci 3.0 Unported
Uveďte auto­ra: Kagor at the Ukrainian lan­gu­age Wikipedia
Dílo smí­te:
 • šířit – kopí­ro­vat, dis­tri­bu­o­vat a sdě­lo­vat veřej­nos­ti
 • upra­vo­vat – poz­mě­ňo­vat, dopl­ňo­vat, vyu­ží­vat celé nebo čás­teč­ně v jiných dílech
Za těch­to pod­mí­nek:
 • uveď­te auto­ra – Máte povin­nost uvést autor­ství, poskyt­nout odkaz na licen­ci a uvést, pokud jste pro­ved­li změ­ny. Toho může­te docí­lit jakým­ko­li rozum­ným způ­so­bem, avšak ne způ­so­bem nazna­ču­jí­cím, že by posky­to­va­tel licen­ce schva­lo­val nebo pod­po­ro­val vás nebo vaše uži­tí díla.
 • zacho­vej­te licen­ci – Pokud toto dílo jak­ko­liv upra­ví­te nebo pou­ži­je­te ve svém díle, máte povin­nost výsle­dek své prá­ce šířit pod stej­nou nebo slu­či­tel­nou licen­cí.
Tato licenč­ní šab­lo­na byla k tomu­to sou­bo­ru při­dá­na v rám­ci změ­ny licen­co­vá­ní.

 • Jak poznat otravu z hub16. srpna 2019 Jak poznat otravu z hub Otrava z hub je jednou z nejčastějších otrav vůbec. Nesbírejte houby, které neznáte. Dále je třeba dát si po konzumaci hub pozor na to, jak se cítíte. Jestliže se vám udělá špatně, je čas […] Posted in Jak...
 • Jak poznat těhotenství5. července 2019 Jak poznat těhotenství Zajímá vás, jestli byste mohla být těhotná? Jediným způsobem, jak to vědět jistě, je podstoupit těhotenský test a samozřejmě navštívit lékaře. Existují však brzké příznaky těhotenství, […] Posted in Jak...
 • Jak poznat embolii - Příčiny a prevence10. května 2019 Jak poznat embolii - Příčiny a prevence Plicní embolie je zablokování jedné z tepen v plicích. Ve většině případů je plicní embolie způsobena krevními sraženinami, které cestují do plic od nohou nebo zřídka jiných částí těla […] Posted in Jak...
 • Jak poznat autismus - Příznaky13. září 2019 Jak poznat autismus - Příznaky Autismus může u různých lidí vypadat jinak. Je to vývojové postižení, které ovlivňuje to, jak lidé komunikují, chovají se nebo komunikují s ostatními. Neexistuje žádná zjevná příčina a […] Posted in Jak...
 • Jak poznat angínu - Příznaky a druhy angíny6. září 2019 Jak poznat angínu - Příznaky a druhy angíny Mandle jsou dvě lymfatické uzliny, které se nacházejí na obou stranách krku. Fungují jako obranný mechanismus. Pomáhají zabránit infekci těla. Avšak když jsou mandle infikovány, tento stav […] Posted in Jak...
 • Jak poznat rakovinu - Plic, jazyka, hrtanu, žaludku, prsu22. března 2019 Jak poznat rakovinu - Plic, jazyka, hrtanu, žaludku, prsu Rakovina je onemocnění, které zahrnuje spoustu symptomů. Tyto symptomy budou záviset na tom, kde je rakovina, jak velká je a kolik ovlivňuje orgánů nebo tkání. Pokud se rakovina rozšířila, […] Posted in Jak...
 • Jak poznat astma - U dětí, Symptomy a příznaky4. října 2019 Jak poznat astma - U dětí, Symptomy a příznaky Astma je stav, ve kterém se vaše dýchací cesty zužují a vytvářejí další hlen. To může ztěžovat dýchání a vyvolat kašel, sípání a dušnost. U některých lidí je astma nepatrným problémem. Pro […] Posted in Jak...
 • Jak poznat depresi - U dětí a její symptomy15. listopadu 2019 Jak poznat depresi - U dětí a její symptomy Deprese (závažná depresivní porucha) je běžné a závažné onemocnění, které negativně ovlivňuje vaše pocity, způsob, jakým si myslíte a jak jednáte. Naštěstí je také léčitelná. Deprese […] Posted in Jak...
 • Jak poznat vši - Kontrola a prevence29. března 2019 Jak poznat vši - Kontrola a prevence Vši jsou drobný hmyz, který nazýváme parazitem. Šíří se osobním kontaktem a sdílením věcí. Nejvíce ohrožené jsou děti. Existují tři hlavní typy vší. Všechny pocházejí ze stejné rodiny […] Posted in Jak...
 • Jak poznat encefalitidu - Příznaky a léčba31. května 2019 Jak poznat encefalitidu - Příznaky a léčba Encefalitida je zánětlivé onemocnění mozku, které může způsobit příznaky jako zmatek, horečka, bolest hlavy a ztuhlý krk. Někdy vede i k příznakům, jako jsou záchvaty a změny osobnosti. […] Posted in Jak...

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...