Kritiky.cz > Domácí rady > Jak poznat holubinky - Jedlé holubinky

Jak poznat holubinky - Jedlé holubinky

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Holubinka je typem hou­by, kte­rá obsa­hu­je jed­lé dru­hy hub. Obvykle jsou poměr­ně vel­ké a mno­ho z nich má jas­né bar­vy, tak­že jsou obvykle vel­mi snad­no vidi­tel­né. Mezi dru­hy exis­tu­jí někte­ré extrém­ně lahod­né, jako je Russula ves­ca, kte­rá chut­ná jako oře­chy. Jak je ale poznat od jiných hub a jak iden­ti­fi­ko­vat, kte­ré z holu­bi­nek jsou jed­lé?

Jak poznat holubinky?

Zjistit, zda je hou­ba sou­čás­tí rodu holu­bi­nek, je ve sku­teč­nos­ti poměr­ně snad­ná. Obvykle mají záři­vě zbar­ve­né klo­bouč­ky, kte­ré mohou být žlu­té, čer­ve­né, hně­dé, naze­le­na­lé, bílé, čer­né nebo jaký­ko­li odstín mezi nimi. Obvykle budou mít výš­ku mezi 6 a 10 cen­ti­me­t­ry, tak­že nejsou pří­liš vel­ké, ale v lese jsou snad­no vidi­tel­né.

Všechny dru­hy holu­bi­nek mají také násle­du­jí­cí cha­rak­te­ris­ti­ky, kte­ré se pou­ží­va­jí k jejich iden­ti­fi­ka­ci:

  • Na stop­ce nema­jí žád­né krouž­ky.
  • Stonka je masi­tá, pokud neby­la zkon­zu­mo­vá­na brou­ky nebo sli­má­ky.
  • Většina z nich má bílou stop­ku a bílé maso, ale exis­tu­jí i někte­ré výjim­ky.
  • Neobsahuje mlé­ko ve svých žláb­kách.
  • Struktura je vel­mi odliš­ná od vět­ši­ny ostat­ních hub.
  • Holubinky nejsou oheb­né – pokud je ohne­te, zlo­mí se. To pla­tí pro sto­nek i pro klo­bou­ček. Pokud tedy najde­te hou­bu, o kte­ré si mys­lí­te, že by to moh­la být holu­bin­ka, hoď­te ji opro­ti ská­le. Pokud „explo­du­je“ na mno­ho kusů, je to holu­bin­ka.

Jak poznat jedlou holubinku?

Pokud jste si jis­tí, že hou­ba, kte­rou jste našli, je holu­bin­ka, může­te uči­nit jed­no­du­chý test, jest­li je to také jed­lá holu­bin­ka. Odrhněte kou­sek z klo­bouč­ku holu­bin­ky a při­lož­te holu­bin­ku na špič­ku jazy­ka. Pokud cítí­te mír­nou chuť, holu­bin­ka je jed­lá. Avšak pokud vás holu­bin­ka pálí na jazy­ku (podob­ně jako chil­li paprič­ka), zna­me­ná to opak. Holubinku vypliv­ně­te, zapij­te vodou. Chuť nejed­lých holu­bi­nek je oprav­du vel­mi výrazná, tak­že bude­te s jis­to­tou vědět, kte­ré z holu­bi­nek sbí­rat.

Toto ochut­ná­vá­ní je zce­la bez­peč­né, ale ujis­tě­te se, že nespolk­ne­te ani malin­ka­tou část této nejed­lé hou­by.


Foto

Popis
??????????: ???????? ???????. Russula ves­ca Fr.
Datum 25.06.2008 12:23
Zdroj ?????
Autor Kagor
Svolení
(Užití toho­to sou­bo­ru)
Kagor at the Ukrainian lan­gu­age Wikipedia, drži­tel autor­ských práv k tomu­to dílu, ho tím­to zve­řej­ňu­je za pod­mí­nek násle­du­jí­cí licen­ce:
GNU head Tento doku­ment smí být kopí­ro­ván, šířen nebo upra­vo­ván pod­le pod­mí­nek Svobodné licen­ce GNU pro doku­men­ty ver­ze 1.2 nebo libo­vol­né vyš­ší ver­ze pub­li­ko­va­né nada­cí Free Software Foundation. Dokument nemá neměn­né čás­ti ani tex­ty na před­ním či zad­ním pře­ba­lu. Kopie tex­tu licen­ce je k dis­po­zi­ci v oddí­le nazva­ném GNU Free Documentation License.
w:cs:Creative Commons
uveďte autora zachovejte licenci
Tento sou­bor pod­lé­há licen­ci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licen­ci 3.0 Unported
Uveďte auto­ra: Kagor at the Ukrainian lan­gu­age Wikipedia
Dílo smí­te:
  • šířit – kopí­ro­vat, dis­tri­bu­o­vat a sdě­lo­vat veřej­nos­ti
  • upra­vo­vat – poz­mě­ňo­vat, dopl­ňo­vat, vyu­ží­vat celé nebo čás­teč­ně v jiných dílech
Za těch­to pod­mí­nek:
  • uveď­te auto­ra – Máte povin­nost uvést autor­ství, poskyt­nout odkaz na licen­ci a uvést, pokud jste pro­ved­li změ­ny. Toho může­te docí­lit jakým­ko­li rozum­ným způ­so­bem, avšak ne způ­so­bem nazna­ču­jí­cím, že by posky­to­va­tel licen­ce schva­lo­val nebo pod­po­ro­val vás nebo vaše uži­tí díla.
  • zacho­vej­te licen­ci – Pokud toto dílo jak­ko­liv upra­ví­te nebo pou­ži­je­te ve svém díle, máte povin­nost výsle­dek své prá­ce šířit pod stej­nou nebo slu­či­tel­nou licen­cí.
Tato licenč­ní šab­lo­na byla k tomu­to sou­bo­ru při­dá­na v rám­ci změ­ny licen­co­vá­ní.

Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 5,62404 s | počet dotazů: 264 | paměť: 67725 KB. | 28.09.2023 - 03:09:39