Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Domácí rady > Jak poznat HIV? - Jednotlivé příznaky HIV

Jak poznat HIV? - Jednotlivé příznaky HIV

Virion de VIH.svg
Virion de VIH.svg

Jednotlivé pří­zna­ky HIV se liší od jed­né oso­by k dru­hé. Pokud máte aktiv­ní sexu­ál­ní život nebo si mys­lí­te, že jste byli vysta­ve­ni HIV, je důle­ži­té se otes­to­vat. Zde jsou někte­ré běž­né pří­zna­ky HIV. Mnoho lidí trpí závaž­ný­mi pří­zna­ky podob­né chřip­ce, což je při­ro­ze­ná reak­ce vaše­ho těla na ten­to virus.

Kdy se objevují první příznaky?

První znám­ky infek­ce se obvykle pro­je­vu­jí během prv­ních 1-2 měsí­ců. Nevýhodou je, že prvot­ní pří­zna­ky jsou vel­mi obdob­né jako pro­je­vy chřip­ky, tak­že je vět­ši­na lidí pod­ce­ňu­je. Během obdo­bí prv­ních pří­zna­ků je důle­ži­té určit, zda je pří­či­nou HIV, pro­to­že se jed­ná o vel­mi vyso­kou viro­vou zátěž, což znač­ně zvy­šu­je rizi­ko pře­no­su HIV.

Symptom 1: Horečka

Horečka, obvykle jeden z prv­ních pří­zna­ků HIV, je čas­to dopro­vá­ze­na jiný­mi mír­ný­mi pří­zna­ky, jako je úna­va, zdu­ře­ní lym­fa­tic­kých uzlin a boles­tí v krku. V tom­to oka­mži­ku se virus pohy­bu­je v krev­ním obě­hu a začne se mno­žit. Jak se tak sta­ne, váš imu­nit­ní sys­tém vyvo­lá zánět­li­vou reak­ci.

Symptom 2: Únava a bolesti hlavy

Zánětlivá reak­ce gene­ro­va­ná vaším osla­be­ným imu­nit­ním sys­té­mem může způ­so­bit, že se bude­te cítit una­ve­ně a letar­gic­ky. Únava může být jak čas­ným, tak poz­děj­ším pří­zna­kem HIV.

Symptom 3: Zduřené lymfatické uzliny, bolestivé svaly a bolesti kloubů

Lymfatické uzli­ny jsou sou­čás­tí imu­nit­ní­ho sys­té­mu vaše­ho těla a chrá­ní vaši krev tím, že ji zba­vu­jí bak­te­rií a virů. Když je infek­ce, může dojít k jejich zdu­ře­ní. Lymfatické uzli­ny se nachá­zí v pod­paž­dí, sla­bi­nách a krku, což může vést k boles­ti v těch­to oblas­tech.

Symptom 4: Kožní vyrážka

Kožní vyráž­ky se mohou obje­vit dří­ve nebo poz­dě­ji v prů­bě­hu HIV. V někte­rých pří­pa­dech může vyráž­ka vypa­dat podob­ně jako vře­dy se svě­di­vý­mi, růžo­vý­mi prů­cho­dy.

Symptom 5: Nevolnost, zvracení a průjem

Mnoho lidí zaží­vá pro­blémy s zaží­vá­ním jako ran­ný symptom HIV. Nicméně, nevol­nost, zvra­ce­ní a prů­jem se také mohou obje­vit v poz­děj­ších stá­di­ích infek­ce, obvykle v důsled­ku opor­tu­n­ní infek­ce. V této fázi je důle­ži­té zamě­řit se na dosta­teč­ný pří­jem teku­tin.


Foto:

Popis

Popis
Espa?ol: Versión esti­li­za­da, sim­pli­fi­ca­da y vec­to­ri­za­da de un cor­te del viri­ón de VIH
Datum
ZdrojTento sou­bor byl odvo­zen z: Human Immunodeficency Virus - sty­li­zed rendering.jpg
Autor
  • Původní dílo: Los Alamos National Laboratory
  • Odvozené dílo: Eloy
Další ver­zeFile:Human Immunodeficency Virus - sty­li­zed rendering.jpg

Licence

©This image comes from Los Alamos National Laboratory, a nati­o­nal labo­ra­to­ry pri­va­te­ly ope­ra­ted under con­tract from the United States Department of Energy by Los Alamos National Security, LLC betwee­en October 1, 2007 and October 31, 2018. LANL allowed any­o­ne to use it for any pur­po­se, pro­vi­ded that the copy­right hol­der is pro­per­ly attri­bu­ted. Redistribution, deri­va­ti­ve work, com­mer­cial use, and all other use is per­mit­ted. LANL requi­res the following text be used when cre­di­ting images to it: (link)

Unless otherwi­se indi­ca­ted, this infor­mati­on has been autho­red by an employee or employe­es of the Los Alamos National Security, LLC (LANS), ope­ra­tor of the Los Alamos National Laboratory under Contract No. DE-AC52-06NA25396 with the U.S. Department of Energy. The U.S. Government has rights to use, repro­du­ce, and dis­tri­bu­te this infor­mati­on. The pub­lic may copy and use this infor­mati­on without char­ge, pro­vi­ded that this Notice and any sta­te­ment of author­ship are repro­du­ced on all copies. Neither the Government nor LANS makes any warran­ty, express or implied, or assu­mes any lia­bi­li­ty or respon­si­bi­li­ty for the use of this infor­mati­on.

Los Alamos logo.svg

Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,93379 s | počet dotazů: 214 | paměť: 55820 KB. | 22.05.2022 - 22:04:01