Kritiky.cz > Zajímavosti > Jak... > Jak poznat HIV? - Jednotlivé příznaky HIV

Jak poznat HIV? - Jednotlivé příznaky HIV

Virión de VIH.svg

Jednotlivé pří­zna­ky HIV se liší od jed­né oso­by k dru­hé. Pokud máte aktiv­ní sexu­ál­ní život nebo si mys­lí­te, že jste byli vysta­ve­ni HIV, je důle­ži­té se otes­to­vat. Zde jsou někte­ré běž­né pří­zna­ky HIV. Mnoho lidí trpí závaž­ný­mi pří­zna­ky podob­né chřip­ce, což je při­ro­ze­ná reak­ce vaše­ho těla na ten­to virus.

Kdy se objevují první příznaky?

První znám­ky infek­ce se obvykle pro­je­vu­jí během prv­ních 1-2 měsí­ců. Nevýhodou je, že prvot­ní pří­zna­ky jsou vel­mi obdob­né jako pro­je­vy chřip­ky, tak­že je vět­ši­na lidí pod­ce­ňu­je. Během obdo­bí prv­ních pří­zna­ků je důle­ži­té určit, zda je pří­či­nou HIV, pro­to­že se jed­ná o vel­mi vyso­kou viro­vou zátěž, což znač­ně zvy­šu­je rizi­ko pře­no­su HIV.

Symptom 1: Horečka

Horečka, obvykle jeden z prv­ních pří­zna­ků HIV, je čas­to dopro­vá­ze­na jiný­mi mír­ný­mi pří­zna­ky, jako je úna­va, zdu­ře­ní lym­fa­tic­kých uzlin a boles­tí v krku. V tom­to oka­mži­ku se virus pohy­bu­je v krev­ním obě­hu a začne se mno­žit. Jak se tak sta­ne, váš imu­nit­ní sys­tém vyvo­lá zánět­li­vou reak­ci.

Symptom 2: Únava a bolesti hlavy

Zánětlivá reak­ce gene­ro­va­ná vaším osla­be­ným imu­nit­ním sys­té­mem může způ­so­bit, že se bude­te cítit una­ve­ně a letar­gic­ky. Únava může být jak čas­ným, tak poz­děj­ším pří­zna­kem HIV.

Symptom 3: Zduřené lymfatické uzliny, bolestivé svaly a bolesti kloubů

Lymfatické uzli­ny jsou sou­čás­tí imu­nit­ní­ho sys­té­mu vaše­ho těla a chrá­ní vaši krev tím, že ji zba­vu­jí bak­te­rií a virů. Když je infek­ce, může dojít k jejich zdu­ře­ní. Lymfatické uzli­ny se nachá­zí v pod­paž­dí, sla­bi­nách a krku, což může vést k boles­ti v těch­to oblas­tech.

Symptom 4: Kožní vyrážka

Kožní vyráž­ky se mohou obje­vit dří­ve nebo poz­dě­ji v prů­bě­hu HIV. V někte­rých pří­pa­dech může vyráž­ka vypa­dat podob­ně jako vře­dy se svě­di­vý­mi, růžo­vý­mi prů­cho­dy.

Symptom 5: Nevolnost, zvracení a průjem

Mnoho lidí zaží­vá pro­blémy s zaží­vá­ním jako ran­ný symptom HIV. Nicméně, nevol­nost, zvra­ce­ní a prů­jem se také mohou obje­vit v poz­děj­ších stá­di­ích infek­ce, obvykle v důsled­ku opor­tu­n­ní infek­ce. V této fázi je důle­ži­té zamě­řit se na dosta­teč­ný pří­jem teku­tin.


Foto:

Popis

Popis
Español: Versión esti­li­za­da, sim­pli­fi­ca­da y vec­to­ri­za­da de un cor­te del viri­ón de VIH
Datum
ZdrojTento sou­bor byl odvo­zen z: Human Immunodeficency Virus - sty­li­zed rendering.jpg
Autor
 • Původní dílo: Los Alamos National Laboratory
 • Odvozené dílo: Eloy
Další ver­zeFile:Human Immunodeficency Virus - sty­li­zed rendering.jpg

Licence

©This image comes from Los Alamos National Laboratory, a nati­o­nal labo­ra­to­ry pri­va­te­ly ope­ra­ted under con­tract from the United States Department of Energy by Los Alamos National Security, LLC betwee­en October 1, 2007 and October 31, 2018. LANL allowed any­o­ne to use it for any pur­po­se, pro­vi­ded that the copy­right hol­der is pro­per­ly attri­bu­ted. Redistribution, deri­va­ti­ve work, com­mer­cial use, and all other use is per­mit­ted. LANL requi­res the following text be used when cre­di­ting images to it: (link)

Unless otherwi­se indi­ca­ted, this infor­mati­on has been autho­red by an employee or employe­es of the Los Alamos National Security, LLC (LANS), ope­ra­tor of the Los Alamos National Laboratory under Contract No. DE-AC52-06NA25396 with the U.S. Department of Energy. The U.S. Government has rights to use, repro­du­ce, and dis­tri­bu­te this infor­mati­on. The pub­lic may copy and use this infor­mati­on without char­ge, pro­vi­ded that this Notice and any sta­te­ment of author­ship are repro­du­ced on all copies. Neither the Government nor LANS makes any warran­ty, express or implied, or assu­mes any lia­bi­li­ty or respon­si­bi­li­ty for the use of this infor­mati­on.

Los Alamos logo.svg


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Jak poznat genitální opar - Příčiny a příznaky20. prosince 2019 Jak poznat genitální opar - Příčiny a příznaky Genitální opar je pohlavně přenosná nemoc. Způsobuje vředy, což jsou bolestivé puchýře, které se mohou snadno rozšířit a prasknout. Jsou plné tekutiny, která se po prasknutí šíří dále a je […]
 • Jak poznat, že člověk umírá19. dubna 2019 Jak poznat, že člověk umírá V posledních týdnech, dnech nebo hodinách života člověka existují určité známky, které ukazují, když se někdo chystá zemřít. Rozpoznat tyto známky vám pomůže říct důležité sbohem a […]
 • Jak poznat únik plynu26. července 2019 Jak poznat únik plynu Kvůli nezjištěnému úniku plynu umírá velký počet lidí. Proto je tato záležitost něco, co by každá domácnost měla brát vážně. Proto uvádíme způsoby, podle kterých poznáte, že plyn uniká. […]
 • Jak poznat, že člověk lže3. května 2019 Jak poznat, že člověk lže Není nic nepříjemnějšího, než vědomí, že nám někdo lže. Jak to ale poznat? V tomto článku si uvedeme nejčastější známky toho, když nám někdo lže. 1. Rychle mění polohu hlavy Pokud […]
 • Jak poznat depresi - U dětí a její symptomy15. listopadu 2019 Jak poznat depresi - U dětí a její symptomy Deprese (závažná depresivní porucha) je běžné a závažné onemocnění, které negativně ovlivňuje vaše pocity, způsob, jakým si myslíte a jak jednáte. Naštěstí je také léčitelná. Deprese […]
 • Jak poznat otřes mozku - Příznaky a symptomy23. srpna 2019 Jak poznat otřes mozku - Příznaky a symptomy Otřes mozku je traumatické poranění mozku, které ovlivňuje jeho mozku. Účinky jsou obvykle dočasné, ale mohou zahrnovat bolesti hlavy a problémy s koncentrací, pamětí, rovnováhou a […]
 • Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou)1. března 2019 Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou) Bedla patří mezi nejoblíbenější houby u nás. Rostou na zanedbaných pastvinách a na travnatých místech v létě a na podzim. V České republice nepodléhá sbírání hub žádnému zvláštnímu […]
 • Jak poznat dnu - Příznaky a její léčba6. prosince 2019 Jak poznat dnu - Příznaky a její léčba Dna je typ artritidy způsobené tvorbou krystalů kyseliny močové v kloubech. Kyselina močová je produkt rozkladu purinů, které jsou součástí mnoha potravin, které jíme. Abnormalita při […]
 • Jak poznat astma - U dětí, Symptomy a příznaky4. října 2019 Jak poznat astma - U dětí, Symptomy a příznaky Astma je stav, ve kterém se vaše dýchací cesty zužují a vytvářejí další hlen. To může ztěžovat dýchání a vyvolat kašel, sípání a dušnost. U některých lidí je astma nepatrným problémem. Pro […]
 • Jak poznat svrab - Typy svrabu, symptomy a jeho léčba8. listopadu 2019 Jak poznat svrab - Typy svrabu, symptomy a jeho léčba Svrab je běžný stav kůže, který urychluje životnost kožních buněk. To způsobuje, že buňky se rychle vyvíjí na povrchu pokožky. Tím, že buňky rychle rostou, také rychle odumírají a tvoří […]