Kritiky.cz > Zajímavosti > Jak... > Jak poznat genitální opar - Příčiny a příznaky

Jak poznat genitální opar - Příčiny a příznaky

Opar

Genitální opar je pohlav­ně pře­nos­ná nemoc. Způsobuje vře­dy, což jsou boles­ti­vé puchý­ře, kte­ré se mohou snad­no roz­ší­řit a prask­nout. Jsou plné teku­ti­ny, kte­rá se po prask­nu­tí šíří dále a je veli­ce infekč­ní. Nejedná se o pří­liš čas­tou nemoc, trpí jí při­bliž­ně 16 % lidí ve věku od 14 do 49 let.

Příčiny genitálního oparu

Dva typy viru her­pes sim­plex způ­so­bu­jí geni­tál­ní her­pes: HSV-1 (kte­rý obvykle způ­so­bu­je opa­ry) a HSV-2 (kte­rý obvykle způ­so­bu­je geni­tál­ní her­pes). Viry se dosta­nou do vaše­ho těla skrz vaše sliz­ni­ce. Vaše sliz­ni­ce jsou ten­ké vrst­vy tká­ně, kte­ré ohra­ni­ču­jí otvo­ry vaše­ho těla. Mohou se chá­zet v nosu, ústech a pohlav­ních orgá­nech. Jakmile jsou viry uvnitř vaše­ho těla, jsou začle­ně­ny do buněk a pak zůstá­va­jí v buň­kách vaší pán­ve. Viry mají ten­den­ci mno­žit se nebo se při­způ­so­bit své­mu pro­stře­dí vel­mi snad­no, což ztě­žu­je jejich léčbu.

HSV-1 nebo HSV-2 lze nalézt v těl­ních teku­ti­nách infi­ko­va­ných lidí, včet­ně:

• sli­ny,

• sper­ma,

• vagi­nál­ní sekre­ce.

Symptomy

Vzhled puchý­řů je znám jako ohnis­ko. Vaše prv­ní vypuk­nu­tí se obje­ví již dva dny poté, co jste se naka­zi­li, nebo až 30 dní poté.

• Obecné pří­zna­ky u mužů zahr­nu­jí puchý­ře na peni­su, šour­ku nebo hýž­dích (blíz­ko nebo kolem koneč­ní­ku).

• Obecné pří­zna­ky u žen zahr­nu­jí puchý­ře kolem nebo v blíz­kos­ti vagí­ny, koneč­ní­ku a hýž­dí.

Obecné pří­zna­ky u mužů i žen zahr­nu­jí násle­du­jí­cí:

• Puchýře se mohou obje­vit v ústech a na rtech, tvá­ři a na dal­ších mís­tech, kte­ré při­chá­ze­jí do kon­tak­tu s infi­ko­va­ný­mi oblast­mi.

• Infikované mís­to čas­to začne svě­dit nebo mra­ven­čí, než se obje­ví puchý­ře.

• Puchýře se mohou vyskyt­nout jako vře­dy (ote­vře­né vře­dy) a teku­ti­na z výto­ku.

• Během týd­ne po vypuk­nu­tí se může obje­vit kůra nad vře­dy.

• Vaše lym­fa­tic­ké uzli­ny se mohou oté­kat. Lymfatické žlá­zy boju­jí s infek­cí a záně­tem v těle.

• Mohli bys­te mít boles­ti hla­vy, boles­ti těla a horeč­ku.


Foto:

PopisTransmission electron micro­gra­ph of her­pes sim­plex virus

todo lo aqui escri­to es rela­ti­vo Transmission electron micro­gra­ph of her­pes sim­plex virus. Some nucle­o­ca­p­sids are empty, as shown by pene­trati­on of electron-dense sta­in.

Datum
Zdrojhttp://phil.cdc.gov/PHIL_Images/08301998/00014/B82-0474_lores.jpg
AutorCDC/Dr. Erskine Palmer
Svolení
(Užití toho­to sou­bo­ru)
Copyright Restrictions: None - This image is in the pub­lic doma­in and thus free of any copy­right rest­ricti­ons. As a mat­ter of cour­te­sy we request that the con­tent pro­vi­der be cre­di­ted and noti­fied in any pub­lic or pri­va­te usage of this image.
Public domain
Tento obrá­zek je dílem zaměst­nan­ce Centers for Disease Control and Prevention, kte­rý je sou­čás­tí United States Department of Health and Human Services, poří­ze­ným nebo vytvo­ře­ným v rám­ci jeho pra­cov­ní nápl­ně. Jako dílo fede­rál­ní vlá­dy USA je ten­to obrá­zek vol­ným dílem.

češ­ti­na | Deutsch | English | espa­ñol | ees­ti | suo­mi | fra­nçais | македонски | Nederlands | pol­ski | por­tu­gu­ês | slo­ven­šči­na | українська | 中文 | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | 中文(台灣)‎ | +/−

  • Jak poznat svrab - Typy svrabu, symptomy a jeho léčba8. listopadu 2019 Jak poznat svrab - Typy svrabu, symptomy a jeho léčba Svrab je běžný stav kůže, který urychluje životnost kožních buněk. To způsobuje, že buňky se rychle vyvíjí na povrchu pokožky. Tím, že buňky rychle rostou, také rychle odumírají a tvoří […] Posted in Jak...
  • Jak poznat těhotenství5. července 2019 Jak poznat těhotenství Zajímá vás, jestli byste mohla být těhotná? Jediným způsobem, jak to vědět jistě, je podstoupit těhotenský test a samozřejmě navštívit lékaře. Existují však brzké příznaky těhotenství, […] Posted in Jak...
  • Jak poznat HIV? - Jednotlivé příznaky HIV3. ledna 2020 Jak poznat HIV? - Jednotlivé příznaky HIV Jednotlivé příznaky HIV se liší od jedné osoby k druhé. Pokud máte aktivní sexuální život nebo si myslíte, že jste byli vystaveni HIV, je důležité se otestovat. Zde jsou některé běžné […] Posted in Jak...
  • Jak poznat autismus - Příznaky13. září 2019 Jak poznat autismus - Příznaky Autismus může u různých lidí vypadat jinak. Je to vývojové postižení, které ovlivňuje to, jak lidé komunikují, chovají se nebo komunikují s ostatními. Neexistuje žádná zjevná příčina a […] Posted in Jak...
  • Jak poznat rakovinu prsu - Projevy, příznaky, kontrola14. června 2019 Jak poznat rakovinu prsu - Projevy, příznaky, kontrola Mnoho příznaků rakoviny prsu je neviditelné a nezjistitelné bez profesionálního screeningu, ale některé příznaky mohou být zachyceny včas díky tomu, že pravidelně kontrolujete zdraví prsu. […] Posted in Jak...
  • Jak poznat vši - Kontrola a prevence29. března 2019 Jak poznat vši - Kontrola a prevence Vši jsou drobný hmyz, který nazýváme parazitem. Šíří se osobním kontaktem a sdílením věcí. Nejvíce ohrožené jsou děti. Existují tři hlavní typy vší. Všechny pocházejí ze stejné rodiny […] Posted in Jak...
  • Jak poznat astma - U dětí, Symptomy a příznaky4. října 2019 Jak poznat astma - U dětí, Symptomy a příznaky Astma je stav, ve kterém se vaše dýchací cesty zužují a vytvářejí další hlen. To může ztěžovat dýchání a vyvolat kašel, sípání a dušnost. U některých lidí je astma nepatrným problémem. Pro […] Posted in Jak...
  • Jak poznat dřevomorku - A jak ji odstranit22. listopadu 2019 Jak poznat dřevomorku - A jak ji odstranit Dřevomorka (Serpula lacrymans) je jednou z nejvíce ničivých hub, které působí na rozpad dřeva v budovách v mnoha zemích po celém světě. Kvůli své destruktivní povaze se Serpula lacrymans […] Posted in Jak...
  • Jak poznat anorexii - Symptomy27. září 2019 Jak poznat anorexii - Symptomy Anorexie je porucha stravování charakterizovaná abnormálně nízkou tělesnou hmotností, intenzivním strachem z nárůstu hmotnosti a zkresleným vnímáním hmotnosti. Lidé s anorexií mají svou […] Posted in Jak...
  • Jak poznat alergii - Symptomy, alergeny a druhy alergií11. října 2019 Jak poznat alergii - Symptomy, alergeny a druhy alergií Alergie je hypersenzitivní reakce imunitního systému na látky, které vstupují do těla nebo přicházejí do styku s tělem. Tyto látky obvykle zahrnují materiály, jako je petrochemie, pyl nebo […] Posted in Jak...

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...