Kritiky.cz > Zajímavosti > Jak... > Jak poznat embolii - Příčiny a prevence

Jak poznat embolii - Příčiny a prevence

Embolie

Plicní embo­lie je zablo­ko­vá­ní jed­né z tepen v pli­cích. Ve vět­ši­ně pří­pa­dů je plic­ní embo­lie způ­so­be­na krev­ní­mi sra­že­ni­na­mi, kte­ré ces­tu­jí do plic od nohou nebo zříd­ka jiných čás­tí těla (hlu­bo­ká žil­ní trom­bó­za). Protože sra­že­ni­ny blo­ku­jí prů­tok krve do plic, plic­ní embo­lie může být život ohro­žu­jí­cí. Rychlá léč­ba výraz­ně sni­žu­je rizi­ko úmr­tí. Přijetí opat­ře­ní k pre­ven­ci vzni­ku krev­ních sra­že­nin v nohou vás pomů­že chrá­nit před plic­ní embo­lií.

Symptomy

Příznaky plic­ní embo­lie se mohou vel­mi lišit v závis­los­ti na tom, kolik z vašich plic k dis­po­zi­ci, veli­kos­ti sra­že­nin a zda máte plic­ní nebo srdeč­ní one­moc­ně­ní. Mezi běž­né pří­zna­ky pat­ří:

• Dušnost. Tento pří­znak se obvykle obje­vu­je najed­nou a vždy se zhor­šu­je s náma­hou.

• Bolest na hru­di. Můžete mít pocit, že máte infarkt. Bolest se může zhor­šo­vat, když dýchá­te hlu­bo­ce, vykaš­lává­te, ohý­bá­te nebo sklá­ní­te se. Bolest se zhor­ší náma­hou, ale při odpo­čin­ku nezmi­zí.

• Kašel. Kašel může způ­so­bit krva­vý nebo krev­ní pruh.

Jiné pří­zna­ky a sympto­my, kte­ré se mohou obje­vit u plic­ní embo­lie, zahr­nu­jí:

• Bolest nebo oto­ky nohou, nebo obo­jí.

• Křehká nebo změk­če­ná kůže (cyanó­za).

• Horečka.

• Nadměrné poce­ní.

• Rychlý nebo nepra­vi­del­ný srdeč­ní tep.

• Závratě.

Kdy navštívit lékaře

Plicní embo­lie může být život ohro­žu­jí­cí. Vyhledejte oka­mži­tou lékař­skou pomoc, pokud se u Vás vyskyt­ne nevy­svět­li­tel­ná duš­nost, bolest na hru­di nebo kašel spo­je­ný s krví.

Příčiny

Plicní embo­lie se vysky­tu­je, když se do tep­ny v pli­cích vlo­ží kou­sek mate­ri­á­lu, nej­čas­tě­ji krev­ní sra­že­ni­na. Ve vět­ši­ně pří­pa­dů se jed­ná o více sra­že­nin, ale ne nut­ně najed­nou. Případy blo­kád v krev­ních cévách jsou způ­so­be­ny také lát­ka­mi jiný­mi než krev­ní sra­že­ni­ny, jako jsou:

• Tuk z dře­ně zlo­me­né dlou­hé kos­ti.

• Kolagen nebo jiné tká­ně.

• Část nádo­ru.

• Vzduchové bub­li­ny.

Prevence

Zabránění tvor­bě sra­že­nin v hlu­bo­kých žilách vašich nohou (hlu­bo­ká žil­ní trom­bó­za) pomů­že zabrá­nit plic­ní embo­lii. Tvorbě sra­že­nin lze zabrá­nit léky na ředě­ní krve, kom­pres­ní­mi pun­čo­cha­mi, fyzic­kou akti­vi­tou nebo umís­tě­ní nohou do polo­hy vyš­ší než je trup (napří­klad v prů­bě­hu spán­ku).


Popis
Čeština: CT - plic­ní embo­lie
English: Chest Spiral CT (with and without con­trast agent) showing mul­tiples fil­ling defects of prin­ci­pal bran­ches, due to acu­te and chro­nic pul­mo­na­ry embo­lism.
DatumPublished: 24 August 2007
ZdrojPulmonary embo­lism and patent fora­men ova­le throm­bo­sis: the key role of TEE. Cardiovascular Ultrasound 2007, 5:26. doi:10.1186/1476-7120-5-26
AutorWalter Serra, Giuseppe De Iaco, Claudio Reverberi and Tiziano Gherli

  • Jak poznat encefalitidu - Příznaky a léčba31. května 2019 Jak poznat encefalitidu - Příznaky a léčba Encefalitida je zánětlivé onemocnění mozku, které může způsobit příznaky jako zmatek, horečka, bolest hlavy a ztuhlý krk. Někdy vede i k příznakům, jako jsou záchvaty a změny osobnosti. […] Posted in Jak...
  • Jak poznat svrab - Typy svrabu, symptomy a jeho léčba8. listopadu 2019 Jak poznat svrab - Typy svrabu, symptomy a jeho léčba Svrab je běžný stav kůže, který urychluje životnost kožních buněk. To způsobuje, že buňky se rychle vyvíjí na povrchu pokožky. Tím, že buňky rychle rostou, také rychle odumírají a tvoří […] Posted in Jak...
  • Jak poznat rakovinu prsu - Projevy, příznaky, kontrola14. června 2019 Jak poznat rakovinu prsu - Projevy, příznaky, kontrola Mnoho příznaků rakoviny prsu je neviditelné a nezjistitelné bez profesionálního screeningu, ale některé příznaky mohou být zachyceny včas díky tomu, že pravidelně kontrolujete zdraví prsu. […] Posted in Jak...
  • Jak poznat holubinky - Jedlé holubinky20. září 2019 Jak poznat holubinky - Jedlé holubinky Holubinka je typem houby, která obsahuje jedlé druhy hub. Obvykle jsou poměrně velké a mnoho z nich má jasné barvy, takže jsou obvykle velmi snadno viditelné. Mezi druhy existují některé […] Posted in Jak...
  • Jak poznat zlomeninu - Příznaky a léčba5. dubna 2019 Jak poznat zlomeninu - Příznaky a léčba Zlomenina (nebo také fraktura) je poměrně běžné zranění. Podle statistik by měl mít každý člověk až dvě zlomeniny za život. Vznikají, když je fyzická síla vyvíjená na kost silnější, než […] Posted in Jak...
  • Jak poznat rakovinu - Plic, jazyka, hrtanu, žaludku, prsu22. března 2019 Jak poznat rakovinu - Plic, jazyka, hrtanu, žaludku, prsu Rakovina je onemocnění, které zahrnuje spoustu symptomů. Tyto symptomy budou záviset na tom, kde je rakovina, jak velká je a kolik ovlivňuje orgánů nebo tkání. Pokud se rakovina rozšířila, […] Posted in Jak...
  • Jak poznat dehydrataci - Příčiny a příznaky29. listopadu 2019 Jak poznat dehydrataci - Příčiny a příznaky Dehydratace nastane, když vaše tělo nemá tolik vody, kolik potřebuje. Bez dostatečného množství vody nemůže vaše tělo správně fungovat. Můžete mít mírnou, středně těžkou nebo těžkou […] Posted in Jak...
  • Jak poznat trombózu - Příčiny, symptomy, rizika28. června 2019 Jak poznat trombózu - Příčiny, symptomy, rizika Trombóza nastává, když se v jedné nebo více hlubokých žilách v těle tvoří krevní sraženina (trombus), obvykle je to v nohou. Hluboká žilní trombóza může způsobit bolest nebo otoky nohou, […] Posted in Jak...
  • Jak poznat astma - U dětí, Symptomy a příznaky4. října 2019 Jak poznat astma - U dětí, Symptomy a příznaky Astma je stav, ve kterém se vaše dýchací cesty zužují a vytvářejí další hlen. To může ztěžovat dýchání a vyvolat kašel, sípání a dušnost. U některých lidí je astma nepatrným problémem. Pro […] Posted in Jak...
  • Jak poznat gamblera - Znaky chování, jak se léčit13. prosince 2019 Jak poznat gamblera - Znaky chování, jak se léčit Máte obavy, že někdo, koho znáte, má problém s hazardními hrami, ale nevíte, jaký typ věcí hledat? Poznáním varovných znamení můžete zjistit, jaká opatření je třeba podniknout. Obvyklé […] Posted in Jak...

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...