Kritiky.cz > Zajímavosti > Jak... > Jak poznat dřevomorku - A jak ji odstranit

Jak poznat dřevomorku - A jak ji odstranit

Drevomorka

Dřevomorka (Serpula lacry­mans) je jed­nou z nej­ví­ce niči­vých hub, kte­ré půso­bí na roz­pad dře­va v budo­vách v mno­ha zemích po celém svě­tě. Kvůli své destruk­tiv­ní pova­ze se Serpula lacry­mans čas­to ozna­ču­je jako „rako­vi­na budov“. Může také způ­so­bit poško­ze­ní zdi­va. Houba pro­spí­vá ve špat­ně vět­ra­ných, tem­ných mís­tech se zvý­še­nou vlh­kos­tí. V tako­vých pod­mín­kách se doká­že roz­ptý­lit ješ­tě před tím, než zjis­tí­me poško­ze­ní. Dřevomorka je téměř úpl­ně ome­ze­na na zasta­vě­né pro­stře­dí.

Dřevomorka

Je to dob­rý kolo­ni­zá­tor dře­va v zasta­vě­ném pro­stře­dí, pro­to­že má vyso­ce účin­ný doprav­ní sys­tém, kte­rý umož­ňu­je pře­sun vody, dusí­ku, žele­za atd. pro­střed­nic­tvím spe­ci­a­li­zo­va­ných koře­no­vých struk­tur a účin­né­ho sys­té­mu, kte­rý umož­ňu­je extrak­ci kovo­vých ion­tů z kamen­né a omít­ko­vé prá­ce.

Dřevomorka pou­ží­vá neen­zy­ma­tic­ké mecha­nismy k úpra­vě lig­ni­nu a ini­ciu­je roz­pad celu­ló­zy. Hydrolytické celu­lá­zy a oxi­dač­ní enzy­my se pak pou­ží­va­jí k úpl­né degra­da­ci a meta­bo­li­za­ci celu­ló­zy. Různé mýty spo­je­né s destruk­tiv­ní pova­hou dře­vo­mor­ky čas­to vedou k pou­ži­tí drs­né a destruk­tiv­ní léč­by, kte­rá způ­so­bí vět­ší ško­dy na budo­vě než samot­ná hou­ba.

Například se myl­ně domní­vá­me, že hou­ba je nezni­či­tel­ná a že celá budo­va je napa­de­na najed­nou. Dřevomorka je však cit­li­vá na suché pod­mín­ky, a pro­to by nepře­ži­la dlou­ho v nepří­tom­nos­ti vlh­kos­ti.

Jak poznat dřevomorku?

Dřevomorka se prav­dě­po­dob­ně vysky­tu­je v budo­vách, kde je špat­ná údrž­ba, zejmé­na sta­ré budo­vy a nevhod­ná kon­struk­ce nebo změ­ny moh­ly vést k vnik­nu­tí vlh­kos­ti. V rané fázi zamo­ře­ní je dře­vo­mor­ka obtíž­ně vizu­ál­ně odli­ši­tel­ná od ostat­ních hub bez řád­né­ho labo­ra­tor­ní­ho tes­to­vá­ní.

Avšak v pokro­či­lém sta­diu napa­de­ní, kdy plo­do­vé tělo vyvi­nu­lo hně­dé pra­cho­vé spó­ry, je hou­ba poměr­ně snad­no odli­ši­tel­ná od jiných dře­vo­kaz­ných hub. Na roz­díl od jiných dře­vo­kaz­ných hub se dře­vo­mor­ka může roz­ší­řit i na jiné dře­vo, a to i přes zdi­va. Tato schop­nost šíře­ní je jed­nou z cha­rak­te­ris­tic­kých a ohro­žu­jí­cích vlast­nos­tí dře­vo­mor­ky.

Jak kontrolovat dřevomorku?

Dřevomorku je snad­né kon­t­ro­lo­vat správ­nou kom­bi­na­cí envi­ron­men­tál­ních mani­pu­la­cí a sta­veb­ních úvah spo­je­ných s řád­ným pou­ží­vá­ním dře­vě­ných a zdě­ných kon­zer­vač­ních pro­střed­ků.


Foto:

Popis

Popis
Deutsch: Durch Braunfäule zer­stör­ter Fußpunkt einer Dachkonstruktion. Der Balkenkopf ist so zer­stört, dass der Zapfen des Sparrenfußes frei lie­gt. Unterhalb des Zapfens sind Mycelstränge des Echten Hausschwamms (Serpula lacry­mans) erkennbar.
Datum
ZdrojVlastní dílo
AutorMätes II.

Licence

Já, drži­tel autor­ských práv k tomu­to dílu, ho tím­to zve­řej­ňu­ji za pod­mí­nek násle­du­jí­cí licen­ce:
w:cs:Creative Commons
uveďte autora zachovejte licenci
Tento sou­bor pod­lé­há licen­ci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licen­ci 3.0 Unported
Dílo smí­te:
 • šířit – kopí­ro­vat, dis­tri­bu­o­vat a sdě­lo­vat veřej­nos­ti
 • upra­vo­vat – poz­mě­ňo­vat, dopl­ňo­vat, vyu­ží­vat celé nebo čás­teč­ně v jiných dílech
Za těch­to pod­mí­nek:
 • uveď­te auto­ra – Máte povin­nost uvést autor­ství, poskyt­nout odkaz na licen­ci a uvést, pokud jste pro­ved­li změ­ny. Toho může­te docí­lit jakým­ko­li rozum­ným způ­so­bem, avšak ne způ­so­bem nazna­ču­jí­cím, že by posky­to­va­tel licen­ce schva­lo­val nebo pod­po­ro­val vás nebo vaše uži­tí díla.
 • zacho­vej­te licen­ci – Pokud ten­to mate­ri­ál jak­ko­liv upra­ví­te, pře­pra­cu­je­te nebo pou­ži­je­te ve svém díle, musí­te své pří­spěv­ky šířit pod stej­nou nebo slu­či­tel­nou licen­cí jako ori­gi­nál.

 • Jak poznat egoistu24. května 2019 Jak poznat egoistu Ničí vás vaše ego? Staví překážku vašemu milostnému životu? Egoismus je termín používaný k popisu někoho, kdo má silnou snahu posílit a udržovat příznivé názory na sebe. Egoisté jsou často […] Posted in Jak...
 • Na co před dovolenou nezapomenout? Na užívání BETAKAROTENU!27. prosince 2019 Na co před dovolenou nezapomenout? Na užívání BETAKAROTENU! Stejně jako u vyřízení pasu před letní dovolenou byste měli postupovat i u užívání betakarotenu - začít byste s tím měli co nejdříve. Doporučená doba je až 3 týdny před plánovanou […] Posted in Jak...
 • Jak poznat svrab - Typy svrabu, symptomy a jeho léčba8. listopadu 2019 Jak poznat svrab - Typy svrabu, symptomy a jeho léčba Svrab je běžný stav kůže, který urychluje životnost kožních buněk. To způsobuje, že buňky se rychle vyvíjí na povrchu pokožky. Tím, že buňky rychle rostou, také rychle odumírají a tvoří […] Posted in Jak...
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih
 • Jak poznat genitální opar - Příčiny a příznaky20. prosince 2019 Jak poznat genitální opar - Příčiny a příznaky Genitální opar je pohlavně přenosná nemoc. Způsobuje vředy, což jsou bolestivé puchýře, které se mohou snadno rozšířit a prasknout. Jsou plné tekutiny, která se po prasknutí šíří dále a je […] Posted in Jak...
 • Jak poznat teplotu u psa12. července 2019 Jak poznat teplotu u psa Možná už jste slyšeli, že teplotu u svého psa můžete zjistit tím, že zkontrolujete jeho čumák – chladný a vlhký je dobrý, horký a suchý znamená horečku - ale není to tak jednoduché. Jedním […] Posted in Jak...
 • Jak poznat epilepsii - Co ji způsobuje, symptomy, spouštěče7. června 2019 Jak poznat epilepsii - Co ji způsobuje, symptomy, spouštěče Epilepsie je chronická porucha, která způsobuje neprovokované opakované záchvaty. Záchvat je náhlá spousta elektrických aktivit v mozku. Existují dva hlavní typy záchvatů. Generalizované […] Posted in Jak...
 • Jak poznat salmonelu - Příznaky a zdroje1. listopadu 2019 Jak poznat salmonelu - Příznaky a zdroje Salmonela je infekce, která vzniká kvůli bakterii s názvem salmonella. Existuje mnoho možných zdrojů infekce salmonelou. Může jít o maso, zejména drůbeží, ale také hovězí a vepřové, a […] Posted in Jak...
 • Jak poznat, že člověk lže3. května 2019 Jak poznat, že člověk lže Není nic nepříjemnějšího, než vědomí, že nám někdo lže. Jak to ale poznat? V tomto článku si uvedeme nejčastější známky toho, když nám někdo lže. 1. Rychle mění polohu hlavy Pokud […] Posted in Jak...
 • Jak poznat otřes mozku - Příznaky a symptomy23. srpna 2019 Jak poznat otřes mozku - Příznaky a symptomy Otřes mozku je traumatické poranění mozku, které ovlivňuje jeho mozku. Účinky jsou obvykle dočasné, ale mohou zahrnovat bolesti hlavy a problémy s koncentrací, pamětí, rovnováhou a […] Posted in Jak...

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...