Kritiky.cz > Zajímavosti > Jak... > Jak poznat dnu - Příznaky a její léčba

Jak poznat dnu - Příznaky a její léčba

Dna je typ artri­ti­dy způ­so­be­né tvor­bou krys­ta­lů kyse­li­ny močo­vé v klou­bech. Kyselina močo­vá je pro­dukt roz­kla­du puri­nů, kte­ré jsou sou­čás­tí mno­ha potra­vin, kte­ré jíme. Abnormalita při mani­pu­la­ci s kyse­li­nou močo­vou a krys­ta­li­za­ce těch­to slou­če­nin v klou­bech může způ­so­bit záchva­ty boles­ti­vé artri­ti­dy, led­vi­no­vých kame­nů a blo­ko­vá­ní kanál­ků fil­tra­ce led­vin s krys­ta­ly kyse­li­ny močo­vé, což vede k selhá­ní led­vin. Dna je jed­nou z nej­čas­tě­ji zazna­me­ná­va­ných one­moc­ně­ní v ději­nách.

Symptomy

Akutní záchva­ty dny jsou cha­rak­te­ri­zo­vá­ny rych­lým nástu­pem boles­ti posti­že­né­ho klou­bu, násle­do­va­ným tep­lem, oto­kem, čer­ve­ným zbar­ve­ním a výraz­nou cit­li­vos­tí. Malý kloub u pal­ce na noze je nej­běž­něj­ším mís­tem úto­ku. Jiné klou­by, kte­ré mohou být posti­že­ny, zahr­nu­jí kot­ní­ky, kole­na, zápěs­tí, prs­ty a lok­ty. U někte­rých lidí je akut­ní bolest tak inten­ziv­ní, že i dotyk pod­lož­ky způ­so­bu­je sil­nou bolest. Tyto boles­ti­vé záchva­ty obvykle s postu­pem času ubý­va­jí, ať už se léčí medi­ka­men­ty nebo bez nich. Ve vzác­ných pří­pa­dech může útok trvat něko­lik týd­nů. Většina lidí s dnou se během let setká s opa­ko­va­ný­mi záchva­ty.

Kdo je ovlivněn dnou?

Dna je čas­těj­ší u mužů než u žen a čas­tě­ji se vysky­tu­je u afro­a­me­ric­kých mužů než u bílých mužů. Šance na to, že bude­te mít dnu, s při­bý­va­jí­cím věkem ros­te. U žen dochá­zí k výsky­tu dny obvykle po meno­pau­ze. Pokud mají vaši rodi­če dnu, pak máte 20 % šan­ci na roz­voj dny i u vás.

Rizikové faktory dny

Obezita, nad­měr­ný pří­růs­tek hmot­nos­ti, zejmé­na u mla­dých lidí, střed­ně těž­ký až těž­ký pří­jem alko­ho­lu, vyso­ký krev­ní tlak a abnor­mál­ní funk­ce led­vin pat­ří k rizi­ko­vým fak­to­rům vzni­ku dny. Některé léky a nemo­ci mohou také způ­so­bit zvý­še­né hla­di­ny kyse­li­ny močo­vé.

Diagnóza dny

Dna se zva­žu­je, když paci­ent hlá­sí anamné­zu opa­ko­va­ných záchva­tů boles­ti­vé artri­ti­dy, zejmé­na na bázi prs­tů nebo v kot­ní­cích a kole­nech. Nejspolehlivějším tes­tem dny je detek­ce krys­ta­lů kyse­li­ny močo­vé v kloub­ní teku­ti­ně zís­ka­né klou­bo­vou aspi­ra­cí. Tento běž­ný postup se pro­vá­dí lokál­ní aneste­zií. Při pou­ži­tí ste­ril­ní tech­ni­ky se teku­ti­na ode­bí­rá z posti­že­né­ho klou­bu injekč­ní stří­kač­kou a jehlou.

  • Jak poznat astma - U dětí, Symptomy a příznaky4. října 2019 Jak poznat astma - U dětí, Symptomy a příznaky Astma je stav, ve kterém se vaše dýchací cesty zužují a vytvářejí další hlen. To může ztěžovat dýchání a vyvolat kašel, sípání a dušnost. U některých lidí je astma nepatrným problémem. Pro […] Posted in Jak...
  • Jak poznat rakovinu plic - Příznaky a příčiny21. června 2019 Jak poznat rakovinu plic - Příznaky a příčiny Rakovina plic je typ rakoviny, který vzniká v plicích. Vaše plíce jsou dva houbovité orgány v hrudníku, které přijímají kyslík, když vdechujete, a uvolňují oxid uhličitý, když vydechujete. […] Posted in Jak...
  • Jak poznat infarkt - Symptomy a příznaky19. července 2019 Jak poznat infarkt - Symptomy a příznaky Infarkt myokardu je poměrně častým onemocnění mužů i žen na celém světě. Naštěstí jsou k dispozici postupy jako léky na rozpouštění sraženiny, které mohou rychle otevřít blokované tepny, […] Posted in Jak...
  • Jak poznat teplotu u psa12. července 2019 Jak poznat teplotu u psa Možná už jste slyšeli, že teplotu u svého psa můžete zjistit tím, že zkontrolujete jeho čumák – chladný a vlhký je dobrý, horký a suchý znamená horečku - ale není to tak jednoduché. Jedním […] Posted in Jak...
  • Jak poznat únik plynu26. července 2019 Jak poznat únik plynu Kvůli nezjištěnému úniku plynu umírá velký počet lidí. Proto je tato záležitost něco, co by každá domácnost měla brát vážně. Proto uvádíme způsoby, podle kterých poznáte, že plyn uniká. […] Posted in Jak...
  • Jak poznat egoistu24. května 2019 Jak poznat egoistu Ničí vás vaše ego? Staví překážku vašemu milostnému životu? Egoismus je termín používaný k popisu někoho, kdo má silnou snahu posílit a udržovat příznivé názory na sebe. Egoisté jsou často […] Posted in Jak...
  • Jak poznat salmonelu - Příznaky a zdroje1. listopadu 2019 Jak poznat salmonelu - Příznaky a zdroje Salmonela je infekce, která vzniká kvůli bakterii s názvem salmonella. Existuje mnoho možných zdrojů infekce salmonelou. Může jít o maso, zejména drůbeží, ale také hovězí a vepřové, a […] Posted in Jak...
  • Jak poznat otřes mozku - Příznaky a symptomy23. srpna 2019 Jak poznat otřes mozku - Příznaky a symptomy Otřes mozku je traumatické poranění mozku, které ovlivňuje jeho mozku. Účinky jsou obvykle dočasné, ale mohou zahrnovat bolesti hlavy a problémy s koncentrací, pamětí, rovnováhou a […] Posted in Jak...
  • Jak poznat, že člověk bere drogy26. dubna 2019 Jak poznat, že člověk bere drogy Bezpečně poznat, že někdo z vašeho okolí bere drogy, může prvním krokem, jak mu pomoct. Předtím, než se ukvapíte a obviníte někoho z toho, že bere drogy, je třeba všímat si určitých […] Posted in Jak...
  • Jak poznat rakovinu prsu - Projevy, příznaky, kontrola14. června 2019 Jak poznat rakovinu prsu - Projevy, příznaky, kontrola Mnoho příznaků rakoviny prsu je neviditelné a nezjistitelné bez profesionálního screeningu, ale některé příznaky mohou být zachyceny včas díky tomu, že pravidelně kontrolujete zdraví prsu. […] Posted in Jak...

Jak poznat dnu - Příznaky a její léčba
Hodnocení: 1 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com