Kritiky.cz > Zajímavosti > Jak... > Jak poznat depresi - U dětí a její symptomy

Jak poznat depresi - U dětí a její symptomy

Deprese (závaž­ná depre­siv­ní poru­cha) je běž­né a závaž­né one­moc­ně­ní, kte­ré nega­tiv­ně ovliv­ňu­je vaše poci­ty, způ­sob, jakým si mys­lí­te a jak jed­ná­te. Naštěstí je také léči­tel­ná. Deprese způ­so­bu­je poci­ty smut­ku a/nebo ztrá­tu zájmu o akti­vi­ty, kte­ré jste si dří­ve uží­va­li. Může to vést k řadě emoč­ních a fyzic­kých pro­blé­mů a může sní­žit schop­nost člo­vě­ka pra­co­vat v prá­ci i doma.

Symptomy

Příznaky depre­se se mohou lišit od mír­ných až po závaž­né a mohou zahr­no­vat:

· Pocit smut­ku nebo depre­siv­ní nála­da.

· Ztráta zájmu nebo potě­še­ní z čin­nos­tí, kte­ré jste dří­ve uží­va­li.

· Změny chu­ti k jídlu - ztrá­ta hmot­nos­ti nebo nao­pak při­bí­rá­ní.

· Problémy se spán­kem nebo pří­liš mno­ho spán­ku.

· Ztráta ener­gie nebo zvý­še­ná úna­va.

· Zvýšení bez­ú­čel­né fyzic­ké akti­vi­ty (např. sti­mu­la­ce rukou) nebo zpo­ma­le­ní pohy­bu a řeči (akce, kte­ré mohou být pozo­ro­vá­ny jiný­mi).

· Cítíte se jako bez­cen­ní nebo máte pocit viny.

· Obtížně se sou­stře­dí­te nebo roz­ho­du­je­te.

· Myslíte na smrt nebo sebe­vraž­du

Abychom moh­li dia­gnos­ti­ko­vat depre­si, musí výše zmí­ně­né sympto­my trvat nejmé­ně dva týd­ny.

Také zdra­vot­ní sta­vy (např. pro­blémy s štít­nou žlá­zou, mozko­vý nádor nebo nedo­sta­tek vita­mí­nu) mohou napo­do­bo­vat pří­zna­ky depre­se, tak­že je důle­ži­té vylou­čit obec­né lékař­ské pří­či­ny.

Je deprese běžná?

Depresí trpí jeden z pat­nác­ti dospě­lých (což je asi 6,7 %). Deprese může zasáh­nout kdy­ko­li, ale v prů­mě­ru se nej­pr­ve obje­ví u dospí­va­jí­cích. Kritické obdo­bí kon­čí 25. rokem člo­vě­ka. Deprese je čas­těj­ší u žen než u mužů. Některé stu­die uka­zu­jí, že jed­na tře­ti­na žen utr­pí během své­ho živo­ta vel­kou depre­siv­ní epi­zo­du.

Rizikové faktory deprese

Deprese může ovliv­nit kaž­dé­ho – i oso­bu, kte­rá vypa­dá, že žije za poměr­ně ide­ál­ních okol­nos­tí. V depre­si může hrát roli něko­lik fak­to­rů:

· Biochemie: Rozdíly v někte­rých che­mic­kých lát­kách v moz­ku mohou při­spět k sympto­mům depre­se.

· Genetika: Deprese může být rodin­nou anamné­zou.

· Osobnost: Zdá se, že lidé s níz­kou sebe­úctou, kte­ří jsou snad­no ohro­me­ni stre­sem nebo kte­ří jsou obec­ně pesi­mis­tič­tí, mají vět­ší prav­dě­po­dob­nost depre­se.

· Environmentální fak­to­ry: Neustálé vysta­ve­ní nási­lí, zane­dbá­vá­ní, zne­u­ží­vá­ní nebo chu­do­bě mohou u někte­rých osob zhor­šit depre­si.

  • Jak poznat astma - U dětí, Symptomy a příznaky4. října 2019 Jak poznat astma - U dětí, Symptomy a příznaky Astma je stav, ve kterém se vaše dýchací cesty zužují a vytvářejí další hlen. To může ztěžovat dýchání a vyvolat kašel, sípání a dušnost. U některých lidí je astma nepatrným problémem. Pro […] Posted in Jak...
  • Jak poznat, že člověk bere drogy26. dubna 2019 Jak poznat, že člověk bere drogy Bezpečně poznat, že někdo z vašeho okolí bere drogy, může prvním krokem, jak mu pomoct. Předtím, než se ukvapíte a obviníte někoho z toho, že bere drogy, je třeba všímat si určitých […] Posted in Jak...
  • Jak poznat dehydrataci - Příčiny a příznaky29. listopadu 2019 Jak poznat dehydrataci - Příčiny a příznaky Dehydratace nastane, když vaše tělo nemá tolik vody, kolik potřebuje. Bez dostatečného množství vody nemůže vaše tělo správně fungovat. Můžete mít mírnou, středně těžkou nebo těžkou […] Posted in Jak...
  • Jak poznat trombózu - Příčiny, symptomy, rizika28. června 2019 Jak poznat trombózu - Příčiny, symptomy, rizika Trombóza nastává, když se v jedné nebo více hlubokých žilách v těle tvoří krevní sraženina (trombus), obvykle je to v nohou. Hluboká žilní trombóza může způsobit bolest nebo otoky nohou, […] Posted in Jak...
  • Jak poznat cukrovku - V těhotenství, u dětí, příznaky12. dubna 2019 Jak poznat cukrovku - V těhotenství, u dětí, příznaky Vzhledem k tomu, že diabetes typu 2 může vést k závažným zdravotním komplikacím, je důležité znát příznaky této nemoci, abyste ji odhalili v samém začátku a předešli významným zdravotním […] Posted in Jak...
  • Jak poznat angínu - Příznaky a druhy angíny6. září 2019 Jak poznat angínu - Příznaky a druhy angíny Mandle jsou dvě lymfatické uzliny, které se nacházejí na obou stranách krku. Fungují jako obranný mechanismus. Pomáhají zabránit infekci těla. Avšak když jsou mandle infikovány, tento stav […] Posted in Jak...
  • Jak poznat encefalitidu - Příznaky a léčba31. května 2019 Jak poznat encefalitidu - Příznaky a léčba Encefalitida je zánětlivé onemocnění mozku, které může způsobit příznaky jako zmatek, horečka, bolest hlavy a ztuhlý krk. Někdy vede i k příznakům, jako jsou záchvaty a změny osobnosti. […] Posted in Jak...
  • Jak poznat otravu z hub16. srpna 2019 Jak poznat otravu z hub Otrava z hub je jednou z nejčastějších otrav vůbec. Nesbírejte houby, které neznáte. Dále je třeba dát si po konzumaci hub pozor na to, jak se cítíte. Jestliže se vám udělá špatně, je čas […] Posted in Jak...
  • Jak poznat HIV? - Jednotlivé příznaky HIV3. ledna 2020 Jak poznat HIV? - Jednotlivé příznaky HIV Jednotlivé příznaky HIV se liší od jedné osoby k druhé. Pokud máte aktivní sexuální život nebo si myslíte, že jste byli vystaveni HIV, je důležité se otestovat. Zde jsou některé běžné […] Posted in Jak...
  • Jak poznat holubinky - Jedlé holubinky20. září 2019 Jak poznat holubinky - Jedlé holubinky Holubinka je typem houby, která obsahuje jedlé druhy hub. Obvykle jsou poměrně velké a mnoho z nich má jasné barvy, takže jsou obvykle velmi snadno viditelné. Mezi druhy existují některé […] Posted in Jak...

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...